Փոխարժեք: $ 395.30, 417.56, 6.33
Վաղը կարող է Ալիեի մտքին փչի, որ ասենք պետք է մտնեն մեր տները մոնիտորինգ անեն՝ տեսնեն զենք ունե՞նք, թե՞ չէ․ ԱՀ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Արցախի լիակատար ազատության պայքարը ավարտված չէ․ մեր ընտրած ուղուց այլևս շրջադարձ չկա․ Թովմասյան Ինչ կանի ՀՀ-ն, եթե փակվի Լաչինի միջանցքը․ Անկեղծանում է ՔՊ-ական պատգամավորը Ռուսաստանն օտարերկրյա գործակալների ցանկում է ներառել Ռուբեն Ապրեսյանին Հետ կանչել Գուժ Մանուկյանի եվ ԼուսինեԿիրակոսյանին ուղարկված ծանուցումները․ Հայտնի փաստաբանը ահազանգում է «Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել «Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվել Մակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավար Էր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը «Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից»

Ինչ է կատարվում Ռուսաստանում

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=238328&l=am) եւս մեկ ան­գամ հիմ­նա­վո­րե­ցին, որ ա­մեն ինչ կախ­ված է ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քից եւ վերջ­նար­դյուն­քից: Այդ տե­սան­կյու­նից փաստ է, որ թե­եւ ա­վարտ­վեց 4 մար­զը ՌԴ կազմ վերց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, սա­կայն ուկ­րա­ի­նա­կան բա­նա­կը, որն ար­դեն կա­րե­լի է ան­վա­նել ՆԱ­ՏՕ­ա­ուկ­րա­ի­նա­կան, այս պա­հին ­շա­րու­նա­կում է մի­ա­ժա­մա­նակ եր­կու հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թյամբ հար­ձակ­վել, եւ դրան կա­րող է ա­վե­լա­նալ նա­եւ եր­րորդ ուղ­ղու­թյու­նը: Մյուս կող­մից էլ փաստ է նա­եւ, որ ռուս­նե­րի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ա­վե­լի քան ան­հաս­կա­նա­լի են դառ­նում: Ի­հար­կե, կան ներ­քին կազ­մա­կերպ­չա­կան լուրջ հար­ցեր, կա 5-րդ շա­րա­սյուն եւ այլն:

Բայց սրա­նով հան­դերձ էլ շատ հար­ցեր մնում են ան­հաս­կա­նա­լի: Օ­րի­նակ, ՌԴ-ն, ինչ­պես հայտ­նի է, մաս­նա­կի զո­րա­հա­վաք է հայ­տա­րա­րել: Բայց դա ա­մե­նե­ւին էլ չի նշա­նա­կում, որ պետք է Ուկ­րա­ի­նա­յում ու­ժե­րի պա­կաս լի­ներ: Ռու­սաս­տանն ա­ռանց դրա էլ ու­նի աշ­խար­հի խո­շո­րա­գույն բա­նակ­նե­րից մե­կը, դեռ ԽՍՀՄ-ից մնա­ցած տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր մի­ա­վոր­նե­րով զրա­հա­տեխ­նի­կա, զի­նամ­թերք: Դրան գու­մա­րած՝ նո­րա­գույն զին­տեխ­նի­կա, ո­րը մի քա­նի գլխով ա­վե­լի բարձր է, քան այն, որ ներ­կա­յումս տե­սա­նե­լի է ուկ­րա­ի­նա­կան ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րում: Այ­սինքն, այն­պես չէ, որ ողջ հույ­սը պետք է մաս­նա­կի զո­րա­հա­վա­քը լի­ներ: Մինչ­դեռ ի­րո­ղու­թյունն այն է, որ ուկ­րա­ի­նա­կան ու­ժե­րը, օ­րի­նակ, Խեր­սո­նում, հար­ձակ­վում են մի քա­նի տաս­նյակ տան­կե­րով ու հան­գիստ ա­ռաջ են գա­լիս: Ընդ ո­րում, ե­թե դա մինչ վեր­ջին փո­փո­խու­թյուն­նե­րը հնա­րա­վոր էր բա­ցատ­րել ՀՌՕ-ի կար­գա­վի­ճա­կով, ա­պա դրա­նից հե­տո ան­բա­ցատ­րե­լի է: Դրանք ար­դեն ռու­սա­կան տա­րածք­ներ են, ռու­սա­կան բա­նա­կը հենց նրա հա­մար է, որ այդ տա­րածք­նե­րը պաշտ­պա­նի, սա­կայն ՆԱ­ՏՕ­ա­ուկ­րա­ի­նա­կան ու­ժե­րը դեռ հար­ձակ­վում են: Բա­ցատ­րել, թե ռու­սա­կան բա­նա­կը սպա­սում էր, որ պաշ­տո­նա­կան զոր­քե­րը խա­ղի մեջ մտնե­ին մի­այն այն բա­նից հե­տո, երբ օ­րեն­քի տա­ռով ա­վար­տին կհաս­ներ չորս մար­զը ՌԴ-ին մի­աց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցը, տե­ղին չէ. այդ գոր­ծըն­թացն ա­վարտ­ված է:

Ընդ ո­րում, այս­տեղ խնդիրը մի­այն ո­րոշ տա­րածք­ներ հանձ­նե­լը չէ, ո­րոնք միշտ էլ հնա­րա­վոր է հետ վերց­նել: Շատ ա­վե­լի լուրջ է այն, որ այդ­պի­սով ռու­սա­կան բա­նա­կը թու­լու­թյան ազ­դակ է հղում: Իսկ այդ դեպ­քում, մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի օ­րի­նա­կով, սկսած Էր­դո­ղա­նից, վեր­ջաց­րած Ա­լի­ե­ւով եւ Նի­կո­լով, բո­լո­րո­վին այլ խա­ղե­րի մեջ են սկսում մտնել:

Ա­մեն դեպ­քում, Մոսկ­վա­յում եւս կար­ծես թե պարզ հաս­կա­նում են, որ նման մո­տե­ցումն ար­դեն դառ­նում է շատ վտան­գա­վոր, եւ պետք է գալ բո­լո­րո­վին այլ կար­գի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի:

Մյուս կող­մից էլ, թե­եւ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը փոր­ձում են բո­լոր կող­մե­րից գրո­հել ռուս­նե­րի վրա, սա­կայն մի­այն այն խնդի­րը, որ ար­դեն մեկ ամ­սից ընտ­րու­թյուն­ներ են, ո­րոնք շատ բան կա­րող են փո­խել, այդ բո­լոր հար­ձա­կում­նե­րին տա­լիս է գո­նե կաս­կա­ծե­լի ի­մաստ: Խո­շոր հաշ­վով, ինչ­քան էլ փոր­ձում են այս­պես բարձ­րաց­նել Բայ­դե­նի եւ դե­մոկ­րատ­նե­րի վար­կա­նի­շը, է­ֆեկ­տը դեռ հա­կա­ռակն է: Ա­ռա­վել եւս, որ ՌԴ-ն դեռ կոնկ­րետ քայ­լեր է կա­տա­րում, ո­րոնք պայ­թեց­նում են այդ բո­լոր ջան­քե­րը: Այդ թվում՝ նավ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին ար­դյու­նա­հա­նու­մը օ­րա­կան 2 մի­լի­ոն բա­րե­լով նվա­զեց­նե­լու մա­սին Սա­ու­դյան Ա­րա­բի­ա­յի հետ՝ Օ­ՊԵԿ+ ո­րո­շու­մը Բայ­դե­նին կար­ծես իս­կա­կան նյար­դա­յին ցնցման հասց­րեց: Դեռ Թրամ­փի օ­րոք կու­տա­կած ա­մե­րի­կյան նավ­թի ռազ­մա­վա­րա­կան պա­շար­նե­րի մոտ կե­սը վա­ճա­ռե­ցին՝ ներ­քին գնե­րը մի փոքր կա­յու­նաց­նե­լու հա­մար, եւ ա­հա այս մի ո­րոշ­մամբ այդ ողջ աշ­խա­տան­քը ջուրն ըն­կավ: Այն էլ՝ հենց ընտ­րու­թյուն­նե­րի շե­մին:

Կարճ ա­սած, աշ­խար­հը մտել է ա­մե­նավճ­ռա­կան փուլ, որն այս ամս­վա ըն­թաց­քում կա­րող է դեռ շատ ա­նակն­կալ­ներ մա­տու­ցել: Բայց այն, որ ար­դեն հա­ջորդ ա­միս շատ բան կա­րող է գլխի­վայր շրջվել, դա էլ է սպա­սե­լի: Ու մի­գու­ցե ռու­սա­կան բա­նա­կը հենց այդ վճռա­կան պա­հի՞ն է սպա­սում. դեռ կտես­նենք:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Վաղը կարող է Ալիեի մտքին փչի, որ ասենք պետք է մտնեն մեր տները մոնիտորինգ անեն՝ տեսնեն զենք ունե՞նք, թե՞ չէ․ ԱՀ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Արցախի լիակատար ազատության պայքարը ավարտված չէ․ մեր ընտրած ուղուց այլևս շրջադարձ չկա․ ԹովմասյանԻնչ կանի ՀՀ-ն, եթե փակվի Լաչինի միջանցքը․ Անկեղծանում է ՔՊ-ական պատգամավորըՌուսաստանն օտարերկրյա գործակալների ցանկում է ներառել Ռուբեն ԱպրեսյանինՀետ կանչել Գուժ Մանուկյանի եվ ԼուսինեԿիրակոսյանին ուղարկված ծանուցումները․ Հայտնի փաստաբանը ահազանգում է«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել«Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվելՄակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավարԷր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը«Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից»«Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտումԷր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել«Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի«Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել»«Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբերOPEC+-ի անդամ երկրները և Չինաստանը դուրս կգան ԱՄՀ-ից 2023թ.-ին. Saxo Bank-ի փորձագետներՍի Ցզինպինի հանդիպումը Մուհամեդ բեն Սալմանի հետ նոր աշխարհակարգի սկիզբն է. փորձագետ«Փաստ». «Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը մահակ են դարձնելու»«Հրապարակ». Սաղաթելյանի հոր դեմ գործ են հարուցել«Ժողովուրդ». ՊՎԾ-ն մտել է Քրեակատարողական ծառայություն. Փաշինյանից հրահանգ կաՌուսական բանակը հարձակվում է Լիմանի ուղղությամբ (Քարտեզ)Ուկրաինական հրամանատարությունը խաբելով վարձկաններին տարել է Արտյոմովսկի «մսաղաց»Զելենսկուն իշխանությունից զրկելու գերծընթացը սկսվել էՈւնենք զոհված եւ անհետ կորած զինվորականներ. Ապարանի համայնքապետարանը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքը զարդարելԶԱՐ­ՄԱՆՔադրբեջանը իրենից ոչինչ չներկայացնող պետություն է, բայց շատ հարմար հավաքական արևմուտքին և թուրքիային. Գևորգ ԳևորգյանԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՊուտինը հայտարարել է ԵԱՏՄ-ում առաջիկա երկու տարում գազի միասնական շուկա ստեղծելու անհրաժեշտության մասինՉի եղել պատերազմի հայտարարում, ուրեմն՝ չի էլ կարող լինել խաղաղության պայմանագիր. ԲաբուխանյանՌԴ-ն թեքվում է դեպի Արեւելք, իսկ այն ոչ միայն Չինաստանն է. ՄոզոլինԱռ այս պահը քանի պատգամավոր է հրաժարվել «Հայաստան» դաշինքիցԱԱ-2022. Խորվաթիան պայքարից դուրս թողեց Բրազիլիայի ընտրանուն (տեսանյութ)Ով է «Հայաստան» դաշինքի նորընտիր պատգամավորներից Արման ՂազարյանըԴրույքաչափի 50%-ի չափով հավելում` նաեւ ԲԴԽ-ականներինԺողովուրդը, բռունցք դարձած, արհավիրք իշխանությանն ասելու է` ցտեսություն. ԴանիելյանՊուտինը՝ Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի մասինԿապ չունի` ձմեռ է, թե ամառ. լինելու են շատ կարեւորագույն իրադարձություններ. ԲաբայանՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հայտարարությունըԹե՛ Գուժ Մանուկյանի եւ թե՛ Լուսիկ Կիրակոսյանի հետ թատրոնը իր կապը չի դադարեցնելու. ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՑավոք, տեսնում ենք լարվածության աճ Լեռնային Ղարաբաղում՝ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում. Փաշինյանը՝ ՊուտինինՀայաստանը ՌԴ-ի առանցքային ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում. ՇոյգուՊուտինը ԵԱՏՄ ղեկավարներին հրավիրել է Սանկտ Պետերբուրգում նախաամանորյա ոչ պաշտոնական հանդիպմանըՀասկանո՞ւմ եք՝ 1 մլրդ $-ն ինչ ա․ դա տոտալիզատորներին ա գնում, իսկ մենք քնած ենքԵթե հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի մոտ զենք լիներ, չէր կրակի. հարցն այլ ձև կլուծվեր. Քոչարյան (Video)Չի կարող նորմալ մարդը, Աննա-Էրատոյի պարագայում 4 զավակի մայրն այսպիսի գրառում անել. սա ի՞նչ է խմում կամ ծխում.Գագիկ ՀամբարյանՄալենան բեմից ընկել է. Եվրատեսիլյան ելույթը վտանգվա՞ծ է.Mediahub.amՌուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում. ՌԴ ԱԳՆԱրևմուտքի պարզունակ պատժամիջոցները սկսում են մարել. ԼուկաշենկոՀուսանք՝ Փաշինյանին կից նոր պետություն ստեղծելու նախագիծ չեք բերի․ Քրիստինե Վարդանյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.30 417.56 6.33
Ереван погода