Էրդողանը Զելենսկու հետ կքննարկի Պուտինի հետ հանդիպման կազմակերպման հարցը, ռուսական կողմը համաձայնել է․ լրատվամիջոցներ Կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ «Սուրմալու» առեւտրի կենտրոնում պայթյունից զոհվածների համար 22 տարեկան աղջիկը սոցիալապես ապահով ընտանիքից էր, սովորում էր ԵՊԲՀ 4-րդ կուրսում Պայթյունի գործում առկա ապացույցները վկայում են, որ հանցագործությունը տեղի է ունեցել անզգուշությամբ. Քյարամյան Ի հիշատակ «Սուրմալուում» զոհվածների. կառավարության նիստը մեկնարկեց մեկ րոպե լռությամբ Ապրում եմ, որ դու էլ ապրես, կսպասեմ այնքան ժամանակ մինչև իմ սիրտն էլ դադարի զարկել․ Հերոսածին մայրիկի ցավոտ խոսքերը Կառավարության նիստի օրակարգում 44 հարց է, որից 41-ը չի զեկուցվում (ուղիղ) ՀՀ նախագահը ցավակցական ուղերձ է հղել «Սուրմալու»-ում տեղի ունեցած ողբերգության առնչությամբ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻՆԵՐ ԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ... Պակասում ենք, քչանում ենք, փոքրանում...Աստված Լուսավորի անմեղ Զոհերի հոգիները


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Այս ՏՀԱՃ ԴԵՄ­ՔԸ լրագ­րող­նե­րիս հայտ­նի է որ­պես խոս­քի ազա­տու­թյան դա­հիճ, գրաքն­նու­թյուն մտցնող և մա­մու­լի ազա­տու­թյու­նը ճնշող բա­զում «իրա­վա­նոր­մե­րի» հե­ղի­նակ, թեև զար­մա­նա­լի­ո­րեն նա «նա­խորդ կյան­քում» լրագ­րող է եղել: Սա­կայն սրի­կա­յա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում նա չի սահ­մա­նա­փակ­վում մի­այն ԶԼՄ–նե­րով, և դրան­ցից հեր­թա­կա­նի մա­սին իր ֆեյս­բու­քյան էջում գրել է Նա­ի­րա Զոհ­րա­բյա­նը, շեշ­տե­լով. «Կնե­րեք, որ սրա դեմ­քը տե­ղադ­րում եմ էջիս, բայց սրան լավ հի­շել է պետք»: Իսկ թե ին­չի հա­մար հի­շել` ըստ տի­կին Զոհ­րա­բյա­նի. «2021 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րին սա, «Իմ Քայ­լի» որոշ­մամբ,  խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յաց­րեց որոշ­ման նա­խա­գիծ՝ ինձ ԱԺ մար­դու իրա­վունք­նե­րի եւ հան­րա­յին հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից հետ կան­չե­լու վե­րա­բե­րյալ: Բո­լոր քայ­լա­կան­նե­րին հանձ­նա­րար­վեց իրենց քվե­ար­կու­թյու­նը նկա­րել եւ ու­ղար­կել խմբակ­ցու­թյան ղե­կա­վար Մա­կուն­ցին: Վա­ղը սրանք նա­խա­ձեռ­նել են ար­տա­հերթ նիստ՝ Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նին ԱԺ փոխ­նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից  հետ կան­չե­լու, իսկ Վա­հե Հա­կո­բյա­նին՝ ԱԺ տնտե­սա­կան հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու վե­րա­բե­րյալ: Ու էլի որոշ­ման նա­խա­գիծ ներ­կա­յաց­նո­ղը սա է»: Ին­չևէ, ար­ձա­նագ­րենք, որ ոչինչ մո­ռաց­ված չէ, ոչ ոք մո­ռաց­ված չէ, և անց­նենք առաջ:

Զար­մա­նա­լի բա­ներ է բլթաց­րել և ԱԽՔ–ը` սո­րո­սա­կան ԱՐ­ՄԵՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ: Պա­տաս­խա­նե­լով վեր­ջին չա­սու­լի­սում պա­տե­րազ­մի հա­վա­նա­կա­նու­թյան մա­սին կա­պի­տու­լյան­տի արած հայ­տա­րա­րու­թյան վե­րա­բե­րյալ հար­ցին՝ ԱԽՔ–ն ասաց. «Երբ մենք խա­ղա­ղու­թյան օրա­կարգ ենք փոր­ձել առաջ տա­նել, նաև խո­սել ենք հնա­րա­վոր խնդիր­նե­րի մա­սին: Այն­պես չէ, որ երբ մենք խա­ղա­ղու­թյան օրա­կար­գի մա­սին խո­սում էինք՝ մտա­ծում էինք, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է լի­նե­լու, գի­տե­ինք դրա դժվա­րու­թյուն­նե­րի մա­սին, բայց նաև հաս­կա­նում էինք, որ որ­պես­զի մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում եր­կա­րա­ժամ­կետ անվ­տան­գու­թյուն կա­րո­ղա­նանք ապա­հո­վել՝ անվ­տան­գու­թյան երաշ­խիք­նե­րի հնա­րա­վոր տար­բե­րա­կը խա­ղա­ղու­թյան օրա­կարգն է: Շա­րու­նա­կե­լու ենք աշ­խա­տել այս ուղ­ղու­թյամբ»: Սա­կայն Ար­մեն Գրի­գո­րյա­նը զար­մա­նա­լի­ո­րեն չպա­տաս­խա­նեց հար­ցին, թե ար­դյո՞ք մի­այն զի­ջե­լով են խա­ղա­ղու­թյան օրա­կարգն առաջ տա­նե­լու: Դե իհար­կե, կա­րե­լի էր և չհարց­նել…

Իսկ այս նկա­րում­ պատ­կեր­ված աղ­ջի­կը Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ նոր դես­պա­նի թեկ­նա­ծու ՔՐԻՍ­ՏԻ­ՆԱ ՔՎԻՆՆ է` ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րին: Ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, նա Երև­ան կժա­մա­նի սեպ­տեմ­բեր–հոկ­տեմ­բեր ամիս­նե­րին: Իսկ թե ով է նա` բա­ցատ­րում է ԱՄՆ գոր­ծե­րի գի­տակ մի­ջազ­գայ­նա­գետ Սու­րեն Սարգ­սյա­նը. «Մաս­նա­վոր զրույց­նե­րից ինձ հայտ­նի է դար­ձել, որ դես­պա­նի թեկ­նա­ծու Քրիս­տի­նա Քվի­նը լուրջ ճա­նա­պարհ ան­ցած, պատ­րաստ­ված, ծան­րակ­շիռ և պրո­ֆե­սի­ո­նալ դի­վա­նա­գետ է (ի հա­մե­մա­տու­թյուն Վա­շինգ­տո­նում մեր դես­պա­նի), ով ծա­ռա­յել է Պետ­դե­պում (Եվրո­պա­կան ուղ­ղու­թյամբ), ԱԽ–ում և մի շարք օտա­րերկ­րա պե­տու­թյուն­նե­րում: Նա հետ­սա­ռը­պա­տե­րազ­մյան սերն­դի դի­վա­նա­գետ­նե­րից է, փայ­լուն պատ­կե­րա­ցում ու­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նի և դրա պատ­մու­թյան մա­սին: Ծնուն­դով հա­յա­շատ Ֆրեզ­նո­յից է: Լուրջ կրթու­թյուն է ստա­ցել «Oc­ci­den­tal Col­lege»–ում (այստեղ նաև Օբա­ման է ու­սա­նել) և ԱՄՆ բա­նա­կի Ռազ­մա­կան Քո­լե­ջում»: Այ­սինքն` շատ լուրջ «աղջիկ» է, ին­չը են­թադ­րել է տա­լիս, որ աշ­նա­նից ԱՄՆ–ը առա­վել ծան­րակ­շիռ և մասշ­տա­բա­յին խնդիր­նե­րի լուծ­մանն է անց­նե­լու Հա­յաս­տա­նում և տա­րա­ծաշր­ջա­նում, և դա զար­մա­նա­լի­ո­րեն չեն նկա­տում ան­գամ փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տե­րը: Իսկ լուրջ խնդիր­նե­րում չեն աշ­խա­տում շու­կա­յի ջեբ­կի­րի հո­գե­բա­նու­թյուն ու­նե­ցող Նի­կո­լի և նրա` առա­վե­լա­պես ոչն­չու­թյուն­նե­րից բաղ­կա­ցած թի­մի հետ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնում որոնողափրկարարական աշխատանքները վերսկսվել ենԷրդողանը Զելենսկու հետ կքննարկի Պուտինի հետ հանդիպման կազմակերպման հարցը, ռուսական կողմը համաձայնել է․ լրատվամիջոցներՈրոտան-Խոտ ճանապարհի հիմնանորոգման համար կառավարությունը 2 մլրդ 294 մլն դրամ հատկացրեցԿատարվեց հոգեհանգստյան կարգ «Սուրմալու» առեւտրի կենտրոնում պայթյունից զոհվածների համար«Ահաբեկչության տրամաբանությունը բացառվում է, քանի որ ծուխ ու փախչող մարդիկ կան». ՓաշինյանՄաքսային ծառայողների համազգեստը կփոխվի. դիզայներական աշխատանքի համար 2.5 մլն դրամ են տալուՇվեդիան եւ Ֆինլանդիան չեն կատարել Թուրքիայի՝ արտահանձնման խնդրանքըԱՄՆ-ն եւ ԵՄ երկրները խնդրել են Ուկրաինայի հարցով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնելԱնցած շաբաթ աշխարհում կապիկի ծաղիկով վարակման դեպքերի թիվն աճել է 20 տոկոսով․ ԱՀԿ22 տարեկան աղջիկը սոցիալապես ապահով ընտանիքից էր, սովորում էր ԵՊԲՀ 4-րդ կուրսումՊայթյունի գործում առկա ապացույցները վկայում են, որ հանցագործությունը տեղի է ունեցել անզգուշությամբ. ՔյարամյանԻ հիշատակ «Սուրմալուում» զոհվածների. կառավարության նիստը մեկնարկեց մեկ րոպե լռությամբԱպրում եմ, որ դու էլ ապրես, կսպասեմ այնքան ժամանակ մինչև իմ սիրտն էլ դադարի զարկել․ Հերոսածին մայրիկի ցավոտ խոսքերըԿառավարության նիստի օրակարգում 44 հարց է, որից 41-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)ՀՀ նախագահը ցավակցական ուղերձ է հղել «Սուրմալու»-ում տեղի ունեցած ողբերգության առնչությամբՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻՆԵՐ ԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ...Պակասում ենք, քչանում ենք, փոքրանում...Աստված Լուսավորի անմեղ Զոհերի հոգիներըԵրբ կորցնում ես, ցավոք նոր ես զգում, թե ինչ կորցրեցիր ու սկսում ես գնահատել քեզանից խլված կյանքդ․ Բերձորի դպրոցի տնօրենը հեռանում է վերադառնալու հույսովԱՀԿ-ն հայտնել է, որ կապիկի ծաղիկի դեմ պատվաստանյութերը 100%-ով արդյունավետ չենՀՀ տարբեր տարածքներում փակ դռների վերաբերյալ 38 ահազանգ է ստացվելԱդրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցիչները հանդիպել են հայ ռազմագերիների հետ«Ժողովուրդ»․ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները հավելավճարներ կստանանՕդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի«Ժողովուրդ»․ Նախորդ տարի Սուրմալու կենտրոնի գործունեությունը դադարեցնելու մասին միջնորդություն է եղել«Հրապարակ». Շիրակի մարզպետը կատաղի պայքար է մղում Պապիկյանի կադրերի դեմՀզոր հարվածների շարք Խարկովում (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Ամենաշատ ձայներ ստացել է Աղազարյանի որդին, ընտրվել է ԿոտոլյանըԳերմանիան ցանկանում է վերադարձնել իր այն հողերը, որոնք անցել են ԼեհաստանինՇարունակում են ոչնչացնել հայ ժողովրդին. Գայանե ՆերսիսյանՆա բացառիկ էր Մերժելով Սերժ Սարգսյանին` մերժեցիք պետականությունըՍիրված ու ճանաչված երգիչ Թաթուլ Ավոյանին տեղափոխել են «Աստղիկ» բժշկական կենտրոնՄարգարիտա Սիմոնյանը դատի է տվել Google-ինՋոնի Դեփը վերադառնում է կինո որպես ռեժիսոր Մասնագետներն ապացուցել են սպիտակ մսի վտանգավորությունը. Daily Mai16-ամյա անչափահասին երկաթե ձողերով ծեծի ենթարկելու միջադեպի հետքերով ․ Միջադեպը քաղաքական ենթատեքստ ունիՇիացու. թարմ պահել մաշկը ողջ օրըԶտարյուն արցախցի, ով բոլոր պատերազմներում ցույց է տվել իր նվիրվածությունը Արցախ աշխարհինՋենիֆեր Լոպեսի եւ Բեն Աֆլեքի երկրորդ եւ այս անգամ՝ շքեղ հարսանիքըvԱրցախում արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրով հերթական երեխան է ծնվելԿկատարվի հոգեհանգստյան կարգ` անմեղ զոհերի հոգիների համարՌուսաստանի Սևծովյան նավատորմի նոր հրամանատար է նշանակվելԲացվել են «Առյուծի»դարպասները, սպասվում է կտրուկ շրջադարձ. Աստղաբանի բացառիկ կանխատեսումըՏիգրան Ավինյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել«Սուրմալու» առեւտրի կենտրոնի տնօրինությունը ցավակցություն է հայտնել պայթյունի կապակցությամբ«Սուրմալու»-ի պայթյունի ազդեցության գնահատման համար օգոստոսի 15-16-ին լրացուցիչ նմուշառումներ են իրականացվելՆերկայումս աշխատանքներ են տարվում բուն պայթյունի հատվածում․ ԱԻՆ խոսնակԻնչի՞ կարող է հանգեցնել դիետիկ գազավորված ըմպելիքների չափից շատ օգտագործումըՄայրդ իր մեջ ուժ գտավ, ու դու նորից վերածնվեցիր. երկնային ծնունդդ շնորհավոր, Մխո ախպեր. դու, քո տեսակը պիտի ապրեր...Արամ ԳեւորգյանՍա արդեն ոչ թե կառավարման, այլ կառավարվող քաոս է․ Սենոր Հասրաթյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ