Հաս­տատ­վեց, որ 2021-ի հու­նի­սի 20-ի ընտ­րու­թյուն­նե­րը զրո լե­գի­տի­մու­թյուն ու­նեն. Վարդեւանյան

Ներքաղաքական

Բարձ­րա­գույն դա­տա­կան խորհր­դի (ԲԴԽ) լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը կա­սեց­ված նա­խա­գահ Ռու­բեն Վար­դա­զա­րյա­նը ձայ­նագ­րու­թյուն հրա­պա­րա­կեց, որում ԲԴԽ նա­խա­գա­հի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը նրան է փո­խան­ցում ոմն մե­կի պա­հան­ջը` հրա­ժար­վել ԲԴԽ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից: Ընդ որում` իր ձե­ւա­կեր­պում­նե­րում Գ. Ջհան­գի­րյանն օգ­տա­գոր­ծում է փո­ղո­ցա­յին բա­ռա­պա­շար ու հայ­հո­յանք­ներ, որոն­ցից ամե­նա­մեղ­մը, որը կա­րե­լի է հրա­պա­րա­կել, այն էր, թե իր «վզին դրել են», որ գոր­ծը գլուխ բե­րի: Ըստ Ռու­բեն Վար­դա­զա­րյա­նի` ին­քը դրա­նից հե­տո մոտ 1.5 ամիս դե­ռեւս շա­րու­նա­կել է պաշ­տո­նա­վա­րել, որից հե­տո իր նկատ­մամբ քրե­ա­կան գործ է հա­րուց­վել, եւ լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը կա­սեց­վել են: Անդ­րա­դառ­նա­լով վե­րոն­շյա­լին` ԱԺ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՐԱՄ ՎԱՐ­ԴԵ­ՎԱ­ՆՅԱՆՆ ար­ձա­նագ­րեց, որ այն չնչին հույ­սե­րը, որոնք առ­հա­սա­րակ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րից ոմանք կա­րող էին ու­նե­նալ, որ դա­տա­կան հա­մա­կար­գը գոր­ծող է, ար­դար է, այ­սօր այդ բո­լո­րը հույ­սե­րը ոչն­չաց­վե­ցին:

– Ու­զում եմ նախ մի շատ նուրբ հար­ցի անդ­րա­դառ­նալ` ես իմ երի­տա­սարդ հա­սա­կում հասց­րել եմ, որ­պես դա­սա­խոս, մուտք գոր­ծել լսա­րան­ներ: Ես գի­տեմ, որ Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը քա­նիցս մուտք է գոր­ծել Երե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան, կան  իրա­վա­բա­նա­կան ֆա­կուլ­տե­տի բազ­մա­թիվ ու­սա­նող­ներ, որոնք իրեն տե­սել են` որ­պես դա­սա­խո­սի: Հի­մա ին­քը պատ­կե­րաց­նո՞ւմ է, թե նույն իր ու­սա­նող­նե­րը, նախ­կին ու­սա­նող­նե­րը ինչ պատ­կե­րա­ցում են կազ­մե­լու իրա­վա­բան–գիտ­նա­կա­նի կեր­պա­րի վե­րա­բե­րյալ: Դուք այդ բա­ռամ­թեր­քը լսե՞լ եք, թե ինչ­պես է ար­տա­հայտ­վում ԲԴԽ-ի մա­սին: Մի կա­ռույ­ցի, որ­տեղ ին­քը` որ­պես իրա­վա­բան–գիտ­նա­կան, ընտր­վել էր: Սա մի ամ­բողջ իրա­վա­բա­նա­կան մաս­նա­գի­տա­կան հա­մայն­քի հա­մար այն­պի­սի մեծ հար­ված է, որ չգի­տեմ նույ­նիսկ ինչ բա­ռեր գտնել: Եվ սա իրա­վա­բան–գիտ­նա­կան, ԲԴԽ նա­խա­գա­հի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րո՞ղն է: Երկ­րորդ ար­ձա­նագ­րումն այն է, որ այդ ձայ­նագ­րու­թյամբ հաս­տատ­վեց, որ 2021 թվա­կա­նի հու­նի­սի 20–ի ընտ­րու­թյուն­նե­րը զրո աս­տի­ճա­նի լե­գի­տի­մու­թյուն ու­նեն: Նա­յեք Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նի ընտ­րու­թյան ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցը, երբ նա ընտր­վեց ԱԺ-ի կող­մից եւ դրա­նից հե­տո սկսվեց նա­խընտ­րա­կան շրջա­նը: Նա այս ձայ­նագ­րու­թյան մեջ ասում է, թե իր «վզին դրել են», որ այդ գոր­ծը պետք է անի: Գործն էլ այն է, որ Քո­չա­րյա­նը եւ ՀՅԴ-ն չգան իշ­խա­նու­թյան:

– Ի՞նչ հե­տե­ւանք­ներ է ու­նե­նա­լու այս աղմ­կա­հա­րույց ձայ­նագ­րու­թյան հրա­պա­րա­կումն ան­ձամբ Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նի հա­մար:

– Նա րո­պե շուտ պետք է հե­ռա­նա իր պաշտ­նո­ից: Ի սկզ­բա­նե էլ լե­գի­տիմ չի եղել այդ պաշ­տո­նում, ինչ­պես գի­տեք, սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թյան խնդիր կար, բայց ՍԴ–ն էլ, ավաղ, շատ դա­ժան ձե­ւով սպա­ռեց իրեն: Ին­չե­ւէ, Ջհան­գի­րյա­նը չի կա­րող այ­լեւս պաշ­տո­նա­վա­րել: Այո՜, իր նկատ­մամբ քրե­ա­կան հե­տապն­դում պետք է հա­րուց­վի, բայց, կնե­րեք, այս­տեղ էլ ես մի հար­ցադ­րում բարձ­րաց­նեմ` դուք պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, թե ո՞ր իրա­վա­պահ հա­մա­կար­գը քրե­ա­կան հե­տապն­դում կհա­րու­ցի Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նի նկատ­մամբ: Այն իրա­վա­պահ հա­մա­կա՞րգը, որին բա­ռա­ցի ասում է, որ այն երկ­րորդ–երրորդ գոր­ծե­րին «գա­րանտ» է կանգ­նում, որ ըն­թացք չեն ստա­նա: Ինձ մոտ գար­շան­քի զգա­ցում է առա­ջա­ցել այդ ձայ­նագ­րու­թյու­նը լսե­լուց: Ի դեպ, հի­շո՞ւմ եք նախ­ընտ­րա­կան շրջա­նը, ընտ­րու­թյուն­նե­րը, հե­տընտ­րա­կան շրջա­նը, թե ինչ­պես ընտ­րու­թյուն­նե­րից մի քա­նի օր առաջ ձեր­բա­կալ­վում էր Ար­մեն Չար­չյա­նը, եւ որո­շում կա­յաց­նե­լուց դա­տա­վո­րը ժա­մե­րով ան­հե­տա­ցել էր: Կամ նույն ՍԴ–ում քննու­թյունն ար­դյունք չէր տա­լիս, որով­հե­տեւ Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը խոս­տա­ցել էր` ին­քը գործ ու­ներ անե­լու եւ շատ կոնկ­րետ: Նա­եւ ու­զում եմ դի­մել ԵՄ դես­պան սի­րե­լի տի­կին Անդ­րեա Վիկ­տո­րի­նին եւ ԱՄՆ դես­պան Թրեյ­սի­ին` դուք հաս­կա­նո՞ւմ եք, թե ում հետ եք նստում եւ դա­տա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րից խո­սում: Սա է այ­սօր­վա դա­տա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի երե­սը: Բայց խայ­տա­ռա­կու­թյունն էլ սահ­ման ու­նի` Գա­գիկ Ջհան­գի­րյա­նը չի կա­րող այ­լեւս պաշ­տո­նա­վա­րել:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Օրենքով գողը ցուցում է տվել պատժել՝ «սատկացնել» իրեն չենթարկվողին․ մանրամասներԻնչպես են երկրպագուները դիմավորում Մխիթարյանին «Ինտերի» մարզաբազայի մոտ. տեսանյութՄահացել է ՕՊԵԿ-ի գլխավոր քարտուղարըԴատախազությունից հրաժարվում են հանդիպել զոհված զինծառայողների հարազատների հետՌոնալդուն շարունակում է բոյկոտել «Մանչեսթեր Յունայթեդի» մարզումներըՁեռքներդ հեռո՛ւ Անժելա Թովմասյանից և ազատ խոսքի բոլոր նվիրյալներից. ՀայտարարությունԱրաբկիրի մի շարք հասցեներում 24 ժամով կդադարեցվի ջրամատակարարումըՎահե Հակոբյանը՝ մանդատը վայր դնելու մասին«Զգուշացում․ եթե նշված ծրագիրը կա Ձեր հեռախոսում՝ ջնջեք այն». Սամվել ՄարտիրոսյանԱդրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել. ՀՀ ՊՆՔյարամյանը բեսեդկի ջահելի տպավորություն թողեց. զոհված զինծառայողի ծնողԻրանի հետ ստատուս-քվոյի պահպանումը կարող է հանգեցնել միջուկային սպառազինությունների մրցավազքի. Յաիր ԼապիդԱդամը Շիֆը հայ գերիներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով Ազգային անվտանգության հատկացումների ակտի լրացում է ներկայացրելՀուլիսի 6. Օրվա խորհուրդԵրեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացումՊատասխանատվությունը մեծ է լինում, երբ գոտեմարտում ես Ադրբեջանի, Թուրքիայի ներկայացուցիչների դեմՊայթյուն՝ Աշտարակ քաղաքում գործող «Յունիբանկ»-ում, կա զոհ և վիրավորներ.Shamshyan.com«Ինքը մեր ընկերն է». Վիրահատվելուց հետո Ջհանգիրյանը լավ չէ՞. «Իրավունք»Դեն Բիլզերյանը ժամանել է Հայաստան ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸ«Դայակ պետության հաշվին» ծրագիրը դադարեցվել է. «Ժողովուրդ»«Պատիվ ունեմ»-ը Թագուհի Թովմասյանին կհեռացնի՞. Ինչ կապ ունի նա Խաչատուր Սուքիասյանի հետ․ «Հրապարակ»«Ժողովուրդ». Պաշտոններից զրկելու հարցը ՍԴ-ում չեն վիճարկի«Հրապարակ». Ինչու է Արթուր Վանեցյանի որդին ազատվել բանակից«Պայքարի հարթակում բացակայում է մի տաղանդավոր գլխավոր հերոս».ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  «Հրապարակ». Հնարավո՞ր է արդյոք չարաշահումների ողջ մեղքը բարդել Հայկոյի վրաԳագիկ Ջհանգիրյանը հրաժարական է տվել Նիկոլ Փաշինյանին վիրավորելու համար․ «Ժողովուրդ»Ով կարող է դառնալ Երեւանի քաղաքապետ. «Հրապարակ»Լուկաշենկոն կոչ է արել «մեռնել, բայց խոտերը հավաքել» բերքահավաքի ժամանակԱմեն տեղ հորս եմ փնտրում. Հայրս ցավից չէր խոսում, իմ տան սյունը քանդվեց․ Մայքլ Քոթանջյան (Video)Բոլոր գունավոր հեղափոխականներն են շիզոֆրենի՞կ (Video).Գագիկ ՀամբարյանՊուտինը Լենինը չէ, երբեք նման ջիջումներ չի անի, ինչպես Լենինը՝ Քեմալին. Դավիթ Ջամալյան (տեսանյութ)ԵՄ-ում արդեն սկսել են տաք ջրի գրաֆիկ սահմանելԿադիրովը Զելենսկիին և Ուկրաինայի զինուժին խորհուրդ է տվել փախչելԱՄՆ-ը վերականգնում է Սառը պատերազմի շրջանի դիմակայությունը. Գրուշկո⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Էս տեսակի մարդիկ են բերել նիքոլին իշխանության. Միքայել Գրիգորյանը՝ Արմեն ԴարբինյանինԲոլոր նրանք, ովքեր շարժվում են Աղավնոն, Բերձորը հանձնելու օրակարգով, թուրքի առաջ կզող նիկոլներ են. Գևորգ ԳևորգյանԴու ե՞րբ սահմանադրագետ դարձար` չիմացանք, քծնանքի մագիստրոս կարող ա, բայց սահմանադրագե՞տ. Վահան Բաբայանը` Արմեն ԴարբինյանինԵս միշտ եղել եմ Մխիթարյանի երկրպագուն. Ինձագի«Լևոն Արոնյանի հարսանեկան խնջույքի ժամանակ, երբ մոտեցար Սերժ Սարգսյանին, ընդհանրապես այդ կարծիքին չէիր Սահմանադրության վերաբերյալ». Հենրիխ Դանիելյանը` Արմեն ԴարբինյանինԱզգային ու հոգևոր արժեքները` մեր դաշնակից ՌԴ-ի հետ միասին, կազատագրեն ՀայաստանըՇուշան Պետրոսյանի ու Նունե Եսայանի ջերմ գրկախառնությունը (լուսանկար)Մասնակցում եմ «Եդինայա Ռոսիա»-ի աջակցությամբ Ալթայի Հանրապետությունում անցկացվող «Манжерок» միջազգային երիտասարդական փառատոնին. Հենրիխ ԴանիելյանՈր սխրանքի համար, որ Հերոսածին ծնողների հետ «ռազբոռկա» էր սարքել յուր դուքյանո՞ւմ.Հայտնի լրագրողը Քյարամյանի գեներալի կոչման մասինՉինաստանը չի մերժել մեզ․ Կրեմլը հերքում էՍով է լինելու․ ԼուկաշենկոՌուսաստանը չի մասնակցի Երևանում անցկացվելիք «Մանկական Եվրատեսիլ» երգի մրցույթինՎեոլիա ջուրը կեղեքում է «հպարտ» քաղաքացիներինՉինաստանը մերժել է Պուտինին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ