Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրին Բոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա Մխիթարյան Մեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ Թավադյան Տեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. Արիստակեսյան Վստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար Ափինյան Հակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. Սաֆարյան Քաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն Վարդումյան Հայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. Հարությունյան Երբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք է


«ԽԱ­ՂԱ­ՂՈՒ­ԹՅԱՆ» ԿԱ­ՑԻ­ՆԸ ԹԱ­ՂԵ­ԼՈՒ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԸ

Վերլուծություն

Ինչ­պես բո­լոր ող­ջա­միտ հա­յե­րը, միշտ զզվել եմ պա­ցի­ֆիստ­նե­րից` «Make love, not war» բար­բա­ջող­նե­րից, քան­զի այդ բար­բա­ջան­քը մա­հա­ցու է մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում: Իսկ կա­պի­տու­լյանտ հո­ղա­տու Նի­կո­լի, նրա բո­լու­կի և նրա տե­րե­րի «խա­ղա­ղու­թյան օ­րա­կար­գի» և «խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նի» շնոր­հիվ ա­կա­մա զզվանք է ա­ռա­ջաց­նում «խա­ղա­ղու­թյուն» բա­ռը, զի նի­կո­լա­խա­ղա­ղու­թյու­նը նշա­նա­կում է ան­վերջ պար­տու­թյուն, նվաս­տա­ցում, մահ և ա­վեր:

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻՆ RIP Ա­ՍՈՂ­ՆԵ­ՐԸ

Սրանց «խա­ղա­ղու­թյու­նը» գե­րեզ­մա­նա­յին է, այլ ոչ թե ար­ժա­նա­պա­տիվ: Այն լի­ո­վին հա­մա­պա­տաս­խա­նում է անգ­լե­րեն RIP հա­պաղ­մա­նը, որն ամ­բող­ջա­կան տես­քով «Rest in peace» բա­նա­ձևն է` «ննջիր խա­ղա­ղու­թյամբ»: Հենց դա է թուր­քա­կան օ­կու­պա­ցի­ոն վար­չա­կար­գի գլխա­վոր մե­նե­ջեր Նի­կո­լի «խա­ղա­ղու­թյան օ­րա­կար­գը», ո­րի լա­վա­գույն խորհր­դա­նի­շը Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի կա­ցինն է: Ե­թե ա­մե­րի­կյան հնդիկ­նե­րը խա­ղա­ղու­թյուն կնքե­լիս թա­ղում է­ին «պա­տե­րազ­մի կա­ցի­նը»` տո­մա­գավ­կը, ա­պա շուռ տված ի­մաստ­նե­րի ի­րա­կա­նու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­վե­լի շուտ տե­ղին է խո­սել «խա­ղա­ղու­թյան կա­ցի­նը» թա­ղե­լու մա­սին:

Զի հա­կա­ռակ դեպ­քում խա­ղա­ղու­թյուն եր­բեք ու ոչ մի տեղ չենք տես­նի, բա­ցի գե­րեզ­մա­նից: Իսկ Նի­կո­լի «կիրթ ու կա­ռու­ցո­ղա­կան» քար­դաշ-յոլ­դաշ­նե­րը` ա­նա­տո­լի­ա­կան և ապ­շե­րո­նյան թուր­քե­րը, նույ­նիսկ գե­րեզ­ման­նե­րի ան­դոր­րը ոչն­չաց­նե­լու վար­պետ են, ին­չը տե­սանք նա­և 44-օրյա պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ: Եվ պա­տե­րազ­մը կրկին թա­կեց մեր դու­ռը Բեր­ձո­րի մի­ջանց­քի շրջա­կայ­քում և այ­լուր, թուր­քը պա­հան­ջեց ան­հա­պաղ դա­տար­կել գոր­ծող մի­ջանց­քը և եր­թև­ե­կել դե­ռևս կի­սա­կա­ռույց «նոր» ճա­նա­պար­հով: ՀՀ քա­ղա­քա­ցի հա­րյու­րա­վոր զին­ծա­ռա­յող­նե­րին էլ հենց թուր­քի ներ­խուժ­ման նա­խօ­րե­ին շտապ հա­նե­ցին Ար­ցա­խի զո­րա­մա­սե­րից և մար­տա­կան դիր­քե­րից, բե­րե­ցին Ե­րև­ան` նախ­կին Բան­վո­րի ար­ձա­նի մո­տա­կայք, և ժամ­կե­տից շուտ, օ­րեն­քի խախ­տու­մով զո­րաց­րե­ցին: Բնա­կա­նա­բար, դա ար­վել է մի­տում­նա­վոր, և հաս­կա­նա­լի է, որ այդ­պես են Նի­կո­լին հրա­մա­յել նրա թուրք տե­րե­րը: Իսկ Հա­յաս­տա­նը այդ ճի­վա­ղի ձե­ռամբ ար­դեն բա­ցա­հայտ ամ­բող­ջո­վին վե­րած­վում է թուր­քա­կան մի­ջանց­քի... Կա­ռա­վա­րու­թյան վեր­ջին նիս­տը վկա:

Ինչ­պես ար­ձա­նագ­րում է քա­ղա­քա­գետ Հրանտ Մե­լիք-Շահ­նա­զա­րյա­նը. «Ադրբե­ջանն իր առ­ջև դրած խնդիր­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ լու­ծեց: Տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման և են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Գնել Սա­նո­սյա­նը հրա­պա­րա­կավ զե­կու­ցեց Ա­լի­և­ին, որ «Լա­չի­նի այ­լընտ­րան­քա­յին ճա­նա­պար­հի կա­ռու­ցու­մը կա­վարտ­վի մին­չև գա­րուն», իսկ Նի­կոլն էլ, թե­րևս կրկին Ա­լի­և­ի ա­նու­նից, հանձ­նա­րա­րեց ՀՀ Ա­ԱԾ և Ոս­տի­կա­նու­թյան ղե­կա­վար­նե­րին ա­պա­հո­վել ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի՝ ՀՀ տա­րած­քով ե­լու­մու­տը դե­պի Նա­խի­ջև­ան: Որ­տե­ղով ու­զեն. Ա­ռա­ջին ան­գամ խոսք գնաց նա­և Ի­ջև­ա­նով ու Նո­յեմ­բե­րյա­նով ադր­բե­ջան­ցի­նե­րին ճա­նա­պարհ­ներ տա­լու մա­սին: Վստահ եմ՝ այս սցե­նա­րը սկզբից մին­չև վերջ հա­մա­ձայ­նեց­ված էր կող­մե­րի մի­ջև: Պար­զա­պես այն պետք էր այն­պես կյան­քի կո­չել, որ դրա ար­դյուն­քում Նի­կո­լին ուղղ­ված քննա­դա­տու­թյուն­նե­րը մի­նի­մալ լի­նեն: Որ հան­կարծ ոչ ոք ի­րան դա­վա­ճան չկո­չի: Դե իսկ դրա գի­նը վա­ղուց է ար­դեն հայտ­նի՝ հայ զին­վոր­նե­րի կյանք, տա­րած­քա­յին կո­րուստ­ներ ու զին­տեխ­նի­կա­յի լիկ­վի­դա­ցում: Հի­մա Բաք­վում նստած հա­ջորդ խնդիր­ներն են մշա­կում: Կանց­նի ո­րոշ ժա­մա­նակ, ան­պայ­ման կլսենք դրանց մա­սին: Չնա­յած ակ­նարկ­ներ ար­դեն կան՝ Ար­ցա­խի ամ­բող­ջա­կան զի­նա­թա­փու­մը: Նի­կոլն էլ թե­մա­յի մեջ է»:

Իսկ ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տը ցու­ցադ­րա­բար ռեպ­րե­սի­ա­նե­րի է են­թարկ­վում: Օ­րի­նակ` Ա­վե­տիք Չա­լա­բյա­նին կրկին կա­լա­նա­վո­րե­լը դա­տա­րա­նի կող­մից, թե­և դա­տա­խազն ա­ռա­ջար­կում էր խա­փան­ման մի­ջոց գրա­վի տես­քով, պարզ ազ­դան­շան էր բո­լո­րին` քա­ղա­քա­կան դաշ­տում չի հան­դուրժ­վե­լու ո­րև­է նոր դեմք կամ քա­ղա­քա­կան ուժ, ո­րը Նի­կո­լի գրպա­նի «տու­զի­կը» չի: Դե, սա ի գի­տու­թյուն բո­լոր նրանց, ով­քեր չեն ու­զում ո՛չ նախ­կին, ո՛չ ներ­կա, այլ ու­զում են բա­ցա­ռա­պես նոր, եր­րորդ ուժ: Անվ­տան­գու­թյան փոր­ձա­գետ Կա­րեն Վրթա­նե­սյանն էլ տե­ղին անդ­րա­դարձ է կա­տա­րում ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տը խառ­նակ­չու­թյամբ ա­վե­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցին: Նա մատ­նան­շում է, որ նոր­մալ է քննա­­դա­տել ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րին, նույ­նիսկ պետք է, բայց. «Աննոր­մալ ու ա­հա­վոր վնա­սա­կար է սա­կայն, երբ ընդ­դի­մա­դիր այս կամ այն ու­ժի հետ կապ­ված մար­դը սկսում է, կնե­րեք ար­տա­հայ­տու­թյանս հա­մար, «կռի­սա­կա­նով» խփել ընդ­դի­մա­դիր մյուս ու­ժե­րին, խան­դի տե­սա­րան­ներ սար­քել ևն: Սա այն պահն է, երբ Նի­կոլը կա­րող է այ­լևս ոչ մի բան չա­նել, ուղ­ղա­կի կող­քից նա­յել ու հրճվել, թե ոնց եք ի­րար միս ու­տում և ինք­ներդ ձեզ փչաց­նում ոչ կու­սակ­ցա­կան մարդ­կանց աչ­քե­րում: Ինչ­պես ա­սում են. «Թուր­քը նա­յում է և ու­րա­խա­նում», իսկ հայ­րե­նա­սեր՝ ազ­գա­յին գա­ղա­փար­ներ կրող, շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­նե­րը նա­յում են այդ գզվռտոց­նե­րին ու սկսում զզվել»:

apaga 

ԹՈՒՐ­ՔԻ ՏԵՂ­Ը ՌՍԻՆ ԵՆ Օ­ԿՈՒ­ՊԱՆՏ ԿԱՐ­ԳՈՒՄ

Եվ ա­հա թուր­քա­կան նոր ագ­րե­սի­ա­յի պա­հին հրա­պա­րակ­վում է ԱՄՆ Պետ­դե­պի կա­րև­ո­րա­գույն փաս­տա­թուղթ` «Integrated Country Strategy. Armenia», ուր մատ­նանշ­վում է Հա­յաս­տա­նի ին­տեգր­ման ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը: Փաս­տա­թուղթն ըն­դուն­վել է դեռ մա­յի­սի 4-ին, սա­կայն հրա­պա­րակ­վել հի­մա, ու զար­մա­նա­լի­ո­րեն չի նկատ­վել ան­գամ ա­րևմ­տա­մետ փոր­ձա­գետ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյան կող­մից: 18 է­ջով շա­րադ­րան­քը «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյան» և «ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ռե­ֆորմ­նե­րի», ինչ­պես նա­և 2021-ի գար­շե­լի ընտ­րու­թյուն­նե­րի գով­քի մեծ դո­զա է պա­րու­նա­կում, և տպա­վո­րու­թյուն է ստեղծ­վում, որ կար­դում ես ՔՊ-ական փաս­տա­թուղթ, բայց անգ­լե­րեն: Նի­կո­լի խուն­տա­յի խո­շո­րա­գույն թե­րա­ցում է ան­վան­ված մի­այն «որո­շա­կի խո­ցե­լի խմբե­րի» (իմա` պե­դե­րաստ­նե­րի) ի­րա­վունք­նե­րի ան­բա­վա­րար պաշտ­պա­նու­թյու­նը: Իսկ մնա­ցած ա­մեն ին­չում մե­ղա­վոր է ոչ թե խուն­տան, այլ «ռուս օ­կու­պանտ­նե­րը»: Եվ ստաց­վում է, որ ե­թե նի­կո­լա­կան­նե­րը ա­մեն ինչ գցում են «նախ­կին­նե­րի» գրպա­նը, ա­մե­րի­կա­ցի­ներն ա­նում են նույ­նը` գցե­լով «ռուս օ­կու­պանտ­նե­րի» վրա: Ա­յո՛, չսխալ­վե­ցիք, փաս­տաթղ­թում ռուս­նե­րը Հա­յաս­տա­նում ու­ղիղ տեքս­տով օ­կու­պանտ են ան­վան­ված: Թուր­քերի փո­խա­րեն: Եվ գո­վա­բան­վում է «խա­ղա­ղու­թյան օ­րա­կարգ» կո­չե­ցյա­լը:

Սա­կայն ա­ռանց հու­յզե­րին տուրք տա­լու, փոր­ձենք մի փոքր ըստ է­ու­թյան նա­յել, թե ինչ են ա­նում ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը: Քա­ղա­քա­գետ Հրա­չյա Ար­զու­մա­նյա­նի խոս­քով. «Մի նա­խա­դա­սու­թյամբ` ԱՄՆ-ը մտնում է Հա­յաս­տան կյան­քի գրե­թե բո­լոր կա­րե­ւոր ո­լորտ­նե­րում՝ անվ­տան­գու­թյուն, տնտե­սու­թյուն, հա­սա­րա­կու­թյուն, ԼՂ կար­գա­վոր­ման խնդիր: Նպա­տակ­նե­րից մեկն է աս­տի­ճա­նա­բար դուրս մղել «Ռու­սաս­տա­նի չա­րա­բաս­տիկ ազ­դե­ցու­թյու­նը» հա­սա­րա­կա­կան եւ պե­տա­կան կյան­քի բո­լոր ո­լորտ­նե­րից, օգ­նել ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ճա­նա­պար­հին եւ այլն: Հա­տուկ ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­վում «Հա­յաս­տա­նի դեմ ՌԴ-ի տե­ղե­կատ­վա­կան եւ փսի­խո-պա­տե­րազ­մին»:

Իսկ Ար­ցա­խի հար­ցով փաս­տաթղ­թում ար­ձա­նագր­ված է հե­տև­յա­լը. «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թյու­նը մնում է չլուծ­ված, եւ էս­կա­լա­ցի­ան շա­րու­նակ­վում է Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի մի­ջեւ նոր փաս­տա­ցի մի­ջազ­գա­յին սահ­մա­նի եր­կայն­քով՝ չնա­յած 2020 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի հրա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նագ­րին: Չնա­յած փոխ­գոր­ծակ­ցու­թյան մեր հիմ­նա­կան մի­ջա­կայ­քը Ե­ԱՀԿ Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի գոր­ծըն­թացն էր, հու­մա­նի­տար հար­ցե­րի հե­տա­գա ա­ռա­ջըն­թա­ցը հա­վա­նա­բար անհ­րա­ժեշտ կլի­նի նախ­քան խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի կամ կար­գա­վի­ճա­կի բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ո­րե­ւէ քննար­կու­մը»:

Կարճ ա­սած` պո­զի­տիվ բա­ներ չհայտ­նա­բե­րե­ցինք...

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Telegram: https://t.me/iravunk

Բաբուխանյանը կոչ արեց միանալ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող հռչակագրինԲոլոր նիկոլները, էնպիսի պատիժ են ստանալու կյանքից՝ փոշմանեն, որ ծնվել են. Թերեզա ՄխիթարյանՄեր դրամավարկային քաղաքականությունն, ավաղ, հիվանդ է. Աշոտ ԹավադյանՏեղեկատվությունն ամենամեծ ազգային զենքն է. ԱրիստակեսյանՎստահ ասում եմ՝ մենք ունեինք միջոց Բերձորն ու Աղավնոն փրկելու. Աբգար ԱփինյանՀակառուսականությունը մթագնել է սեփական պատմության արժեւորման ընթացքը. ՍաֆարյանՔաղաքական ավանտյուրիստների ձեռքը կրակն ենք ընկել. Սուրեն ՎարդումյանՀայաստանը գրավել են 2018-ին՝ գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիայով. ՀարությունյանԵրբ երկիրը գտնվում է վտանգի մեջ, Սուրբ եկեղեցին է դառնում ժողովրդին միավորող փարոս. Մանվելյան Հայաստան - Ուկրաինա. ֆուտբոլիստների գնահատականներն՝ ըստ WhoScored-ի Ռուսաստանի քաղաքներում զորահավաք էԽաղաղ գործընթացը առաջ է մղվում անվստահության, ատելության և թշնամանքի մթնոլորտում. Արամ ՍաֆարյանՌոբերտ Արզումանյանը` Հայաստան-Ուկրաինա խաղի ելքի մասինՊատերազմը չի լինելու մի բակում կամ շենքում, լինելու է կործանարար մեր պետականության համար. ԳեւորգյանՆիկոլը նույն խոսքերը կրկնելու է այն տարբերությամբ, որ առաջին դեպքում հանձնվեց Արցախի 75%, երկրորդ դեպքում կհանձնվի Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի հատվածը․ Արթուր ԹովմասյանՊայմանագրային զինծառայողը, ում հայրը ինքնասպանության էր գործել, պատերազմից երկու օր անց այլևս կապի դուրս չի եկել. News.amՌԴ ԱԳՆ-ն հերքել է Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների մոբիլիզացիայի մասին տեղեկությունըՀաղթանակս նվիրում եմ մեր բոլոր զինվորներին, ընտանիքիս, բարեկամներիս, ընկերներիսՏԻՄ ընտրությունները չեն հետաձգվի. Պարզաբանում է ԿԸՀ նախագահըԱրշակունյաց պողոտայում բռնկված հրդեհի հետեւանքով շինության տարածքում առկա է փլուզման վտանգ. ԱԻՆՈ՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս է կատարվում սրտի անոթների ստենտավորումը «Արամյանց» ԲԿ ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանական բաժանմունքը վերաբացումից հետո«Ռոսէներգոատոմը» նախատեսում է Հայաստանում տվյալների մշակման կենտրոն կառուցելՀայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Մոսկվայում. ԲալասանյանThe Sun. Եղիսաբեթ II թագուհու մահվան օրը արքայազն Հարրին Մեգան Մարքլի պատճառով վիճել է հոր հետՈր նախաճաշն է նպաստում քաշի արդյունավետ նվազմանըԱրցախից որեւէ ջոկատ չի մասնակցել սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի հարակից դիրքերում ընթացող ռազմական գործողություներին․ Ռոլանդ ԱյդինյանՌուսական բանակը Տու-214Р է կիրառել Ուկրաինայի թիրախների դեմՀայաստանի առաջ ծառացած փորձությունների հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ իր տեսակետով է կիսվել «Նավակ ճոճողը» Armenian infoՍտեղծել այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից երկիրը պատվով ու հաղթանակով դուրս բերող կորիզ. ԱղեկյանՊուտինի միջուկային սպառնալիքներին պետք է լուրջ վերաբերվել. ԲորելՀանրային հեռուստաընկերությունը լռության օրը հեռարձակել է Սիսիանի ՔՊ֊ական թեկնածուի հարցազրույցը` խախտելով օրենքըՊուտինը թույլ է տվել զինվորական պայմանագիր կնքած օտարերկրացիներին պարզեցված կարգով ՌԴ քաղաքացիություն տալԱդրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ՄԱԿ-ի ամբիոնից Փաշինյանի ելույթը երկնային մանանա էր. ՆահապետյանՎերին Լարսի անցակետում երթեւեկությունը կաթվածահար է (Տեսանյութ)Բրիտանիան որոշում է կրճատել հարկերը՝ տնտեսությունը խթանելու համարԹեհրանը եւս մեկ անգամ Բաքվին հայտնել է աշխարհաքաղաքական և սահմանների ցանկացած փոփոխության անընդունելիության մասինՎերջին անգամ գրեց` մամ ջան չտխրես. Հայկոյի մայրիկի բացառիկ հարցազրույցն ու նրա կյանքի վերջին վայրկյաններըՄինչև 10 տարվա ազատազրկում՝ դասալիքների և ինքնակամ հանձնված գերիների համար․ Պուտինը վավերացրեց որոշումըԵրևանում նախատեսվում է բացել իրանական ապրանքների առևտրի կենտրոնՌԴ ՊՆ փոխնարար Դմիտրի Բուլգակովն ազատվել է պաշտոնից․ ո՞վ է փոխարինել նրանԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱրցախից ջոկատներ չեն ժամանել Ջերմուկ՝ սահմանների պաշտպանությանն աջակցելու համար․ ՀՀ ՊՆ խոսնակը հերքում էՀայաստան-Ուկրաինա. մեկնարկային կազմերԱդրբեջանը նոր հարձակում է նախապատրաստում. Հասանովը հրամայել է զգոն լինելԶոհվածների ծնողները սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 23։00-ից, հավաքվում են Եռաբլուրում. հայտարարությունՀայաստանի հավաքականի վերջնական հայտացուցակը Ուկրաինայի ընտրանու դեմ խաղի համարՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ պատերազմել Ռուսաստանի հետ. Ռումինիայի նախագահԱդրբեջանական սադրանքի հետևանքով վնասներ է կրել հենց Ադրբեջանը․ երեք վիրավոր ունենԱնուշը ծառայակցի կնոջը խնդրել էր՝ ինչ էլ լինի, զավակներին «անտեր չթողնի». բացառիկ մանրամասներ.Starnews.amԻնչ օգտակար հատկություններով է օժտված դարչինը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 57.8750 1 = 56.0809 1 = 0.01728 $