Փոխարժեք: $ 395.30, 417.56, 6.33
«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել «Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվել Մակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավար Էր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը «Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից» «Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտում Էր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել «Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի «Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել» «Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբեր

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Վո՛ւյ... խեր լի­նի, տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ԳԵ­ՎՈՐԳ ՊԱ­ՊՈ­ՅԱ­ՆԻՆ, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, «քլնգում» է ոչ պա­կաս տխրահռ­չակ Ի­ո­ան­նի­սյան Դան­չի­կը. «ԱԺ ֆի­նան­սա­վար­կա­յին և բյու­ջե­տա­յին հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահն է: Հ1-ի ե­թե­րում 3 մլրդ 130 մլն դո­լա­րը բա­ժա­նում է 2-ի ու ստա­նում 1 մլրդ 250 մլն: Նույն ե­թե­րում տնտե­սա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու Պա­պո­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ դո­լա­րի հա­մե­մատ դրա­մի ար­ժև­ո­րու­մը մեղ­մե­լու հա­մար ԿԲ-ն պետք է դո­լար ծախ­սի (այո, ո­չինչ չեմ խառ­նում, հենց այդ­պես էլ ա­սել է): ...Բայց Պա­պո­յա­նը աչ­քի է ընկ­նում ոչ մի­այն թվա­բա­նու­թյան ֆե­նո­մե­նալ գի­տե­լիք­նե­րով ու սուտ խո­սե­լու նկատ­մամբ բա­ցա­ռիկ վե­րա­բեր­մուն­քով: ՔՊ վար­չու­թյան նո­րա­թուխ ան­դամ Պա­պո­յա­նը 2005-2018 թվա­կան­նե­րին ե­ղել է ՀՀԿ ան­դամ: Բայց դա ի­րեն չի խան­գա­րում հայ­տա­րա­րել, որ ա­զատ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տած լրագ­րող­նե­րը «սո­վոր չեն» ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­վան­դույթ­նե­րին: Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան դա­սեր տվող Գև­որգ Պա­պո­յա­նը ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան մա­սին իր պատ­կե­րա­ցում­նե­րը կտրուկ փո­խեց 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 23-ին՝ Սերժ Սարգ­սյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի օ­րը: Հե­տև­ո­ղա­կա­նու­թյան կողմ­նա­կից Գև­որգ Պա­պո­յա­նը հե­ղա­փո­խու­թյու­նից ան­միջա­պես հե­տո լքեց ՀՀԿ-ն, սկսեց թրաշ պա­հել, ֆեյս­բու­քյան է­ջից ջնջեց այն ա­մե­նը, ինչ գրել էր նախ­քան 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 25-ը և ա­պա մտավ ՔՊ»: Ան­շուշտ, ա­մեն ինչ ճշմա­րիտ է, բայց տես­նես ի՞նչ սև կա­տու է ան­ցել... Չլի­նի՞ ՔՊ-ակա­նը Սո­րո­սի մա­սին ան­հար­գա­լից է ար­տա­հայտ­վել:

Սա Պեմ­զա­շե­նի քստմնե­լի ո­ճի­րը կա­տա­րած ՎԻԺ­ՎԱԾՔ­ՆԵ­ՐԻՑ մեկն է: Եվ ոչ թե զար­մա­նա­լի է, այլ` օ­րի­նա­չափ, որ մո­լի նի­կո­լա­կան է: Ա­յո՛, ի­րա­վա­ցի ես, հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, հա­յը չի կա­րող այդ­պի­սի ո­ճիր կա­տա­րել, իսկ նի­կո­լա­կա­նը կա­րող է: Ո­ւս­տի ու­շա­դիր ե­ղեք ձեր շուրջ­բո­լո­րը, թե ով­քեր են հայ, և ով­քեր` նի­կո­լա­կան: Ե­թե դի­տար­կեք, թե նույն Ֆեյս­բու­քում նի­կո­լա­կան­նե­րը և՛ հրա­պա­րա­կավ, և՛ անձ­նա­կան նա­մակ­նե­րով ան­պա­տիժ ա­մե­նա­զար­հու­րե­լի սպառ­նա­լիք­նե­րը հղում են հայ­րե­նա­սեր հայ մարդ­կանց և վեր­ջին­նե­րիս ըն­տա­նիք­նե­րին, ա­պա կա­րող եք չկաս­կա­ծել` դրան­ցից յու­րա­քան­չյու­րը պատ­րաստ է կրկնել Պեմ­զա­շե­նի ո­ճի­րը, ե­թե ձեռք­նե­րը հաս­նի... Ա­կանջդ կան­չի, լու­սա­հո­գի Ար­մեն Գրի­գո­րյան: Նի­կո­լա­կան չե­կիստ­նե­րը (որոնք դա­ժա­նու­թյամբ չեն զի­ջում բոլ­շև­ի­կյան չե­կիստ­նե­րին), քեզ բան­տում մեռց­րե­ցին այն բա­նի հա­մար, որ բարձ­րա­ձայ­նե­ցիր ճշմար­տու­թյու­նը, թե քա­նի տո­կոս են կազ­մում պո­տեն­ցի­ալ մո­լա­գար­նե­րը:

Իսկ Ե­րև­ա­նի փոխ­քա­ղա­քա­պետ ՏԻԳ­ՐԱՆ Ա­ՎԻ­ՆՅԱ­ՆԸ լու­սան­կար է հրա­պա­րա­կել, ո­րի մեկ­նա­բա­նու­թյու­նը ոչ մի­այն զար­մաց­նում, այ­լև ապ­շեց­նում է իր ե­րես­պաշ­տու­թյան աս­տի­ճա­նով. «Ապա­մոն­տաժ­վող կա­ռույց­նե­րի սե­փա­կա­նա­տե­րե­րը տար­բեր կերպ են ար­ձա­գան­քում տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րին, ին­չը շատ բնա­կան է: Մի­աս­նա­կան հան­րու­թյուն կա­ռու­ցե­լու ա­ռա­ջին քայ­լը հան­րա­յին շա­հի գի­տակ­ցումն է: Լու­սան­կա­րում սե­փա­կա­նա­տե­րե­րից մեկն է, ում շնոր­հա­կա­լու­թյուն ենք հայտ­նում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հա­մար»: Մենք հա­տուկ այս­տեղ զե­տե­ղում ենք մի­այն Ա­վի­նյա­նի նկա­րը և չենք հրա­պա­րա­կում խեղ­ճա­ցած ժպի­տով սե­փա­կա­նա­տի­րոջ դեմ­քը: Ախր չհա­մա­գոր­ծակ­ցեր, որ ի՞նչ ա­ներ, չէ՞ որ մար­դիկ գի­տեն, որ ձեր` տար­բեր բե­րետ­նե­րով ոս­տի­կան­ներն ի­րենց դա­ժա­նու­թյամբ չեն զի­ջում ադր­բե­ջա­նա­կան «Յաշ­մա­յին», և նրանց հա­մե­մատ ՌԴ և ԱՄՆ ոս­տի­կան­նե­րը թև­ե­րով հրեշ­տակ են: Չէ՞ որ մար­դիկ գի­տեն, որ ձեր Քննչա­կան կո­մի­տեն իր մե­թոդ­նե­րով չի զի­ջում ֆա­շիս­տա­կան Գեր­մա­նի­ա­յի գես­տա­պո­յին, և ճան­ճին հան­գիստ կա­րող են խոս­տո­վա­նա­կան ցուց­մունք գրել տալ, որ ին­քը փիղ է... Ընդ­հա­կա­ռա­կը, ար­ժե շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նել նրանց, ով­քեր, այդ ա­մենն ի­մա­նա­լով հան­դերձ, ձեզ հետ չեն հա­մա­գոր­ծակ­ցում: Զի նի­կո­լա­կան­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցելն ա­մոթ է...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
«Ժողովուրդ». Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը պարապուրդի է մատնվել«Ժողովուրդ». Արսեն Թորոսյանը «սեւ ցուցակում» է հայտնվելՄակրոնը վերահսկվում է ԿՀՎ-ի կողմից. Իրանի հետախուզության ղեկավարԷր Ռիադի դեսպանատների շրջանում տասը տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացվել է Սիրիայի դրոշը«Փաստ». Փաշինյանն ուզում է Պապիկյանին ամբողջովին կախել «կրյուչոկից»«Հրապարակ». Իշխանական կուսակցությունը կհավաքվի ՀՀԿ-ականի օբյեկտումԷր-Ռիադի և Պեկինի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագր է ստորագրվել«Ժողովուրդ». Թիմի ներսում խարդավանքներ հյուսող Անդրանիկ Քոչարյանը նոր թիրախներ ունի«Փաստ». Շատերը կարող են փողից «կտրվել»«Հրապարակ». ՔՊ-ն լրջորեն նախապատրաստվում է Երեւանի ավագանու ընտրություններին. կլինեն «պադնոժկա» տվող խմբերOPEC+-ի անդամ երկրները և Չինաստանը դուրս կգան ԱՄՀ-ից 2023թ.-ին. Saxo Bank-ի փորձագետներՍի Ցզինպինի հանդիպումը Մուհամեդ բեն Սալմանի հետ նոր աշխարհակարգի սկիզբն է. փորձագետ«Փաստ». «Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը մահակ են դարձնելու»«Հրապարակ». Սաղաթելյանի հոր դեմ գործ են հարուցել«Ժողովուրդ». ՊՎԾ-ն մտել է Քրեակատարողական ծառայություն. Փաշինյանից հրահանգ կաՌուսական բանակը հարձակվում է Լիմանի ուղղությամբ (Քարտեզ)Ուկրաինական հրամանատարությունը խաբելով վարձկաններին տարել է Արտյոմովսկի «մսաղաց»Զելենսկուն իշխանությունից զրկելու գերծընթացը սկսվել էՈւնենք զոհված եւ անհետ կորած զինվորականներ. Ապարանի համայնքապետարանը նպատակահարմար չի գտնում քաղաքը զարդարելԶԱՐ­ՄԱՆՔադրբեջանը իրենից ոչինչ չներկայացնող պետություն է, բայց շատ հարմար հավաքական արևմուտքին և թուրքիային. Գևորգ ԳևորգյանԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՊուտինը հայտարարել է ԵԱՏՄ-ում առաջիկա երկու տարում գազի միասնական շուկա ստեղծելու անհրաժեշտության մասինՉի եղել պատերազմի հայտարարում, ուրեմն՝ չի էլ կարող լինել խաղաղության պայմանագիր. ԲաբուխանյանՌԴ-ն թեքվում է դեպի Արեւելք, իսկ այն ոչ միայն Չինաստանն է. ՄոզոլինԱռ այս պահը քանի պատգամավոր է հրաժարվել «Հայաստան» դաշինքիցԱԱ-2022. Խորվաթիան պայքարից դուրս թողեց Բրազիլիայի ընտրանուն (տեսանյութ)Ով է «Հայաստան» դաշինքի նորընտիր պատգամավորներից Արման ՂազարյանըԴրույքաչափի 50%-ի չափով հավելում` նաեւ ԲԴԽ-ականներինԺողովուրդը, բռունցք դարձած, արհավիրք իշխանությանն ասելու է` ցտեսություն. ԴանիելյանՊուտինը՝ Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի մասինԿապ չունի` ձմեռ է, թե ամառ. լինելու են շատ կարեւորագույն իրադարձություններ. ԲաբայանՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հայտարարությունըԹե՛ Գուժ Մանուկյանի եւ թե՛ Լուսիկ Կիրակոսյանի հետ թատրոնը իր կապը չի դադարեցնելու. ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՑավոք, տեսնում ենք լարվածության աճ Լեռնային Ղարաբաղում՝ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում. Փաշինյանը՝ ՊուտինինՀայաստանը ՌԴ-ի առանցքային ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում. ՇոյգուՊուտինը ԵԱՏՄ ղեկավարներին հրավիրել է Սանկտ Պետերբուրգում նախաամանորյա ոչ պաշտոնական հանդիպմանըՀասկանո՞ւմ եք՝ 1 մլրդ $-ն ինչ ա․ դա տոտալիզատորներին ա գնում, իսկ մենք քնած ենքԵթե հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի մոտ զենք լիներ, չէր կրակի. հարցն այլ ձև կլուծվեր. Քոչարյան (Video)Չի կարող նորմալ մարդը, Աննա-Էրատոյի պարագայում 4 զավակի մայրն այսպիսի գրառում անել. սա ի՞նչ է խմում կամ ծխում.Գագիկ ՀամբարյանՄալենան բեմից ընկել է. Եվրատեսիլյան ելույթը վտանգվա՞ծ է.Mediahub.amՌուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում. ՌԴ ԱԳՆԱրևմուտքի պարզունակ պատժամիջոցները սկսում են մարել. ԼուկաշենկոՀուսանք՝ Փաշինյանին կից նոր պետություն ստեղծելու նախագիծ չեք բերի․ Քրիստինե ՎարդանյանԱնվճար տրամադրվող դեղերի ցանկը կբարելավվիԴեկտեմբերի 31-ին, ժամը՝ 23:00-ին Հանրապետության հրապարակում կկայանա գլխավոր տոնական համերգըԲրյուսովի համալարանի ռեկտոր Կարինե Հարությունյանը վերընտրվեցՊեմզաշենում կրքերը նորից լարվել են. սպանված ընտանիքի հայրը փորձել է վրեժ լուծելԷս ի՞նչ կապիկություն ա․ Փաշինյանի՝ հայհոյելու մասին հիշելուց հետո ԱԺ-ում աղմուկ առաջացավ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.30 417.56 6.33
Ереван погода