Փոխարժեք: $ 395.59, 415.41, 6.28
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն Աշոտյան ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄ ԶԱՐ­ՄԱՆՔ Ինչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazine Բրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել «Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.am ԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. Պեսկով Թյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարար



ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ Է

Վերլուծություն

Ազ­գա­պիղծ կա­պի­տու­լյան­տի վեր­ջին ե­լույ­թը Հ1-ով բա­ցի նող­կան­քից, այլ բան չի հա­րու­ցում: Դրա դի­տու­մը լուրջ սպառ­նա­լիք էր ցան­կա­ցած հա­յի հո­գե­կան ա­ռող­ջու­թյան հա­մար: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, այդ ե­լույ­թը վտան­գա­վոր դրույթ­ներ է պա­րու­նա­կում, ո­րոնց հարկ է անդ­րա­դառ­նալ:

ՀԵՐ­ՁՈՒ­ՄԸ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑ

Ին­չև­է, Նի­կո­լի քա­ղա­քա­կան դի­ա­կի գար­շա­հոտ ե­լույ­թը «հեր­ձել» է Ար­մեն Ա­շո­տյա­նը, և «հերձ­ման» ա­մե­նաց­ցուն պա­հե­րը կներ­կա­յաց­նենք ստո­րև.

— Զո­հե­րի ցու­ցա­կի չհրա­պա­րակ­ման հար­ցում Նի­կո­լի ար­ված վիժ­ված­քա­յին հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ոչ մի­այն սուտ է, այ­լև ՝ ան­բա­րո­յա­կա­նու­թյուն, ա­սում է՝ չենք հրա­պա­րա­կում, ո­րով­հե­տև կա դրա ինս­տի­տու­ցի­ո­նալ ձև­ը՝ Զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան հիմ­նադ­րա­մով փո­ղը տա­լիս ենք, այդ­տե­ղից ի­մա­ցեք ա­նուն­նե­րը. զոհ­ված­նե­րի ցու­ցա­կը չեն հրա­պա­րա­կում, ո­րով­հե­տև փո­ղը տա­լիս են:

— Զոհ­ված­նե­րի ցու­ցա­կը չհրա­պա­րա­կե­լու մի­ակ պատ­ճառն այն է, որ չի­մա­նանք նրանց ի­րա­կան թի­վը:

— Մնա­ցյալ բո­լոր պատ­ճա­ռա­բա­նու­թյուն­նե­րը ցի­նիկ, ստոր, սա­տա­նե­ա­կան խրախ­ճանք է այդ տղա­նե­րի գե­րեզ­ման­նե­րի վրա:

— Մար­դիկ կա­յին, ա­սում է­ին՝ ե­րեք նա­խա­գահ­նե­րը թող գնան և մի­աս­նա­կան լի­նեն Նի­կո­լի հետ, լսե­ցի՞ք Նի­կո­լի լկտի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը՝ «ձեր կա­րի­քը չու­նեմ, պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը վերց­րել եմ ինձ վրա»:

— Ո­րև­է մե­կը Նի­կո­լից պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն տե­սե՞լ է եր­բև­է: Ո՛չ:

— Ազ­գա­յին կոն­սո­լի­դա­ցի­ա­յի գոր­ծըն­թա­ցը չպետք է գնա «կոն­սեն­սուս» ձև­ա­չա­փով, այլ ՝ «կոն­սեն­սուս -1», որ­տեղ այդ «-1»-ը Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է:

— Վստահ եմ՝ իմ կու­սակ­ցու­թյան ղե­կա­վա­րը` ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նը, Նի­կո­լի հետ մի­և­նույն սե­նյա­կում մի­այն մեկ օ­րա­կար­գով կա­րող է ներ­կա գտնվել ՝ Նի­կո­լի հե­ռաց­ման օ­րա­կար­գով:

Ի դեպ` մեր ու­շադ­րու­թյու­նից չվրի­պեց և Նի­կո­լի` ա­ռա­ջին հա­յաց­քից «անշառ» պա­սա­ժը բա­նա­կի մա­սին` իբր բա­նակն ա­մեն ին­չով ա­պա­հով­ված է, և բա­նա­կի հա­մար հան­գա­նա­կու­թյուն­նե­րը պետք է ար­գել­վեն: Դրա­նով նա իր «պիս­կեմ» «սպա­րա­պե­տով» ա­պա­հո­վում է, որ հան­կարծ զին­ծա­ռա­յո­ղը քա­ղա­քա­ցի­նե­րից չստա­նա զրա­հա­բաճ­կոն, ջեր­մա­տե­սիլ, փոքր ա­նօ­դա­չու սար­քեր և այլն:

Սա­կայն ա­մե­նա­դա­ժա­նը կա­պի­տու­լյան­տի «ինքնա­հեր­ձումն» էր, ո­րը, «հա­վաս­տի աղ­բյու­րին» հղում ա­նե­լով, հրա­պա­րա­կեց ըն­տա­նե­կան աղ­բա­կայ­քը: Խոս­քը Ադր­բե­ջա­նի հինգ պա­հանջ­նե­րի մա­սին է.

1. ԼՂ պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի լու­ծա­րում:

2. ԼՂ ճա­նա­չում Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում՝ ա­ռանց ո­րե­ւէ` նույ­նիսկ ինք­նա­վար կար­գա­վի­ճա­կի: Այ­սինքն՝ 0 կար­գա­վի­ճա­կով:

3. Մի­ջանցք Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քով:

4. Սահ­մա­նագծ­ման եւ սահ­մա­նա­զատ­ման գոր­ծըն­թաց 1919, 1920 թվա­կա­նի քար­տեզ­նե­րով (առայժմ հայտ­նի չէ, թե կոնկ­րետ ո՞ր քար­տեզ­նե­րի մա­սին է խոս­քը):

5. Ան­հետ կո­րած ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ճա­կա­տագ­րի պար­զա­բա­նում, հնա­րա­վոր է հե­տա­գա­յում Հա­յաս­տա­նին պա­տե­րազ­մա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի մեջ մե­ղադ­րե­լու մի­տու­մով:

1919-20թթ. քար­տեզ­նե­րը` այն ժա­մա­նակ­վա ադր­բե­ջա­նա­կան հա­վակ­նու­թյուն­նե­րի քար­տեզ­ներն են, ո­րոնք ընդգր­կում են Սյու­նիքն ու Վա­յոց ձորն ամ­բող­ջու­թյամբ և Գե­ղար­քու­նիքն ու Տա­վու­շը մա­սամբ:

Այ­սինքն` կա­պի­տու­լյան­տը խոս­տո­վա­նում է, որ պատ­րաստ է ստո­րագ­րել Հա­յաս­տա­նի ինք­նաս­պա­նու­թյան ակ­տի տակ: Սա խա­ղա­ղու­թյուն չէ, սա ան­գամ կա­պի­տու­լյա­ցի­ա չէ: Սա սե­փա­կան ձեռ­քե­րով առ­հա­վետ ինք­նաբ­նաջնջ­ման ակտն է:

Ան­շուշտ, պա­տա­հա­կան չէր նա­և Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի հան­դի­պու­մից ան­մի­ջա­պես ա­ռաջ հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րի` սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին ի­րա­կա­նաց­ված մա­հա­պատ­ժի տե­սա­նյու­թի մի­տում­նա­վոր տա­րա­ծու­մը Բաք­վի կող­մից: Ի­հար­կե, այդ ո­ճի­րը դա­տա­պար­տե­լիս ո­րոշ կա­ռույց­ներ և գեր­տե­րու­թյուն­ներ պատ­ռե­ցին ի­րենց եր­կե­րե­սա­նի դի­մակ­նե­րը, սա­կայն ա­մե­նա­է­ա­կա­նը հե­տև­յալն է` այդ տե­սա­նյու­թով թշնա­մին մար­տահ­րա­վեր նե­տեց` ընտ­րե­լու կա՛մ պա­տե­րազ­մը (եթե ԱԳ նա­խա­րար­նե­րը չհան­դի­պե­ին), կա՛մ խայ­տա­ռա­կու­թյու­նը, ին­չը և ընտ­րեց նի­կո­լա­խուն­տան, չչե­ղար­կե­լով հան­դի­պու­մը և ըն­դա­մե­նը կաղ­կան­ձե­լով, որ Ադր­բե­ջա­նը գե­րի­նե­րի հար­ցով խա­բեց: Իսկ խայ­տա­ռա­կու­թյուն ընտ­րելը, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին ի ցույց դրեց Չեր­չի­լը, նշա­նա­կում է ստա­նալ և՛ պա­տե­րազմ, և՛ խայ­տա­ռա­կու­թյուն:

Այ­սինքն` պա­տե­րազ­մի ան­խու­սա­փե­լի­ու­թյու­նը հեր­քե­լը հա­րիր է բա­նա­կա­նու­թյու­նից զուրկ մարդ­կանց մի­այն: Իսկ Նի­կո­լով պա­տե­րազ­մի գնա­լը` վա­տա­գույն սցե­նարն է, ին­չում հա­մոզ­վե­ցինք 2020-ի «խո­սաց­ված» պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ:

ԿԱ­ՊԻ­ՏՈՒ­ԼՅԱՆ­ՏԸ ԿԱ­ՊԻ­ՏՈՒ­ԼՅԱՆ­ՏԻ ԱՉ­ՔԸ ՉԻ՞ ՀԱ­ՆԻ

309170264-3343164472584232-5287158244176411504-n 

Հո­գե­զա­վակ կա­պի­տու­լյան­տը գո­ռո­զա­բար հայ­տա­րա­րել էր, որ հո­գե­հայր կա­պի­տու­լյան­տի կա­րի­քը չու­նի, սա­կայն Լև­ո­նը դա ան­պա­տաս­խան չթո­ղեց: Իր խոս­նակ Ար­ման Մու­սի­նյա­նի շուր­թե­րով նա հայ­տա­րա­րեց. «Նա­խա­գա­հը գնա­հա­տում է այդ հրա­պա­րա­կու­մը՝ հայ-ադրբե­ջա­նա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի ակն­կալ­վող կար­գա­վոր­ման վե­րա­բե­րյալ Ադր­բե­ջա­նի պա­հանջ­նե­րի բա­ցա­հայտ­ման հա­մար: Դա, ըստ է­ու­թյան, ոչ այլ ինչ է, ե­թե ոչ հայ-ադրբե­ջա­նա­կան հաշ­տու­թյան պայ­մա­նագ­րի տեքս­տի ադր­բե­ջա­նա­կան նա­խա­գի­ծը, ո­րի ման­րա­մաս­նե­րին, ինչ­պես նշվել էր ՀՀ Ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հի սեպ­տեմ­բե­րի 26-ի հար­ցազ­րույ­ցում, մինչ այժմ տի­րա­պե­տում է­ին մի­այն վար­չա­պե­տը և իշ­խա­նու­թյան վե­րին է­շե­լո­նի մի նեղ շրջա­նակ: Նույն­պի­սի նա­խա­գիծ, բնա­կա­նա­բար, պատ­րաս­տել է նա­և Հա­յաս­տա­նը, ո­րի ման­րա­մաս­նե­րը չեն բա­ցա­հայտ­վում, և ճիշտ է, որ չեն բա­ցա­հայտ­վում՝ ել­նե­լով քա­ղա­քա­կան խորհր­դա­պա­հու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րից:

Հաս­կա­նա­լի է, որ նմա­նա­տիպ նա­խագ­ծեր եր­կուս­տեք պատ­րաստ­վում են նա­և հայ-թուր­քա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հաշ­տու­թյանն ուղղ­ված դի­վա­նա­գի­տա­կան շփում­նե­րի հար­թա­կում: Այս պա­րա­գա­յում, ան­շուշտ, մեծ ա­նակն­կալ­ներ չեն սպաս­վում: Հայ-թուր­քա­կան հաշ­տու­թյան պայ­մա­նա­գիրն, ըստ է­ու­թյան, շատ չի տար­բեր­վե­լու Դա­վու­թօղ­լո­ւի և Նալ­բան­դյա­նի մի­ջև 2009թ. հոկ­տեմ­բե­րի 10-ին կնքված Ցյու­րի­խյան ար­ձա­նագ­րու­թյուն­նե­րից»:

Ցյու­րի­խի մա­սով ծեր ղառ­ղա­ռը, բնա­կա­նա­բար, ստեց, և դա ա­նար­ձա­գանք չթո­ղեց ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գրա­սե­նյա­կը. «Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի հրա­վե­րով Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­մի­ած­նում ՀՀ և ԼՂՀ նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րի հան­դիպ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թյան վե­րա­բե­րյալ ՀՀ ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի ար­ձա­գան­քում ներ­կա­յաց­ված գնա­հա­տա­կան­նե­րի, այդ թվում՝ հան­դի­պում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյան վե­րա­բե­րյալ, ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի տե­սա­կե­տը կհրա­պա­րակ­վի հան­դիպ­ման մաս­նա­կից շա­հագր­գիռ մյուս կող­մե­րի հետ քննար­կում­նե­րի ար­դյուն­քում:

Ինչ վե­րա­բե­րում է Ցյու­րի­խյան ար­ձա­նագ­րու­թյուն­նե­րի և հայ-թուր­քա­կան հաշ­տու­թյան հնա­րա­վոր պայ­մա­նագ­րի վե­րա­բե­րյալ Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի դա­տո­ղու­թյուն­նե­րին, ա­պա դրանք ա­նըն­դու­նե­լի են, իսկ այդ գոր­ծըն­թաց­նե­րի հա­մե­մա­տու­թյու­նը բա­ցար­ձա­կա­պես տե­ղին չէ:

Դրա­նում բո­լո­րը կհա­մոզ­վեն, երբ պաշ­տո­նա­պես կհրա­պա­րակ­վի թուր­քա­կան կող­մի հետ ՀՀ գոր­ծող կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի բա­նակ­ցած փաս­տա­թուղ­թը»:

Ի դեպ, Լև­ո­նը նա­և շեշ­տեց, որ որ­պես ա­վագ կա­պի­տու­լյանտ ձգտում էր կոն­սեն­սու­սի բո­լոր նա­խա­գահ­նե­րի և կրտսեր կա­պի­տու­լյան­տի մի­ջև, բայց. «Այսպի­սով, պետք է ար­ձա­նագ­րել, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և ընդ­դի­մու­թյան մի­ջև Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի նա­խա­ձեռ­նած հար­թա­կի անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը կա­րե­լի է սպառ­ված հա­մա­րել, ին­չը, սա­կայն, ա­մե­նև­ին չի նսե­մաց­նում Վե­հա­փա­ռի հա­մառ ջան­քե­րը, ո­րոնք, սույն ար­ձա­գան­քի ա­ռի­թը հան­դի­սա­ցող հրա­պա­րակ­ման փաս­տով, ար­դեն իսկ տվե­ցին ի­րենց ար­դյուն­քը»: Իսկ Սերժ Սարգ­սյանն ար­տա­հայտ­վե­լու է «հան­դիպ­ման մաս­նա­կից շա­հագր­գիռ մյուս կող­մե­րի հետ քննար­կում­նե­րի ար­դյուն­քում», այ­սինքն` քննար­կում­նե­րը Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի և Ար­ցա­խի պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րի հետ շա­րու­նակ­վե­լու են: Մի­գու­ցե` կա­պի­տու­լյան­տիզ­մը պատ­մու­թյան աղ­բա­նոց ու­ղար­կե­լու հու­նով...

Կա­պի­տու­լյանտ­նե­րին ամ­բող­ջո­վին աղ­բա­նոց ու­ղար­կե­լը կեն­սա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է: Եվ կար­ծում ենք` ոչ մի «հու­մա­նի­տար մի­ջանցք» նրանց չի հաս­նում, նրանց հա­սա­նե­լի­քը ռազ­մա­կան տրի­բու­նալն է:

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն ԱշոտյանՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄԱԱ-2022. Պորտուգալիա- Շվեյցարիա` 6:1. Պորտուգալացիները քառորդ եզրափակչում են (տեսանյութ)ԱԱ-2022. Մարոկոն պայքարից դուրս թողեց Իսպանիայի հավաքականին(տեսանյութ)ԶԱՐ­ՄԱՆՔԻնչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazineԲրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել«Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.amԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՌուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. ՊեսկովԹյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարՍեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումԱյրվում է Ադրբեջանի Պետական ​​սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի շենքը (Video)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՄասնագետը ներկայացրել է պարզ ու արդյունավետ միջոց ավելորդ քաշից ազատվելու համարՄեր տգետները կրկնում են Պուշկինին «հակահայ» սարքելու ադրբեջանական թեզերը. Աբգար ԱփինյանՓաշինյանն ու կինը երեխայի անունից հայց են ստորագրել, որ երեխան դատի տա իրենց քաղաքական հակառակորդին․ ամոթ է. Սամսոնյան (Video)Բաքուն առաջարկում է նաև Երևանում անցկացնել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումԱյն, ինչ արժե գնել հենց հիմա Ամանորի սեղանի համար.wday.ruԳուգոն, զգալով սեփական ֆինանսերի գլխին կախվելիք հնարավոր վտանգը, բոյկոտում է Նիկոլի հեղափոխական թեզերն ու *ռից օյին հանում.Armenian info«Տիկի՛ն Բադալյան, ձեր կյանքում թանկարժեք կտավ տեսել եք, որ քննարկում եք». Ռուբինյան Ռուբոն ստորացրել է Լուլուին.Armenian infoՀունգարիան աճուրդի էր հանել Գուրգեն Մարգարյանի արյունը․ ՀՀ-ն հա՞շտ է այդ որոշման հետ․ Աննա ԳրիգորյանԵրևանում շտապօգնության բժշկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց. նա հայտնել է, որ այն իրենն է, անձնական օգտագործման համարՁերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի տեղակալ Վահե ՆիկոյանըԲրազիլիայի հավաքականի ռեկորդներըՊարոնա´յք, անվտանգության պատասխանատուներ, հասարակությունը պատասխաններ է ակնկալում ՁեզանիցԱրցախում նախատեսվում է զինծառայությունից ազատել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եղբայրներինՀարյուրավոր դիակներ, փլուզված շենքեր, արնաշախաղ քաղաքացիներ. Որտեղ էր Շիրակի թեմի առաջնորդը 34 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ինՌԴ «Պետծառայություններ»-ի օգտատերերի տվյալների արտահո՞սք է եղել․ «Ռոստելեկոմ»-ը հերքում է տեղեկությունըՏարածաշրջանում գնաճի ամենացածր տեմպերն արձանագրվել են ՀայաստանումՀայտնի են դարձել Ռոնալդուի՝ նոր ակումբ տեղափոխվելու մանրամասներըՀերիք է խորհրդարանական ընդդիմության վրա «բոչկա գլորեք», սկսեք Նիկոլին հեռացնելու գործընթացը. Էդուարդ ՇարմազանովՄհեր Արմենիան և կինը բաժանվե՞լ ենԸնդդիմությունը կտավների առումով պրոբլեմ չունի․ Վիգեն ԽաչատրյանՀՀ-Ադրբեջան սահմանը կապ չունի ԼՂ հիմնախնդրի հետ․ մեր դիրքորոշումը համապատասխանո՞ւմ է Լավրովի ասածին«ՀՀ բանկերը դադարեցրել են Արցախում ծառայող սպաների հիփոթեքի սպասարկումը». Հակոբ ՃաղարյանԿարող ա ինչ-որ մեկը լավ զգա, երբ երևա՝ ինչքան հարկ է վճարում․ հնարավոր է՝ նման կարգավորում լինիԷ հետո՞․ հո մարդիկ կրակը չե՞ն ընկել, որ տանը նկար ունեն․ Արսենյանը՝ Թունյանին«2018-ի իշխանափոխության ջատագովները չուզեցին ապրել իրենց կերտած Հայաստանում, այս օրերին Լոսում, բազմոցներին պառկած գովերգում են Եվրատեսիլյան հանդերձանք հագած Երևանը…»Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ասադ-Էրդողան հանդիպման համարԵրևանում ԲԿ-ներից մեկի շտապօգնության բժշկի մոտ թմրամիջոց է հայտնաբերվելԱմբողջ գիշեր լաց եմ եղել․ Նեյմարը խոսել է վնասվածքի մասինԴեկտեմբերի 9-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստԽորվաթիան 11 ֊մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներինԽորհրդարանը քննարկեց մինչև 2024 թվականը կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը դադարեցնող նախագիծըԱԱ 2022․ այսօր կկայանան փլեյ-օֆֆի վերջին հանդիպումներըԻնտերը հաղթել է ընկերական խաղում․ Մխիթարյանը՝ գոլի հեղինակ (տեսանյութ)ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ղժղժացողները նոր արհավիրք են նախապատրաստումԼույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.59 415.41 6.28
Ереван погода