Փոխարժեք: $ , ,
Ճապոնիայի ափերը վերածվել են ձկների գերեզմանոցի (Տեսանյութ) Նեթանյահուն Լիբանանին սպառնացել է Գազայի ճակատագրով Սեյրան Օհանյանը դիմել է Հայկ Կոնջորյանին և առաջարկը բավարարվել է. այսօր հանդիպում կլինի. «Ժողովուրդ» Թուրքիան ողջունում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության ամրապնդման պայմանավորվածությունները Պուտինի եւ Ռաիսիի հանդիպումը տևել է ավելի քան հինգ ժամ «Հրապարակ». Փաշինյանը ՔՊ-ում այլեւս միահեծան իշխանություն չունի. Ուսապարկերը դուրս են գալիս կոնտրոլից «Ժողովուրդ». Ովքեր կմասնակցեն ՔՊ ամփոփիչ ժողովին Խարկովը ենթարկվել է հրթիռային հարձակման (ՎԻԴԵՈ) Բայդենի որդուն` Հանթերին մեղադրանք է առաջադրվել. նրան սպառնում է մինչև 17 տարվա ազատազրկում «Ժողովուրդ». ՔՊ-ականները թիրախավորում են կանանց

ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, Նի­կո­լի ըն­տա­նե­կան աղ­բա­կայ­քը շա­րու­նա­կեց «հա­վաս­տի աղ­բյու­րով» իբր սեն­սա­ցի­ոն ար­տա­հոս­քե­րը: Երկ­րորդ «սե­րի­ան» վե­րա­բե­րում էր Ռու­սաս­տա­նին: Ե­թե ա­վան­դա­բար Նի­կո­լի հա­մար ա­մեն ին­չի մե­ղա­վո­րը «նախ­կին­ներն» է­ին, ա­պա հի­մա ժան­րի կա­նո­նի զար­գա­ցու­մով դրան հա­վել­վե­ցին ռուս­նե­րը: Այ­լա­սեր­ված տրա­մա­բա­նու­թյու­նը նույնն է, որ բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, «խեղճ» Նի­կոլն ի՞նչ ա­ներ` «նախ­կին­նե­րը» ա­մեն ինչ ծա­խե­ցին, ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կիցն էլ ո­րո­շեց Ար­ցա­խի ու Սյու­նի­քի հաշ­վին եղ­բայ­րա­նալ թուր­քի հետ: Սա­կայն Նի­կոլն ընկ­նում է իր իսկ լա­րած ծու­ղա­կը...

ՆՈՐ ՀԱ­ՎԱ­ՍԱ­ՐՈՒՄ. ՔՊ=ԱԺԲ

Նի­կո­լի հե­ղի­նա­կած «դե­ղին­մա­մու­լա­յին» հոդ­վա­ծը լավ էլ հա­վակ­նոտ վեր­նա­գիր ու­նի. «Ինչ է ու­զում Ռու­սաս­տա­նը. ի գի­տու­թյուն Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի, ե­րեք նա­խա­գահ­նե­րի և փոր­ձա­գի­տա­կան հան­րու­թյան»: Եվ այն­տեղ նա շա­րադ­րում է այն, ին­չը հան­րու­թյան ու­ղեղ­նե­րի մեջ տև­ա­կան ժա­մա­նակ ձգտում է լցնել ԱԺԲ-ն իր Տե­լեգ­րամ ա­լիք­նե­րով և ԱՄՆ դրոշ­նե­րով զար­դար­ված սա­կա­վա­մարդ հան­րա­հա­վաք­նե­րով: Մեջ­բե­րում այդ գլուխ­գոր­ծո­ցից. «Ռու­սաս­տա­նը Հա­յաս­տա­նից հա­մա­րյա ու­զում է այն, ինչ ու­զում է Ուկ­րա­ի­նա­յից, որ այն դառ­նա «Ռու­սաս­տան-Բե­լա­ռուս» մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյան կամ Ռու­սաս­տա­նի մաս: Ու ե­թե Ուկ­րա­ի­նա­յի դեպ­քում նման ար­դյուն­քի հա­մար ՌԴ-ն օգ­տա­գոր­ծում է ռու­սա­կան և գու­ցե բե­լա­ռու­սա­կան զոր­քե­րը, Հա­յաս­տա­նի դեպ­քում օգ­տա­գոր­ծում է Ադր­բե­ջա­նի և ո­րոշ չա­փով էլ ՀՀ-ում տե­ղա­կայ­ված ռու­սա­կան զոր­քե­րը:

Գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ի­մաս­տը հե­տև­յալն է՝ ցույց տալ Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գա­յին խո­ցե­լի­ու­թյու­նը, որ­պես­զի վեր­ջինս րո­պե ա­ռաջ դի­մի «Ռու­սաս­տան-Բե­լա­ռուս» մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյան մաս դառ­նա­լու հա­մար: Այս տրա­մա­բա­նու­թյու­նը զար­գաց­նե­լու քայ­լե­րը Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սի­վու­թյունն է, ՀՀ-ում տե­ղա­կայ­ված ռու­սա­կան զոր­քի ի­ներ­տու­թյու­նը, Ռու­սաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան ի­ներ­տու­թյու­նը և Հա­յաս­տա­նին զեն­քի մա­տա­կա­րար­ման պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը չկա­տա­րե­լը: Վեր­ջին գոր­ծի­քի կի­րա­ռու­մը պա­տա­հա­կան չէ և օգ­տա­գործ­վել է նա­և նախ­կի­նում, զո­րօ­րի­նակ՝ 2016-ի պա­տե­րազ­մից ա­ռաջ և հե­տո: Հա­յաս­տա­նը պետք է հնա­րա­վո­րինս խո­ցե­լի լի­նի, որ հնա­րա­վո­րինս պինդ գրկի Ռու­սաս­տա­նին»:

Վլա­դի­միր Պու­տի­նի խոս­նա­կը կայ­ծակ­նա­յին ա­րա­գու­թյամբ հեր­քել է նի­կո­լաս­տեղծ վար­կա­ծը, թե ՀՀ և Ադր­բե­ջա­նի ԶՈՒ մի­ջև վեր­ջին մար­տե­րը կապ­ված են Մոսկ­վա­յի ցան­կու­թյան հետ՝ ճնշում գոր­ծադ­րե­լու Հա­յաս­տա­նի վրա՝ Մի­ու­թե­նա­կան պե­տու­թյա­նը մի­ա­նա­լու հա­մար: Պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րող­նե­րի հար­ցին՝ ՌԴ նա­խա­գա­հի մա­մու­լի քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կովն ա­սել է. «Ոչ, սա ակն­հայտ ան­հե­թե­թու­թյուն է»: Դե ինչ, կա­պի­տու­լյան­տը նոր «բար­ձունք» նվա­ճեց` նրա մա­նի­պու­լյա­տիվ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը հեր­քում է ոչ թե ընդ­դի­մու­թյու­նը կամ փոր­ձա­գետ­նե­րը, այլ գեր­տե­րու­թյան ղե­կա­վա­րի խոս­նա­կը` ան­ձամբ: Սա­կայն ու­շագ­րավ է, որ կա­պի­տու­լյան­տի շա­րադ­րան­քը կար­ծես ԱԺԲ-ի քա­րոզ­չու­թյան «քո­փի-փեյսթ» լի­նի, այդ թվում դե­տալ­նե­րով: Եվ ուր­վագծ­վում է ներ­քա­ղա­քա­կան հա­վա­սա­րում` ՔՊ=ԱԺԲ: Այ­սինք` Սէ­ֆի­լյա­նենք ոչ մի հա­կա­նի­կո­լա­կան էլ չեն, և ԱԺԲ-ի ա­ռաջ­նորդ­նե­րի սպառ­նա­լի­քը` «ապստամ­բել» խուն­տա­յի դեմ, այժմ ըն­կալ­վում է որ­պես է­ժան մի­մո­սու­թյուն:

Իսկ 2016-ից ա­ռաջ և հե­տո Հա­յաս­տա­նին ռու­սա­կան զեն­քից զրկե­լը այն­քան զռռա­ցող սուտ է, որ դրան հա­վա­տա­լու հա­մար հարկ է հա­վի հի­շո­ղու­թյուն ու­նե­նալ: Թար­սի պես հենց այդ ժա­մա­նակ, ՔՊ-ական­նե­րի կող­մից ա­տե­լի Սերժ Սարգ­սյա­նի օ­րոք, Հա­յաս­տա­նը ձեռք բե­րեց «Իսկան­դեր­նե­րը» և նվեր ստա­ցավ 50 հա­զար տոն­նա ռու­սա­կան սպա­ռա­զի­նու­թյուն: Իսկ «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան գի­տակ­ցու­թյուն» ՀԿ նա­խա­գահ Նա­րեկ Սամ­սո­նյա­նը Նի­կո­լի խզբզան­քը ո­րա­կում է ինք­նա­խոս­տո­վա­նա­կան ցուց­մունք. «Հա­վաս­տի աղ­բյուր», հի­մա հաս­կա­ցա՞ր, թե ոնց իշ­խա­նու­թյան ե­կար, ին­չի՞ հա­մար ե­կար, «դըմփ դըմփ հու»-ն բե­րե՞ց, թե մի­ջազ­գա­յին կոն­սեն­սու­սը: Ու հաս­կա­նո՞ւմ ես, որ էդ դե­րը ստանձ­նե­լով` քեզ դարձ­րե­ցիր հա­յոց պատ­մու­թյան մե­ծա­գույն թշնա­մին ու դու մի բան էլ ի­րենց պատ­կե­րաց­րա­ծից ա­վե­լին ա­րե­ցիր... Վիժ­ված­քի վեր­ջին օ­րե­րի «բա­ցա­հայ­տում­նե­րը» յու­րօ­րի­նակ ինք­նա­խոս­տո­վա­նու­թյուն­ներ են, ո­րոն­ցում գրե­թե ու­ղիղ տեքս­տով գրված են 2018-ի իշ­խա­նա­փո­խու­թյան պատ­ճա­ռա­հե­տև­ան­քա­յին կա­պերն ու իր առ­ջև դրված հա­կա­պե­տա­կան պա­հանջ­նե­րի տրա­մա­բա­նու­թյունն ու բո­վան­դա­կու­թյու­նը: Դե, իսկ պա­հանջ­նե­րի կա­տար­ման ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը տես­նում ենք բո­լորս»:

ՄԱ­ՀԱ­ՊԱ­ՏԻ­ԺԸ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹՅԱՄԲ ԱՐ­ԳԵԼ­ՎԱԾ Է, ԲԱՅՑ…

Ար­դեն աք­սի­ո­մա­տիկ ճշմար­տու­թյուն է, որ կա­պի­տու­լյան­տի հա­մար իշ­խա­նու­թյան մնա­լը ողջ մնա­լու մի­ակ ե­րաշ­խիքն է: Ճիշտ է, մա­հա­պա­տի­ժը ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ ար­գել­ված է, սա­կայն Նի­կո­լի գրպա­նում մին­չև իր պաշ­տո­նա­վար­ման ա­վարտ մնա­ցած դհոլ­չի Ար­թուր Դավ­թյանն ակն­հայ­տո­րեն հենց խուն­տա­յի պատ­վե­րով հա­րու­ցեց պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան հա­մար մա­հա­պատ­ժի վե­րա­կանգն­ման գոր­ծըն­թա­ցը, այդ թվում` դի­մեց Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյան հա­մար: Խուն­տա­յի հա­մար դա դի­տարկ­վում էր որ­պես գոր­ծիք` գե­րա­գույն գլխա­վոր դա­վա­ճա­նի և նրա թի­մի գոր­ծած դա­վա­ճա­նու­թյու­նը «անհար­մար» վկա­նե­րի գրպա­նը գցե­լու և նրանց ընդ­միշտ լռեց­նե­լու հա­մար: Սա­կայն ե­թե Ար­թուր Դավ­թյա­նի «ճտի­կով» գոր­ծի դրած բյու­րոկ­րա­տական մե­քե­նա­յի ի­ներ­ցի­ա­յով բա­նը հաս­նի այդ մե­խա­նիզ­մի ի­րա­կա­նաց­մա­նը, ա­պա այդ բու­մե­րան­գը ան­պայ­ման կզար­կի կա­պի­տու­լյանտ­նե­րին: Հե­տև­ա­բար, ճիշտ են ա­նում, որ վա­խե­նում են...

Իսկ հո­գե­զա­վակ Նի­կո­լի հո­գե­հայր ԼՏՊ-ն շտա­պեց Վե­հա­փա­ռի մոտ կազ­մա­կերպ­ված հան­դի­պու­մը նեն­գա­փո­խել կա­պի­տու­լյան­տի հետ երկ­խո­սու­թյան կեղծ օ­րա­կար­գի և մե­ղադ­րել. «Այդ գոր­ծըն­թացն ար­դեն իսկ վի­ժեց­վել էր Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի գրե­թե 3 ժամ տև­ած ա­սու­լի­սի և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ հա­ջորդ օ­րը տված երկ­ժա­մյա հար­ցազ­րույ­ցի հե­տև­ան­քով: Դրանց ար­դյուն­քը, փաս­տո­րեն, հե­տև­յալն է. Քո­չա­րյա­նի նպա­տակն ա­մեն գնով Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյան տա­պա­լումն է, իսկ Փա­շի­նյա­նի նպա­տա­կը՝ ա­մեն գնով իր իշ­խա­նու­թյան պահ­պա­նու­մը: Սրա­նով, ըստ է­ու­թյան, նրանք մի­ա­ձայ­նու­թյամբ հայ­տա­րա­րե­ցին, որ երկ­խո­սու­թյան կա­յաց­մա­նը հաս­նե­լու կա­մուրջ­ներն այր­ված են»: Բայց, գրո՛ղը տա­նի, չէ՞ որ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ա­ռանց­քա­յին գա­ղա­փար­նե­րից էր կա­պի­տու­լյան­տին «մար­դա­սի­րա­կան մի­ջանցք» տա­լու մեր­ժե­լի կոն­ցեպ­տը, ո­րը երկ­րոր­դե­ցին նա­և նրա թի­մա­կից­նե­րը: Ու­րեմն վա­խը լրիվ կու­րաց­րե՞լ է Նի­կո­լին, և նրան «տա­նիք կանգ­նած» ԼՏՊ-ն նո՞ւյնպես չի հա­վա­տում «մար­դա­սի­րա­կան մի­ջանց­քին»:

Սա­կայն ԼՏՊ-ն նա­և ի­րեն թույլ տվեց զգու­շո­րեն պա­տաս­խա­նել Սերժ Սարգ­սյա­նի գրա­սե­նյա­կի հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, որ­տեղ ա­նըն­դու­նե­լի և բա­ցար­ձա­կա­պես ոչ տե­ղին է­ին հա­մար­վել նա­խա­գահ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի նա­խորդ օր­վա հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ Ցյու­րի­խյան ար­ձա­նագ­րու­թյուն­նե­րի և գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի կող­մից հայ-թուր­քա­կան հաշ­տու­թյան ստո­րագր­վե­լիք պայ­մա­նագ­րի մի­ջև հա­մե­մա­տու­թյուն­նե­րը: Եվ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի գրա­սե­նյա­կը դա ան­պա­տաս­խան չթո­ղեց: Մաս­նա­վո­րա­պես, շեշտ­վեց. «Վի­րա­վո­րա­կան է այդ փաս­տաթղ­թի հա­մե­մա­տու­թյու­նը ՀՀ գոր­ծող կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի կող­մից խայ­տա­ռակ պայ­ման­նե­րով բա­նակց­վող և ստո­րագր­ման պատ­րաստ­վող պայ­մա­նագ­րի հետ»: Սերժ Սարգ­սյա­նի գրա­սե­նյա­կը նա­և հի­շեց­րեց. «ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մար հիմք ծա­ռա­յող՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան հռչա­կագ­րի, 11-րդ կե­տում ամ­րագր­ված է. «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը սա­տար է կանգ­նում 1915 թվա­կա­նին Օս­մա­նյան Թուր­քի­ա­յում և Ա­րևմ­տյան Հա­յաս­տա­նում հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծին»: 2008-2018թթ. ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի ղե­կա­վար­ման տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյունն ան­շե­ղո­րեն ա­ռաջ­նորդ­վել է վե­րո­հի­շյալ դրույ­թով և ոչ մի­այն խոս­քով, այ­լև այդ դրույ­թի շրջա­նակ­նե­րում գործ­նա­կա­նում ի­րա­կա­նաց­ված քայ­լե­րով»:

Իսկ մենք մեր կող­մից հի­շեց­նենք, թե ինչ էր շեշտ­վել Սերժ Սարգ­սյա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 21-ի ու­ղեր­ձում` «Ամե­նա­մեծ փոր­ձու­թյու­նը, ո­րը փոր­ձանք դար­ձավ հայ ժո­ղովր­դի գլխին, հան­դուր­ժելն է սուտ խոս­տում­նե­րով իշ­խա­նու­թյու­նը զավ­թած կա­պի­տու­լյանտ կա­ռա­վա­րիչ­նե­րին, ո­րոնք անխ­նա մսխում են ան­կախ պե­տա­կա­նու­թյան կերտ­ման ու ամ­րապնդ­ման ճա­նա­պար­հին ու­նե­ցած բո­լոր ձեռք­բե­րում­նե­րը և լրջա­գույն վտան­գի տակ են դրել մեր պե­տու­թյան ու ժո­ղովր­դի ա­պա­գան»:

Եվ «օդում կախ­ված հա­վաս­տի դա­վա­ճա­նը» նո­րա­նոր ստե­րով ու «մու­տի­լով­կա­նե­րով» պլստա­լու շանս չու­նի...

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ


Ճապոնիայի ափերը վերածվել են ձկների գերեզմանոցի (Տեսանյութ)Նեթանյահուն Լիբանանին սպառնացել է Գազայի ճակատագրովՍեյրան Օհանյանը դիմել է Հայկ Կոնջորյանին և առաջարկը բավարարվել է. այսօր հանդիպում կլինի. «Ժողովուրդ»Թուրքիան ողջունում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության ամրապնդման պայմանավորվածություններըՊուտինի եւ Ռաիսիի հանդիպումը տևել է ավելի քան հինգ ժամ«Հրապարակ». Փաշինյանը ՔՊ-ում այլեւս միահեծան իշխանություն չունի. Ուսապարկերը դուրս են գալիս կոնտրոլից«Ժողովուրդ». Ովքեր կմասնակցեն ՔՊ ամփոփիչ ժողովինԽարկովը ենթարկվել է հրթիռային հարձակման (ՎԻԴԵՈ)Բայդենի որդուն` Հանթերին մեղադրանք է առաջադրվել. նրան սպառնում է մինչև 17 տարվա ազատազրկում«Ժողովուրդ». ՔՊ-ականները թիրախավորում են կանանցԲաղդադում ԱՄՆ դեսպանատունը հարձակման է ենթարկվել. Al Jazeera (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Երեկվանից Ալավերդու մատույցներում ոստիկանական զորքեր են կուտակելԱզգային հավաքականի տղաները կաջակցե՞ն Արազ Օզբիլիսին. ՀՖՖ-ում խառն են. «Ժողովուրդ»32 գերիների անունները, որոնք վերադարձվելու են Հայաստանին. ՑԱՆԿՌուսական բանակը, գրավելով գերիշխող բարձունքը, աքցանի մեջ է վերցրել ՝ Կլեշչեևկան (Քարտեզ)Զելենսկին շուտով ստիպված կլինի դադարեցնել հակամարտությունը. France 24Ի՞նչ անել Նիկոլի հետ Նիկոլից հետո. Արմեն ԱշոտյանՆոր ֆի՞լմ, ե՞րգ, թե՞ սիրավեպ. Ալեքս Միրզոյանը նորություն ունիՌուբեն Էլբակյանը պարգեւատրվել է նոր ոսկե մեդալով⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՀԵՌՈՒ ՓԱԽԵՔ ՓՐԿԻՉՆԵՐԻՑԴելի դարձած իմ Երեւան. հնդիկների թիվը Հայաստանում արագ տեմպերով աճում է/ վտանգները / օգո՞ւտ կաՄեկ տարի առաջ ուրախանում էինք Լիխտենշտայնի հետ ոչ-ոքիից, հիմա տխրում ենք Թուրքիայի հետ ոչ-ոքիից. ՏիկնիզյանՇՏԱՊ. Ադրբեջանն ազատ է արձակում 32 հայ զինծառայողների, Հայաստանը՝ 2 ադրբեջանցի զինծառայողներիԻտալական ակումբը չի հրաժարվել Սպերցյանին ձեռք բերելու մտքից. TuttomercatowebՏիկնիզյանի գոլը` ՌՊԼ-ի տուրի լավագույնների թվում(տեսանյութ)Հակոբ Սերոբյանը` Փարիզ-2024 ամառային Օլիմպիական խաղերի մրցավար2010-ականների Լա լիգայի լավագույն ֆուտբոլիստը՝ ըստ FourFourTwo-իԱլեքսանդրա Գրիգորյանի առաջին մեդալը մեծահասակների մրցաշարումՀՀ և Իրանի պատվիրակությունները քննարկել են Հայաստանում իրանական առևտրի կենտրոն բացելու հարցըՀայտնի է պատվո պահակային վաշտում զինվորական ծառայության անցնելու զորակոչիկների ընտրության օրըՆշվել է թեյի ամենաօգտակար տեսակը օրգանիզմի համարԱնջելինա Ջոլին մտադիր է հեռանալ ՀոլիվուդիցՀայաստանը կմասնակցի ՈՒԵՖԱ Ռեգիոնների գավաթինՀայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կմասնակցեն բրյուսելյան գագաթաժողովին Չեմ բացառում, որ հայեր կգնան, Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան, Հայաստանում կապրեն. Ալեն ՍիմոնյանԱրտասովոր երգչուհի Նարգիզ Զակիրովան դիմել է հայ հանդիսատեսինՀայաստանի և Հայկական Արցախի էջը փակելու փոխարեն պետք է փակել կապիտուլյանտների, ազգադավների, թրքահպատակների և հայատյաց հայրենավաճառների էջը. Հենրիխ ԴանիելյանՔՊ-ն 525 անանուն գույք է նվեր ստացել, ումի՞ց, ինչի՞ համար. պատգամավորը` ԿԿՀ անդամի թեկնածուինԻսրայելը ճանաչել է Հայաստանը՝ որպես տարածաշրջանում ամենաանվտանգ երկիրՍպասվում է անձրևԱրցախի հանրապետությունը հունվարի մեկից համարել լուծարվա՞ծ, թե՞ ոչ. Պատասխանում է ԱՀ ԱԺ պատգամավորըՌուսաստանում ինքնաթիռը թռիչքի ժամանակ բռնկվել է (տեսանյութ)Ապագա պատմաբանները կգրեն՝ Նիկոլի ու ՔՊ-ի ձեռքերն արյունոտ էին, իսկ ուղեղները՝ ջրիկ. Էդուարդ ՇարմազանովԵվ ո՞ր մի արժանապատիվ հայը կարող է հաշտվել այն մտքի հետ, որ հազարամյակներ պայքարած ու հայկական մնացած Արցախ աշխարհը, թշնամուն հանձնվի. Արտակ ԶաքարյանՊուտինն ու Ռաիսին այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարենԱվերիչ երկրաշարժից 35 տարի անց առաջին անգամ անմեղ զոհերի հիշատակի պատարագը մատուցվեց Գյումրու Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցումԲլինկենն անհամբեր է` Վաշինգտոնում բանակցությունների համար հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին. Օ'ԲրայենԱյ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավարՔոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. Պողոսյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода