Փոխարժեք: $ 395.59, 415.41, 6.28
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն Աշոտյան ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄ ԶԱՐ­ՄԱՆՔ Ինչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazine Բրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել «Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.am ԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. Պեսկով Թյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, հի­մա կկար­դաս մի զար­մա­նա­լի բան, բայց ու­շա­դիր եղիր` ծի­ծա­ղից ա­թո­ռից չընկ­նես: «Մենք, որ­պես ըն­տա­նիք, գույ­քը մեզ հա­մար էդ­քան կա­րև­որ չի՝ նյու­թա­կա­նը: Մեզ կա­րև­որ ա, որ երկ­րում էն գոր­ծիք­նե­րը, ո­րոնք որ հնա­րա­վոր է օգ­նեն՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը զար­գա­նա, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյունն օ­րեն­քի եր­կիր լի­նի, էդ բա­րե­փո­խում­ներն են կա­րև­որ մեզ հա­մար»,- հայ­տա­րա­րել էր մի­լի­ար­դա­տեր ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ ՍՈՒ­ՔԻ­Ա­ՍՅԱ­ՆԸ լրագ­րող­նե­րի հետ ու­նե­ցած ճե­պազ­րույ­ցում՝ ի­րե­նից գա­ղա­փա­րա­կան մե­կը ե­րև­ա­կայե­լով: 1990-ական­նե­րի «բեսպ­րե­դել» վայ­րի սե­փա­կա­նաշ­նոր­հող այդ կեր­պա­րան­քը այ­սօր ի­րեն փոր­ձում է հա­մաշ­խար­հա­յին կլա­սի տոհ­մա­­կան կա­պի­տա­լիստ ներ­կա­յաց­նել: Ե­թե նյու­թա­կա­նը Գռզո­յի հա­մար է­ա­կան չէ, ա­պա ին­չո՞ւ է ան­թա­քույց Թուր­քի­ա­յի և քիր­վա­յու­թյան գո­վազ­դով կամ թուր­քե­րի հան­դեպ եղ­բայ­րա­կան սի­րո մա­սին քա­րո­զե­լով զբաղ­վում, գա­ղա­փա­րա­կան հա­մոզ­մուքն­նե­րից ել­նե­լո՞վ է դա ա­նում, թե՞ ա­վե­լի շատ փող աշ­խա­տե­լու ու կե­ղե­քե­լու մո­լուց­քով: Ե­թե, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ա­ռա­ջի­նի հիմ­քով, ա­պա շատ ա­վե­լի վատ, նա պար­զա­պես ազ­գա­դավ է, իսկ ե­թե երկ­րոր­դի, ա­պա թող քիչ փի­լի­­ս­ո­փա­­յի, զի շար­քա­յին չար­չի է:

45-ամյա ՆԱ­ՏԱ­ԼՅԱ Օ­ՐԵՅ­ՐՈՆ զար­մա­նա­լի­ո­րեն ամ­բող­ջո­վին մերկ նոր ֆո­տո­շարք է հրա­պա­րա­կել, ուր կրել է բա­ցա­ռա­պե եր­կա­րա­ճիտք կո­շիկ­ներ: Երկր­պա­գու­նե­րը չեն ար­հա­մար­հել Օ­րեյ­րո­յի մերկ ֆո­տո­շար­քը և ո­գև­որ­ված մեկ­նա­բա­նու­թյուն­ներ են գրել՝ «Ինչ գե­ղեց­կու­հի է», «Արդյու­նա­վետ», «Վայ­րի հրեշ­տակ», «Նա­տա­լյ­ան՝ դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րի խորհր­դա­նիշ», «45 տա­րե­կա­նում կրկին կին հա­տապ­տուղ», «Գե­ղե­ցիկ», «Եթե ​​սա ֆո­տո­շոփ չէ, ա­պա բռա­վո», «Օ՜, 90-ական­նե­րին ես ե­րա­զում է­ի նրա մա­սին: Հի­մա էլ ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ է», և այլն, և այլն: Կա­յին նա­և դժգո­հող­ներ. «Տա­րօ­րի­նակ կեց­վածք, վա­նող տե­սա­րան», «Ժա­մա­նակն է դա­դա­րել կրել այս հնա­ոճ ծո­պը, թե­կուզ պա­րիկ», «Ի՞նչն է գե­ղե­ցիկ, ա­ռա­ջին լու­սան­կա­րում որ­տե՞ղ է գե­ղե­ցիկ մար­մի­նը...»: Ին­չև­է, հա­յու­հի­ներն ա­վե­լի լավ է դա չըն­դօ­րի­նա­կեն, սա­կայն այդ­պի­սի ստրիպ­տի­զը, հա­զա­րա­պա­տիկ ա­վե­լի բա­րո­յա­կան է, քան ՔՊ-ական լի­նե­լը: Նույ­նիսկ Ծե­րե­թե­լի­ում կանգ­նե­լը ՔՊ-ական լի­նե­լուց բա­րո­յա­կան է: Զի ՔՊ-ական­նե­րի դեպ­քում առ­կա է ոչ թե մարմ­նի, այլ պիղծ թրքա­խառ­նա­ծին հո­գու ստրիպ­տիզ, ին­չի վառ օ­րի­նակ կա­րե­լի է հա­մա­րել Վի­գեն Խա­չատ­րյա­նի գար­շե­լի դա­տո­ղու­թյուն­նե­րը «ադրբե­ջա­նա­կան Ղա­րա­բա­ղի» մա­սին:

Իսկ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յու­թյու­նը զար­մա­նա­լի­ո­րեն հրա­ժար­վել է պա­տաս­խա­նել` «Ռո­սի­ա սե­գոդ­նյա» մե­դի­ա խմբի գլխա­վոր խմբա­գիր ՄԱՐ­ԳԱ­ՐԻ­ՏԱ ՍԻ­ՄՈ­ՆՅԱ­ՆԻ մուտ­քը ՀՀ ար­գել­վա՞ծ է, թե՞ ոչ: ՌԻ­Ա Նո­վոս­տի­ի հարց­մա­նը պա­տաս­խա­նել են, որ չեն կա­րող այդ տե­ղե­կու­թյու­նը տրա­մադ­րել, քա­նի որ այն պա­րու­նա­կում է անձ­նա­կան տվյալ­ներ: Սի­մո­նյա­նը «ՌԻ­Ա Նո­վոս­տի­ին» տված մեկ­նա­բա­նու­թյու­նում հոր­դո­րել է ՀՀ սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յու­թյա­նը չխա­ղալ և ու­ղիղ ա­սել՝ իր մուտ­քը ՀՀ ար­գել­վա՞ծ է, թե՞ ոչ. «Իմ անձ­նա­կան կյան­քի գաղտ­նիք­նե­րը դե­ղին մա­մու­լը վա­ղուց է բա­ցա­հայ­տել»: Մար­գա­րի­տա Սի­մո­նյա­նը մեր աչ­քի լույ­սը չէ, սա­կայն զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞ւ սրանք տղա­մարդ­կու­թյուն չու­նեն ու­ղիղ պա­տաս­խա­նե­լու հա­սա­րակ հար­ցի: Ե­թե ար­գե­լել եք, ա­սեք` որ ար­գե­լել եք, ե­թե չեք ար­գե­լել, պարզ ա­սեք, թե չէ, սա ի՞նչ նի­կո­լիզմ է: Դուք պե­տա­կան ու­ժա­յին կա­ռո՞ւյց եք, թե՞ Նի­կո­լի պես ստա­խոս և ան­բա­րո շան­տա­ժիստ «жур­на­лю­га» եք («жур­на­лю­га»-ին չշփո­թել լրագ­րո­ղի հետ): Ախր, ով հա­մա­ձայն­ում է ՔՊ-ական իշ­խա­նու­թյան հա­մա­կար­գում նույ­նիսկ փոքր պաշ­տո­նի աշ­խա­տել, դառ­նում է փոք­րիկ նի­կո­լիկ, ա­պա­ցու­ցե­լով, որ նի­կո­լա­կան=ղզիկ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն ԱշոտյանՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄԱԱ-2022. Պորտուգալիա- Շվեյցարիա` 6:1. Պորտուգալացիները քառորդ եզրափակչում են (տեսանյութ)ԱԱ-2022. Մարոկոն պայքարից դուրս թողեց Իսպանիայի հավաքականին(տեսանյութ)ԶԱՐ­ՄԱՆՔԻնչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazineԲրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել«Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.amԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՌուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. ՊեսկովԹյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարՍեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումԱյրվում է Ադրբեջանի Պետական ​​սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի շենքը (Video)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՄասնագետը ներկայացրել է պարզ ու արդյունավետ միջոց ավելորդ քաշից ազատվելու համարՄեր տգետները կրկնում են Պուշկինին «հակահայ» սարքելու ադրբեջանական թեզերը. Աբգար ԱփինյանՓաշինյանն ու կինը երեխայի անունից հայց են ստորագրել, որ երեխան դատի տա իրենց քաղաքական հակառակորդին․ ամոթ է. Սամսոնյան (Video)Բաքուն առաջարկում է նաև Երևանում անցկացնել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումԱյն, ինչ արժե գնել հենց հիմա Ամանորի սեղանի համար.wday.ruԳուգոն, զգալով սեփական ֆինանսերի գլխին կախվելիք հնարավոր վտանգը, բոյկոտում է Նիկոլի հեղափոխական թեզերն ու *ռից օյին հանում.Armenian info«Տիկի՛ն Բադալյան, ձեր կյանքում թանկարժեք կտավ տեսել եք, որ քննարկում եք». Ռուբինյան Ռուբոն ստորացրել է Լուլուին.Armenian infoՀունգարիան աճուրդի էր հանել Գուրգեն Մարգարյանի արյունը․ ՀՀ-ն հա՞շտ է այդ որոշման հետ․ Աննա ԳրիգորյանԵրևանում շտապօգնության բժշկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց. նա հայտնել է, որ այն իրենն է, անձնական օգտագործման համարՁերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի տեղակալ Վահե ՆիկոյանըԲրազիլիայի հավաքականի ռեկորդներըՊարոնա´յք, անվտանգության պատասխանատուներ, հասարակությունը պատասխաններ է ակնկալում ՁեզանիցԱրցախում նախատեսվում է զինծառայությունից ազատել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եղբայրներինՀարյուրավոր դիակներ, փլուզված շենքեր, արնաշախաղ քաղաքացիներ. Որտեղ էր Շիրակի թեմի առաջնորդը 34 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ինՌԴ «Պետծառայություններ»-ի օգտատերերի տվյալների արտահո՞սք է եղել․ «Ռոստելեկոմ»-ը հերքում է տեղեկությունըՏարածաշրջանում գնաճի ամենացածր տեմպերն արձանագրվել են ՀայաստանումՀայտնի են դարձել Ռոնալդուի՝ նոր ակումբ տեղափոխվելու մանրամասներըՀերիք է խորհրդարանական ընդդիմության վրա «բոչկա գլորեք», սկսեք Նիկոլին հեռացնելու գործընթացը. Էդուարդ ՇարմազանովՄհեր Արմենիան և կինը բաժանվե՞լ ենԸնդդիմությունը կտավների առումով պրոբլեմ չունի․ Վիգեն ԽաչատրյանՀՀ-Ադրբեջան սահմանը կապ չունի ԼՂ հիմնախնդրի հետ․ մեր դիրքորոշումը համապատասխանո՞ւմ է Լավրովի ասածին«ՀՀ բանկերը դադարեցրել են Արցախում ծառայող սպաների հիփոթեքի սպասարկումը». Հակոբ ՃաղարյանԿարող ա ինչ-որ մեկը լավ զգա, երբ երևա՝ ինչքան հարկ է վճարում․ հնարավոր է՝ նման կարգավորում լինիԷ հետո՞․ հո մարդիկ կրակը չե՞ն ընկել, որ տանը նկար ունեն․ Արսենյանը՝ Թունյանին«2018-ի իշխանափոխության ջատագովները չուզեցին ապրել իրենց կերտած Հայաստանում, այս օրերին Լոսում, բազմոցներին պառկած գովերգում են Եվրատեսիլյան հանդերձանք հագած Երևանը…»Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ասադ-Էրդողան հանդիպման համարԵրևանում ԲԿ-ներից մեկի շտապօգնության բժշկի մոտ թմրամիջոց է հայտնաբերվելԱմբողջ գիշեր լաց եմ եղել․ Նեյմարը խոսել է վնասվածքի մասինԴեկտեմբերի 9-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստԽորվաթիան 11 ֊մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներինԽորհրդարանը քննարկեց մինչև 2024 թվականը կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը դադարեցնող նախագիծըԱԱ 2022․ այսօր կկայանան փլեյ-օֆֆի վերջին հանդիպումներըԻնտերը հաղթել է ընկերական խաղում․ Մխիթարյանը՝ գոլի հեղինակ (տեսանյութ)ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ղժղժացողները նոր արհավիրք են նախապատրաստումԼույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.59 415.41 6.28
Ереван погода