Ամերիաբանկը ճանաչվել է 2022թ. լավագույն բանկը Հայաստանում` ըստ «Global Finance» հեղինակավոր ամսագրի Երբ եւ ինչ արդյունքներով կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը. Ղրիմի փոխվարչապետի գնահատականները «Ճշմարտությունը պետք է հաղթի». ՌԴ դեսպանը ողջունեց ղրիմյան միջոցառումների մասնակիցներին ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է 10,8%-ով հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր Renaissance Premium Home բնակելի համալիրում Կյանքից հեռացել է դերասան Ամիրան Գալստյանը «Մեկ տարի է այստեղ եմ  ոչ մեկը պետական համակարգից` ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից չի այցելել և չի առաջարկել իր աջակցությունը».ՎԱՐԴԱՆ ԱՍԾԱՏՐՅԱՆ Արիանայի մահից հետո Անիտայի հետ նամակագրական կապի մեջ էի. Լևոն Արոնյանը բացառիկ մանրամասներ է պատմել իրենց սիրային պատմությունից (տեսանյութ).Starnews.am Ինչ շքեղ նվեր է ստացել երգչուհի Նառայի դուստրը ՝ Էլեոնորան, երեխա ունենալու կապակցությամբ (տեսանյութ).Armlady.am ՀԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԸ`ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲԵՄԱԴՐԻՉ, ՌԵԺԻՍՈՐ ԵՎ «ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ» ԲԱՐԵԿԱՄ Սառնասրտորեն սպանում էր վիրավորներին. ինչպես է Ուկրաինայյի ազգային գվարդիականը գնդակահարել ծառայակիցներին (տեսանյութ 18+)


ԻՆ­ՉՈՒ ԷՐ ՋՀԱՆ­ԳԻ­ՐՅԱ­ՆԸ ԴԵՌ 2021-ԻՆ ՈՒ­ԶՈՒՄ «ԾԱ­ԽԵԼ» ՆԻ­ԿՈ­ԼԻՆ

Վերլուծություն

Սկան­դալ` սկան­դա­լի հե­տև­ից… Երբ Վար­դա­զա­րյա­նը հրա­պա­րա­կեց Ջհան­գի­րյա­նի հետ գաղտ­նա­ձայ­նագ­րու­մը, շատ ու շատ մութ գաղտ­նիք­ներ լույս աշ­խարհ եկան: Օրի­նակ, Վար­դա­զա­րյա­նին ԲԴԽ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից հե­ռաց­նե­լու ծրա­գի­րը Ջհան­գի­րյանը չի թաքց­նում և նշում է, որ կա­տա­րում է Նի­կո­լի հրա­հան­գը և շա­րու­նա­կե­լով հա­մո­զել Վար­դա­զա­րյա­նին նշում է, որ չհե­ռա­նա­լու դե­պքում «իրանց հրա­հան­գը ու­րիշ տե­ղից են տա­լու... Էդ մար­դը չի տա­լու, իրա­ն էլ են տա­լու»: Դե նո­րու­թյուն չէ, որ Ջհան­գի­րյա­նին բնո­րոշ է զրո հա­վա­տար­մու­թյուն…

ԱՌԱՆՑ ՆԻ­ԿՈ­ԼԻ ԵՎ ՆԻ­ԿՈ­ԼԻՑ ՀԵ­ՏՈ

Քա­ղա­քա­գետ Գա­գիկ Համ­բա­րյա­նը Ջհան­գի­րյա­նի այդ ու­շագ­րավ խոս­քից եզ­րա­կաց­նում է. «Այսինքն, ըստ Ջհան­գի­րյան Գա­գի­կի, ԲԴԽ նա­խա­գա­հին պաշ­տո­նանկ անե­լու գոր­ծըն­թա­ցում հե­տաքրքր­ված են և հրա­հանգ­ներ են տա­լիս ինչ-ինչ ու­ժեր կամ մար­դիկ, որոնք և հրա­հանգ­ներ են իջեց­նում նաև Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տին... Ըստ Ջհան­գի­րյա­նի այս հայ­տա­րա­րու­թյան` կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ կա­պի­տու­լյանտ Նի­կո­լը գոր­ծա­կալ է և կա­տա­րում է ինչ-ինչ ու­ժե­րի հրա­հանգ­ներ, որը նշա­նա­կում է նաև, որ նա դա­վա­ճան է: Նի­կո­լի հրա­հանգ­ներ կա­տա­րող լի­նե­լը բա­ցա­հայ­տող Ջհան­գի­րյա­նը, սա­կայն չբա­ցա­հայ­տեց, թե ո՛ւմ է ծա­ռա­յում Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող հո­ղա­տուն»:

Ինչ վե­րա­բե­րում է Ջհան­գի­րյա­նի իրա­վա­կան ցի­նիկ մո­դե­լին, ապա ձայ­նագ­րու­թյու­նում նա անեկ­դոտ է պատ­մում «առյու­ծի ու գա­զան­նե­րի» մա­սին: Հնա­րա­վո­րինս ցեն­զու­րա­յին եղա­նա­կով ներ­կա­յաց­նենք այդ անեկ­դո­տը, որը նի­կո­լիզ­մի օրոք վե­րած­վել է «իրա­վուն­քի ղե­կա­վար սկզբուն­քի»: Եվ այս­պես. Նապն իր հա­մար զբոս­նում է ան­տա­ռում, մեկ էլ տես­նում է՝ մի խումբ գա­զան­ներ լե­ղա­պա­տառ փախ­նում են ու վա­զում են իրեն ըն­դա­ռաջ: Ասում է՝ «եղբայր ջան, ին­չի՞ եք տենց լե­ղա­պա­տառ փախ­նում»: Ագ­ռա­վը պա­տաս­խա­նում է՝ «Նապ ախ­պեր, փա­խի–փրկվի, առյու­ծը խել­քը քցել ա, ասում ա՝ ով երեք ամոր­ձի ու­նի, մե­կը պո­կե­լու եմ»: Նա­պը թե՝ «ա՛յ ցավդ տա­նեմ, ես ի՞նչ ու­նեմ վա­խե­լու, իմը հաս­տատ 3 չի, 2 ա»: Ագ­ռավն էլ՝ բա «հենց է՛դ ա հար­ցը, Նապ ախ­պեր, ին­քը պո­կե­լուց հե­տո­յա հաշ­վում…»: Իրա­վա­պաշտ­պան Ռու­բեն Մե­լի­քյա­նի մեկ­նա­բան­մամբ. «Մարդ­կանց վրա «չե­ղած հոդ­ված» են կա­րում, հե­տո նստաց­նում՝ մին­չև «պար­զեն», որ էդ հոդ­վա­ծը ու­րիշ բա­նի մա­սին էր: Մի «ապուշ օրենք» են ըն­դու­նում, հա­րյու­րա­վոր մարդ­կանց են վա­խաց­նում ու քաշք­շում, հե­տո «եվրո­ծյո­ծա­նե­րից» թուք ու մուր են ու­տում ու այդ «ապուշ օրեն­քը» ստիպ­ված հա­նում են: Ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին ծե­ծում–ջար­դում են, հե­տո մի­լի­ցա­նե­րից սուտ ցուց­մունք­ներ են վերց­նում ու ծեծ­ված մի­տին­գա­վոր­նե­րին են մե­ղա­վոր գրում՝ մին­չև «թարս կա­պույ­տը»… և այլն: Այ­սու­հետ սա կան­վա­նենք «3…–ի օրենք»:

Սա­կայն բախ­տի բեր­մամբ թե պա­տահ­մամբ, Ջհան­գի­րյա­նը 2021–ի փետր­վա­րի այդ ձայ­նագ­րու­թյու­նում խո­սում է ապա­գա իիշ­խա­նու­թյան մա­սին, հայտ­նում իր ահա­վոր վա­խը Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նից և ասում, որ Ար­թուր Վա­նե­ցյանն ըն­դու­նե­լի է իր հա­մար, և կա­րե­լի է կանգ­նել նրա կող­քին: Եվ թար­սի պես Վա­նե­ցյանը, ով 50 օր պար­բե­րա­բար ասում էր, որ ԱԺ–ում իր հա­մար անե­լիք չի տես­նում,հենց այս պա­հին է հրա­ժար­վում ման­դա­տից: ՀՀԿ–ի դիր­քո­րո­շու­մը հայտ­նե­լով Վա­նե­ցյա­նի քայ­լի մա­սին` Ար­մեն Աշո­տյա­նը շատ կա­րև­որ բա­ներ է հնչեց­նում. «Հար­գան­քով եմ մո­տե­նում Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի եւ «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան որոշ­մա­նը:

Շնոր­հա­կա­լու­թյուն եմ հայտ­նում խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քի հա­մար:

Մեզ հա­մար նույն­պես խորհր­դա­րա­նա­կան ման­դատ­նե­րը եր­բեք ինք­նան­պա­տակ չեն եղել եւ ինք­նան­պա­տակ չեն:

Բազ­մա­թիվ առողջ ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րի հետ մենք կի­սում ենք մի­եւ­նույն ռազ­մա­վա­րա­կան նպա­տակ­նե­րը, որոնց հաս­նե­լու հա­մար կող­մե­րը, այդ թվում՝ ՀՀԿ-ն, կա­րող են տար­բեր մար­տա­վա­րա­կան լու­ծում­նե­րի գնալ:

Հա­յաս­տան՝ առանց Նի­կոլ:

Հա­յաս­տան՝ Նի­կո­լից հե­տո»:

Ստաց­վում է, որ շատ գոր­ծըն­թաց­ներ պայ­մա­նա­վոր­ված են «Նի­կո­լից հե­տո» շրջա­նին քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի և հան­րա­յին դեմ­քե­րի պատ­րաստ­վե­լով: Իսկ զրո սկզբունք ու բա­րո­յա­կա­նու­թյուն ու­նե­ցող Ջհան­գի­րյա­նը դեռ 2021–ին`  իր նի­կո­լա­կան աս­տե­ղա­յին ժա­մին, պատ­րաստ­վում էր «Նի­կո­լից հե­տո» վի­ճակ­նե­րին:

ՆԻ­ԿՈ­ԼԻ «ԱՆԵ­ԼԱ­ՆԵԼԻ­ՈՒ­ԹՅԱՆ ԿՈ­ՐԸ» ԿՏՐՈՒԿ ՎԵ­ՐԵ՞Վ Է ԳՆՈՒՄ

Nolik

Նաև բա­զում ՔՊ–ական­ներ, ան­շուշտ, թա­քուն պատ­րաստ­վում են «Նի­կո­լից հե­տո» շրջա­նին, և այդ պատ­րաստ­վե­լը ստվե­րում և կու­լիս­նե­րում հի­մա արա­գա­նում է: Ինչ վե­րա­բե­րում է Վա­նե­ցյա­նին, ապա ԱԺ–ն թե­րևս գլխանց նրա երա­զած տե­ղը չէր, զի ԱԺ–ում նա շատ պա­սիվ էր առն­վազն հրա­պա­րա­կա­յին հար­թա­կում,և հարց է ծա­գում` ին­չո՞ւ հի­մա ազատ­վեց իրեն կաշ­կան­դող ման­դա­տից: Թե­րևս ճիշտ է են­թադ­րել,որ Նի­կո­լի «անե­լա­նե­լի­ու­թյան կո­րը», պայ­մա­նա­վոր­ված ար­տա­քին և ներ­քին գոր­ծոն­նե­րով, հի­մա կտրուկ արա­գա­նում է: Ու այդ պատ­ճա­ռով բո­լո­րը շտա­պում են «Նի­կո­լից հե­տո»-ի հա­մար ռե­սուրս­ներ կու­տա­կել և վե­րախմ­բա­վո­րել:

Սա­կայն վե­րա­դառ­նանք Աշո­տյա­նի բա­նա­ձև­ին, ուր «Նի­կո­լից հե­տո»–ին նա­խոր­դում է «Առանց Նի­կո­լի» դրույ­թը: Եվ դրան է վե­րա­բե­րում սա. «Բազ­մա­թիվ առողջ ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րի հետ մենք կի­սում ենք մի­եւ­նույն ռազ­մա­վա­րա­կան նպա­տակ­նե­րը, որոնց հաս­նե­լու հա­մար կող­մե­րը, այդ թվում՝ ՀՀԿ-ն, կա­րող են տար­բեր մար­տա­վա­րա­կան լու­ծում­նե­րի գնալ»:

Ար­թուր Վա­նե­ցյանն էլ իր հայ­տա­րա­րու­թյու­նում ռազ­մա­վա­րա­կան ընդ­հա­նուր նպա­տա­կը չի մո­ռա­ցել. «Մենք այ­սօր կանգ­նած ենք հայ­րե­նազրկ­ման շե­մին և սխալ­վե­լու իրա­վունք այ­լևս չու­նենք: Պայ­քարն այ­լընտ­րանք չու­նի, և ինչ­պես բազ­միցս նշել եմ՝ այ­սօր հա­նուն հայ ժո­ղովր­դի, Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի պայ­քա­րում կու­սակ­ցա­կան դրոշ­ներ, բա­ժա­նա­րար գծեր ու կար­գա­վի­ճակ­ներ չկան: Սա մեր հա­մազ­գա­յին պայ­քարն է, և մենք՝ «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան ան­դամ­ներս, շա­րու­նա­կե­լու ենք այն մեր ժո­ղովր­դի հետ մի­ա­սին»: Ի հա­վե­լումն դրա էլ նա հե­ռուս­տա­ե­թե­րում ասաց. «Իմ և «Դի­մադ­րու­թյուն» շարժ­ման օրա­կար­գե­րը և նպա­տա­կը հա­մընկ­նում են, ուղ­ղա­կի դրան հաս­նե­լու ճա­նա­պարհ­ներն են տար­բեր: Շար­ժու­մը ու­նե­ցել է որո­շա­կի հա­ջո­ղու­թյուն­ներ և որո­շա­կի բաց­թո­ղում­ներ, դրա հա­մար դեռ չի հա­սել նպա­տա­կին: Շար­ժու­մը կան­խել է հնա­րա­վոր կա­պի­տու­լյա­ցի­ոն փաս­տաթղ­թե­րը, ցույց է տվել, որ Փա­շի­նյա­նը չի կա­րող գնալ մի­ա­կող­մա­նի զի­ջում­նե­րի ու երկ­րորդ կա­պի­տու­լյա­ցի­ա­յի: Սա հա­մազ­գա­յին շար­ժում է՝ ղա­րա­բա­ղյան շարժ­ման նման»:

Ի դեպ, ՀՀԿ գոր­ծիչ­ներն էլ Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նի և ՀՅԴ-ի մա­սին մի­այն դրա­կան են ար­տա­հայտ­վում: Խո­շոր հաշ­վով, կա­րե­լի է ասել, որ «Հա­յաս­տան՝ առանց Նի­կոլ» դրույ­թի շուրջ լայն կոն­սեն­սուս կա, որը տա­րած­վում է նաև Շար­ժու­մից դուրս որոշ շրջա­նակ­նե­րի վրա: Ի հե­ճուկս ընդ­դի­մու­թյան պա­ռակ­տում երա­զող­նե­րի, այս փու­լու­մ ոչ մի ­պա­ռակ­տում թե­րևս չի լի­նի, և նրանք երա­զա­խաբ կլի­նեն: Իսկ «Նի­կո­լից հե­տո» շրջա­նում, ան­շուշտ թեժ մրցակ­ցու­թյուն կլի­նի, իր կան­խա­տե­սե­լի և ան­կան­խա­տե­սե­լի բա­ղադ­րիչ­նե­րով: Ինչ վե­րա­բե­րում է Նի­կո­լի անե­լա­նե­լի­ու­թյա­նը, ապա գլխանց կոծկ­վող և «կեն­ցա­ղա­յին» ներ­կա­յաց­վող Նի­գա­վա­նի զար­հու­րե­լի սպա­նու­թյու­նը դրա հատ­կա­նիշ­նե­րից մեկն է` փաս­տո­րեն խուն­տան ար­տո­նում է ցան­կա­ցած ոճիր և երա­շա­վո­րում դրա ան­պար­տե­լի­ու­թյու­նը: Ի դեպ, որ­պես թարմ ապա­ցույց` այն, ինչ ար­ձա­նագ­րել է «Ադեկ­վադ» մի­ա­բա­նու­թյան հիմ­նա­դիր­նե­րից Կոնս­տան­տին Տեր-Նա­կա­լյա­նը (ներ­կա­յաց­նում ենք առանց խմբագր­ման). «Սաղ հեչ, երեկ մի տե­սակ անն­կատ մնաց էն լու­րը, որ Մա­լյա­նի առև­անգ­ման ու նրա նկատ­մամբ կա­տար­ված խու­լի­գա­նու­թյան գոր­ծով դա­տա­րա­նը Ռես­տար­տի գյա­դա–գյու­դե­քին ան­մեղ ա ճա­նա­չել:

Մի վայր­կյան չկաս­կա­ծեք, որ եթե նման բան ար­վեր նի­կո­լա­կան­նե­րի հան­դեպ, անող­նե­րը վա­ղուց ու եր­կա­րով փակ­ված կլի­նե­ին:

Ստեղ հար­ցը դա չի: Հարցն էն ա, որ նի­կո­լա­կան «արդա­րա­դա­տա­կան» հա­մա­կարգն ասում ա ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին՝ ինչ կա­րաք, որ ինչ էլ անեք: Նենց որ, հստակ իմա­ցեք՝ պատ­ժե­լու հարցն էլ ա ձեր վրա՝ իր բո­լոր ռիս­կե­րով ու հե­տև­անք­նե­րով»:

Այ­սինքն` նի­կո­լա­կան­նե­րի ապա­ցուց­ված հան­ցան­քի վե­րա­բե­րյալ ար­դա­րաց­ման վճիռ է պատ­վիր­վում: Եռ­ման կե­տը մոտ է:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Սպառողականությունը խժռում է Հայաստանի ներկան, ազգային ապագան և աղավաղում հաղթական անցյալը. Արթուր ԹովմասյանԿապիտուլյանտին մերժել են իր երբեմնի գործընկերները՝ բոյկոտելով նրա առաջիկա ասուլիսը. Լիանա ԲեկնազարյանԱյս էակին համատարած իգնոռ անել է պետք, լավագույն լուծումներից մեկն էլ դա է. Նարե ՍարգսյանԻ՞նչ հիվանդություններով կարող են վարակվել կատուների տերերըԹերևս Փաշինյանն անհանգստանում է, որովհետև տապալել է երկրի կառավարումը. Անահիտ ԱմատունիՉարենցավանում մեքենաների կայանման հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 2 քաղաքացու են դանակահարելՔՊ-ն Լիանա Հակոբյանին ընտրեց Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորԵթե վրաերթի ենթարկվածի անունը լիներ Մարիամ Փաշինյան, վարորդը կլինե՞ր ազատության մեջ․ մահացածի հայրԵղանակը՝ առաջիկա օրերինՄիկա Բադալյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի. պաշտպաններՈչ ոք մեզ չի կարող նման բան ասել, այս ամենը ուղղորդված է. քննության ավարտին հանրային պարսավանքի են ենթարկվելու ուղղորդողները. Ապարանի արյունոտ միջադեպի հետքերովՔՊ-ական պատգամավոր Արթուր Դավթյանը վայր է դնում մանդատըԻսպանական ակումբը հետաքրքրված է Հարոյանի ծառայություններովՓաշինյանի ասուլիսը բոյկոտած լրատվամիջոցների ցանկըԾնողները Փաշինյանի դեմ քրգործ են ուզում հարուցել Մովսես Հակոբյանի հաղորդման հիման վրա, նման քրգործ կաՆրանք պետք է իմանան` ինչ է իրենց սպասվում. Ալիևը նորից սպառնում էԱդրբեջանը, Թուրքիան և Վրաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենԱշոտ Խաչատուրյանցը հեռացավ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի նախագահի պաշտոնիցԻսրայելը կարող է թույլ տալ Իրանին նավթ արտահանել ԱՄՆ-ի վերահսկողությամբԵս եմ փոխարինելու Գագիկ Ջհանգիրյանին. Դավիթ Խաչատրյան (տեսանյութ)Ինչ-որ մեկն ասել էր, որ ես հրեա եմ, ոմանք էլ հավատացել էին․ Նատալիա ՌոտենբերգՔՊ-ն «դժվարությամբ սկսեց» ԱԺ արտահերթ նիստը. երկու անգամ քվորում չեղավՈսկին թանկանում էԱԺ-ն արտահերթ նստաշրջան է գումարել. օրակարգում 6 դատավորների ընտրության հարցն է. ՈՒՂԻՂԹովմասյանը լրագրողների իրավունքների խախտման մասին նյութ է ուղարկել միջազգային կազմակերպություններինԵրևանի քաղաքապետը 12 օրով մեկնել է ՖրանսիաՆավթի գինը ռեցեսիայի մտավախության ֆոնին իջնում էՄահամերձ Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել «Տրամադրությունը՝ դոլարի կուրսին համարժեք»․ Մկրտիչ Արզումանյան (ֆոտո)Երջանիկ զգալու երեք անսպասելի միջոցԹուրքիան լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առջև է. ՉավուշօղլուԻրանը շուտով 300 կմ հեռահարությամբ զենիթային հրթիռներ կներկայացնիՎալերիան համերգի ընթացքում ընկել է բեմի վրա ՀՈւՆԻՍԻ 27-ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԹուրքիան բացատրել է, թե ինչու չի միանում հակառուսական պատժամիջոցներինՀունիսի 17-ի աստղագուշակԻնչո՞ւ 1992-ին փակեցինք Հայաստանի հետ սահմանը. Էրդողանի մամուլի քարտուղարը՝ Արցախյան հիմնախնդրի և հայ-թուրքական կարգավորման մասինԲաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ղազախստանի ԱԳ նախարարների առաջին եռակողմ հանդիպումըՀունիսի 27. Օրվա խորհուրդԱդրբեջանը նոր զորամաս է բացել ՔելբաջարումԿփակվի Ազատության պող.-Դ. Անհաղթի փող. տրանսպորտային հանգույցի՝ Կոմիտասի պող.-Ազատության պող. ուղղությունը Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվելՍա խոսում է այն մասին, որ խուժանի, հանցագործի մի տեսակ կա, որը իրեն միգուցե արտոնյալ է զգում․ Հայտնի փաստաբանը կրիմինալի աճի մասինՀերիք է՝ տեսել ենք Կարսի բանալիները հանձնողներին, Քեմալին էլ, զենք ու ոսկի տվող միջազգային հանրությանն էլ․Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ․ԱՀ ԱԺ պատգամավորԲա որ գիտեիք, որ բանակը թալանված է՝ էդ ի՞նչ հենքով էիք հայտարարում. «նոր պատերազմ, նոր տարածքներ», թե՞ թշնամուն կանչում էիք, ասում էիք՝ ինչքան հնարավոր է շուտ…. էստի համեցեքՓարվանյանները երեկ երիկամս գողացան, այսօր արդեն մարդ են գյուլլում. նոր մանրամասներ Ապարանի աղմկոտ դեպքիցՄԱԿ-ի ամեն ընդունած որոշում չէ, որ պետք է «ուռա՜» գոռալով ընդունել. ԲալասանյանՀանրապետության մի շարք տարածքներում կդադարեցվի ջրամատակարարումըԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը կմեկնի ԱթենքԹուրքիայում Հունաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել լրտեսության համար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ