Փոխարժեք: $ 406.49, 402.22, 6.90
Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն Աշոտյան Հայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամ Վարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ «Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱ Հավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. Боррель 11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումին Ականի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին Մեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգը ԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները Արցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվի«ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՆ՝ ԱՌԱՋԱԴԵՄ ԵՆ, ԲԱՅՑ ՄԱՆԿԱՊԻՂԾ ԵՆ».ԼԻ­Ա Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­Ն

Մշակութային

Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի ան­վան Մա­տե­նա­դա­րա­նում բաց­վել է մի ցու­ցա­հան­դես, ո­րը պետք է տե­ւի  մին­չեւ հոկ­տեմ­բեր: Այդ ցու­ցա­հան­դե­սի բո­վան­դա­կու­թյան մա­սին իր վրդով­մունքն է ար­տա­հայ­տել գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ԼԻ­Ա Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԸ, ին­չի մա­սին «Իրա­վուն­քը» զրու­ցեց նրա հետ:

Մա­տե­նա­դա­րա­նում բաց­ված ցու­ցա­հան­դե­սի վե­րա­բե­րյալ Դուք բո­ղո­քի ձայն է­իք բարձ­րաց­րել: Կման­րա­մաս­նե՞ք, թե ինչն է խնդի­րը:

— Հու­լի­սի 11-ին այն­տեղ չեմ ե­ղել, երբ մեծ շու­քով նշվել էր «Երկխո­սու­թյուն» ցու­ցա­հան­դե­սի բա­ցու­մը: Ցու­ցան­մուշ­նե­րը Բրյու­սե­լում բնակ­վող լի­բա­նա­նա­հայ ոմն Ժան Պո­ղո­սյա­նի ձեռ­քով այր­ված եւ է­պոք­սի­դի խե­ժով մշակ­ված գրքերն է­ին: Այդ նույն ժա­մա­նակ թան­գա­րա­նում «Արցա­խի հին ձե­ռա­գիր մա­տյան­ներ» ցու­ցա­հան­դեսն էր, ու ես հու­լի­սի 17-ին թոռ­նե­րիս հետ գնա­ցել է­ի ­Մա­տե­նա­դա­րան՝ այդ ցու­ցա­հան­դե­սին ծա­նո­թա­նա­լու մի­տու­մով: Մենք մտան­ք ու ապ­շե­ցինք՝ ոչ մի­այն Ար­ցա­խի, այլ նա­եւ բո­լոր հնա­գույն մա­տյան­նե­րի կող­քին այր­ված գրքեր է­ին:

Տի­կին Ա­վե­տի­սյան, հատ­կա­պես ի՞նչը Ձեզ այդ­քան սար­սա­փեց­րեց:

— Գրքե­րի է­ջե­րը վա­խե­ցած թի­թեռ­նի­կի թե­ւե­րի պես բարձ­րա­նում է­ին վեր: Դա սար­սափ-ֆիլ­մի կադ­րեր է­ին: Սպան­ված գրքերն ան­ձայն ճչում եւ օգ­նու­թյուն է­ին ա­ղեր­սում: Ըստ ցու­ցա­հան­դե­սը նա­խա­ձեռ­նած ան­ձանց՝ սա մի նոր ար­վեստ է:

Գիրք այ­րելն ինչ­պե՞ս կա­րող է ար­վեստ լի­նել:

— Ես բաց նա­մակ եմ ուղ­ղել պատ­կան մար­մին­նե­րին ու հրա­պա­րա­կել եմ Ֆեյս­բու­քում: Այն­տեղ նե­րա­ռել եմ մի օ­րի­նակ. մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ Ի­տա­լի­ա­յում անց­կաց­վել է Պի­ե Նա­լե­ար­վես­տի ցու­ցադ­րու­թյուն, ո­րի սրահ­նե­րից մե­կում տե­ղադ­րել է­ին մի ժան­գո­տած նավ: Մար­դիկ կար­ծում է­ին, որ դա ինչ-որ հնա­գույն ժա­մա­նակ­նե­րի մա­սին մի կի­նո­ֆիլ­մի հա­մար կա­ռուց­ված նավ էր: Կող­քին ժպտա­լով՝ նկար­վում է­ին, ձե­ւեր ա­նում, սել­ֆի «թխում»: Մինչ­դեռ այդ նա­վը 2015թվա­կա­նին սուզ­վել էր Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վում, երբ ի­րենց երկ­րի ա­վե­րի ժա­մա­նակ լի­բի­ա­ցի փախս­տա­կան­ներն ու Մաղ­րի­բի այլ խեղճ մար­դիկ փոր­ձել են հաս­նել Եվ­րո­պա՝ այդ հին նա­վով: Սա­կայն այն սուզ­վեց ծո­վի հա­տա­կը, իր հետ տա­նե­լով ութ հա­րյուր հո­գի, ո­րոնք խեղդ­վել ու մնա­ցել է­ին նա­վի մեջ: Մա­հա­ցած­նե­րի մար­մին­նե­րը հա­նել են նա­վից, հե­տո այդ նա­վը տա­րել, ներ­կա­յաց­րել են «արվես­տի ցու­ցադ­րու­թյան»: Սա վկա­յում է այն մա­սին, որ ան­խիղճ մար­դիկ ոչ մի­այն փո­ղից հոտ չեն առ­նի, այլ նա­եւ «ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տից»:

Ող­բեր­գու­թյու­նից ժպիտ ա­ռա­ջաց­նող ցու­ցադ­րու­թյո՞ւն: Ըստ­ Ձեզ, նման ցու­ցադ­րու­թյան ա­սե­լի­քը ո՞րն է:

— Դրա­նով նրանք ու­զում են խա­թա­րել մար­դու հո­գին: Այ­սօր Մա­տե­նա­դա­րա­նում ցու­ցադր­վում է, որ գիր­քը կա­րե­լի է ոչ մի­այն փրկել ու բու­ժել, ինչ­պես մշտա­պես ար­վել է այդ եր­բեմ­նի ա­կա­դե­մի­ա­կան հաս­տա­տու­թյու­նում, այլ կա նա­եւ այլ տար­բե­րակ՝ պար­զա­պես այ­րել այն: Բայց մենք պետք է հի­շենք Հեյ­նե­ի հայտ­նի խոս­քը. «Երբ սկսում են այ­րել գրքե­րը, հեր­թը հաս­նում է նա­եւ մարդ­կանց»: Ի դեպ, այդ ցու­ցադ­րու­թյան ժա­մա­նակ գեր­մա­նա­ցի­նե­րը ե­կել է­ին, զար­մա­ցած, վա­խե­ցած աչ­քե­րով նա­յում է­ին եւ ա­սում` «Մեզ մոտ Հիտ­լե­րի ժա­մա­նակ են այդ­պի­սի բան ա­րել: Ե­թե կա­րե­լի է, մեզ ու­րիշ բան ցույց տվեք»: Ռուս պատ­վի­րա­կու­թյուն կար, որն աղ­մուկ բարձ­րաց­րեց, տես­նե­լով այդ ա­մե­նը: Այն, ին­չը տե­սա, նա­եւ ա­մո­թի զգա­ցում ա­ռա­ջաց­րեց:

Գաղ­թի ճա­նա­պար­հին հա­յե­րը այր­ված գրքեր են բե­րել եւ սրբու­թյամբ պա­հել: Իսկ այն, ինչ Դուք եք պատ­մում, նույ­նիսկ դժվար է հա­մա­պա­տաս­խան ո­րա­կում տալ:

— Իսկ ես գի­տեմ, թե դա ինչ է: Սո­վո­րա­բար գո­ղու­թյուն ա­րած խա­նութ­նե­րի տնօ­րեն­նե­րը, որ­պես­զի քո­ղար­կեն պա­կա­սոր­դը, հրդե­հում են պա­հեստն ու խա­նու­թը: Են­թադ­րում եմ, որ Մա­տե­նա­դա­րա­նի պա­հոց­նե­րում մեծ պա­կա­սորդ կա, ու ստեղծ­վել է անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն՝ մի գողտ­րիկ հրդեհ կազ­մա­կեր­պե­լու: Այ­րող­նե­րը գո­ղե­րի ըն­կերներն են: Եվ քա­նի որ կա մի մշա­կույթ, ո­րի ներ­քո սկզբից ցու­ցադ­րում են վտան­գը եւ նոր ի­րա­գոր­ծում, սա այդ դեպքն է՝  Լե­դի Գա­գա­յի տե­սա­հո­լո­վա­կը վկա: Այ­սօր ու­րի­շի գրքերն են ներ­կա­յաց­նում այր­ված, վա­ղը դա կլի­նեն մեր սուրբ գրքե­րը:

Այդ­պես Ցե­ղաս­պա­նու­թյան թան­գա­րա­նում մի գրա­դա­րան հրդե­հե­ցին, եւ ան­հետ կո­րան այն փաս­տաթղ­թե­րը, ո­րոնք վկա­յում է­ին Ցե­ղաս­պա­նու­թյան մա­սին: Նե­ռի մե­թո­դա­բա­նու­թյունն է՝ հրդե­հը խե­ղում է պատ­մու­թյու­նը:

Դուք Ձեր գրառ­ման մեջ այս ա­մե­նը ո­րա­կել է­իք՝ որ­պես ման­կապղ­ծու­թյուն: Ի՞նչ նկա­տի ու­նեք:

— Ե­րե­խան ստա­նում է դաս­տի­ա­րա­կու­թյուն տա­նը եւ դպրո­ցում: Ա­սում են` «Ա՛յ, ապ­րես, բա­լիկ ջան, լավ ես ա­նում: Իսկ սա չի՛ կա­րե­լի»: «Չի­կա­րե­լի­նե­րը» շատ են, բայց այդ գոր­ծի­քը մարդ է կեր­տում: Մար­դը կա­յա­նում է՝ ըն­դու­նե­լով սահ­մա­նագ­ծեր, ո­րոն­ցից անց­նե­լը վատ է իր իսկ հա­մար, շրջա­պա­տի եւ ըն­տա­նի­քի: Ե­րե­խա­նե­րին մենք դաս­տի­ա­րա­կում, սո­վո­րեց­նում ենք, որ գիր­քը սրբու­թյուն է: Մեր մա­տե­նա­գիր հայ­րե­րը պաս են պա­հել՝ գիրք գրե­լիս, բո­բիկ ոտ­քով քայ­լել, քա­նի որ այդ զրկանք­նե­րը պետք է որ ա­վե­լի սերտ կապ ստեղ­ծե­ին ի­րենց եւ Տի­րոջ մի­ջեւ, գիր­քը բե­րե­ին կա­տա­րե­լի­ու­թյան: Ու վեր­ջում գրում է­ին. «Փա՛ռք քեզ, Տեր Աստ­ված, ա­վար­տե­ցի իմ գոր­ծը»: Ե­ղեռ­նի ժա­մա­նակ հա­յու­հի­նե­րը կահ­կա­րա­սին չէ­ին փրկում, այլ՝ սուրբ գրքե­րը: Ու հի­մա մեր ե­րե­խա­նե­րը գնան՝ օ­րով-ցե­րե­կով, գա­ղա­փա­րա­կան ճգնա­ժա­մից գժված, գիրք վա­ռող մար­դու ցու­ցա­հան­դե՞սը տես­նեն: Գիրք այ­րե­լը ցու­ցադ­րե­լու բա՞ն է: Սա ուղ­ղա­կի ման­կապղ­ծու­թյան ակտ է: Ո՞վ ա­սաց, որ ման­կապղ­ծու­թյու­նը մի­այն սե­ռա­կան բնույթ ու­նի: Իսկ հո­գե­ւո՞ր բնույ­թը: Ես հաս­կա­նում եմ, որ քրե­ա­կան օ­րենսդ­րու­թյան մեջ ման­կապղ­ծու­թյու­նը դիտ­վում է մի­այն սե­ռա­կա­նի դեպ­քում: Բայց ես մտա­դիր եմ հաս­նել Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան եւ դի­մել, պար­տադ­րել, որ­պես­զի ման­կապղ­ծու­թյան ձե­ւա­չա­փի մեջ մտցնեն նա­եւ հո­գե­ւոր ման­կապղ­ծու­թյու­նը:

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հայաստանում իրավիճակը ֆորս-մաժորային է և մենք պետք է հույսներս դնենք «սև-կարապների» վրա. Արմեն ԱշոտյանՀայաստան ներկրվող ցեմենտի համար պետական տուրքը սահմանվել է 2 հազար դրամՎարժական հավաքներին ներգրավելու մասին ծանուցագիրը տրամադրվում է քաղաքացիներին նույն օրը զորակոչվելու համար. ՀՔԱ«Միշտ պատերազմից հետո լինում է խաղաղություն».ԺԱՆՆԱ ԴԵՄԻԽՈՎԱՀավաստի աղբյուրը փոխանցում է. Европейский союз не будет вводить санкции против Азербайджана. БоррельՄեգան Մարքլը և արքայազն Հարին Netflix-ի հետ խնդիրներ ունեն. Page SixՄխիթարյանը` «Բարսելոնայի» նկատմամբ տարած հաղթանակի մասինՀաջողությամբ ավարտվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայում կորպորատիվ պարտատոմսերի խոշորագույն ծրագիրը Անհիմն շահարկումներ են, թե ՌԴ-ն հրաժարվում է տարածաշրջանից և ՀՀ-ից․ պաշտոնապես և կոշտ եմ արձանագրում. Կոպիրկին (տեսանյութ)11 երկիր աջակցել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու՝ Ուկրաինայի դիմումինԱկանի պայթյունից զոհվածների ու տուժածների թիվն ամեն օր աճում է. Ալիևը մեղադրել է ՀայաստանինՄեր բռնցքամարտիկի պատվին հնչում է Հայաստանի օրհներգըԱԺ-ն ևս 6 ամսով երկարաձգեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներըԱրցախի ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ հարուցված քրեական վարույթով որոշում կկայացվիՂարաբաղում ապրող հայերը մեր քաղաքացիներն են, ոչ մեկի հետ չենք քննարկելու նրանց ճակատագիրը. Ալիևը շարունակում է սպառնալՍովորելու հիմքով տարկետում ստացածների զորակոչի տարիքը կլինի 28-ը. նախագիծն ընդունվեցՊուտինը հաստատել է 4 շրջանների՝ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ համաձայնագրերըՎթարի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով չի հարցաքննվել միայն Նիկոլ Փաշինյանը. «Ժողովուրդ»Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլին փրկելու ծրագիր է առաջարկում, որը տապալվեց․ Գեղամ Մանուկյան (տեսանյութ)Հոկտեմբերի 5. Օրվա խորհուրդՓաշինյանը և Էրդողանը հինգշաբթի օրն առաջին անգամ կհանդիպեն ՊրահայումԲայդենի վարկանիշն ընկել է մինչեւ 40 տոկոս. հարցումՊոզներ. Ես տեսել եմ գերեվարված հայերի մահապատժի տեսանյութը, բայց ոչինչ և ոչ ոքի չեմ մեկնաբանում (Video).rusarminfoՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱլլա Պուգաչովայի և Վալերի Մելաձեի երգերը հեռացվել են ռուսական ռադիոկայանների երգացանկիցԱԺ-ն շարունակում է հերթական նիստի աշխատանքը․ քվեարկության են դրվել օրակարգում ընդգրկված 21 հարցերըՆավթի գներն իջնում ենԺամը 09:00-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել․ ՊՆ«Իրավունք». ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետին սահմանը չի հետաքրքրում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Իրավունք». Ինչու խնդալու չէ Հայկ Մարությանի ներկայացումըՌԴ ուժային համակարգում խոշոր կադրային փոփոխություններ են սպասվումԲրիտանական հետախուզությունը տվյալներ է հայտնել Բելգորոդում Ռուսական ուժերի ուժերի խոշոր կենտրոնացման մասին«Ժողովուրդ». ՔՊ-ում տրամադրություններ են փոխվելԴերասան Ռիժի Աշոտ Կարապետյանի սիրտն այլեւս զբաղված է. ով է նաԱռաջին անգամ ցուցադրաբար գործարկվել է ռուսական նորագույն զինատեսակներից մեկըՍարսափելի է, երբ արատսվում է ուժեղ տղամարդը...սպանիչ է ... երբ հայրը գլխիկոր փնտրում է որդուն, սակայն սփոփվում է որդու գրպանից իրեն հասած փոքրիկ մասունքով...«Հրապարակ». Ռուբեն Վարդանյանին ոչ բոլորն են գրկաբաց ընդունելԷրդողանն ու Ալիեւը դեռ «եղբայրնե՞ր» ենՆիկոլը կստորագրի՞, թե՞ «պատահաբար հասկացավ», որ Ալիեւը շատ բան է պահանջում«Հրապարակ». Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը մեկնում Մոսկվա«Հրապարակ». Արցախում բոլորն են եկել այն մտքին, որ ՀՀ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են ԱրցախիցԴոնբասի 100-րդ բրիգադը Պեսկիում ոչնչացնում է հակառակորդի զրահատեխնիկան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՌԴ քաղաքների երկնքում լույսի սյուներ. համացանցում խոսում են լազերային զենքի մասին (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ալեն Ղևոնդյան. «Անասունը պայմանագիրը ստորագրեց։ Վերջ»ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ«Վիրավորական է այդ փաստաթղթի համեմատությունը ՀՀ գործող կառավարիչների կողմից խայտառակ պայմաններով բանակցվող և ստորագրման պատրաստվող պայմանագրի հետ». ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ Տեղի է ունեցել Միրզոյան-Բլինքեն-Բայրամով հեռախոսազրույցըԻնչ իրավիճակ է սահմանին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 406.49 402.22 6.90