Ամերիաբանկը ճանաչվել է 2022թ. լավագույն բանկը Հայաստանում` ըստ «Global Finance» հեղինակավոր ամսագրի Երբ եւ ինչ արդյունքներով կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը. Ղրիմի փոխվարչապետի գնահատականները «Ճշմարտությունը պետք է հաղթի». ՌԴ դեսպանը ողջունեց ղրիմյան միջոցառումների մասնակիցներին ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է 10,8%-ով հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր Renaissance Premium Home բնակելի համալիրում Կյանքից հեռացել է դերասան Ամիրան Գալստյանը «Մեկ տարի է այստեղ եմ  ոչ մեկը պետական համակարգից` ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից չի այցելել և չի առաջարկել իր աջակցությունը».ՎԱՐԴԱՆ ԱՍԾԱՏՐՅԱՆ Արիանայի մահից հետո Անիտայի հետ նամակագրական կապի մեջ էի. Լևոն Արոնյանը բացառիկ մանրամասներ է պատմել իրենց սիրային պատմությունից (տեսանյութ).Starnews.am Ինչ շքեղ նվեր է ստացել երգչուհի Նառայի դուստրը ՝ Էլեոնորան, երեխա ունենալու կապակցությամբ (տեսանյութ).Armlady.am ՀԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԸ`ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲԵՄԱԴՐԻՉ, ՌԵԺԻՍՈՐ ԵՎ «ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ» ԲԱՐԵԿԱՄ Սառնասրտորեն սպանում էր վիրավորներին. ինչպես է Ուկրաինայյի ազգային գվարդիականը գնդակահարել ծառայակիցներին (տեսանյութ 18+)


ԿԱ­ՊԻ­ՏՈՒ­ԼՅԱՆ­ՏԻՆ «ՈՒՐԻՇ ՄԱՍ­ՆԱ­ԳԵՏՆ» ԷԼ ՉԻ ՕԳ­ՆԻ

Վերլուծություն

Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րա­կից վրան­նե­րը հա­նե­լուց հե­տո բա­ցա­հայտ և ծպտյալ նի­կո­լա­կան քա­րոզ­չա­կան հար­թակ­նե­րում, այդ թվում Ֆեյս­բու­քում և Տե­լեգ­րա­մում, իս­կա­կան «վրա­նա­ցավ» սկսվեց: Թե` տե­սե՛ք–տե­սե՛ք, պայ­քա­րը ձա­խող­վեց, «զադ­նի» դրեց, և այլն: Մինչ­դեռ ընդ­դի­մա­դիր ակ­ցի­ա­նե­րը շա­րու­նակ­վե­ցին, և նման է, որ վրան­նե­րի առ­կա­յու­թյու­նը/բա­ցա­կա­յու­թյու­նը առանձ­նա­պես չի ազ­դում ակ­ցի­ա­նե­րի տեմ­պի վրա: Այս տո­ղե­րը գրե­լուց առաջ դե­պի Բաղ­րա­մյան դուրս եկող աշ­խա­տա­սե­նյա­կի պատշ­գամ­բից հա­ճույ­քով ող­ջու­նե­ցի Բաղ­րա­մյա­նով անց­նող բազ­մա­մարդ եր­թը…

ԴԻ­ՄԱ­ԿԱ­ԶԵՐ­ԾՈՒՄ ԷԼ ՏԵ­ՂԻ ՈՒ­ՆԵ­ՑԱՎ

ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ Ար­մեն Աշո­տյա­նը «վրա­նա­ցա­վով» տա­ռա­պող­նե­րի առն­չու­թյամբ նկա­տեց. «Իրենց ընդ­դի­մա­դիր հա­մա­րող, Նի­կո­լի ազ­գա­կոր­ծան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը չկի­սող, բայց «Ֆրան­սի­ա­յի հրա­պա­րակ չեմ գնա, որով­հե­տեւ…» բա­նա­ձե­ւին հե­տե­ւող­նե­րի հա­մար լայ­նո­րեն բաց­վել է հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի պա­տու­հան: Եթե ձեր ձե­ւա­կեր­պում­ներն ազ­նիվ են, ապա այս պա­հին հրա­պա­րա­կում չկան դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րը, հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը, «նախ­կին­նե­րը», «օդի­ոզ­նե­րը»: Ձեզ տես­նեմ»:

Պարզ­վեց, որ ամե­նև­ին ան­կեղծ չեն: «Վա­կո­ւու­մը» լցնել շտա­պող­ներ չտե­սանք, իսկ «չհա­վան­նե­րի» մեծ մա­սի մոտ երև­ակ­վեց Շարժ­ման ձա­խող­ման թաքն­ված երա­զան­քը: Դե, հե­տաքր­քիր կլի­նի հե­տո դի­տել նրանց երա­զա­խա­բու­թյու­նը: ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գա­հի հեգ­նանքն էլ տե­ղին էր. «Քա­նի որ վրան­նե­րի թե­ման ոմանք փոր­ձում են չա­փից շատ ծան­րաց­նել, մին­չեւ կոնս­պի­րո­լո­գի­ա­կան դոկ­տո­րա­կան­նե­րի մա­կար­դա­կի,  մի բան էլ մեր մեջ ես ձեզ ասեմ ու քնեք: Վրան­նե­րը հան­վել են, որ շե­ղեն ձեզ Հա­յաս­տան–Շոտ­լան­դիա խա­ղի ար­դյուն­քից»: Իսկ եթե լուրջ` ապա պրագ­մա­տիկ տե­սա­կե­տից հատ­կա­պես երի­տա­սարդ ակ­տի­վիստ­նե­րի հա­մար վրան­նե­րի գոր­ծո­նը ոչ մի նշա­նա­կու­թյուն չու­նի, սա­կայն հան­րու­թյան մի մա­սը որո­շա­կի դիս­կոմ­ֆորտ ապ­րեց, քան­զի վրան­ներն ար­դեն հասց­րել էին դառ­նալ պայ­քա­րի սիմ­վոլ­նե­րից մե­կը: Թե ար­դյո՞ք չի թե­րագ­նատ­վել այդ սիմ­վո­լի դե­րը` ավե­լի շուտ մաս­նա­գի­տա­կան քննու­թյան հարց է, սա­կայն առայժմ ոմանց մոտ նկատ­վում է դրա ուռ­ճաց­ման մի­տում­նա­վո­րու­թյու­նը:

Իսկ որ կա­պի­տու­լյանտ­նե­րը, ան­կախ գլուխ գո­վա­լուց, իրա­կա­նում հե­ռու են «արխա­յին լի­նե­լուց», ցույց է տա­լիս պատ­գա­մա­վոր Ագ­նե­սա Խա­մո­յա­նի դի­տար­կու­մը. «Օր չկա՝ Երե­ւա­նի որե­ւէ կամր­ջից մե­կը չնետ­վի, վեր­ջին 1 շա­բաթ­վա մեջ 3-րդ ին­քաս­պա­նու­թյու­նը, գի­տե՞ք՝ ին­չու, որով­հե­տեւ բա­ցա­ռա­պես սե­փա­կան անվ­տան­գու­թյան մա­սին մտա­ծող իշ­խա­նու­թյունն ան­գամ կա­մուրջ­նե­րի վրա հեր­թա­պա­հու­թյուն իրա­կա­նաց­նող ոս­տի­կան­նե­րին է ետ կան­չել, որ հան­կարծ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իրեն ան­պաշտ­պան չզգա: Դեռ չեմ խո­սում բա­ցա­ռա­պես ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին հե­տապն­դե­լով ու գաղտ­նալ­սե­լով զբաղ­վող ու­ժա­յին­նե­րի՝ իրենց բուն ֆունկ­ցի­ա­նե­րով չզբաղ­վե­լու պատ­ճա­ռով հան­ցա­վո­րու­թյան ռե­կոր­դա­յին աճի մա­սին»:

Իսկ Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նը, ում տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տի որո­շա­կի հատ­վա­ծում ներ­կա­յաց­նում են որ­պես «լու­զեր», այս­պես ամ­փոփ նկա­րագ­րում 45 օր­վա ար­դյունք­նե­րը.

 • Շար­ժու­մը ցույց տվեց, որ օր­վա իշ­խա­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը մերժ­վում է հայ ժո­ղովր­դի կող­մից:
 • Մեր երկ­րում ստեղծ­վել է այն մթնո­լոր­տը, որին ձգտում էինք մեր «Զարթ­նի՛ր, Լաո» կար­գա­խո­սով:
 • Շար­ժու­մը պետք է տա­րած­վի ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նով, հաս­նի Ար­ցախ և Սփյուռք. դրա հա­մար բո­լոր նա­խադ­րյալ­նե­րը կան:
 • «Դի­մադ­րու­թյան» պայ­քա­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը պայ­մա­նա­վոր­ված չէ վրան­նե­րով. մար­դիկ դրա­նում կհա­մոզ­վեն:
 • Եթե կա խե­լա­միտ մարդ, ով մտա­ծում է, որ Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում ար­ցա­խա­հա­յու­թյու­նը լի­նե­լու է անվ­տանգ, նա կա՛մ պե­տա­կան դա­վա­ճան է, կա՛մ իրա­վի­ճա­կից գա­ղա­փար չու­նի:
 • Ակն­հայտ է, որ Նի­կոլն Ալի­ևի հետ ու­նի եր­կի­րը հանձ­նե­լու ժա­մա­նա­կա­ցույց, որը «Դի­մադ­րու­թյու­նը» խախ­տել է:
 • Պետք է ձգտենք ձև­ա­վո­րել քա­ղա­քա­ցի­ա­կան բա­նակ, որ­պես­զի ավե­լի լայն պայ­քար ծա­վա­լենք և հաս­նենք հա­ջո­ղու­թյան:
 • Ընդ­դի­մու­թյու­նը խորհր­դա­րան կվե­րա­դառ­նա բա­ցա­ռա­պես իր օրա­կար­գով:
 • Ման­դատ­նե­րը վայր դնե­լու հարց չի քննարկ­վում. դրանք անհ­րա­ժեշտ են լի­նե­լու վերջ­նա­կան ար­դյուն­քին հաս­նե­լու հա­մար:
 • Օգոս­տո­սից հե­տո «Դի­մադ­րու­թյան» շարժ­ման գոր­ծի­քա­կազ­մին կա­վե­լա­նա ևս մե­կը՝ վար­չա­պե­տի իմ­պիչ­մեն­տի գոր­ծըն­թա­ցը: Վար­չա­պե­տի մեր թեկ­նա­ծո­ւի հար­ցը կքննար­կենք այդ ժա­մա­նակ:
 • Նի­կո­լը ձեռն­տու է բո­լո­րին, բա­ցի հայ ժո­ղովր­դից: Նա չի կա­րող խա­ղա­ղու­թյուն բե­րել մեր երկ­րին:

Ի դեպ, մի­ան­գա­մից ակ­տի­վա­ցան բազ­մո­ցա­յին «փոր­ձա­գետ­նե­րը», ով­քեր ձգտում էին տես­նել թաքն­ված, բայց անե­րև­ա­կա­յե­լի հա­կա­սու­թյուն­նե­րը ՀՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի մի­ջև: Բայց թար­սի պես ՀՀԿ-ի հրա­պա­րա­կա­յին գոր­ծիչ­նե­րը ամեն մի գրա­վոր կամ բա­նա­վոր խոս­քում շեշ­տում են իրենց հա­մե­րաշ­խու­թյու­նը Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նի հետ:

Papikyan

ԱՐ­ԴՅՈ՞Ք ԻՄ­ՓԻՉ­ՄԵՆ­ԹԻ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ ՈՒ­ՆԵՆՔ

Ար­դեն հնչել է օգոս­տո­սի 2 ամ­սա­թի­վը: Հա­մա­ռո­տա­կի` այդ օրը լրա­նում է 2021–ին կա­պի­տու­լյան­տի «վար­չա­պե­տաց­ման» մեկ տա­րին, և ըստ Սահ­մա­նադ­րու­թյան ար­դեն կա­րող է մեկ­նար­կել նրան անվս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու և պաշ­տո­նանկ անե­լու գոր­ծըն­թա­ցը: Բայց ար­դյո՞ք կա այդ ժա­մա­նա­կը, թե՞ այդ հրե­շը կհասց­նի ամեն ինչ հանձ­նել:

Իսկ մինչ այդ Նի­կո­լը Ար­ցա­խի հանձ­նու­մը փոր­ձում է գցել ՀՀ պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րի գրպա­նը, և այդ պատ­կե­րը մա­քուր կլի­նի­կա­կան է: Սա­կայն Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ասած «ուրիշ մաս­նա­գե­տը» այդ ստա­խո­սու­թյան ռե­կոր­դակ­րին ոչն­չով օգ­նել չի կա­րող, ուս­տի Սերժ Սարգ­սյա­նի թի­մա­կից­նե­րը արագ և ին­տեն­սիվ ար­ձա­գան­քե­ցին եր­րորդ նա­խա­գա­հի վե­րա­բե­րյալ նրա ծայ­րա­գույն հա­կա­բա­րո­յա­կան ստե­րին: Նի­կո­լին ար­դեն հասց­րել են կնքել «ծայ­րա­պետ» մա­կա­նու­նով, և ար­ձա­գանք­նե­րից ներ­կա­յաց­նենք մի­այն հատ­ված Ան­նա Հով­նե­րի շատ բա­րե­կիրթ հրա­պա­րա­կա­յին ար­ձա­գան­քից. «Հի­մա ո՞նց է ստաց­վում, որ 2018–ին Սերժ Սարգ­սյա­նը կապ չու­ներ Ար­ցա­խը հանձ­նե­լու հետ, իսկ 4 տա­րի անց` ու­նե­ցավ: Այս­քան ան­պար­կեշտ ո՞նց կա­րե­լի է լի­նել: Դու ու­րիշ հե­րո­սի անուն չգի­տե՞ս, այ ոչն­չու­թյու՛ն:  Նույ­նիսկ կիրթ և կա­ռու­ցո­ղա­կան ըն­կերդ այդ հար­ցում քեզ հետ հա­մա­միտ չէ, որով­հե­տև Սեր­ժի օրոք նա ող­բում էր, որ իրեն ստի­պում են ճա­նա­չել Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյու­նը…

…Սերժ Սարգ­սյա­նին մե­ղադ­րել իր իսկ ազա­տագ­րած հո­ղը հանձ­նե­լու մեջ` կա­րող է մի­այն հի­վանդ, տգետ և ման­կա­միտ ու­ղե­ղով մե­կը: Ցա­վոք, դու այդ­պի­սին չես. լավ էլ առողջ ես, ու­ղեղդ աշ­խա­տում է, ու ման­կա­միտ չես: Ինչ արել ես` արել ես սե­փա­կան խել­քով ու մի­տում­նա­վոր: Քեզ գժի տեղ մի՛ դիր: Դու մար­սում ես ան­մար­սե­լին 2 պատ­ճառ­նե­րով. նախ, որով­հե­տև նե­ռի զա­վակ ես ու կա­րո­ղա­նում ես ստե­րով լցնել շրջան­նե­րում Հ1 նա­յող մարդ­կանց ու­ղեղ­նե­րը: Այդ մար­դիկ մե­ղա­վոր չեն. այլ տե­ղե­կու­թյուն չեն ստա­նում: Երկ­րորդն էլ, որով­հե­տև խե­լոք կա­տա­րում ես դրսի այն կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի և ան­հատ­նե­րի հրա­ման­նե­րը, որոնք լցնում են քո գրպան­նե­րը: Դու սրբու­թյուն չու­նես: Բայց հույսդ մի դիր իրենց վրա. ով, ով` դու լավ գի­տես, որ մեկ է գնա­լու ես: Հո­ղա­տո՛ւ»:

Իսկ զուտ չոր քա­ղա­քա­գի­տու­թյան տե­սան­կյու­նից կա­պի­տու­լյան­տի իրա­կան ծրագ­րե­րը զար­հու­րե­լի են: Նի­կո­լի՝ խորհր­դա­րա­նում հնչեց­րած այն հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, թե ոչ ոք երաշ­խիք չի կա­րող տալ, որ խա­ղա­ղու­թյան օրա­կար­գը հա­ջո­ղու­թյուն կու­նե­նա, գրե­թե ան­մի­ջա­պես հա­ջոր­դել է Ալի­ևի նոր ռազ­մա­տենչ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը: Մաս­նա­վո­րա­պես՝ Ալի­ևը, խո­սե­լով «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» մա­սին, ասել է, որ եթե մի­ջանց­քը չբաց­վի, ապա դժվար կլի­նի խո­սել խա­ղա­ղու­թյան մա­սին՝ վստա­հեց­նե­լով՝ Ադր­բե­ջանն իրա­վունք ու­նի պա­հան­ջել «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» բա­ցու­մը, քա­նի որ Հա­յաս­տա­նը ստո­րագ­րել է հա­մա­պա­տաս­խան հայ­տա­րա­րու­թյու­նը:

Ին­չո՞ւ է Ալի­ևը սպառ­նում, եթե հայ­կա­կան կող­մը անընդ­հատ խո­սում է ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ցե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թյան մա­սին՝ շեշ­տե­լով, սա­կայն, որ այդ ճա­նա­պարհ­նե­րը գոր­ծե­լու են ոչ մի­ջանց­քա­յին տրա­մա­բա­նու­թյամբ: Կամ Ալի­ևն ի՞նչ է ակ­նար­կում՝ ասե­լով, որ Հա­յաս­տա­նը հայ­տա­րա­րու­թյուն է ստո­րագ­րել: Եթե նո­յեմ­բե­րի 9-ի փաս­տաթղ­թի մա­սին է խոսքն, ապա այն­տեղ «մի­ջանցք» տեր­մինն օգ­տա­գործ­վում է բա­ցա­ռա­պես Լա­չի­նի դեպ­քում: Թե՞ իրա­կա­նում Նի­կոլն այլ բան էլ է ստո­րագ­րել՝ ասենք գաղտ­նի հա­վել­ված, որը հենց մի­ջանցք է նա­խա­տե­սում, այլ ոչ թե ճա­նա­պարհ: Ին­չևէ, պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար Ար­տակ Զա­քա­րյա­նը իրա­վա­ցի է, որ Նի­կո­լին պետք է կանգ­նեց­նել ցան­կա­ցած ձև­ով: Ցան­կա­ցած ձևն ըն­դու­նե­լի է:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Սպառողականությունը խժռում է Հայաստանի ներկան, ազգային ապագան և աղավաղում հաղթական անցյալը. Արթուր ԹովմասյանԿապիտուլյանտին մերժել են իր երբեմնի գործընկերները՝ բոյկոտելով նրա առաջիկա ասուլիսը. Լիանա ԲեկնազարյանԱյս էակին համատարած իգնոռ անել է պետք, լավագույն լուծումներից մեկն էլ դա է. Նարե ՍարգսյանԻ՞նչ հիվանդություններով կարող են վարակվել կատուների տերերըԹերևս Փաշինյանն անհանգստանում է, որովհետև տապալել է երկրի կառավարումը. Անահիտ ԱմատունիՉարենցավանում մեքենաների կայանման հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 2 քաղաքացու են դանակահարելՔՊ-ն Լիանա Հակոբյանին ընտրեց Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորԵթե վրաերթի ենթարկվածի անունը լիներ Մարիամ Փաշինյան, վարորդը կլինե՞ր ազատության մեջ․ մահացածի հայրԵղանակը՝ առաջիկա օրերինՄիկա Բադալյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի. պաշտպաններՈչ ոք մեզ չի կարող նման բան ասել, այս ամենը ուղղորդված է. քննության ավարտին հանրային պարսավանքի են ենթարկվելու ուղղորդողները. Ապարանի արյունոտ միջադեպի հետքերովՔՊ-ական պատգամավոր Արթուր Դավթյանը վայր է դնում մանդատըԻսպանական ակումբը հետաքրքրված է Հարոյանի ծառայություններովՓաշինյանի ասուլիսը բոյկոտած լրատվամիջոցների ցանկըԾնողները Փաշինյանի դեմ քրգործ են ուզում հարուցել Մովսես Հակոբյանի հաղորդման հիման վրա, նման քրգործ կաՆրանք պետք է իմանան` ինչ է իրենց սպասվում. Ալիևը նորից սպառնում էԱդրբեջանը, Թուրքիան և Վրաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենԱշոտ Խաչատուրյանցը հեռացավ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի նախագահի պաշտոնիցԻսրայելը կարող է թույլ տալ Իրանին նավթ արտահանել ԱՄՆ-ի վերահսկողությամբԵս եմ փոխարինելու Գագիկ Ջհանգիրյանին. Դավիթ Խաչատրյան (տեսանյութ)Ինչ-որ մեկն ասել էր, որ ես հրեա եմ, ոմանք էլ հավատացել էին․ Նատալիա ՌոտենբերգՔՊ-ն «դժվարությամբ սկսեց» ԱԺ արտահերթ նիստը. երկու անգամ քվորում չեղավՈսկին թանկանում էԱԺ-ն արտահերթ նստաշրջան է գումարել. օրակարգում 6 դատավորների ընտրության հարցն է. ՈՒՂԻՂԹովմասյանը լրագրողների իրավունքների խախտման մասին նյութ է ուղարկել միջազգային կազմակերպություններինԵրևանի քաղաքապետը 12 օրով մեկնել է ՖրանսիաՆավթի գինը ռեցեսիայի մտավախության ֆոնին իջնում էՄահամերձ Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել «Տրամադրությունը՝ դոլարի կուրսին համարժեք»․ Մկրտիչ Արզումանյան (ֆոտո)Երջանիկ զգալու երեք անսպասելի միջոցԹուրքիան լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առջև է. ՉավուշօղլուԻրանը շուտով 300 կմ հեռահարությամբ զենիթային հրթիռներ կներկայացնիՎալերիան համերգի ընթացքում ընկել է բեմի վրա ՀՈւՆԻՍԻ 27-ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԹուրքիան բացատրել է, թե ինչու չի միանում հակառուսական պատժամիջոցներինՀունիսի 17-ի աստղագուշակԻնչո՞ւ 1992-ին փակեցինք Հայաստանի հետ սահմանը. Էրդողանի մամուլի քարտուղարը՝ Արցախյան հիմնախնդրի և հայ-թուրքական կարգավորման մասինԲաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ղազախստանի ԱԳ նախարարների առաջին եռակողմ հանդիպումըՀունիսի 27. Օրվա խորհուրդԱդրբեջանը նոր զորամաս է բացել ՔելբաջարումԿփակվի Ազատության պող.-Դ. Անհաղթի փող. տրանսպորտային հանգույցի՝ Կոմիտասի պող.-Ազատության պող. ուղղությունը Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվելՍա խոսում է այն մասին, որ խուժանի, հանցագործի մի տեսակ կա, որը իրեն միգուցե արտոնյալ է զգում․ Հայտնի փաստաբանը կրիմինալի աճի մասինՀերիք է՝ տեսել ենք Կարսի բանալիները հանձնողներին, Քեմալին էլ, զենք ու ոսկի տվող միջազգային հանրությանն էլ․Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ․ԱՀ ԱԺ պատգամավորԲա որ գիտեիք, որ բանակը թալանված է՝ էդ ի՞նչ հենքով էիք հայտարարում. «նոր պատերազմ, նոր տարածքներ», թե՞ թշնամուն կանչում էիք, ասում էիք՝ ինչքան հնարավոր է շուտ…. էստի համեցեքՓարվանյանները երեկ երիկամս գողացան, այսօր արդեն մարդ են գյուլլում. նոր մանրամասներ Ապարանի աղմկոտ դեպքիցՄԱԿ-ի ամեն ընդունած որոշում չէ, որ պետք է «ուռա՜» գոռալով ընդունել. ԲալասանյանՀանրապետության մի շարք տարածքներում կդադարեցվի ջրամատակարարումըԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը կմեկնի ԱթենքԹուրքիայում Հունաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել լրտեսության համար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ