Փոխարժեք: $ , ,
ԶԱՐՄԱՆՔ ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐ ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ Ինչու՞ էր ՌԴ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը Սերժի ժամանակ օգնում, իսկ Նիկոլի ժամանակ՝ ոչ. Էդուարդ Շարմազանով Ականջներիդ օղ արեք, որ դուք ձեր նիքոլի հետ էդքան չկաք որ Արցախի Հերոս Սերժ Սարգսյանի անունը նույնիսկ արտաբերեք այ հողատու ոչմիբաններ. Միքայել Գրիգորյան Ինչ կապ ունի Եվլախի բանակցություններին մասնակցած պատգամավորը Արա Աբրահամյանի հետ Հայությունը ապագայում պետք է ունենա մեկ կաթողիկոս եւ 162 հազ.քառ.կմ տարածք. Յակոբ Այնթապլեան Հայտնի են «Երիտասարդ Հայուհի 2023» մրցույթի արդյունքները Բուսակերությունը եւ վեգանությունը չեն նպաստում կյանքի տեւողության ավելացմանը. ВМС

Ինչ է կատարվում Ռուսաստանում

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=238328&l=am) եւս մեկ ան­գամ հիմ­նա­վո­րե­ցին, որ ա­մեն ինչ կախ­ված է ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քից եւ վերջ­նար­դյուն­քից: Այդ տե­սան­կյու­նից փաստ է, որ թե­եւ ա­վարտ­վեց 4 մար­զը ՌԴ կազմ վերց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, սա­կայն ուկ­րա­ի­նա­կան բա­նա­կը, որն ար­դեն կա­րե­լի է ան­վա­նել ՆԱ­ՏՕ­ա­ուկ­րա­ի­նա­կան, այս պա­հին ­շա­րու­նա­կում է մի­ա­ժա­մա­նակ եր­կու հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թյամբ հար­ձակ­վել, եւ դրան կա­րող է ա­վե­լա­նալ նա­եւ եր­րորդ ուղ­ղու­թյու­նը: Մյուս կող­մից էլ փաստ է նա­եւ, որ ռուս­նե­րի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ա­վե­լի քան ան­հաս­կա­նա­լի են դառ­նում: Ի­հար­կե, կան ներ­քին կազ­մա­կերպ­չա­կան լուրջ հար­ցեր, կա 5-րդ շա­րա­սյուն եւ այլն:

Բայց սրա­նով հան­դերձ էլ շատ հար­ցեր մնում են ան­հաս­կա­նա­լի: Օ­րի­նակ, ՌԴ-ն, ինչ­պես հայտ­նի է, մաս­նա­կի զո­րա­հա­վաք է հայ­տա­րա­րել: Բայց դա ա­մե­նե­ւին էլ չի նշա­նա­կում, որ պետք է Ուկ­րա­ի­նա­յում ու­ժե­րի պա­կաս լի­ներ: Ռու­սաս­տանն ա­ռանց դրա էլ ու­նի աշ­խար­հի խո­շո­րա­գույն բա­նակ­նե­րից մե­կը, դեռ ԽՍՀՄ-ից մնա­ցած տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր մի­ա­վոր­նե­րով զրա­հա­տեխ­նի­կա, զի­նամ­թերք: Դրան գու­մա­րած՝ նո­րա­գույն զին­տեխ­նի­կա, ո­րը մի քա­նի գլխով ա­վե­լի բարձր է, քան այն, որ ներ­կա­յումս տե­սա­նե­լի է ուկ­րա­ի­նա­կան ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րում: Այ­սինքն, այն­պես չէ, որ ողջ հույ­սը պետք է մաս­նա­կի զո­րա­հա­վա­քը լի­ներ: Մինչ­դեռ ի­րո­ղու­թյունն այն է, որ ուկ­րա­ի­նա­կան ու­ժե­րը, օ­րի­նակ, Խեր­սո­նում, հար­ձակ­վում են մի քա­նի տաս­նյակ տան­կե­րով ու հան­գիստ ա­ռաջ են գա­լիս: Ընդ ո­րում, ե­թե դա մինչ վեր­ջին փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հնա­րա­վոր էր բա­ցատ­րել ՀՌՕ-ի կար­գա­վի­ճա­կով, ա­պա դրա­նից հե­տո ան­բա­ցատ­րե­լի է: Դրանք ար­դեն ռու­սա­կան տա­րածք­ներ են, ռու­սա­կան բա­նա­կը հենց նրա հա­մար է, որ այդ տա­րածք­նե­րը պաշտ­պա­նի, սա­կայն ՆԱ­ՏՕ­ա­ուկ­րա­ի­նա­կան ու­ժե­րը դեռ հար­ձակ­վում են: Բա­ցատ­րել, թե ռու­սա­կան բա­նա­կը սպա­սում էր, որ պաշ­տո­նա­կան զոր­քե­րը խա­ղի մեջ մտնե­ին մի­այն այն բա­նից հե­տո, երբ օ­րեն­քի տա­ռով ա­վար­տին կհաս­ներ չորս մար­զը ՌԴ-ին մի­աց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, տե­ղին չէ. այդ գոր­ծըն­թացն ա­վարտ­ված է:

Ընդ ո­րում, այս­տեղ խնդիրը մի­այն ո­րոշ տա­րածք­ներ հանձ­նե­լը չէ, ո­րոնք միշտ էլ հնա­րա­վոր է հետ վերց­նել: Շատ ա­վե­լի լուրջ է այն, որ այդ­պի­սով ռու­սա­կան բա­նա­կը թու­լու­թյան ազ­դակ է հղում: Իսկ այդ դեպ­քում, մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի օ­րի­նա­կով, սկսած Էր­դո­ղա­նից, վեր­ջաց­րած Ա­լի­ե­ւով եւ Նի­կո­լով, բո­լո­րո­վին այլ խա­ղե­րի մեջ են սկսում մտնել:

Ա­մեն դեպ­քում, Մոսկ­վա­յում եւս կար­ծես թե պարզ հաս­կա­նում են, որ նման մո­տե­ցումն ար­դեն դառ­նում է շատ վտան­գա­վոր, եւ պետք է գալ բո­լո­րո­վին այլ կար­գի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի:

Մյուս կող­մից էլ, թե­եւ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը փոր­ձում են բո­լոր կող­մե­րից գրո­հել ռուս­նե­րի վրա, սա­կայն մի­այն այն խնդի­րը, որ ար­դեն մեկ ամ­սից ընտ­րու­թյուն­ներ են, ո­րոնք շատ բան կա­րող են փո­խել, այդ բո­լոր հար­ձա­կում­նե­րին տա­լիս է գո­նե կաս­կա­ծե­լի ի­մաստ: Խո­շոր հաշ­վով, ինչ­քան էլ փոր­ձում են այս­պես բարձ­րաց­նել Բայ­դե­նի եւ դե­մոկ­րատ­նե­րի վար­կա­նի­շը, է­ֆեկ­տը դեռ հա­կա­ռակն է: Ա­ռա­վել եւս, որ ՌԴ-ն դեռ կոնկ­րետ քայ­լեր է կա­տա­րում, ո­րոնք պայ­թեց­նում են այդ բո­լոր ջան­քե­րը: Այդ թվում՝ նավ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին ար­դյու­նա­հա­նու­մը օ­րա­կան 2 մի­լի­ոն բա­րե­լով նվա­զեց­նե­լու մա­սին Սա­ու­դյան Ա­րա­բի­ա­յի հետ՝ Օ­ՊԵԿ+ ո­րո­շու­մը Բայ­դե­նին կար­ծես իս­կա­կան նյար­դա­յին ցնցման հասց­րեց: Դեռ Թրամ­փի օ­րոք կու­տա­կած ա­մե­րի­կյան նավ­թի ռազ­մա­վա­րա­կան պա­շար­նե­րի մոտ կե­սը վա­ճա­ռե­ցին՝ ներ­քին գնե­րը մի փոքր կա­յու­նաց­նե­լու հա­մար, եւ ա­հա այս մի ո­րոշ­մամբ այդ ողջ աշ­խա­տան­քը ջուրն ըն­կավ: Այն էլ՝ հենց ընտ­րու­թյուն­նե­րի շե­մին:

Կարճ ա­սած, աշ­խար­հը մտել է ա­մե­նավճ­ռա­կան փուլ, որն այս ամս­վա ըն­թաց­քում կա­րող է դեռ շատ ա­նակն­կալ­ներ մա­տու­ցել: Բայց այն, որ ար­դեն հա­ջորդ ա­միս շատ բան կա­րող է գլխի­վայր շրջվել, դա էլ է սպա­սե­լի: Ու մի­գու­ցե ռու­սա­կան բա­նա­կը հենց այդ վճռա­կան պա­հի՞ն է սպա­սում. դեռ կտես­նենք:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ


ԶԱՐՄԱՆՔ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԲԱՄԲԱՍԱՆՔԻնչու՞ էր ՌԴ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը Սերժի ժամանակ օգնում, իսկ Նիկոլի ժամանակ՝ ոչ. Էդուարդ ՇարմազանովԱկանջներիդ օղ արեք, որ դուք ձեր նիքոլի հետ էդքան չկաք որ Արցախի Հերոս Սերժ Սարգսյանի անունը նույնիսկ արտաբերեք այ հողատու ոչմիբաններ. Միքայել ԳրիգորյանԻնչ կապ ունի Եվլախի բանակցություններին մասնակցած պատգամավորը Արա Աբրահամյանի հետՀայությունը ապագայում պետք է ունենա մեկ կաթողիկոս եւ 162 հազ.քառ.կմ տարածք. Յակոբ ԱյնթապլեանՀայտնի են «Երիտասարդ Հայուհի 2023» մրցույթի արդյունքներըԲուսակերությունը եւ վեգանությունը չեն նպաստում կյանքի տեւողության ավելացմանը. ВМСԱնձրեւ Էջմիածնում. Ալլա ՀակոբյանՊրեզիդենտը որոշել է Սյամոյին ձեռք բռնել.Armenian infoԲորելը հայտարարել է, որ Լավրովի հետ չի հանդիպի ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներումՄիխայիլ Բոյարսկին հոսպիտալացվել է․ նա սրտամկանի ինֆարկտ է տարելԱրցախի հետ կապված այնքան կեղծիք ու ստահոդ լուրեր են ներկայացվել, որ տեղեկացված մարդիկ նախընտրում են լռել. Ահ նախկին գլխավոր դատախազը ԱԺ քննիչ հանձնաժողով ներկայանալու և այլնի մասինԽնձորով դիետա ՝ 7 օրում մինչև 7 կգ քաշի նվազեցումԻնչու՞ դափնու տերևներ պահել լոգարանում. դրա համար երկու պատճառ կաԻնչպես է Հարութ Փամբուկչյանը երիտասարդ սիրելիի հետ խաշ ուտում.starnews.amՈւկրաինայում ներիշխանական պատերազմը սկսվում էՆիկոլը, եթե մեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, ստիպված կլինի Պուտինի եւ Ալիեւի հետ հանդիպում ունենալԱնցկացվել է ԶՈՒ սպայական կազմերի ատեստավորման գործընթացի կրակային պատրաստության քննությունըԷրդողանը պատրաստվում է ցմահ մնալ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում․ հունական թերթԱշխարհի խոշորագույն այսբերգը կարող է անհետանալ առաջիկա ամիսներին«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնից մետաղյա խողովակներ են գողացել. երեք անձի մեղադրանք է ներկայացվելԻրանի դեսպանը Խովաևի հետ քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցըԱդրբեջանից արձագանքել են Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա հայատարարություններինԱրևմուտքին Ռուսաստանի պես մեծ պետություն պետք չէ, բայց ոչ մեկին թույլ չենք տա մասնատել մեր երկիրը. ՊուտինՔոլեջում դանակահարություն է տեղի ունեցել ՔՊ-ական Գագիկ Մելքոնյանի թոռան մասնակցությամբ․ ՀրապարակԻնտրիգ մի փնտրեք, շարունակում եմ մնալ ԼՀԿ կառավարման խորհրդի անդամ. Գեւորգ ԳորգիսյանԱլիևը օկուպացված Ստեփանակերտում «Ղարաբաղի համալսարան» է ստեղծումԻրանը ռուսական ուղղաթիռներ և կործանիչներ է գնելԹույլ չենք տալու Հայաստանը դարձնել թուրքական վիլայեթ. Հենրիխ ԴանիելյանՓաստորեն զրահապատ նոր մեքենան Արցախն ուրանալու ու պատմությունը կեղծելու դիմաց. Աննա ՄկրտչյանԲոլոր խոշոր ներդրումներն արվել են նախորդ իշխանությունների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին՝ հստակ երաշխիքների և վստահելի գործընկերային հարաբերությունների պարագայում. Արտակ ԶաքարյանԹույլ մի տվեք, որ քաղաքական տրանսգենդերիզմն ուտի ձեր ուղեղները. Էդուարդ ՇարմազանովՊեկինը զգուշացրել է՝ «Թայվանի անկախությունը նշանակում է պատերազմ»Իրանի նախագահի այցը Թուրքիա հետաձգվել էԿԽՄԿ-ն այցելել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներինՉպետք է թույլ տանք, որ ուկրաինական հակամարտությունը վերածվի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ լայնամասշտաբ պատերազմի. ՍտոլտենբերգՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել առաջիկա 15 օրվա ընթացքումՊատրաստ ենք վերադառնալ Ադրբեջանի մեր տներ, երբ Բաքուն ապահովի հայերի իրավունքներըՄինչ այս չհրապարակված տեղեկություններ. Բացառիկ զրույց աղմկահարույց քրեական գործերով հայտնի փաստաբանի հետՉեմ հասկանում՝ Ադրբեջանի ժամանակ ձգելը ինչ է տալու իրենց կամ տարածաշրջանին. Ալեն ՍիմոնյանՇՏԱՊ. ԱԺ նախագահը հայտնում է խաղաղության պայմանագրի կնքման օրըԴեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ են մտնում անշարժ գույքի վարձակալության հետ կապված որոշ փոփոխություններԱրտահերթ ընտրությունների ուրվականը սկսել է շրջել ՀայաստանովՍահմանին եթե գազի գնի փոփոխություն չլինի, սակագինը չի բարձրանա. ԲաղրամյանՈրտե՞ղ եւ ինչպե՞ս պետք է դիմեն Խնայբանկի ավանդատուները. Փոխհատուցում 2024թ.ԱՄՆ-ն ողջունում է Փաշինյանի՝ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը․ Օ’ԲրայենՍկսել է կուսակիցներին որպես ինդեկատոր օգտագործել, վայ այն ՔՊ-ականին, ով կփորձի Փաշինյանին արհեստական տրամադրություն ներկայացնել.

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода