Մասնագիտական շրջանակներն ու արտախորհրդարանական այլընտրանքները թող իմանան՝ թուրքի հրամանով Սահմանադրության փոփոխությանն են նպաստում. Աննա Մկրտչյան ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Ողջ իրականությունը պատերազմի մասին. Ահասարսուռ մանրամասներ 44-օրյա պատերազմը վերապրած Հերոսի շուրթերով Պուտինը եւ Էրդողանը կհանդիպեն անձամբ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերին Վերին Շորժա պաշտոնապես օկուպացվեց ազերիների կողմից. Տեսանյութ Ադրբեջանը ծրագրում է երկու տարվա ընթացքում ավարտել «Զանգեզուրի միջանցքի» ստեղծման աշխատանքները. Ալիև Վրաստանը Հայաստանին և Ադրբեջանին հանդիպումների հարթակ է առաջարկել Կապիտուլյանտը Եռաբլուրում ծաղիկները շիրիմներին դնելու փոխարեն շպրտում է բետոնին. Տեսանյութ Նախ թուրքերին հանձնեցինք Արարատ լեռն ու հայկական հողերը, ապա ներեցինք նրանց մեր դեսպանի սպանությունն ու մեր դաշնակից Հայաստանի դեմ ագրեսիան․ Շերին (տեսանյութ) Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի հիբրիդային պատերազմը կվերաճի աղետի. Արտաշես Գեղամյան


ԿՈՄԻՏԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵՑ, ԲԱՅՑ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ

Հասարակություն

«Իրավունքը» առիթ ունեցել է անդրադառնալու այս տարվա հուլիսի 14-ին «Էյր Արաբիա» ավիաընկերությանն ազգային փոխադրողի կարգավիճակ տալու կառավարության նախագծին: Այդ փաստը հայ հասարակության շրջանում լրջագույն մտահոգություններ է առաջացրել: Մասնավորապես, առնվազն զարմանալի է, թե ինչու հայկական ազգային ավիափոխադրողի կարգավիճակ չի տրվում հայկական որեւէ գործող ավիաընկերության, կամ էլ չի ստեղծվում պետական  կամ պետական մասնակցությամբ որեւէ ավիաընկերություն, որը եւ կլիներ մեր երկրի ազգային փոխադրողը: Ծայրահեղ  դեպքում, ինչո՞ւ այդ  հարցով չենք դիմում ԵՏՄ մեր գործընկեր պետություններին, ու փոխարենը ընտրել են մի ընկերության, որի տերերը հայտնի են ծայրահեղ իսլամի հետ կապերով: Իսկ Հայաստանի պարագայում, որն առանց  այդ էլ դարձել է ծայրահեղ իսլամի մաս ահաբեկչական կառույցների հետ, դա կարող է ողբերգական լինել:

Վե­րոն­շյալ հար­ցի պա­տաս­խան­նե­րը գրա­վոր հարց­ման մի­ջո­ցով փոր­ձել ենք ստա­նալ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեի նա­խա­գահ Տա­թե­ւիկ Ռե­ւա­զյա­նից: Մեր հար­ցին, սա­կայն, պա­տաս­խա­նել է ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեի իրա­վա­բա­նա­կան վար­չու­թյան պետ Մի­քա­յել Զո­լյա­նը, որը տվել է ստան­դարտ պա­տաս­խան` առանց դույզն-ինչ ման­րա­մաս­նե­լու.

«ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ավի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տեն պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի պե­տա­կան մար­մին է, որի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը սահ­ման­ված են «Ավի­ա­ցի­ա­յի մա­սին» օրեն­քով: Նշված օրեն­քով ազ­գա­յին փո­խադ­րող հաս­կա­ցու­թյուն, դրան ներ­կա­յաց­վող պա­հանջ­ներ, ինչ­պես նա­եւ ինք­նին «ազ­գա­յին փո­խադ­րող» ան­վան հետ կապ­ված որե­ւէ կար­գա­վո­րում տրված չէ: Իսկ Ձեր կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցադ­րում­նե­րը դուրս են կո­մի­տեի իրա­վա­սու­թյուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րից: Մենք առա­ջար­կում ենք Ձեր կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցե­րով դի­մել Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոն­դին (ԱՆԻՖ)»:՛

Ի դեպ, կո­մի­տեի կող­մից մատ­նանշ­ված «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոն­դը» ստեղծ­վել է 2019 թվա­կա­նին: Ըստ բաց տե­ղե­կատ­վու­թյան, 2019 թվա­կա­նի հու­նի­սի 6-ին կա­ռա­վա­րու­թյունն ըն­դու­նել է որո­շում, որով առա­ջարկ­վում է «ՀՀ ներդ­րում­նե­րի եւ ար­տա­հան­ման խթան­ման» ծրագ­րի իրա­կա­նաց­ման հա­մար նա­խա­տես­վող 1 մի­լի­արդ 72,1 մի­լի­ոն դրամ դրա­մաշ­նոր­հից 240 մի­լի­ոն դրա­մը (շուրջ կես մի­լի­ոն դո­լար) տրա­մադ­րել «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոնդ» փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյա­նը՝ առանց մրցույ­թի: Հիմ­նա­վոր­ման հա­մա­ձայն, ըն­կե­րու­թյան նպա­տակն է լի­նել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ներդ­րու­մա­յին հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի առաջմղ­ման առանց­քա­յին խո­ղո­վակ՝ ռազ­մա­վա­րա­կան ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րե­րի կա­ռա­վար­ման, տնտե­սու­թյան գե­րա­կա հռչակ­ված ոլորտ­նե­րում իրա­կա­նաց­վող նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում ներդ­րում­նե­րի ներգ­րավ­ման, ինչ­պես նա­եւ ըն­դու­նե­լի ռիս­կեր պա­րու­նա­կող գոր­ծա­րար ձեռ­նարկ­նե­րում մաս­նակ­ցու­թյան մի­ջո­ցով: Այ­սինքն, այդ ֆոն­դի՞ց պետք է ճշտենք Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թյա­նը վե­րա­բե­րող հար­ցեր: Չնա­յած, եթե ու­նենք նման Քա­ղա­վի­ա­ցի­ա­յի կո­մի­տե՝ իր Տա­թե­ւի­կով հան­դերձ, ինչ է եղել, որ ինչ-որ «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րի ֆոնդ» չզբաղ­վի երկ­րի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով: Մի­այն թե նման եր­կի­րը կլի­նի հենց այն վի­ճա­կում, ինչ­պի­սին այ­սօր է:

ԻԼՈ­ՆԱ ԱԶԱ­ՐՅԱՆ

Մասնագիտական շրջանակներն ու արտախորհրդարանական այլընտրանքները թող իմանան՝ թուրքի հրամանով Սահմանադրության փոփոխությանն են նպաստում. Աննա ՄկրտչյանՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Ողջ իրականությունը պատերազմի մասին. Ահասարսուռ մանրամասներ 44-օրյա պատերազմը վերապրած Հերոսի շուրթերովՊուտինը եւ Էրդողանը կհանդիպեն անձամբՀամալսարանը Մերկելին աշխատանքի չի ընդունելՀայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերինՎերին Շորժա պաշտոնապես օկուպացվեց ազերիների կողմից. ՏեսանյութԱդրբեջանը ծրագրում է երկու տարվա ընթացքում ավարտել «Զանգեզուրի միջանցքի» ստեղծման աշխատանքները. ԱլիևՎրաստանը Հայաստանին և Ադրբեջանին հանդիպումների հարթակ է առաջարկելԿապիտուլյանտը Եռաբլուրում ծաղիկները շիրիմներին դնելու փոխարեն շպրտում է բետոնին. ՏեսանյութՆախ թուրքերին հանձնեցինք Արարատ լեռն ու հայկական հողերը, ապա ներեցինք նրանց մեր դեսպանի սպանությունն ու մեր դաշնակից Հայաստանի դեմ ագրեսիան․ Շերին (տեսանյութ)Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի հիբրիդային պատերազմը կվերաճի աղետի. Արտաշես ԳեղամյանԲրիթնի Սփիրսի անվտանգության աշխատակիցը մանրամասներ է պատմել երգչուհու մասին․ New York TimesԵրգիչ Հայկոյի մահվան մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանըՄտածում էի՝ այս տեսակը երբեք չի կարող պարտվել. ՍաղաթելյանԿատարվեց հոգեհանգիստ՝ 44-օրյա պատերազմում զոհված քաջորդիների համարՈւղիղ մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմըԻրականացվել է ցեղասպան քաղաքականություն, պատերազմական հանցանքի որևէ կատարող չի պատժվելԱդրբեջանցիները Վերին Շորժայի հատվածում բարձրացրել են իրենց դրոշը«Ըստ «ՌԲԿ»-ի՝ Հայաստանի իշխանությունները հանձնելու են Մարտունին, Մարտակերտն ու Իվանյանը». Անդրանիկ ՀովհաննիսյանԱրցախի դեմ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմից անցել է 1 տարիՀակիրճ, ի՞նչ է ասել Նիկոլի մեծ եղբայր Ալիևը պատերազմից մեկ տարի անց. հիմնական մեսիջները.Արտակ ԶաքարյանԱմուլ, տգետ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը և բթացած մեծ հանրույթը այսօր թքած ունի, թե ինչ է կատարվում իր շուրջբոլորը. Շիրազ ԽաչատրյանԵրկրի ղեկին շարունակում է մնալ այն իշխանությունը, որը ոչ մի հնարավորություն և կամք չունի դիմագրավելու որևէ կարգի սպառնալիքի․ Տիգրան ԱբրահամյանԱդրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ Օրվա խորհուրդԱնգամ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ, հայատյաց և զավթողական քաղաքականությունը՝ խախտելով բոլոր պայմանավորվածությունները․ Արցախի ԱԳՆՊատերազմը և դրա ընթացքն ավելի սարսափելի չէ, քան դրանից հետո տեղի ունեցածը. Բագրատ ՍրբազանԴիլիջանի թունելը ժամանակավորապես կիսով չափ կհոսանքազրկվիԶանգվածային ծեծկռտուք Երևանի կենտրոնում. կան վիրավորներ, բերման ենթարկվածների մեջ կան մայրաքաղաքի և մի քանի մարզի բնակիչներԵրբ նորից վերականգնենք մեր պետականությունը, լավ կառավարումը ենթադրելու է միայն լավագույն կադրերի ներգրավում. ԹուրքագետՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՈսկին թանկանում էՆավթի համաշխարհային գներն աճում ենՍամվել Ալեքսանյանը մասնակցել է դեպի Եռաբլուր ջահերով երթինՍեպտեմբերի 27-ը պատմության մեջՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԸ ՊԱՏՎՈՎ ԿՐԵՑ Է ԻՐ ԽԱՉԸ. ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԸ ՀԱՂԹԵՑ , ԵՒ ՄԱՐՏՆՉԵՑ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱյս պատերազմում եղան պարտվողներ, բայց պարտվողները մեր զինվորները չէին. Տեր Հակոբ«Հայրենիքը» չմիացավ երթ-մոմավառությանը (Ֆոտոշարք)Գնում եմ լսեմ տղերքի լռությունը, գնում եմ տղերքին լսելու. Մարգարիտ ԵսայանՊատերազմը դեռ չի ավարտվել եւ մեզ, ավելի քան երբեք, անհրաժեշտ է աշխատել. ԱլոյանՄեր երկիրն անտեր չի կարող մնալ. Վահան ԲաբայանՀայաստանը գրավեց երրորդ տեղըՀռոմի Ֆրանցիսկոս պապը կոչ է արել չփակել միգրանտների առջև դռներըՀունվար-օգոստոսին «Զվարթնոցից» Հայաստանն անվերադարձ լքել է 48 հազար 53 անձ. «Հետք»Օդի ջերմաստիճանը լույս 27-ի գիշերը կնվազի 3-4 աստիճանովՄեսսիի տան վարձը տարեկան կազմում է 360 հազար եվրոՌուսաստանում մեկ շաբաթվում կորոնավիրուսից 5 682 մահվան դեպք է գրանցվելԼավրովը հայտնել է Պուտին-Էրդողան առաջիկա հանդիպման քննարկման թեման«Ձեր փոքր երկրի հնությունը մեր խորհրդարանի ամենաերիտասարդ պատգամավորի տարիքից էլ քիչ է». Իրանի պատգամավորը՝ ԱդրբեջանինԱզատամարտի լեգենդ Գևորգ Գևորգյանը ճշգրտորեն կանխատեսել էր կապիտուլյանտի բոլոր արարքները
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ