Անթույլատրելի է կալանավորման որոշումը. ՀԽ առողջապահական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը Դուք արեցիք ավելին, քան նեռը կաներ... «Պատիվ ունեմ» դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ, նրանց շտաբային ակտիվիստներ, կողմանակիցներ, տասնյակներով բերման են ենթարկվում բացատրություններ տալու․ Սոս Հակոբյան Ուժգնացել են ապօրինի ճնշումները՝ «Պատիվ ունեմ» դաշինքի պատգամավորության թեկնածուների նկատմամբ. Հակոբյան Մանրամասն ներկայացրել եմ տիրող իրավիճակն ու ընտրություններին նախորդող քաղաքական ճնշումները. Աննա Մկրտչյան Պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի գործով հրապարակումը հետաձգվել է․Վարդևանյան «Պատիվ ունեմ» դաշինքի հանրային կապերի եւ ԶԼՄ-ների հետ հարաբերությունների պատասխանատու Սոս Հակոբյանի ասուլիսը Անցքեր քվեատուփերի հատակին. խունտան լցոնումների է պատրաստվում Սկանդալ Արմավիրի մարզի 14/29 ընտրատեղամասում. «Պատիվ ունեմ» դաշինքի հարյուրավոր քվեաթերթիկների վրա հայտնաբերվել են կողմնակի նշումներ Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է խիստ բարձր ջերմային ֆոն


ԱՅՍ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՍՑՐԵԼ ԵՆ ԱՆՆԱԽԱԴԵՊ ԱՂԵՏԻ

Ներքաղաքական

Արցախյան պատերազմը տանուլ տալու հիմնական պատճառի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ  «Իրավունքը»  զրուցել է ԱԺ նախկին նախագահ ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ հետ:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁՈՒՄ Է ՄՈԼՈՐԵՑՆԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ

- Վերլուծելով 44-օրյա պատերազմի արդյունքները, ի՞նչ կարծիքի եք, ինչո՞ւ ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր` հազարավոր նահատակներ, վիրավոր հերոսներ, անհետ եւ գերեվարված տղաներ եւ, ի վերջո, Արցախի զգալի հատվածի կորուստ:

- 2018թ. իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում տեղի ունեցած իրադարձությունների, մասնավորապես՝ ԼՂ հակամարտության կարգավորման գործընթացի, հրապարակված փաստաթղթերի ու դրանց արձագանքների վերլուծությունը, ինչպես նաեւ 44-օրյա պատերազմի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ դրա կարգավորման գործընթացներում ներգրավված հիմնական դերակատարների գործողությունների վերլուծությունը վկայում է, որ.

  1. Հայաստանիիշխանությունը, հակամարտությանկարգավորմանգործընթացը «նորկետից» սկսելուեւ «բանակցայինտրամաբանությունըփոխելու» անհեթեթմարմաջովտարված, ձախողելէայդգործընթացը` պատերազմսկսելուպատրվակստեղծելովԱդրբեջանիհամար:
  2. Հայաստանիիշխանություննանգամադրբեջանաթուրքականագրեսիայիհետեւանքովկրածծանրկորուստներիպարագայումշարունակելէարկածախնդրությունըմինչեւլիակատարկապիտուլյացիա` կատարելովթշնամուբոլորպահանջները: Ընդորում, չունենալովհանձնվածտարածքներինկատմամբորեւէիրավասություն:
  3. ՀՀ-նեւԱՀ-նկատարյալաղետիհասցնելուցհետո՝Հայաստանիիշխանություններըփորձումենխուսափելպատասխանատվությունից` ստիուաճպարարությանկիրառմամբկեղծելովհակամարտությանկարգավորմանգործընթացինվերաբերողիրողություններնուփաստաթղթերիբովանդակությունը, որոնքեղելենմինչեւ 2018թ. սկսվածարկածախնդրությունը: ԵԱՀԿՄինսկիխմբիհամանախագահներըբազմիցսներկայացրելեն, որայդժամանակբանակցայինսեղանինեղածփաստաթուղթընախատեսումէրխնդրիլուծմանփաթեթայինտարբերակ` երկուփուլովկարգավորմամբ: ԱռաջինփուլումնախատեսվումէրհինգշրջաններիվերադարձիդեպքումԱրցախիՀանրապետությանըտրամադրելմիջազգայնորենճանաչվողժամանակավորկարգավիճակ, իսկհաջորդփուլում` ԼեռնայինՂարաբաղիվերջնականիրավականկարգավիճակիորոշում՝ԱՀբնակչությանկամքիազատարտահայտմանմիջոցով, որիարդյունքըպարտադիրկլիներբոլորիհամար, ինչը, փաստորեն, անկախությանմիջազգայինճանաչմանայլձեւակերպումէ: Այդդեպքումէրորոշվելու, թեհայկականուժերիվերահսկողությանտակմնացածԼաչինիեւՔելբաջարիշրջաններիորտարածքներիմիջոցովէրձեւավորվելուՀՀեւԱՀկապը: ԻսկՀայաստանիիշխանությունըփորձումէմոլորեցնելմարդկանց` հայտարարելով, որԼՂկարգավիճակինայդփաստաթուղթըչիանդրադառնում, ինչըայնպիսիաղաղակողսուտէ, որհամանախագահներըստիպվածեղանհրապարակավհերքելայդկեղծիքը:
  4. Հայաստանիիշխանություններըխաղաղճանապարհովայսամենըստանալուփոխարեն՝նախընտրեցինարկածախնդրությունը, որըհանգեցրեցահռելիտարածքային, մարդկային, նյութականուբարոյահոգեբանականկորուստների:
  5. Աղետիխորացումըկասեցնելու, ՀՀ-իեւԱՀ-իհետագակորուստներըկանխելու, ԱՀհակամարտությանկարգավորմանգործընթացըճիշտուղղությամբվերսկսվելուհամարիրենցանկարողությունըբազմիցսապացուցածՀայաստանիիշխանություններըպետքէհեռացվեն:
  6. Թեեւ 2020թ. նոյեմբերի 9-ինեւ 2021թ. հունվարի 11-ինընդունվելեներկուեռակողմհայտարարություններ, այնուամենայնիվ, դրանցազդեցությունըԼՂհակամարտությանկարգավորմանվրասահմանափակվելէմինչեւպատերազմըձեւավորվածկարգավորմանփաստաթղթիմիայներկուտարրերիշրջանակներով: Ինչպես 2020թ. դեկտեմբերի 3-իհայտարարությունումնշումենհամանախագահերկրներիարտաքինքաղաքականգերատեսչություններիղեկավարները, կարգավորմանգործընթացըպետքէշարունակվիՄինսկիխմբիշրջանակներում, եւպետքէլուծվենմնացածբոլորհարցերը, այդթվում` նաեւորոշվիԱՀվերջնականիրավականկարգավիճակը: Մինչեւպատերազմըմշակվածփաստաթղթիհիմանվրադաանելուհամարպետքէտարրերըլրամշակվեն, քանիորխաղաղապահներնարդենտեղակայվածեն, եւտարածքներիվերադարձիմասինտարրըպետքէվերաբերիԱՀ-ի` Ադրբեջանիկողմիցօկուպացրածտարածքներին: Քանիորարդենարվումենկարգավորմանգործընթացիվերականգնմանաշխատանքներնուճշգրտվումենկողմերիդիրքորոշումները, ՀայաստաննուԱրցախըբանակցություններումպետքէներկայացնենոչթեպարտվածեւիրենցտգիտություննուանպարկեշտություննապացուցած, երկիրըկապիտուլյացիայիհասցրածիշխանությունները, այլբարձրակարգմասնագետներովապահովվածնորիշխանություններ:
  7. Հակամարտությանկարգավորմանգործընթացումերկակի (միջնորդականեւաշխարհաքաղաքական) դերակատարությունունեցողեւ 44-օրյապատերազմիդադարեցմանգործումառանցքայինազդեցությունստանձնածՌուսաստաննիրմիջնորդականպարտականություններիհաղթահարմանեւաշխարհաքաղաքականնպատակներիիրագործմանհամարստիպվածէհաղթահարելերկփուլգործընթաց, որոնցիցառաջինիընթացքումպետքէամրապնդիխաղաղապահներիտեղակայումըԼեռնայինՂարաբաղումեւիրենցբնակությանվայրերըվերադարձնիԱրցախիհայբնակչությանը, ապապետքէնպաստիԼՂվերջնականկարգավիճակիորոշմանը` Մինսկիխմբիհամանախագահներիմիջնորդությամբ: ՔանիորմիայնայդդեպքումէհնարավորռուսխաղաղապահներիերկարաժամկետներկայությունըԱՀ-ում:
  8. Ադրբեջանաթուրքական 44-օրյառազմականագրեսիայիցհետո, որիընթացքումներգրավվեցինՍիրիայիցեւայլվայրերիցբերվածահաբեկչականխմբավորումներ, օգտագործվեցինարգելվածզինատեսակներ, հրթիռակոծվեցինքաղաքացիականշինություններ, հիվանդանոցներ, սրբավայրեր` կյանքիցզրկելովհազարավորզինվորականներիուքաղաքացիականանձանց, այստանդեմիերկուգլխավորնպատակներնեն` խաղաղապահուժերի (որպեսհետեւանք` նաեւՀարավայինԿովկասից` Ռուսաստանի) հեռանալուցհետոհայաթափելԱրցախըեւաստիճաբանար, սկսելովհարավայինհատվածից, դուրսմղելհայությանըՀայաստանից` տարածաշրջանումլիակատարազդեցությունհաստատելուհեռանկարով:
  9. ԱդրբեջանաթուրքականտանդեմնիրնպատակներինհասնելուհամարկփորձիգայթակղելԵվրամիությանն, այսպեսկոչված, «Նախիջեւանիմիջանցքով» կասպիականգազիմեծպաշարներդեպիԵվրոպատեղափոխելուհեռանկարով: ԻրականումայնսոսկԹուրքիանկմիացնիԱդրբեջանին, քանիորվերջինսայլեւսլրացուցիչգազիպաշարներչունի: ԻսկԹուրքմենստանիգազըԱդրբեջանովտեղափոխելուիրականուղիներտեսանելիապագայիհամարչկան: Նմանհնարավորությանառկայությանդեպքումայնկօգտագործվեր 90-ականներիցգործողԲԹԷերթուղով: «Նախիջեւանիմիջանցքը» իրականումԵՄգազիներկրմանաղբյուրներիբազմազանեցմանվրաորեւէազդեցությունչիունենա, դրանշանակությունըսահմանափակվումէադրբեջանաթուրքականաշխարհաքաղաքականհետաքրքրություններով, քանիորնմանկապիիրականացումնայդերկուերկրներինհնարավորությունկտազգալիորենմեծացնելիրենցազդեցությունըտարածաշրջանում:
  10. Միջազգայինհանրությունըպատշաճգնահատականէտվելադրբեջանաթուրքականագրեսիայիընթացքումթույլտրվածռազմականհանցագործություններին, դրանԹուրքիայիմասնակցությաննուսիրիականեւայլահաբեկչականխմբավորումներիներգրավմանը: Անհրաժեշտէկատարելլայնածավալբարձրակարգմասնագիտականաշխատանք` միջազգայինմասնագիտականկազմակերպություններիբանաձեւերի, զեկույցներիուդատապարտողորոշումներիընդունմանհամար, ինչըկարեւորգործոնկարողէդառնալԱրցախիՀանրապետությանկարգավիճակիորոշմաննպատակովԱրցախիժողովրդիինքնորոշմանիրավունքիհիմանվրաԱՀանկախությանանհապաղճանաչմանհամար:

 

ԱՅՍ ԱԺ-Ն ԿՄՆԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆԱՐԳՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

- Պարոն Թորոսյան, հետաքրքիր է նաեւ Ձեր գնահատականը յոթերորդ գումարման Ազգային ժողովի աշխատանքների վերաբեյալ: Ինչո՞վ այս գումարման ԱԺ-ն կմնա պատմության մեջ:

- Որպես անարգված ու նվաստացված խորհրդարան, քանի որ գրեթե ամեն օր եւ այդ խորհրդարանի անմիջական մասնակցությամբ ոտնահարվում են երկրի Սահմանադրությունն ու օրենքները:

- Արդյոք այս իրավիճակում` ցավի, սգի պայմաններում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարտացոլե՞ն հանրային տրամադրությունների իրական պատկերը, եւ ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք առաջիկա ընտրություններից:

- Այսօր արդեն ուշ է խոսել այն մասին, թե արդյոք հունիսի 20-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կհամապատասխանե՞ն իրական պատկերին: Այս իշխանությունները Հայաստանը հասցրել են աննախադեպ աղետի: Այն թերեւս կարելի է համեմատել միայն մեկ դար առաջ տեղի ունեցած Ցեղասպանության հետեւանքների հետ: Սակայն խնդիրն այն է, որ աղետը կարող է հանգեցնել նոր ողբերգությունների, եթե այս կառավարությունը շարունակի պաշտոնավարել: Երկրի կառավարումը տգիտության, ստի, աճպարարության հիման վրա հղի է ավելի ծանր հետեւանքներով: Սակայն այս բարդ իրավիճակում կա նաեւ այլ ելք: Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ հունիսի 20-ին իր քվեարկությունը հերթական խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկություն չէ, այլ դրանից է կախված` Հայաստանը կգնա վերածննդի՞, թե՝ նոր աղետների ճանապարհով: Իրավիճակը չափազանց ծանր է, բայց առկա բարդ խնդիրները ամենօրյա ծանր աշխատանքով լուծելի են: Դրան տանող առաջին քայլը այս իշխանությունների հեռացումն է, որի համար կարեւոր է յուրաքանչյուրի ճիշտ քվեարկությունը:

- Իշխանությունները եկած օրվանից մինչ օրս նախկիններին մեղադրում են թալանի, կոռուպցիայի մեջ: Դուք էլ եք համարվում նախկին: Ի՞նչ կասեք, հաշվի առնելով, որ Ձեզ հետ կապված էլ տարատեսակ խոսակցություններ են շրջանառվում:

- Վաղուց անիմաստ են այդ մեղադրանքները, մարդիկ տեսնում են, թե ով ինչ է անում: Նախկինների մասին մի եղելություն պատմեմ, որը տեղի է ունեցել 1996 թվականին, ու այդկերպ կարծում եմ հարցին կպատասխանեմ: ԿԸՀ-ում Կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ կար` Վիլեն Սուքիասյան անունով: Վազգեն Մանուկյանի կուսակցությունից էլ կար մեկը՝ նույն ԿԸՀ-ի անդամ: Նա մոտավորապես նույն բաներն էր ասում կոմունիստների մասին` կոմունիստներին էս ենք անելու, էն ենք անելու: Իսկ Վիլեն Սուքիասյանը հետեւյալ պատասխանը տվեց. «Գնա եւ հորիցդ սկսիր»: Այսինքն, նախկինների մասին խոսողները պիտի գնան իրենց ծնողներից սկսեն:

Զրույցը` ԻԼՈՆԱ ԱԶԱՐՅԱՆԻ

Անթույլատրելի է կալանավորման որոշումը. ՀԽ առողջապահական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունըԴուք արեցիք ավելին, քան նեռը կաներ...«Պատիվ ունեմ» դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ, նրանց շտաբային ակտիվիստներ, կողմանակիցներ, տասնյակներով բերման են ենթարկվում բացատրություններ տալու․ Սոս ՀակոբյանՈւժգնացել են ապօրինի ճնշումները՝ «Պատիվ ունեմ» դաշինքի պատգամավորության թեկնածուների նկատմամբ. ՀակոբյանՄանրամասն ներկայացրել եմ տիրող իրավիճակն ու ընտրություններին նախորդող քաղաքական ճնշումները. Աննա ՄկրտչյանՊրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի գործով հրապարակումը հետաձգվել է․Վարդևանյան«Պատիվ ունեմ» դաշինքի հանրային կապերի եւ ԶԼՄ-ների հետ հարաբերությունների պատասխանատու Սոս Հակոբյանի ասուլիսըԱնցքեր քվեատուփերի հատակին. խունտան լցոնումների է պատրաստվումՍկանդալ Արմավիրի մարզի 14/29 ընտրատեղամասում. «Պատիվ ունեմ» դաշինքի հարյուրավոր քվեաթերթիկների վրա հայտնաբերվել են կողմնակի նշումներՀանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է խիստ բարձր ջերմային ֆոնՀանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է խիստ բարձր ջերմային ֆոն. Առաջիկա 5 օրվա եղանակի կանխատեսում«Իզմիրլյան» կենտրոնի աշխատակիցներին փորձում են ամեն գնով ՀՔԾ տանել. փաստաբանԸնտրական գործընթացները չպետք է ազդեն սահմանների անվտանգության և երկրի պաշտպանունակության վրա․Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազույց է ունեցել Վաղարշակ Հարությունյանի հետ«Չալոյի անսամբլը» հետապնդումներ է իրականացնում. Թեհմինա ՎարդանյանՇվեյցարիայում 20 տարով ազատազրկվել է լիբերացի ապստամբների ղեկավարը բռնաբարության, սպանությունների եւ կանիբալիզմի համարՉարչյանի վերաբերյալ դատարանի որոշումը կհրապարակվի ժ. 20:00-ին. փաստաբանՀայաստանը «Սպուտնիկ Վի»-ի նոր խմբաքանակ է ձեռք բերելԸնտրությունների վերահսկման կոմիտեն կոչով է հանդես եկելՆիկոլը խախտում է օրենքը Ահազանգեր ենք ստանում. Արամ Վարդեւանյանը դիմում է դիտորներին եւ ԿԸՀ-ինԲժիշկ Չարչյանի տարիների բժշկելու առաքելությունն ամուր հիմք է հավատի ու վստահության և կարծում եմ, որ նա արժանի է հատուկ վերաբերմունքի.Հայտնի սրտաբանը անդրադարձել է պրոֆեսորի ձերբակալման փաստինՀայրենիքի մեծ նվիրյալ, մարդկային վեհ արժեքների կրողԻմացիր, որ քո ներսում կա մի փոքրիկ երկրորդ տիեզերք. Հույն քրիստոնյա աստվածաբան, փիլիսոփա, գիտնական Որոգինեսի հայտնի մտքերով է կիսվել մեր գործընկերըԶինծառայողների աճյունների որոնումներն այսօր շարունակվում են Վարանդայի շրջանումՉէինք հավատում, որ բանտի դռները մի օր էլ մեր համար են բացվելու. Գերության յոթ ամիսներԳորիսի «Գուսան Աշոտ» մշակույթի կենտրոնի տնօրենը կալանավորվել էԻրավապահները շուրջ 40 հոգով ներխուժել են Հրազդանի «Պատիվ ունեմ» դաշինքի գրասենյակՆախագահ Արմեն Սարգսյանը պետական պարգև է հանձնել սրտային վիրաբույժ Միհիր ՍուսանիինԱպօրինի ձերբակալվել է պատգամավորի թեկնածու Գոռ Սեդրակյանը. Արսեն ԲաբայանՀՀ նախագահն ու վարչապետի ԺՊ-ն չեն շնորհավորել Իրանի նոր նախագահինՆոր Զելանդիայում տորնադոյի հետևանքով մահացել է մեկ մարդՎաղ առավոտից ուժայինների կողմից բառացիորեն տեռոր է սկսվել «Պատիվ ունեմ» դաշինքի շտաբերի, աջակիցների նկատմամբ. ՎանեցյանՀՀ դատախազությունը բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար բաց է իր իրավասությունների շրջանակներում համագործակցության համարՐոպե շուտ դադարեցնել այս խայտառակությունը. Չարչյանի պաշտպանների հայտարարությունըՀայտնում եմ իմ զորակցությունը՝ ի պաշտպանություն վաստակաշատ բժշկի, անվանի գիտնականի եւ կոլեգայի. ՇահրամանյանՆուբարաշենի աղբավայրում բռնկված հրդեհը մարվել է․ իրականացվում են հետհանգեցման աշխատանքներՊահանջում ենք անհապաղ ազատ արձակել պրոֆեսոր Չարչյանին.«Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն»-ի աշխատակազմը հայտարարություն է տարածելՊատգամավորի թեկնածուները խախտում են լռության օրվա կանոններըՌուսաստանը կավելացնի դեպի Հայաստան չվերթների թիվըԱննախադեպ ծավալով ընտրակաշառքի դեպքեր են բացահայտվել․ որտեղ այդ պրոցեսը գնա՝ անխուսափելիորեն հետևելու են ձերբակալություններ, քրեական գործեր․ ՓաշինյանՍտորագրահավաք՝ ի աջակցություն Արմեն ՉարչյանիՆիդերլանդները չեղարկում է COVID-ով պայմանավորված գրեթե բոլոր սահմանափակումներըԱմեն վարկյան կարող է պրոֆերորի մոտ առողջական վիճակի վատթարացում գրանցվի. Փաստաբանը ահազանգում է73-ամյա Միխայիլ Շուֆուտինսկին պատրաստվում է հայր դառնալՔվեարկե՛ք արդար ու ազատ, հաշվետու եղեք միա՛յն ձեր խղճին. ՀՀ նախագահի կոչըՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային անձնագրային ծառայություններում հունիսի 19-ին և 20-ին սահմանվել է հերթապահություն. Ոստիկանություն Մեր հորդորն է` զերծ մնալ անհանդուրժողականությունից, դրսևորել զգոնություն եւ չվտանգել հայրենական մեր կյանքը. Գարեգին ԲՊրոֆեսոր Չարչյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի. Արա ԲաբլոյանՀՀ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվըԹուրքիայում ոստիկանը 17 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2013 թվականին Գեզի այգում դեռահասի սպանության համար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ