Փոխարժեք: $ , ,
Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի Մոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարար Ադրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունը Այսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելու Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ) Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներով Ռեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Մի­այն դա էր մեզ պա­կաս` կա­պի­տու­լյան­տը զար­մա­նա­լի­ո­րեն հայ­տա­րա­րեց, թե բու­հե­րի քա­նա­կը պետք է կրճա­տել և բու­հե­րը Ե­րև­ա­նից տե­ղա­փո­խել Աշ­տա­րակ` իբր կրթու­թյան ո­րա­կը բարձ­րաց­նե­լու հա­մար: Դրա առն­չու­թյամբ քա­ղա­քա­գետ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱՄ ԳԱՍ­ՊԱ­ՐՅԱ­ՆԸ ի­րա­վա­ցի­ո­րեն նկա­տում է. «Երի­տա­սար­դու­թյա­նը հե­ռու պա­հել հայ­կա­կան բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նից՝ մայ­րա­քա­ղա­քից, քա­ղա­քակր­թա­կան մի­տու­մը խառ­նել գա­վա­ռա­կան բար­քե­րին, մտա­ծող ու պայ­քա­րող տե­սա­կին դարձ­նել ա­պա­քա­ղա­քա­կան ա­մորֆ մի զանգ­ված: Ա­հա այն ա­մենը, ին­չին ցան­կա­նում է հաս­նել թուր­քի ծրագ­րերն սպա­սար­կող իշ­խա­նու­թյու­նը: Հա­մալ­սա­րան­նե­րը Ե­րև­ա­նից դուրս հա­նելն ու կրթու­թյան ո­րա­կի բա­րե­լա­վու­մը ձեր խել­քի բա­նը չէ: Դուք, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը, եր­կիր քան­դեք, տհաս համ­բակ­ներ»: Դե ընդ­հան­րա­պես պե­տա­կան ո­րև­է ո­րո­շում սրանց խել­քի բա­նը չէ, զի սրանք հա­մա­տե­ղում են բթամ­տու­թյու­նը, գեղ­ցի­ա­կան «շուստ­րի­ու­թյու­նը» և ան­սահ­ման տա­կան­քու­թյու­նը հա­յի տե­սա­կի հան­դեպ ա­տե­լու­թյան հետ: Հա, չմո­ռա­նանք մեկ էլ այն խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, որ Գռզոն վա­ղուց աչք է դրել բու­հե­րի շեն­քե­րի վրա, ե­րև­ի ու­զում է իր թուրք յոլ­դաշ-քար­դաշ­նե­րի հա­մար հյու­րա­նոց­ներ և ա­նա­ռա­կա­նոց­ներ սար­քել:

Մի­խա­յիլ Գոր­բա­չո­վը այն­քան վնաս­ներ է բե­րել բո­լո­րին, բա­ցա­ռու­թյամբ թե­րևս Գեր­մա­նի­ա­յի, որ պե­տա­կան և քա­ղա­քա­կան այ­րե­րը նույ­նիսկ չեն ու­զում մաս­նակ­ցել հո­գե­հանգս­տին/թաղ­մա­նը: Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյան նա­խա­գահ ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՊՈՒ­ՏԻ­ՆԸ, պարզ­վում է, չի կա­րո­ղա­նա մաս­նակ­ցել ԽՍՀՄ վեր­ջին ղե­կա­վա­րի հրա­ժեշ­տի ընդ­հա­նուր ա­րա­րո­ղու­թյա­նը: Այդ մա­սին լրագ­րող­նե­րին ա­սել է նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կո­վը: Նա նշել է, որ այս պա­հին Պու­տինն աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Կա­լի­նինգ­րա­դում է: Կրեմ­լի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը պար­զա­բա­նել է, որ ՌԴ նա­խա­գա­հը Կա­լի­նինգ­րադ մեկ­նե­լուց ա­ռաջ այ­ցե­լել է Կենտ­րո­նա­կան կլի­նի­կա­կան հի­վան­դա­նոց, որ­տեղ հրա­ժեշտ է տվել ԽՍՀՄ ա­ռա­ջին ու վեր­ջին նա­խա­գահ Մի­խա­յիլ Գոր­բա­չո­վին: Իսկ հի­մա զար­մա­նա­լին` Պես­կո­վը հա­վե­լել է, որ պե­տու­թյու­նը կա­ջակ­ցի Գոր­բա­չո­վի թաղ­ման ա­րա­րո­ղու­թյան կազ­մա­կերպ­մա­նը, իսկ հու­ղար­կա­վո­րու­թյու­նը կլի­նի պատ­վո պա­հա­կախմ­բի ու­ղեկ­ցու­թյամբ: Թան էլ չէ, բրդած մա­ծուն... ռուս­նե­րը ճիշտ կա­նեն, ի­րենց հո­ղը չպղծեն այդ նե­ռի ա­ճյու­նով: Բայց` ի­րենց եր­կիրն է, բա­ցա­ռա­պես ի­րենց ներ­քին գործն է, թե­և այդ նե­ռը ոչ մի­այն ի­րենցն է, այ­լև մեզ էլ է հսկա­յա­կան վնաս հասց­րել:

Իսկ հի­մա պինդ բռնվեք: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, Նի­կո­լի գլխա­վոր դհոլ­չի դա­տա­խազ ԱՐ­ԹՈՒՐ ԴԱՎ­ԹՅԱՆՆ ա­ռա­ջար­կում է պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյուն կա­տա­րե­լու հա­մար մա­հա­պատ­ժի են­թար­կե­լու սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան հիմ­քեր ստեղ­ծել: Նա դի­մել է սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի խորհր­դի նա­խա­գահ, ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Կա­րեն Անդ­րե­ա­սյա­նին` ա­ռա­ջար­կե­ով սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում քննար­կել պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան հա­մար մա­հա­պա­տի­ժը որ­պես պատ­ժա­տե­սակ կի­րա­ռե­լու հնա­րա­վո­րու­թուն տվող սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան կար­գա­վո­րում­ներ սահ­մա­նե­լու հար­ցը, հայտ­նում են դա­տա­խա­զու­թյու­նից: Ի­յա՛, ի­րո՞ք... Իսկ պե­տա­կան դա­վա­ճա­նին ծա­ռա­յող­նե­րին մա­հա­պա­տիժ չի՞ հաս­նում: Օ­րի­նակ` ակն­հայտ պե­տա­կան դա­վա­ճան Նի­կո­լին չձեր­բա­կա­լե­լը ինք­նին պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյուն չէ՞: Կամ 2018-ին ԱԺ-ից սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի դեմ հան­ցանք կա­տա­րած Նի­կո­լի կա­լա­նա­վոր­ման միջ­նոր­դու­թյու­նը հետ կան­չե՞լը: Իսկ գե­նե­րալ Ման­վել­ի գրպա­նը «տու­շոն­կի» շինծու գործ գցե՞լը... Ուս­տի զար­մա­նա­լով հան­դերձ, չենք կա­րող չհար­ցադ­րել` այդ ա­րարք­նե­րի հա­մար Ար­թուր Դավ­թյա­նին մա­հա­պա­տիժ չի՞ հաս­նում: Դավ­թյա­նի քայ­լը մի­այն մի դեպ­քում կա­րող է ար­դա­րաց­վել` ե­թե մտքում կա հենց կա­պի­տու­լյան­տին մա­հա­պատ­ժով պատ­ժե­լը...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համարՇուշիի մոտ ադրբեջանական ԶՈւ-ն ու խաղաղապահները համատեղ հերթապահություն են կազմակերպելԱնդոնը հաստատել է այն հիմնավոր տեսակետը, որ իրենք ոճրագործներ են.Armenian infoԾանր մարմնական վնասվածք է ստացել թեքվանդոյի բազմակի չեմպիոն Իգոր Կարապետյանը. նա օգնության կարիք ունիԳրանցում ենք մարդկանց, որոնք փնտրում են իրենց երեխաներին կամ կորցրել են կապը հարազատների հետ. ԿԽՄԿՍիրտս մղկտում է, լեզուս պապանձվել, հոգիս մոլորվել…Բաղրամյանը խցանված է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода