Փոխարժեք: $ 395.20, 416.07, 6.39
Եթե ուզում ենք առողջացնել քաղաքական դաշտը Հայաստանում, պետք է ապավինենք ընդդիմությանը, որը, սակայն, կազդուրման կարիք ունի Փակվելու են փողոցներ, արգելվելու է մեքենաների կայանումը, ստուգվելու են քաղաքացիներն ու նրանց իրերը Միակ ցանկությունս է, որ խաղաղություն լինի մեր երկրում Նաիրա Զոհրաբյանը տրաքացրեց Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյք ջոկերները Սպասվում է, որ ՌԴ-ն մոտ 300 000 մոբիլիզացվածներին կտեղափոխի Բելառուս եւ կհարվածի Լվովի ուղղությամբ. «Նովայա գազետա» Մեծ Բրիտանիան պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ. Բրիտանիայի ԶՈՒ նախկին հրամանատար Բաշար Ասադը հրաժարվել է հանդիպել Էրդողանի հետ Ժամ առաջ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են ագրեսիայի ոչ միայն Արցախի, նաեւ ՀՀ-ի վրա. Նահապետյան Շաբաթվա ամփոփումն այսուհետ կլինի իմ ֆեյսբուքյան օգտահշվով. Աշոտ Անդրեասյան Ուկրաինական հակամարտությունը ԱՄՆ-ի վրա ավելի քիչ է ազդում, քան ԵՄ-ի. Շառլ ՄիշելԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ինչ­քան խո­րա­նում է հա­կա­մար­տու­թյունն Ուկ­րա­ի­նա­յում, այն­քան ա­վե­լա­նում են ան­հար­մա­րու­թյուն­նե­րը` կապ­ված պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի հետ: Այս­պես, մե­դի­ա­փոր­ձա­գետ ՍԱՄ­ՎԵԼ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԸ գու­ժում է. «Կարճ խոր­հուրդ եմ տա­լիս՝ դա­դա­րել օգ­տա­գոր­ծել Mail.ru-ն հնա­րա­վո­րինս շուտ: Եվ բո­լոր սոց­ցան­ցե­րում է­լեկտ­րո­նա­յին փոս­տը փո­խել: Քա­նի որ սանկ­ցի­ա­նե­րի տակ ընկ­նե­լու մեծ հա­վա­նա­կա­նու­թյուն կա: Հա­յաս­տա­նում բնակ­չու­թյան մեծ (գու­ցե շատ մեծ) տո­կոսն օգ­տա­գոր­ծում է Mail.ru-ն՝ որ­պես հիմ­նա­կան կամ մի­ակ էլ­փոս­տի տար­բե­րակ: Ես չեմ խո­սում ըն­կեր մա­յո­րի կող­մից ձեր նա­մա­կագ­րու­թյու­նը մի­ա­ժա­մա­նակ վե­րահս­կե­լու ռիս­կե­րի մա­սին: Այլ այն մա­սին, որ Apple-ը հա­վել­վա­ծը հե­ռաց­րել է իր խա­նու­թից: Հնա­րա­վոր է, որ Google-ը նույն կերպ վար­վի: Եվ նա­և հա­վա­նա­կան է, որ ամ­բողջ VK հոլ­դին­գը կհայտն­վի ուղ­ղա­կի պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի տակ, քա­նի որ այն ղե­կա­վա­րում է Կի­րի­են­կո­յի որ­դին...»: Այդ զար­մա­նա­լի շտա­պո­ղա­կա­նու­թյունն էլ կապ­ված է նրա հետ, որ Կի­րի­են­կոն առնչ­վում է Դոն­բա­սում և այ­լուր հան­րաք­վե­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու հետ: Ան­շուշտ, քա­ղա­քա­ցի­նե­րին սպաս­վող ռիս­կե­րի մա­սին զգու­շաց­նե­լը ճիշտ է, սա­կայն զար­մա­նա­լի­ո­րեն փոր­ձա­գե­տը չի պահ­պա­նում աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան չե­զո­քու­թյու­նը, կի­րա­ռե­լով «Ուկրա­ի­նա­յի օ­կու­պաց­ված շրջան­նե­րի գա­ու­լեյ­տեր» եզ­րույ­թը, ին­չը տհա­ճու­թյուն է պատ­ճա­ռում Z գոր­ծո­ղու­թյու­նը ող­ջու­նող քա­ղա­քա­ցի­նե­րին: Ի վեր­ջո, կա­րե­լի էր ա­վե­լի նրբան­կատ լի­նել:

Ի դեպ, թե­մա­յի առն­չու­թյամբ պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին փոխ­նա­խա­րար ԱՐ­ՏԱԿ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱ­ՆԸ հի­շեց­նում է այն հա­սա­րակ ճշմար­տու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք զար­մա­նա­լի­ո­րեն ան­տես­վում են քա­ղա­քա­ցի­նե­րից շա­տե­րի կող­մից. «Արևմ­տյան աշ­խարհն օգ­նում է ոչ թե Ուկ­րա­ի­նա­յին, այլ Ուկ­րա­ի­նա­յի տա­րած­քում և Ուկ­րա­ի­նա­յի հաշ­վին կռվում են Ռու­սաս­տա­նի դեմ: Հա­յաս­տա­նին չեն օգ­նում, ո­րով­հե­տև աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան այս գլո­բալ պայ­քա­րում, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը քա­ղա­քա­կա­նա­պես` ա­պաշ­նորհ, դաշ­նա­կից­նե­րի կող­մից` անվս­տա­հե­լի և բա­րո­յա­պես` թու­լա­մորթ կա­պի­տու­լյանտ­ներ են»: Ա­յո՛, քա­նի դեռ առ­կա է կա­պի­տու­լյանտ­նե­րի խուն­տան, Հա­յաս­տա­նին չի օգ­նի ո՛չ Ռու­սաս­տա­նը, ո՛չ Ա­րև­մուտ­քը, ո՛չ Ի­րա­նը և ո՛չ էլ այլ­մո­լո­րա­կա­յին­նե­րը: Զի կա­մա­զուր­կին, ով չի էլ փոր­ձում պայ­քա­րել սե­փա­կան շա­հի հա­մար, ոչ թե օգ­նում են, այլ օգ­տա­գոր­ծում որ­պես ման­րադ­րամ: Եվ քա­նի Նի­կո­լը կա, մեր եր­կի­րը «տա­լաշ-տա­լաշ» օ­տար­նե­րը զո­հա­բե­րում են, մին­չև չպրծնենք:

Հենց ԱՄՆ-ում թե­թև­ա­կի զրույց գնաց Հա­յաս­տա­նին ՍՊԱ­ՌԱ­ԶԻ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ վա­ճա­ռե­լու մա­սին, մեր հան­րու­թյան մի մա­սը զար­մա­նա­լի­ո­րեն խան­դա­վառ­վեց: Դրա առն­չու­թյամբ ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Վա­հագն Մխո­յա­նը մի­ան­գա­մայն ար­դա­րա­ցի­ո­րեն «սա­ռը ջուր» է լցնում տաք գլուխ­նե­րին. «Ես, ճիշտն ա­սած, էդ հար­ցում շատ օպ­տի­միստ չէ­ի լի­նի հի­մա, նախ` ո­րով­հե­տև չեն ծա­խի, երկ­րորդ՝ ո­րով­հե­տև չեն առ­նի: Բայց ե­թե զուտ տե­սա­կան դա­տե­լու լի­նենք, ի՞նչ կա­րար մեզ պետք գար: Իր ո­րա­կով ա­մե­րի­կյան սպա­ռա­զի­նու­թյու­նը մի­ան­շա­նակ է­սօր հա­վա­սա­րը չու­նի աշ­խար­հում: Բայց ա­մե­րի­կյան ծանր սպա­ռա­զի­նու­թյան մա­սին, ցա­վոք սրտի՝ պի­տի մո­ռա­նալ: Ո­րով­հե­տև «բա­լը թանկ ա», բայց, որ էլ ա­վե­լի կա­րև­որ է՝ լո­գիս­տի­կան է թանկ: Երբ որ ա­սում եմ թանկ է, դա պի­տի հաս­կա­նալ, ոչ թե որ փողն ափ­սոս է, այլ որ էդ­քան փող ֆի­զի­կա­պես չկա»: Փոր­ձա­գետը, սա­կայն, նշում է և ռե­ա­լիս­տա­կան ուղ­ղու­թյու­նը. «Բայց ա­մե­նա­կա­րև­որ օ­ժան­դա­կու­թյու­նը, ո­րը Հա­յաս­տա­նը հի­մա կա­րա ստա­նա, դա նոր ո­րա­կի կադ­րե­րի մաս­սա­յա­կան պատ­րաս­տումն ու վե­րա­պատ­րաս­տումն է»: Այդ­տեղ էլ առ­կա է շատ լուրջ խո­չըն­դոտ` ինչ­քան էլ ճիշտ բա­ներ ա­ռա­ջար­կեն մաս­նա­գետ­նե­րը, կա­պի­տու­լյան­տա­կան խուն­տան ա­մեն ինչ «ՀԱԿ­մեջ» է ա­նում:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Եթե ուզում ենք առողջացնել քաղաքական դաշտը Հայաստանում, պետք է ապավինենք ընդդիմությանը, որը, սակայն, կազդուրման կարիք ունիՓակվելու են փողոցներ, արգելվելու է մեքենաների կայանումը, ստուգվելու են քաղաքացիներն ու նրանց իրերըՄիակ ցանկությունս է, որ խաղաղություն լինի մեր երկրումՆաիրա Զոհրաբյանը տրաքացրեց Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյք ջոկերներըՍպասվում է, որ ՌԴ-ն մոտ 300 000 մոբիլիզացվածներին կտեղափոխի Բելառուս եւ կհարվածի Լվովի ուղղությամբ. «Նովայա գազետա»Մեծ Բրիտանիան պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ. Բրիտանիայի ԶՈՒ նախկին հրամանատարԲաշար Ասադը հրաժարվել է հանդիպել Էրդողանի հետԺամ առաջ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պատրաստվում են ագրեսիայի ոչ միայն Արցախի, նաեւ ՀՀ-ի վրա. ՆահապետյանՇաբաթվա ամփոփումն այսուհետ կլինի իմ ֆեյսբուքյան օգտահշվով. Աշոտ ԱնդրեասյանՈւկրաինական հակամարտությունը ԱՄՆ-ի վրա ավելի քիչ է ազդում, քան ԵՄ-ի. Շառլ ՄիշելՆռան հյութը կարող է օգնել քաշի կորստինԻրանը կոչ է արել ամրապնդել կապերը Ռուսաստանի հետ՝ ահաբեկչության եւ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարելու համարԹերապևտը նշել է՝ որոնք են արյան խտությունը նվազեցնելու ամենավտանգավոր մեթոդներըՄեր ընտրությունը սահմանափակված է, երրորդ այլընտրանք չունենք. Նատալի ՍաղիյանՄակրոնը հաստատել է, որ հույս ունի շուտով կրկին խոսել Պուտինի հետԹող Երևանի «տոնական» լույսերը չկուրացնեն ձեր հոգիները. իրական ԼՈՒՅՍԵՐԸ սառը հողի տակ են, որ դուք ապրեք ու հիշեք իրենց, ոչ թե կենդանու պես մեկ ամիս հետո ուրանաք.Արամ ԳեւորգյանՍտեփանակերտ տանող ճանապարհի փակումը ռուս խաղաղապահներին Արցախից հանելու նպատակ ունի. Գևորգ ԳևորգյանՈւրուգվայի պաշտպանը հարվածել է ՖԻՖԱ-ի տնօրենինՊեմզաշենի դեպքով կալանավորվածներից մեկը փորձել է ինքնասպան լինել. մանրամասներ.Mediahub.amՄետրոն դեկտեմբերի 6-ին եւ 7-ին՝ ժամը 11-ից 18:00-ն չի գործիՀասարակության լռությունը կբերի անդառնալի հետեւանքների. Վահան ԲաբայանԲրազիլիայի հավաքականի 2 ֆուտբոլիստ չի շարունակի մասնակցությունը ԱԱ-2022-ումԿեղծ հայտարարության փոխարեն, Ֆրանսիան թող մի հատ տանկ նվիրեր Հայաստանին. ԲաբուխանյանԱԱ-2022. Խմբային փուլի խորհրդանշական հավաքականըՊատերազմից 5 ենք պակաս, իշխանությունը տոնածառ է տնկում. ՇարմազանովԱվելի քան երեք ժամ տեւած բանակցություններից հետո Ստեփանակերտ-Գորիս մայրուղին բացվել է (լուսանկարներ)Փորձենք հասկանալ, թե ի՞նչ է կատարվում Արցախի կյանքի ճանապարհին. Արտակ ԶաքարյանՄեկ եվրոն գնվում է առավելագույնը 413 դրամով, վաճառվում՝ 433 դրամովԱնհամբեր սպասում եմ․․․ վաղուց չեմ եղել Երեւանում․ Սերգեյ Մակովեցկին դիմել է հայ հանդիսատեսին«Ալմա-Աթայի հռչակագիրը ոչ մի կերպ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս». ԲաբայանԻսրայելցի զինվորականները թքել են հայկական խաչի վրաԲանակցությունները տվել են դրական արդյունք․ Արցախը Հայաստանին կապող միակ մայրուղին երկկողմանի բաց էԶարմանալու ոչինչ չկա, որ ադրբեջանցիները փակել են Գորիս-Ստեփանակերտ ճանապարհը. Տիգրան ՎարդանյանԻսպանացի պատգամավորը Սոթքից միջազգային հանրությանը հորդորում է ստիպել Ադրբեջանին հեռանալ ՀՀ տարածքիցՍտեղ են ասել` էշն էր պակաս, պառաշուտով իջավ. Հենրիխ ԴանիելյանՆիկոլի համար ազգ, բանակ, արժանապատվություն, թասիբ գոյություն չունի. Արտակ ԶաքարյանԿարապետ Պողոսյան. Փոքր հաջողության մասին խոսելը կարծում եմ չի խանգարի այն մեծ կռվին, որի առաջ կանգնած ենք...Արցախում 120.000 մարդ այս պահին շրջափակման մեջ էԱվելի քան երկու ժամ է՝ Արցախ-Հայաստան միակ մայրուղին փակ է. Արցախի տեղեկատվական շտաբՍտեփանակերտ-Գորիս մայրուղին բացելու համար խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցություններ են ընթանումԱդրբեջանցիները փակել են Ստեփնակերտ-Գորիս մայրուղինԱԱ-2022․ Օրվա հանդիպումներըՀՀ-ի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարները պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթներին կազմակերպել ևս մեկ հանդիպում․ ՓրայսՈւրուգվային պետք է մեծացնել ազդեցիկությունը, ՖԻՖԱ-ն միշտ մեզ դեմ է. ՍուարեսԵթե չլինեին ռուս խաղաղապահները՝ ՆԱՏՕ-աթուրքական հեղինակները Արցախում որևէ հայ չէին թողնի. Շարմազանով41-ամյա դատապարտյալը հիվանդանոցից դիմել է փախուստի ՇՏԱՊ. Քաղաքացիական հագուստներով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել են Ստեփանակերտ-Գորիս Քաղաքացիական հագուստներով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել են Ստեփանակերտ-Գորիս Սա է մեր անվտանգության իրականությունը, իշխող ուժի մոտեցումը մեր անվտանգությանը. Արթուր ԹովմասյանԱմսվա աստղագուշակ․ դեկտեմբեր 2022 թԷլեկտրաէներգիայի անջատման հասցեները և ժամանակացույցը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.20 416.07 6.39
Ереван погода