Հանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման Աբովյան Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴ Միանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարություն Ստեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի Թովմասյան Եկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն Պետրոսյան Բերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերը «Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարը Օգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը «Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարը


Փարվանյանները երեկ երիկամս գողացան, այսօր արդեն մարդ են գյուլլում. նոր մանրամասներ Ապարանի աղմկոտ դեպքից

Ներքաղաքական

Ապա­րա­նում հու­նի­սի 19-ին տե­ղի ու­նե­ցած հրա­զե­նա­յին մի­ջա­դեպը, ին­չի հե­տե­ւան­քով եղան սպան­ված­ներ եւ վի­րա­վոր­ներ, որ­քան իշ­խա­նու­թյունն ամեն ինչ արեց, որ­պես­զի արագ կոծկ­վի, այն­քան դեպքն առա­վել ու­շագ­րավ զար­գա­ցում ստա­ցավ:

Օրեր առաջ դեպ­քի հե­տե­ւան­քով սպան­ված­նե­րի եւ վի­րա­վո­րում ստա­ցած­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րը բո­ղո­քի ցույց իրա­կա­նաց­րին Ապա­րա­նի ոս­տի­կա­նու­թյան դի­մաց՝ պա­հան­ջե­լով ար­դար քննու­թյուն: Նրանք սլաք­ներն ուղ­ղում են Արա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տի տե­ղա­կալ Էդ­գար Փար­վա­նյա­նի ուղ­ղու­թյամբ՝ շեշ­տե­լով, թե նա եւ ՔՊ-ական պատ­գա­մա­վոր Մա­թե­ւոս Ասատ­րյա­նի բա­րե­կամն են կազ­մա­կեր­պել, ավե­լին՝ Փար­վա­նյա­նի հո­րաք­րոջ տղա­յի՝ Կառ­լեն Ղա­րի­բյա­նի թույլտ­վու­թյամբ է զին­ված խում­բը մտել Ապա­րան: Ի դեպ, վեր­ջինս վերց­րել է այն գա­զալ­ցա­կա­յա­նի տե­սախ­ցի­կի ձայ­նագ­րու­թյուն­նե­րը, որի մոտ տե­ղի է ու­նե­ցել դեպ­քը եւ ան­հե­տա­ցել Ապա­րա­նից: Սա­կայն, առա­վել ցնցող է մի­ջա­դե­պի հե­տե­ւան­քով սպան­ված ՊՆ պայ­մա­նագ­րա­յին զին­ծա­ռա­յող Հա­միկ Մի­քա­յե­լյա­նի հո­րաք­րոջ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը: Նա մաս­նա­վո­րա­պես ընդգ­ծել է. «Մենք ու­զում ենք Փար­վա­նյան­նե­րը նոր­մալ ձե­ւով մաքր­վեն Ապա­րա­նից: Փար­վա­նյան­նե­րը քա­նի կար եվ­րո­պա­նե­րում մար­դու օր­գան էին ու­տում, հի­մա Հա­յաս­տա­նում մար­դու գլուխ են ու­տում, ու սա ար­դեն որե­րորդ դեպքն է: Սաղ Ապա­րա­նը գի­տի, թե Գեր­մա­նի­ա­յում ինչ է եղել: Պա­հան­ջում ենք, որ այդ հան­ցա­գործ­նե­րը մաքր­վեն, մեր աչ­քին չե­րե­ւան»:

Առա­ջին հա­յաց­քից եղ­բոր որ­դուն կորց­րած կնոջ այս հայ­տա­րա­րու­թյու­նը էմո­ցի­ո­նալ պոռթ­կում թվաց, բայց աս­վա­ծի հետ­քե­րով գնա­լով՝ «Իրա­վուն­քը» Հան­րա­պե­տա­կան հի­վան­դա­նո­ցում գտավ հենց այն մար­դուն, ով Գեր­մա­նի­ա­յում կորց­րել է երի­կա­մը՝ իր պնդմամբ՝ հենց Փար­վա­նյան­նե­րի պատ­ճա­ռով: Հա­մի­կի հո­րա­քույ­րը, փաս­տո­րեն, խո­սում էր ազա­տա­մար­տիկ ԱՐ­ՍԵՆ ԱՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ մա­սին, ով այ­սօր էլ առող­ջա­կան խնդիր­նե­րի պատ­ճա­ռով հի­վան­դա­նոց է ըն­կել: Մեզ հետ զրույ­ցում ազա­տա­մար­տի­կը պատ­մեց, որ Արա­գա­ծոտ­նի փոխ­մարզ­պետ Էդ­գար Փար­վա­նյա­նի հան­ցա­գործ լի­նե­լու մա­սին գի­տեր դե­ռեւս 2012 թվա­կա­նից:

«Էդգար Փար­վա­նյանը՝ իր եղ­բոր՝ Հայ­կազ Փար­վա­նյա­նի հետ մի­ա­սին, ինձ խա­բե­լով եւ ահա­բե­կե­լով տա­րան Գեր­մա­նիա, ինձ­նից խլե­ցին իմ երի­կամն՝ իրենց հոր հա­մար, իսկ հե­տո հրա­ժար­վե­ցին իմ հե­տա­գա բու­ժում­նե­րից: Մին­չեւ այ­սօր ես վա­րի եմ գնում, ոչ մի­այն երի­կամս չկա, այ­լեւ աչքս է կու­րա­նում: Այ­սօր էլ պառ­կած եմ հի­վան­դա­նո­ցում, մի քա­նի օրից ինձ պետք է վի­րա­հա­տեն: Զան­գել եմ իրենց, չեն պա­տաս­խա­նում, հա­ղոր­դագ­րու­թյուն եմ ու­ղար­կել Էդ­գա­րին ու Հայ­կա­զին, որ այդ­քան ան­մարդ­կա­յին չլի­նեն, ինձ օգ­նեն նոր­մալ բու­ժում ստա­նալ: Բայց այդ­պես էլ ոչ մի պա­տաս­խան չկա», - ասաց Ավե­տի­սյա­նը:

Ազա­տա­մար­տի­կը Ապա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցած հրա­զե­նա­յին մի­ջա­դե­պից տե­ղյակ էր, որով­հե­տեւ նույն հի­վան­դա­նո­ցում, որ­տեղ ինքն է պառ­կած, բե­րել էին նա­եւ այդ դեպ­քի հե­տե­ւան­քով վի­րա­վո­րում ստա­ցած­նե­րից մի քա­նի­սին:

«Ապա­րա­նում բո­լոր հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը նույն անձ­նա­վո­րու­թյան շուրջն է պտտվում: Սպան­ված­նե­րի եւ վի­րա­վոր­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րը պա­հան­ջում են, որ Փար­վա­նյան­նե­րը հե­ռա­նան Ապա­րա­նից: Փաս­տո­րեն, Փար­վա­նյան­նե­րը երեկ իմ վրա­յից երի­կամս գո­ղա­ցան, սար­քե­ցին հաշ­ման­դամ, այ­սօր ար­դեն մարդ են գյուլ­լում: Այս մար­դիկ պաշ­տո­նում մնա­լու իրա­վունք չու­նեն: Ի դեպ, մոտ մեկ ամիս առաջ նա­մակ եմ ու­ղար­կել վար­չա­պե­տին, ջա­նով-ղուր­բա­նով խնդրել եմ, բա­ցատ­րել եմ, թե ով է Փար­վա­նյան Էդ­գա­րը, ու­ղար­կել եմ փաս­տաթղ­թեր, դա­տա­րա­նի ցուց­մունք­ներ, ապա­ցույց­ներ, որ այդ մար­դը հան­ցա­գործ է եւ նման բան է արել իմ հան­դեպ: Դի­մել եմ նա­եւ ԱԱԾ պե­տին, ար­դյուն­քում ոչ մի պա­տաս­խան: Մինչ­դեռ եթե այն ժա­մա­նակ կանգ­նեց­նե­ին Էդ­գար Փար­վա­նյա­նին, կա­րող է հու­նի­սի 19-ի դեպքն էլ չլի­ներ, եւ երեք զոհ չու­նե­նա­յինք: Բայց այս իշ­խա­նու­թյունն այն աս­տի­ճա­նի է հաբռ­գել, որ ինչ ու­զում, անում են՝ տա­րածք­ներ են հանձ­նում, հա­զա­րա­վոր երե­խե­քի գլուխ են ու­տում», - պնդում է ազա­տա­մար­տի­կը:

Իր ցա­վակ­ցու­թյուն­նե­րը հայտ­նե­լով հու­նի­սի 19-ին Ապա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջա­դե­պի հե­տե­ւան­քով սպան­ված տղա­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րին՝ Ար­սեն Ավե­տի­սյա­նը հոր­դո­րում է մի­ա­սին պայ­քա­րել. «Ում կա­րող եք ոտ­քի հա­նեք: Իմ գործն ընդ­դեմ Փար­վա­նյան­նե­րի գտնվում է Վճռա­բեկ դա­տա­րա­նում, առ այ­սօր փաս­տա­բան չու­նեմ, հնա­րա­վո­րու­թյուն չկա, բայց, մի­եւ­նույնն է, Էդ­գար Փար­վա­նյա­նը պետք է օրեն­քով պատժ­վի: Ձեռ­քը «վլաստ» կա, ինչ ու­զում, անում է, հե­տա­գա­յում էլ ավե­լի վատ բա­ներ կա­նի, եթե չկանգ­նեց­նենք:  Այս ամե­նի վե­րա­բե­րյալ պետք է պա­տաս­խան տան կոնկ­րետ ԱԱԾ պե­տը, գլխա­վոր դա­տա­խա­զը եւ ամե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը: Փար­վա­նյան Էդ­գա­րը ոչ մի­այն պետք է ազատ­վի Արա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տի տե­ղա­կա­լի պաշ­տո­նից, այ­լեւ գո­նե 10 տա­րի իր եղ­բոր հետ մի­ա­սին նստի, որով­հե­տեւ բո­լոր ապա­ցույց­նե­րը կան, որ ինձ­նից խա­բե­ու­թյամբ երի­կամս խլել են»:

Եզ­րա­փա­կե­լով խոս­քը՝ Ար­սեն Ավե­տի­սյա­նը շեշ­տեց, որ պա­հան­ջում է իրա­վա­պահ­նե­րից կազ­մա­կեր­պել առե­րե­սում՝ Էդ­գար եւ Հայ­կազ Փար­վա­նյան­նե­րի հետ. «Եթե մե­ղա­վոր չեն, թող գան իմ դի­մաց կանգ­նեն, յու­րա­քան­չյուր ժա­մա­նակ պատ­րաստ եմ առե­րես­ման: Բայց գի­տեմ՝ իրենք առե­րես­ման գա­լու փո­խա­րեն՝ 95 տո­կո­սով ինձ փոր­ձե­լու են խփել, որով­հե­տեւ մի­ակ մար­դը, որ կարող է իրենց պատ­ժել, ես եմ»:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Ռուս խաղաղապահներից բացի Արցախում այլ երկրների խաղաղապահների ներգրավումը կարող է «պայթեցնել» տարածաշրջանը. ԲաբայանՀանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման ԱբովյանՍուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴՄիանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարությունԱրփինե Դալալյանը ավարում է մարզական կարիերանՍտեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսըՆիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի ԹովմասյանԵկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն ՊետրոսյանԲերձորը, Սուսն ու Աղավնոն թշնամուն զիջելը նշանակում է նրա համար ևս մեկ հաղթանակի օր ապահովել. ՈսկանյանԻրանը գլխավոր հյուպատոս է նշանակել Կապանում Օգոստոսի առաջին տասնօրյակում հայկական զինված ուժերը տվել են 2 զոհ, 21 վիրավոր․ Սենոր ՀասրաթյանԲերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերըՈր դեպքերում է մակարոնեղենը վտանգավոր և ինչպես նվազագույնի հասցնել նման մթերքի հասցրած վնասըՎրաստանը չի միանա Ռուսաստանի դեմ պատերազմին. Կախա Կալաձե«Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարըՄոսկվան հայտարարել է մինչև օգոստոսի վերջ Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպման մասին«Մենք կանգնած ենք գոյաբանական բնույթի սպառնալիքների առջև, շատ կարևոր է հեռու մնալ դեմագոգներից, սադրիչներից, սուտի հայրենասերներից». Արցախի ԱԳ նախարարՕգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը«Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարըԳրիգորի Լեպսը մոտ կես միլիոն ռուբլի է ծախսել պլաստիկ վիրահատությունների վրաՄենչի դուստրն անդրադարձել է նշանը հետ տալու թեմային․ կապշեք, երբ իմանաք՝ ինչ է ասել (լուսանկար, տեսանյութ).Starnews.amԼուի XV-ի կերպարում․ հրապարակվել է Ջոնի Դեփի լուսանկարը «Ժաննա Դյուբարի» ֆիլմից Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների նոր հանդիպումը կարող է կայանալ Կարսում. ԶԼՄԱղվան Հովսեփյանը 100 մլն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի․ դատարանը բավարարեց միջնորդությունըՀայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա. ԱԳՆ303 անձ Հայաստանից դեռևս անհայտ կորած է համարվում հակամարտության 2020 թ. սրացման հետևանքով. ԿԽՄԿՊարեկներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքումԽաչատուր Քոքոբելյանի հոր առեւանգման փաստով քիչ առաջ ձերբակալվել է ՀՅԴ ԳՄ անդամ Սուրեն ՄանուկյանըԸնթանում է Աղվան Հովսեփյանի գործով հրատապ դատական նիստը. ՈՒՂԻՂԴոլարի, եվրոյի և ռուբլու փոխարժեքը՝ փոխանակման կետերումԼեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մասին քննադատությունն արդարացված չէ. ՌԴ ԱԳՆExclusive. «Ասում են՝ հայերենս «քաղցր» է հնչում»․ Մարգարիտա Պոզոյանը՝ հայերեն երգելու, Հայաստանում կայանալիք համերգների, Սթիվեն Սիգալի հետ հանդիպման ու Դոլինայի մասինՔննարկվել են Հենրիկ Սիրավյանի «Պատմություն եւ ներկա» որմնանկարի պահպանության հարցերըԿառավարությունը 8 մարզում աշնանացան ցորենի մշակության ծախսերը մասնակի կփոխհատուցիՊավել Պրիլուչնիի եւ Զեփյուռ Բրուտյանի հարսանիքը տեղի կունենա ՀայաստանումA Haber-ը տեղեկացրել է Երեւանի եւ Անկարայի երկխոսության շրջանակում հերթական հանդիպման մասին20 մլն դրամ՝ Օհան Դուրյանի արձանի պատրաստման եւ տեղադրման համար. Կառավարության որոշումՀենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել ընկերական խաղումԻնչպե՞ս է այսուհետ ստուգվելու վարորդների սթափությունը. Կառավարության նոր որոշումըՍպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ«Ռուսական դելտակրոն». գիտնականները Ռուսաստանում հայտնաբերել են կորոնավիրուսի նոր տեսակԲրուքլին Բեքհեմի կինը հայտնել է սկեսուրի՝ Վիկտորյա Բեքհեմի հետ «սառը պատերազմի» «պատճառը» (լուսանկարներ)Նարգիզ Զակիրովան հայտարարել է իր հղիության մասինԲոլորը խոսում են իմ անհավանական վարկանիշի մասին. Արեստովիչը ցանկանում է Ուկրաինայի նախագահ դառնալԱդրբեջանն ավարտվել է Բերձորը շրջանցող նոր մայրուղու շինարարությունըԲաքվում ցեխային հրաբուխ է ժայթքել«Ժողովուրդ». Իմանալով, որ Աղավնոյից պետք է բնակիչները հեռանան, այնտեղ ներդրումներ են արվել Խոսքը մոտ 300 հազար ԱՄՆ դոլար ներդրման մասին է ոչ պետական միջոցներից...Քիմ Քարդաշյանն ու Apple-ը թողարկել են անլար ականջակալներ Այսօրվա հոսանքազրկումների մասինՕգոստոսի 14-ին կնշվի Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը, այդ օրը կկատարվի Խաղողօրհնեքի արարողություն
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ