Ամերիաբանկը ճանաչվել է 2022թ. լավագույն բանկը Հայաստանում` ըստ «Global Finance» հեղինակավոր ամսագրի Երբ եւ ինչ արդյունքներով կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը. Ղրիմի փոխվարչապետի գնահատականները «Ճշմարտությունը պետք է հաղթի». ՌԴ դեսպանը ողջունեց ղրիմյան միջոցառումների մասնակիցներին ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է 10,8%-ով հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր Renaissance Premium Home բնակելի համալիրում Կյանքից հեռացել է դերասան Ամիրան Գալստյանը «Մեկ տարի է այստեղ եմ  ոչ մեկը պետական համակարգից` ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից չի այցելել և չի առաջարկել իր աջակցությունը».ՎԱՐԴԱՆ ԱՍԾԱՏՐՅԱՆ Արիանայի մահից հետո Անիտայի հետ նամակագրական կապի մեջ էի. Լևոն Արոնյանը բացառիկ մանրամասներ է պատմել իրենց սիրային պատմությունից (տեսանյութ).Starnews.am Ինչ շքեղ նվեր է ստացել երգչուհի Նառայի դուստրը ՝ Էլեոնորան, երեխա ունենալու կապակցությամբ (տեսանյութ).Armlady.am ՀԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԸ`ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲԵՄԱԴՐԻՉ, ՌԵԺԻՍՈՐ ԵՎ «ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ» ԲԱՐԵԿԱՄ Սառնասրտորեն սպանում էր վիրավորներին. ինչպես է Ուկրաինայյի ազգային գվարդիականը գնդակահարել ծառայակիցներին (տեսանյութ 18+)


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ար­դեն գրե­թե հաս­տատ է, որ կա­պի­տու­լյան­տի սրտի գլխա­վոր դա­տա­խազ լի­նե­լու է քննիչ­նե­րին ղե­կա­վար ցու­ցում­ներ տա­լու վրա «վառ­ված» ԱՆ­ՆԱ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ: Դա զար­մա­նա­լի չէ, այլ` օրի­նա­չափ, սա­կայն որո­շա­կի զար­մա­նա­լի բա­ներ նրա մա­սին պատ­մել է իրա­վա­պաշտ­պան Ար­սեն Բա­բա­յա­նը, ում հետ աշ­խա­տել է Վճռա­բեկ դա­տա­րա­նում. «Աննան աչ­քի ըն­կավ մեկ այլ դեպ­քով: Նրա էլեկտ­րո­նա­յին փոս­տից ար­տա­հոսք եղավ, ին­չից էլ բա­ցա­հայտ­վեց, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իրա­վա­կան հար­ցե­րով օգ­նա­կան աշ­խա­տող Ան­նա Վար­դա­պե­տյա­նը անօ­րի­նա­կան մի­ջամ­տու­թյուն է կա­տա­րում քննչա­կան մարմ­նի գոր­ծու­նե­ու­թյա­նը: Այդ արար­քը հան­ցա­գոր­ծու­թյուն է, որը կոծկ­վեց նաև այս պա­հին գոր­ծող գլխա­վոր դա­տա­խազ Ար­թուր Դավ­թյա­նի կող­մից… Բայց Ան­նան մի կա­րև­որ բան չգի­տի: Նա չգի­տի, թե Նի­կո­լի ընտ­րու­թյունն ին­չու է կանգ­նել հենց իր վրա: Բանն այն է, որ Նի­կո­լի հա­մար այս պա­հին ամե­նա­վե­րահս­կե­լի թեկ­նա­ծուն և ապա­գա­յում գլխա­վոր դա­տա­խա­զը հենց Ան­նան է: Հան­ցան­քի փաս­տը գրանց­ված է, սա­կայն պինդ պահ­վում է այն օր­վա հա­մար, երբ Ան­նան հան­կարծ որո­շի ցույց տալ ինք­նու­րույ­նու­թյուն»: Դե ինչ, ստան­դարտ կա­պի­տու­լյան­տա­կան պրակ­տի­կա է` պաշ­տոն տալ բա­ցա­ռա­պես նրանց, ում վրա «կոմպ­րո­մատ» կա, և այդ պատ­ճա­ռով նրա «նո­մենկ­լա­տու­րան» գրե­թե չի տար­բեր­վում քրե­ա­կան տար­րե­րի աղյու­սա­կից:

Հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման ակ­տի­վիստ, PR-ի մաս­նա­գետ Հայկ Դեր­զյանն ար­ձա­նագ­րում է մի զար­մա­նա­լի և տխուր իրո­ղու­թյուն. «Այս պա­հից կրկե­սա­յին ներ­կա­յա­ցու­մը տե­ղա­փոխ­վում է քա­ղա­քա­պե­տի ընտ­րու­թյուն­նե­րի հար­թակ… Ձեն փախց­նո­ցիի առաջ­նու­թյու­նը իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը և նրանց թի­կուն­քում գտնվող­նե­րը ակն­հայ­տո­րեն մեկ­նար­կում են: Մեր օրա­կար­գը հստակ է՝ առանց նի­կո­լիզ­մի հայ­րե­նիք, բայց այս շար­ժը ևս ան­տե­սել պետք չէ»: Խոսքն այն բա­նի մա­սին է, որ Տիգ­րան Ար­զա­քա­ցյա­նի կի­նը՝ ՆԱ­ՏԱ­ԼՅԱ ՌՈ­ՏԵՆ­ԲԵՐ­ԳԸ մտա­դիր է առա­ջադր­վել Երև­ա­նի ավա­գա­նու ընտ­րու­թյուն­նե­րում «Ուժ հայ­րե­նյաց» կու­սակ­ցու­թյու­նից. «Կու­սակ­ցու­թյու­նը որո­շում է կա­յաց­րել, որ նա­խընտ­րա­կան ցու­ցա­կը գլխա­վո­րեմ ես, և դա մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն է ինձ հա­մար: Հի­մա ես ու­սում­նա­սի­րում եմ, թե ին­չի կա­րիք ու­նի Երև­ա­նը, ինչ է անհ­րա­ժեշտ անել Երև­ա­նում, ես ու­սում­նա­սի­րում եմ Երև­ա­նի գոր­ծող իշ­խա­նու­թյան ծրա­գի­րը»: Դե ինչ, լրիվ կրկես վի­ճակ է, ին­չի առն­չու­թյամբ էլ ար­ցախ­ցի Նա­րի­նե Ավա­նե­սյա­նը պատ­րաս­տել է նկա­րում պատ­կեր­ված «քա­ղա­քա­պե­տու­հի» տիկ­նի­կին…

Մե­դի­ա­փոր­ձա­գետ ՏԻԳ­ՐԱՆ ՔՈ­ՉԱ­ՐՅԱՆՆ էլ ԱԺ-ում կա­պի­տու­լյան­տի հար­ցու­պա­տաս­խա­նը ներ­կա­յաց­րել է մարդ­կա­յին հա­յե­րե­նով ար­ված սեղմ սղագ­րու­թյան տես­քով. «Փաս­տո­րեն Քո­չա­րյանն ու Սարգ­սյա­նը Ար­ցա­խը ճա­նա­չել են Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում, ասել են քեզ լի­նի Ադր­բե­ջան ջան, առա­ջարկ­վող գու­մա­րից էլ հրա­ժար­վել են (անհար­մար ա, չէ՞, նվեր ա), Քո­չա­րյա­նը Մեղ­րին էլ վրա­դիր տա­լիս էր, բայց հի­մար հայր ու որ­դի Ալի­և­ենք հրա­ժար­վե­ցին ու չվերց­րին… Սարգ­սյա­նը ասեց` Իլ­հա՛մ, ու­զում ես-չես ու­զում, էս 800 հեկ­տա­րը գո­նե վե­կալ, մին­չև հաս­կա­նանք ոնց քեզ հա­մո­զենք»: Շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նենք մե­դի­ա­փոր­ձա­գե­տին այս սղագ­րու­թյան հա­մար, զի դա նյար­դե­րը խնա­յե­լու և ավե­լորդ ան­գամ Նի­կո­լի չհայ հա­կա­հի­գի­ե­նիկ «սֆա­թը» չտես­նե­լու լավ մի­ջոց է: Հա­վա­տա­ցե՛ք, հար­գե­լի ըն­թեր­ցող­ներ, սղագ­րա­ծը սպա­ռիչ պատ­կեր է, իսկ կա­պի­տու­լյան­տի բա­ռա­հե­ղե­ղում լրա­ցու­ցիչ իմաստ­ներ, են­թա­տեքս­տեր և մե­սիջ­ներ փնտրե­լը կա­րող է հան­գեց­նել «ուրիշ մաս­նա­գե­տի» հա­ճա­խորդ դառ­նա­լուն:

Զարմացած է

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Թերևս Փաշինյանն անհանգստանում է, որովհետև տապալել է երկրի կառավարումը. Անահիտ ԱմատունիՉարենցավանում մեքենաների կայանման հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 2 քաղաքացու են դանակահարելՔՊ-ն Լիանա Հակոբյանին ընտրեց Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորԵթե վրաերթի ենթարկվածի անունը լիներ Մարիամ Փաշինյան, վարորդը կլինե՞ր ազատության մեջ․ մահացածի հայրԵղանակը՝ առաջիկա օրերինՄիկա Բադալյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի. պաշտպաններՈչ ոք մեզ չի կարող նման բան ասել, այս ամենը ուղղորդված է. քննության ավարտին հանրային պարսավանքի են ենթարկվելու ուղղորդողները. Ապարանի արյունոտ միջադեպի հետքերովՔՊ-ական պատգամավոր Արթուր Դավթյանը վայր է դնում մանդատըԻսպանական ակումբը հետաքրքրված է Հարոյանի ծառայություններովՓաշինյանի ասուլիսը բոյկոտած լրատվամիջոցների ցանկըԾնողները Փաշինյանի դեմ քրգործ են ուզում հարուցել Մովսես Հակոբյանի հաղորդման հիման վրա, նման քրգործ կաՆրանք պետք է իմանան` ինչ է իրենց սպասվում. Ալիևը նորից սպառնում էԱդրբեջանը, Թուրքիան և Վրաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենԱշոտ Խաչատուրյանցը հեռացավ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի նախագահի պաշտոնիցԻսրայելը կարող է թույլ տալ Իրանին նավթ արտահանել ԱՄՆ-ի վերահսկողությամբԵս եմ փոխարինելու Գագիկ Ջհանգիրյանին. Դավիթ Խաչատրյան (տեսանյութ)Ինչ-որ մեկն ասել էր, որ ես հրեա եմ, ոմանք էլ հավատացել էին․ Նատալիա ՌոտենբերգՔՊ-ն «դժվարությամբ սկսեց» ԱԺ արտահերթ նիստը. երկու անգամ քվորում չեղավՈսկին թանկանում էԱԺ-ն արտահերթ նստաշրջան է գումարել. օրակարգում 6 դատավորների ընտրության հարցն է. ՈՒՂԻՂԹովմասյանը լրագրողների իրավունքների խախտման մասին նյութ է ուղարկել միջազգային կազմակերպություններինԵրևանի քաղաքապետը 12 օրով մեկնել է ՖրանսիաՆավթի գինը ռեցեսիայի մտավախության ֆոնին իջնում էՄահամերձ Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել «Տրամադրությունը՝ դոլարի կուրսին համարժեք»․ Մկրտիչ Արզումանյան (ֆոտո)Երջանիկ զգալու երեք անսպասելի միջոցԹուրքիան լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առջև է. ՉավուշօղլուԻրանը շուտով 300 կմ հեռահարությամբ զենիթային հրթիռներ կներկայացնիՎալերիան համերգի ընթացքում ընկել է բեմի վրա ՀՈւՆԻՍԻ 27-ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԹուրքիան բացատրել է, թե ինչու չի միանում հակառուսական պատժամիջոցներինՀունիսի 17-ի աստղագուշակԻնչո՞ւ 1992-ին փակեցինք Հայաստանի հետ սահմանը. Էրդողանի մամուլի քարտուղարը՝ Արցախյան հիմնախնդրի և հայ-թուրքական կարգավորման մասինԲաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ղազախստանի ԱԳ նախարարների առաջին եռակողմ հանդիպումըՀունիսի 27. Օրվա խորհուրդԱդրբեջանը նոր զորամաս է բացել ՔելբաջարումԿփակվի Ազատության պող.-Դ. Անհաղթի փող. տրանսպորտային հանգույցի՝ Կոմիտասի պող.-Ազատության պող. ուղղությունը Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվելՍա խոսում է այն մասին, որ խուժանի, հանցագործի մի տեսակ կա, որը իրեն միգուցե արտոնյալ է զգում․ Հայտնի փաստաբանը կրիմինալի աճի մասինՀերիք է՝ տեսել ենք Կարսի բանալիները հանձնողներին, Քեմալին էլ, զենք ու ոսկի տվող միջազգային հանրությանն էլ․Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ․ԱՀ ԱԺ պատգամավորԲա որ գիտեիք, որ բանակը թալանված է՝ էդ ի՞նչ հենքով էիք հայտարարում. «նոր պատերազմ, նոր տարածքներ», թե՞ թշնամուն կանչում էիք, ասում էիք՝ ինչքան հնարավոր է շուտ…. էստի համեցեքՓարվանյանները երեկ երիկամս գողացան, այսօր արդեն մարդ են գյուլլում. նոր մանրամասներ Ապարանի աղմկոտ դեպքիցՄԱԿ-ի ամեն ընդունած որոշում չէ, որ պետք է «ուռա՜» գոռալով ընդունել. ԲալասանյանՀանրապետության մի շարք տարածքներում կդադարեցվի ջրամատակարարումըԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը կմեկնի ԱթենքԹուրքիայում Հունաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել լրտեսության համարՀայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նիստը շրջանցել է երկու կարևոր թեմա. Արտակ Զաքարյան«Իրավունք»-ը եւս բոյկոտում է Նիկոլ Փաշինյանի օնլայն ասուլիսը Մարտակերտի վերին ենթաշրջանում մոտ 40 րոպե տևողությամբ տեղացած կարկուտը բնակչությանը նյութական վնասներ է պատճառելԼոսում հարձակվել են դերասան Սոսի վրա, փորձել սպանել
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ