Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրին Բոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա Մխիթարյան Մեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ Թավադյան Տեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. Արիստակեսյան Վստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար Ափինյան Հակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. Սաֆարյան Քաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն Վարդումյան Հայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. Հարությունյան Երբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք է


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կյան­քը ու­րախ է, գնաճն էլ շատ լավ բան է: Ի՞նչ եք կար­ծում, ո՞վ է այդ զար­մա­նա­լի մտքի հե­ղի­նա­կը: Ճիշտ կռա­հե­ցիք` մեծն տնտե­սատ­գետ ՀՈ­ՎԻԿ Ա­ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԸ. «Հիմ­նա­կա­նում կեն­սա­մա­կար­դա­կի վրա ազ­դու­մա էն նույն խա­վի վրա, ո­րոնք ի­րենց ե­կա­մուտ­նե­րը ստա­նում են պե­տա­կան բյու­ջե­ից՝ թո­շա­կա­ռու­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ, պե­տա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տող­ներ… իսկ բո­լոր մյուս­նե­րի հա­մար նույ­նիսկ լա­վա­նա­լու է, ո­րով­հե­տև ի­րենց ապ­րանք­նե­րի, ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի գներն են ա­ճում, և, հե­տև­ա­բար, և՛ նրանց ե­կա­մուտ­նե­րը, և՛ աշ­խա­տա­վարձ­ե­րը կբարձ­րա­նան»: Մի­ա­ժա­մա­նակ Հո­վի­կը որ­պես պե­տու­թյան կող­մից սե­փա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ հո­գա­ծու­թյան ա­պա­ցույց վկա­յա­կո­չել է թո­շակ­նե­րի ա­ռա­ջի­կա բարձ­րա­ցու­մը: Զար­մա­նա­լի է` ին­չի՞ց է են­թադ­րում Ա­ղա­զա­րյա­նը, որ այս կամ այն սե­փա­կա­նա­տե­րը, ստա­նա­լով հա­վե­լյալ ե­կա­մուտ­ներ, շտա­պե­լու է բարձ­րաց­նել իր աշ­խա­տող­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը՝ փաս­տա­ցի նվա­զեց­նե­լով իր գեր­շա­հույթ­նե­րը: Կա՞ մշա­կած մե­խա­նիզմ, ո­րը կստի­պեր բիզ­նե­սին բարձ­րաց­նել աշ­խա­տա­վոր­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը: Չկա այդ­պի­սի գոր­ծի­քա­կազմ, հե­տև­ա­բար՝ Ա­ղա­զա­րյան Հո­վի­կը «տուֆ­տում» է. գռզո­նե­րը հարս­տա­նում են, գռզո­նե­րի մոտ ճոր­տի կար­գա­վի­ճա­կում հայտն­ված աշ­խա­տող քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ աղ­քա­տա­նում: Բայց ՔՊ-ակա­նից էլ ի՞նչ սպա­սես:

Ա­պա­գա կա՛, կա՛ ա­պա­գա: Աչք­ներդ լույս, նի­կո­լա­զոմ­բի­ներ` Ա­ՐԱ­ՅԻԿ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԸ օ­գոս­տո­սի 2-ին հրա­վի­րել է Անվ­տան­գու­թյան խորհր­դի ընդ­լայն­ված նիստ` ԱԺ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, և օ­րա­կար­գա­յին երկրորդ հար­ցը վե­րա­բե­րում էր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հետ կա­պող մի­ջանց­քին: Ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը Ար­ցա­խում տե­ղա­կայ­ված խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի մի­ջո­ցով պա­հանջ է ներ­կա­յաց­րել ա­ռա­ջի­կա­յում եր­թև­ե­կու­թյու­նը նոր եր­թու­ղով կազ­մա­կեր­պե­լու վե­րա­բե­րյալ: Թե ինչ է դա նշա­նա­կում` բա­ցատ­րում է պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյա­նը. «Պարզ, մատ­չե­լի լեզ­վով ա­սած, Ադր­բե­ջա­նը ա­ռա­ջի­կա­յում ան­ցա­կետ կտե­ղա­կա­յի դե­պի Բեր­ձոր, Ա­ղավ­նո, Սուս գնա­ցող հատ­վա­ծում և Հա­յաս­տա­նից Ար­ցախ շար­ժը կկազ­մա­կերպ­վի Ա­ՆԱ­ՎԱՐՏ ճա­նա­պար­հով: Հի­շեց­նեմ, որ ար­դեն տև­ա­կան ժա­մա­նակ է` Ադր­բե­ջա­նը Լա­չի­նի մի­ջանց­քին զու­գա­հեռ նոր՝ 32 կմ-ոց ճա­նա­պարհ է կա­ռու­ցում, ո­րը պետք է սկիզբ առ­նի ՀՀ Կոռ­նի­ձոր գյու­ղից ու շա­րու­նակ­վի դե­պի Շու­շի­ի շրջա­նի Մեծ շեն, Հին­շեն գյու­ղեր՝ շրջան­ցե­լով Բեր­ձոր քա­ղա­քը, Սուս և Ա­ղավ­նո գյու­ղե­րը: Այս պա­հին ճա­նա­պար­հի քիչ հատ­ված է աս­ֆալ­տա­պատ­ված, այ­սինքն՝ Ադր­բե­ջա­նը շար­ժը ուղ­ղոր­դում է գռուն­տա­յին՝ ա­նա­վարտ ճա­նա­պար­հով»: Դե ինչ, չզար­մա­նաք, ե­թե մի օր էլ Բա­քուն թե­լադ­րի, թե ինչ­պես պետք է Կոն­դից հաս­նեք Օ­պե­րա...

Տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ՎԱ­ՀԱԳՆ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱՆՆ էլ զար­մա­նա­լի­ո­րեն կրկին «քո­քեց» հնա­մաշ «բա­յա­թին», թե Սերժ Սարգ­սյա­նի օ­րոք բա­նակն ու­ներ հնա­մաշ զեն­քեր: Դրա առն­չու­թյամբ ՀՀԿ-ական Տիգ­րան Վար­դա­նյանն ի­րա­վա­ցի­ո­րեն նկա­տում է. «Երբ բա­ռա­չում ես, բա ին­չի՞ դրան զու­գա­հեռ չես ա­սում, որ մեր ԶՈւ-ում առ­կա են ոչ մի­այն 80-ական­նե­րի, այ­լև 90-ական­նե­րի և 2000-ական­նե­րի զի­նա­տե­սակ­ներ ու դրանց մո­դի­ֆի­կա­ցի­ա­նե­րը: Բա, որ էդ­քան ան­կեղծ ես, բա ին­չի՞ չեք հրա­պա­րա­կում Սերժ Սարգ­սյա­նի 2018-2024թթ. ՀՀ ԶՈւ ար­դի­ա­կա­նաց­ման ծրա­գի­րը: Չեք հրա­պա­րա­կում, ո­րով­հե­տև գի­տես, որ փո­ղո­ցում քայ­լես առն­վազն կգան ու կթքեն ե­րե­սիդ»: Տիգ­րան Վար­դա­նյա­նի պա­տաս­խա­նը նա­և զար­մա­նա­լի պա­տաս­խան է պա­րու­նա­կում, թե ով է այդ ՔՊ-ակա­նը. «Կար­ծեմ դու է­իր նեղ­վում, որ քեզ խոզ են ա­սում: Ես էլ եմ այդ կար­ծի­քին, որ քեզ չի կա­րե­լի խոզ ա­սել: Կար­ծում եմ, որ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը «խ» տա­ռը պա­տա­հա­բար խառ­նում են «բ» տա­ռի հետ: Ին­չև­ի­ցե խոզ, թե՞ բ**, ու­սա­պարկ, թե՞ տրյապ­կա, մի­և­նույն է դրա­նից քո գար­շե­լի է­ու­թյու­նը չի փոխ­վում»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Telegram: https://t.me/iravunk

Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրինԲոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա ՄխիթարյանՄեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ ԹավադյանՏեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. ԱրիստակեսյանՎստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար ԱփինյանՀակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. ՍաֆարյանՔաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն ՎարդումյանՀայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. ՀարությունյանԵրբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Հայաստան - Ուկրաինա. ֆուտբոլիստների գնահատականներն՝ ըստ WhoScored-ի Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք էԽաղաղ գործընթացը առաջ է մղվում անվստահության, ատելության և թշնամանքի մթնոլորտում. Արամ ՍաֆարյանՌոբերտ Արզումանյանը` Հայաստան-Ուկրաինա խաղի ելքի մասինՊատերազմը չի լինելու մի բակում կամ շենքում, լինելու է կործանարար մեր պետականության համար. ԳեւորգյանՆիկոլը նույն խոսքերը կրկնելու է այն տարբերությամբ, որ առաջին դեպքում հանձնվեց Արցախի 75%, երկրորդ դեպքում կհանձնվի Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի հատվածը․ Արթուր ԹովմասյանՊայմանագրային զինծառայողը, ում հայրը ինքնասպանության էր գործել, պատերազմից երկու օր անց այլևս կապի դուրս չի եկել. News.amՌԴ ԱԳՆ-ն հերքել է Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների մոբիլիզացիայի մասին տեղեկությունըՀաղթանակս նվիրում եմ մեր բոլոր զինվորներին, ընտանիքիս, բարեկամներիս, ընկերներիսՏԻՄ ընտրությունները չեն հետաձգվի. Պարզաբանում է ԿԸՀ նախագահըԱրշակունյաց պողոտայում բռնկված հրդեհի հետեւանքով շինության տարածքում առկա է փլուզման վտանգ. ԱԻՆՈ՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս է կատարվում սրտի անոթների ստենտավորումը «Արամյանց» ԲԿ ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանական բաժանմունքը վերաբացումից հետո«Ռոսէներգոատոմը» նախատեսում է Հայաստանում տվյալների մշակման կենտրոն կառուցելՀայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Մոսկվայում. ԲալասանյանThe Sun. Եղիսաբեթ II թագուհու մահվան օրը արքայազն Հարրին Մեգան Մարքլի պատճառով վիճել է հոր հետՈր նախաճաշն է նպաստում քաշի արդյունավետ նվազմանըԱրցախից որեւէ ջոկատ չի մասնակցել սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի հարակից դիրքերում ընթացող ռազմական գործողություներին․ Ռոլանդ ԱյդինյանՌուսական բանակը Տու-214Р է կիրառել Ուկրաինայի թիրախների դեմՀայաստանի առաջ ծառացած փորձությունների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ իր տեսակետով է կիսվել «Նավակ ճոճողը» Armenian infoՍտեղծել այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից երկիրը պատվով ու հաղթանակով դուրս բերող կորիզ. ԱղեկյանՊուտինի միջուկային սպառնալիքներին պետք է լուրջ վերաբերվել. ԲորելՀանրային հեռուստաընկերությունը լռության օրը հեռարձակել է Սիսիանի ՔՊ֊ական թեկնածուի հարցազրույցը` խախտելով օրենքըՊուտինը թույլ է տվել զինվորական պայմանագիր կնքած օտարերկրացիներին պարզեցված կարգով ՌԴ քաղաքացիություն տալԱդրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ՄԱԿ-ի ամբիոնից Փաշինյանի ելույթը երկնային մանանա էր. ՆահապետյանՎերին Լարսի անցակետում երթեւեկությունը կաթվածահար է (Տեսանյութ)Բրիտանիան որոշում է կրճատել հարկերը՝ տնտեսությունը խթանելու համարԹեհրանը եւս մեկ անգամ Բաքվին հայտնել է աշխարհաքաղաքական և սահմանների ցանկացած փոփոխության անընդունելիության մասինՎերջին անգամ գրեց` մամ ջան չտխրես. Հայկոյի մայրիկի բացառիկ հարցազրույցն ու նրա կյանքի վերջին վայրկյաններըՄինչև 10 տարվա ազատազրկում՝ դասալիքների և ինքնակամ հանձնված գերիների համար․ Պուտինը վավերացրեց որոշումըԵրևանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոնՌԴ ՊՆ փոխնարար Դմիտրի Բուլգակովն ազատվել է պաշտոնից․ ո՞վ է փոխարինել նրանԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱրցախից ջոկատներ չեն ժամանել Ջերմուկ՝ սահմանների պաշտպանությանն աջակցելու համար․ ՀՀ ՊՆ խոսնակը հերքում էՀայաստան-Ուկրաինա. մեկնարկային կազմերԱդրբեջանը նոր հարձակում է նախապատրաստում. Հասանովը հրամայել է զգոն լինելԶոհվածների ծնողները սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 23։00-ից, հավաքվում են Եռաբլուրում. հայտարարությունՀայաստանի հավաքականի վերջնական հայտացուցակը Ուկրաինայի ընտրանու դեմ խաղի համարՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ պատերազմել Ռուսաստանի հետ. Ռումինիայի նախագահԱդրբեջանական սադրանքի հետևանքով վնասներ է կրել հենց Ադրբեջանը․ երեք վիրավոր ունենԱնուշը ծառայակցի կնոջը խնդրել էր՝ ինչ էլ լինի, զավակներին «անտեր չթողնի». բացառիկ մանրամասներ.Starnews.amԻնչ օգտակար հատկություններով է օժտված դարչինը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 57.8750 1 = 56.0809 1 = 0.01728 $