Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանեց Երևան Բաքուն ներխուժել է ՀՀ ինքնիշխան տարածք և սպառնում է հայաստանյան ժողովրդավարությանը․ ԱԽ քարտուղար Ե՞րբ կկայանա Միրզոյանի ու Բայրամովի երկրորդ հանդիպումը. ԱՄՆ պետքարտուղարության արձագանքը Ո՞վ կլինի ՀՀ արդարադատության նոր նախարարը (տեսանյութ) Մտածում են՝ ոնց քամակը պահեն, գնանք մա՞ս կազմենք Հայաստանը հանձնելուն․ Սեյրան Օհանյան Մեկ եվրոն գնվում է 385 դրամ նվազագույն փոխարժեքով, վաճառվում՝ 400 դրամով․ տարադրամի փոխարժեքները Կեսգիշերը Եռաբլուրում. Ֆոտոշարքը «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ եւ իրականացնող Գայանե Զարգարյանի Ովքե՞ր են ապրելու օկուպացված հայկական Շուշիում. Բաքվի արձագանքը «Հայաստանը պետք է դադարեցնի բանակցությունների իմիտացիան». Ադրբեջանի ԱԳՆ Հստակ ամսաթիվը և վայրը պետք է որոշեն կողմերը. Նեդ Փրայսը` Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հնարավոր հանդիպման մասին


«Ո՞ւմ տունը քանդեն, ստեղծագործական աշխարհը տակնուվրա անեն սրտային հիվանդ չդառնա». ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Մշակութային

«Ո՞ՒՄ ՏՈՒ­ՆԸ ՔԱՆ­ԴԵՆ, ՍՏԵՂ­ԾԱ­ԳՈՐ­ԾԱ­ԿԱՆ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԸ ՏԱԿ­ՆՈՒՎ­ՐԱ Ա­ՆԵՆ, ՍՐՏԱ­ՅԻՆ ՀԻ­ՎԱՆԴ ՉԴԱՌ­ՆԱ»

«Սա­սուն» ազ­գագ­րա­կան եր­գի-պա­րի հա­մույ­թի ղե­կա­վար, «Գա­թա բենդ»-ի հա­մա­հիմ­նա­դիր ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ սար­կա­վագ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԸ, չդի­մա­նա­լով այն վե­րա­բեր­մուն­քին, ո­րին ար­ժա­նա­ցել է՝ ա­ռող­ջա­կան խնդիր­նե­րով տե­ղա­փոխ­վել է հի­վան­դա­նոց: Թե ի՞նչն է պատ­ճառ դար­ձել ա­ռող­ջու­թյան վատ­թա­րաց­ման, «Իրա­վուն­քը» պար­զել է նրա­նից:

Պա­րոն Մա­նու­կյան, հի­մա ինչ­պե՞ս եք Ձեզ զգում:

— Հի­վան­դա­նո­ցում վի­րա­հա­տու­թյուն ա­րե­ցին, հե­տո՝ սրտի հետ կապ­ված խնդիր­ներ ու­նեմ:

Ո՞րն է պատ­ճա­ռը, որ սրտի հետ կապ­ված խնդիր­ներ են ա­ռա­ջա­ցել:

— Ա­մեն օր սթրես եմ տա­նում: Ո՞ւմ տու­նը քան­դեն, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խար­հը տակ­նուվ­րա ա­նեն, հան­գիստ կնստի: Ազ­գա­յի­նի մեջ լի­նե­լով եւ աշ­խար­հին մեր մշա­կույ­թը ներ­կա­յաց­նե­լով՝ այ­սօր ես ան­տես­ված եմ: Տունս քան­դում են: Օ­րեն­քով, է­թի­կա­յի նոր­մե­րով բե­րե­ցինք, դրե­ցինք ի­րենց ա­ռաջ: Ան­զեն աչ­քով էլ կա­րե­լի է տես­նել այն խախ­տում­նե­րը, որ ար­վում են ի­րենց կող­մից:

Բայց այդ շի­նա­րա­րու­թյու­նը, ո­րի դեմ տե­ւա­կան ժա­մա­նակ է պայ­քա­րում եք, դեռ շա­րու­նակ­վո՞ւմ է:

— Ա­յո, շա­րու­նակ­վում է: Նոր այս մի շա­բա­թը դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մով դա­դա­րեց­վեց, բայց է­լի հույս չու­նեմ, ո­րով­հե­տեւ ի­րենք ի­րենց փո­ղերն են ներ­կա­յաց­նում: Ես օ­րեն­քից եմ խո­սում, ի­րենք ա­սում են, որ բան­կից փող են վերց­րել, բան­վոր են վար­ձում, հարկ են տա­լիս: Իսկ դա իմ ի՞նչ գործն է: Ես ի՞նչ մե­ղա­վոր եմ, որ դու բան­կից փող ես վերց­րել: Նախ ա­րի հաս­կա­նանք` դու բա­րո­յա­կան օ­րենք­ներդ պա­հե՞լ ես: Վերց­րել ես, քո ա­սե­լով կա­ռու­ցում, բա­րե­լա­վում ես` լավ ես ա­նում, բայց եր­կիրն ու­նի օ­րենք, կարգ, ձեւ: Նախ դա սխալ նա­խա­գիծ է: Եվ դա փաս­տում է ՀՀ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան, տեխ­նի­կա­կան եւ հրդե­հա­յին անվ­տան­գու­թյան տես­չա­կան մար­մի­նը: Ե­րեք տա­րի ա­ռաջ դեռ շի­նա­րա­րու­թյուն չէր սկսվել, աս­վել է` մի՜ ա­րա այդ գոր­ծը: Այ­սօր ա­ռա­վել եւս նույն այդ տես­չա­կան մար­մի­նը փոր­ձաքն­նու­թյուն անց­կաց­րեց՝ այն էլ վար­չա­պե­տի վե­րահս­կո­ղու­թյան ծա­ռա­յու­թյան կող­մից, ու չորս ա­միս փոր­ձաքն­նու­թյուն ա­նե­լուց հե­տո՝ եզ­րա­կա­ցու­թյան ե­կավ, որ բո­լոր խախ­տում­նե­րով զավ­թում են իմ հո­ղը, փա­կում են իմ լույ­սը, տունս վթա­րա­յին է` քան­դել են եւ իմ տան մեջ սյու­ներ են դրել: Հե­տո ի­րենք մի ՍՊԸ ու­նեն, ո­րը կոչ­վում է «Լա­վո», փոր­ձել են խախ­տում­նե­րով եզ­րա­կա­ցու­թյուն ստա­նալ: Հե­տո երբ պարզ­վեց նրանց խախ­տում­նե­րը, որ­պես­զի «Լա­վո» ՍՊԸ-ն չլու­ծար­վի, այն­տեղ մի Մա­նու­կյան Ար­մեն կա, ո­րը շի­նա­րար­նե­րի կող­մից լի­ա­զոր­ված անձ է, այդ ա­մե­նը վերց­րեց իր վրա, թե իբ­րեւ ինքն է սխալ ա­րել, ու դրա­նով սահ­մա­նա­փա­կե­ցին: Նույնը թե 30 հո­գի գնան հան­ցա­գոր­ծու­թյան, մե­կը վերց­նի հան­ցանքն իր վրա, ու ինքն էլ դատ­վի:

Հի­մա Ձեր հի­վան­դու­թյան` սրտի խնդիր­նե­րը, որ ա­ռա­ջա­ցել են ի­րենց նման պահ­ված­քի պատ­ճա­ռով, այդ բա­րո­յա­կան վնասն ո՞վ է փոխ­հա­տու­ցե­լու:

— Ոչ մեկ… Սա է դար­ձել եր­կի­րը: Սրտա­յին հի­վանդ եմ դար­ձել այդ շի­նա­րա­րու­թյան պատ­ճա­ռով: Բո­լորն էլ գի­տեն՝ վար­չա­պետն էլ է այդ գոր­ծից տե­ղյակ, կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն էլ, պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Սու­րեն Պա­պի­կյանն էլ, ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն Սի­մո­նյանն էլ: Քննի­չը, երբ գնա­ցել է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից առգ­րավ­ել եւ բե­րել է այդ նյու­թերը, այդ ժա­մա­նակ վա­խից ան­մի­ջա­պես քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից տե­ղյակ են պա­հել քննի­չին, թե տվյալ փա­թե­թի մեջ ինչ խախ­տում­ներ կան: Ու մինչ օրս քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը քրե­ա­կա­նին պա­տաս­խան չի տա­լիս: Քա­ղա­քա­շի­նու­թյան, տեխ­նի­կա­կան եւ հրդե­հա­յին անվ­տան­գու­թյան տես­չա­կան մար­մինն այդ խախ­տում­նե­րի հա­մար գործն ու­ղար­կել է դա­տա­խա­զու­թյուն, ու մինչ օրս ոչ մի լու­ծում չկա: Դա­տա­խա­զու­թյու­նը ոչ մի բան չի ա­նում: Ե­թե պե­տա­կան տես­չա­կան մար­մի­նը ձայն չու­նի, եւ  քա­ղա­քա­պե­տա­րանն է այս ա­մե­նի լու­ծում տվո­ղը, ի­մաս­տը ո՞րն է նման կա­ռույց­նե­րի գոր­ծու­նե­ու­թյան, թող քա­ղա­քա­պե­տա­րանն էլ ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նի:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

Telegram: https://t.me/iravunk

Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանեց ԵրևանԲաքուն ներխուժել է ՀՀ ինքնիշխան տարածք և սպառնում է հայաստանյան ժողովրդավարությանը․ ԱԽ քարտուղարԵ՞րբ կկայանա Միրզոյանի ու Բայրամովի երկրորդ հանդիպումը. ԱՄՆ պետքարտուղարության արձագանքըՈ՞վ կլինի ՀՀ արդարադատության նոր նախարարը (տեսանյութ)Մտածում են՝ ոնց քամակը պահեն, գնանք մա՞ս կազմենք Հայաստանը հանձնելուն․ Սեյրան ՕհանյանԿոչ ենք անում Ադրբեջանին զորքերը հետ քաշել ելման դիրքեր. ԱՄՆ ՊետդեպՄեկ եվրոն գնվում է 385 դրամ նվազագույն փոխարժեքով, վաճառվում՝ 400 դրամով․ տարադրամի փոխարժեքներըԿեսգիշերը Եռաբլուրում. Ֆոտոշարքը «Քեզ համար զինվոր» նախագծի հեղինակ եւ իրականացնող Գայանե ԶարգարյանիՈվքե՞ր են ապրելու օկուպացված հայկական Շուշիում. Բաքվի արձագանքը«Հայաստանը պետք է դադարեցնի բանակցությունների իմիտացիան». Ադրբեջանի ԱԳՆՀստակ ամսաթիվը և վայրը պետք է որոշեն կողմերը. Նեդ Փրայսը` Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հնարավոր հանդիպման մասին19-րդ դարի ինչ քարտեզի մասին է խոսում ագրեսորը.Քարտեզագետը բացառիկ տեղեկություն է բացահայտումԻրանը դեմ է Ուկրաինայի հակամարտության կողմերին սպառազինությունների մատակարարումներինՁեր սխրանքն անմար է, ձեր անունը՝ միշտ մեր սրտերում. Արայիկ ՀարությունյանՄենք սխալ ենք համարում, որ որեւէ կողմ զենք ուղարկի Ուկրաինա կամ Ռուսաստան. ԻրանՏոկիոյում մեկնարկել է նախկին վարչապետ Սինձո Աբեի պետական ​​հուղարկավորության արարողությունըՍպաները փախել են, որդիս ու մյուսները դավաճանության արդյունքում ձորակում են մնացել․ զոհվածի ծնողՈչ հողատուն, ոչ էլ իր լնգուլավազներից որևէ մեկը առավոտյան չկան Եռաբլուր. ծնողների կողքին էր նաև գեներալներից մեկը.Արամ ԳեւորգյանԱյս երկիրը թողնելու երկիր չէ, պետք է ատամներով պահել. Արաքսյա ՄելիքյանՆիկոլը ստելով եկավ, խաբեց ազգիս․ ոչ մի բան էլ չի բացահայտելու, մեկը լինի, իր արածները բացահայտի (Video)Ինչ են հուշում աստղերը սեպտեմբերի 27-ի համարՎարդենիսցին և ջերմուկցին, որ Նիկոլ էին ընտրում, գիտեի՞ն, որ էսպես կլինի․ չեմ չարախնդում, հարցնում եմ (Video)Տեսչականի պետերն ազատման դիմում են գրում. առաջին հրաժարականըԿոմիտասի թանգարան-ինստիտուտն անցկացնում է «Կոմիտաս» միջազգային գիտաժողով-փառատոնըԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆԵրկար ժամանակով լույս չի լինելու Երեւանում եւ 7 մարզերումՈւղիղ երկու տարի առաջ` ժամը 7։10-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում գործեց«Իրավունք». «Ալեքսանդր Ազարյանը դատական համակարգի վերջնականապես չկործանման միակ հույսն էր»Պայմանագրեր պիտի կնքվեն և՛ Ադրբեջանի, և՛ Թուրքիայի հետ. Լևոն Տեր-Պետրոսյան«Միևնույն է, պատմության մեջ մնալու ես ազգակործան, հայատյաց կապիտուլյանտի կերպարով,ով ինչ ուզեց ստորագրեց և ջնջեց քարտեզի վրայից մեր տունը».Գայանե ԱսլամազյանՀավերժ անիծված լինեն թուրքը և թուրքին ծառայող «հայերը»...Ռուբեն ՄխիթարյանՂրիմի ղեկավարը հայտնել է, թե ինչի կվերածվի ՀՌՕ-ն հանրաքվեներից հետո (+ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րը փրկել են վի­րա­վոր հայ զին­վո­րի կյան­քը«Հրապարակ». «Ես կոչ եմ արել՝ որեւէ քվե չտալ ՔՊ-ին՝ պատժել մեր երկրի այսօրվա վիճակի համար»«Իրավունք». «Ալեքսանդր Ազարյանը դատական համակարգի վերջնականապես չկործանման միակ հույսն էր»«Փաստ». Իշխանությունները «տասովկաների» մեջ են«Ժողովուրդ». Դատական համակարգում նոր բունտ է հասունանում«Փաստ». Քոչարյանը հերթական ասուլիսն է հրավիրում «բոլորի համար» ֆորմատովԴաժան մարտեր ուկրաինական հզոր պաշտպանական հատվածի համար (Տեսանյութ)«Ժողովուրդ». ԱԱԾ-ում խիստ է դրվել հարցը. պարզել՝ ինչպես են քուրդ ազատամարտիկները հայտնվել ԹուրքիայումՌուսական հրթիռային հարվածը ոչնչացրել է Կրիվոյ Ռոգ օդանավակայանը«Ժողովուրդ». Կոլապսային իրավիճակ Սիսիանում. ՔՊ-ն խառնվել է իրար«Հրապարակ». Սիսիանում նոր կրքեր են հասունանումՍու-57 կործանիչները պատրաստվում են ակտիվ մարտական ​​գործողությունների (Տեսանյութ)Ո՞ր մի «խաղաղության համաձայնագիրն» է ուզում ստորագրել Նիկոլը«Հրապարակ». Զասը նախատեսվածից շո՞ւտ է մեկնել ՀայաստանիցՆԱՏՕ-ն տարբեր խողովակներով փորձում է մեզ ներքաշել Իրանի հետ պատերազմի մեջ. Տեր-Եսայան (Yerevan Today)Շրջափակման մեջ մնացածների 90 տոկոսին գնդակահարել են, ո՞ւր է եղել մեր հետախուզությունը. Աղասյան⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՎԵՐՋՈՒՄ ԵՐԿՆՔԻՑ ԵՐԵՔ «ԲԱՅՐԱԿԹԱՐ» ԸՆԿԱՎ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
$ = 413.06 = 398.31 = 7.14