Փոխարժեք: $ 395.59, 415.41, 6.28
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն Աշոտյան ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄ ԶԱՐ­ՄԱՆՔ Ինչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazine Բրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել «Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.am ԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. Պեսկով Թյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի թվեր է հնչեց­րել «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նը 2023-ի բյու­ջե­տա­յին քննար­կում­նե­րի ժա­մա­նակ: Պարզ­վում է, որ Պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը ծախ­սել է այս տար­վա հա­մար նա­խա­տես­ված շուրջ 360 մլրդ դրա­մից ըն­դա­մե­նը 170 մլրդ դրա­մը: Կե­սից քիչ, գրո՛ղը տա­նի... Մի­այն այդ թվե­րը բա­վա­րար են ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԱ­ՊԻ­ԿՅԱ­ՆԻ վրա ձեռ­նաշղ­թա­ներ հագց­նե­լու և պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան մե­ղադ­րան­քով ձեր­բա­կա­լե­լու հա­մար: Քան­զի դա նշա­նա­կում է, որ ձեռք չեն բեր­վել զեն­քեր և զին­վոր­նե­րի հա­մար կար­գին հան­դեր­ձանք, չեն կա­հա­վոր­վել դիր­քեր, չեն կա­ռուց­վել ամ­րու­թյուն­ներ, այ­սինքն` մի­տում­նա­վոր ար­վել է ա­մեն ինչ մեր բա­նա­կը և երկ­րի պաշտ­պա­նու­նա­կու­թյու­նը թու­լաց­նե­լու հա­մար: Պիս­կեմ Սու­րոն զար­մա­նա­լի ա­ռա­ջըն­թաց է ար­ձա­նագ­րել` ե­թե ժա­մա­նա­կին սպա­յի էր «պիս­կել», ա­պա հի­մա «պիս­կում» է ամ­բողջ բա­նա­կը: Դեռ զար­մա­նա­լի­ո­րեն էլ հայ­րե­նաբ­նակ և սփյուռ­քաբ­նակ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի վրա մուն­նաթ է գա­լիս, թե` բա­նա­կի հա­մար հան­գա­նա­կու­թյուն­ներ մի կազ­մա­կեր­պեք և գնում­ներ մի կա­տա­րեք, բա­նակն ա­մեն ինչ ու­նի... Դե, այդ­պի­սի հայ­րե­նա­դավ կադ­րե­րով, ե­թե ան­գամ ՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն և Ֆրան­սի­ան ի­րենց ամ­բողջ սպա­ռա­զի­նու­թյու­նը նվի­րեն, աշ­խար­հի փո­ղերն էլ մեզ տան, կպարտ­վենք ...

Հի­շո՞ւմ եք, մի այս­պի­սի մարդ-կու­սակ­ցու­թյուն կար` Ա­ՐԱՄ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆ: Չհի­շե­ցի՞ք` զար­մա­նա­լի չէ, քան­զի քա­ղա­քա­կան զրո ամ­բողջ­նե­րը չեն հիշ­վում: Մա­կա­նունն էլ Նուռ էր` մի­գու­ցե դա՞ կօգ­նի հի­շել... Եվ քա­նի որ նեղ­վում է այդ չհիշ­վե­լուց, ո­րո­շեց զոռ տալ ե­րև­ա­կա­յու­թյա­նը և դառ­նալ տնա­յնա­բույծ կոնս­պի­րո­լոգ: Նա զար­մա­նա­լի­ո­րեն ո­րո­շեց հրա­պա­րա­կել Սերժ Սարգ­սյան - Նի­կոլ 2018-ի «Մա­րի­ո­թում» մի­ակ հան­դիպ­ման լու­սան­կա­րը և տա­կը զե­տե­ղել այս­պի­սի տա­րօ­րի­նակ մա­կագ­րու­թյուն. «Ուշա­դի՛ր նա­յեք, թե ինչ­պես են դրված  լրատ­վա­կան­նե­րի, ան­գամ՝ Հ1-ի միկ­րո­ֆոն­նե­րը՝  բո­լո­րը շրջված են դե­պի Նի­կո­լը: Այ­սինքն, ըստ պրո­յեկ­տի, Սերժ Սարգ­սյա­նը շատ ա­րագ պի­տի լքի հան­դի­պու­մը և Փա­շի­նյա­նը մնա  մի­այ­նակ...»: Դե ա­րի ու մի ա­սա` պրո­յեկ­տը դո՛ւ ես, այ լա­տենտ նի­կո­լա­կան: Հի­մա այդ ժամ­կե­տանց մարդ-կու­սակ­ցու­թյու­նը թող ինքն ընտ­րի բա­ցատ­րու­թյու­նը` իր ե­րև­ա­կա­յու­թյո՞ւնն է հի­վան­դա­գին, Նի­կո­լից օ­րի­նակ վերց­նե­լով` ի­րեն գժի տե՞ղ է դրել` փոր­ձե­լով ինք­նա­հաս­տատ­վել եր­րորդ նա­խա­գա­հի ա­նու­նը շա­հար­կե­լով, թե՞ պատ­րաս­տի գրել տվել են ձե­ռը... Իսկ մենք` ան­գամ չնա­յե­լով միկ­րո­ֆոն­նե­րի դիր­քը, կա­րող ենք կան­խա­տե­սել, որ սույն ա­ռանձ­նյա­կին օգ­տա­գոր­ծող­նե­րը լավ ա­րագ էլ նրան դեն են նե­տե­լու:

Իսկ ֆին­նախ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆՆ ու­րա­խաց­րեց «հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»` ա­վե­տե­լով, որ զար­մա­նա­լի­ո­րեն շատ շու­տով` հուն­վա­րի 1-ից Նի­կո­լը մտնե­լու է նրանց բո­լո­րի գրպա­նը. «Հայ­տա­րա­րագ­րում ինք­նաշ­խատ ե­ղա­նա­կով պետք է լրաց­վի հար­կա­յին մարմ­նի տրա­մադ­րու­թյան տակ առ­կա տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը: Յու­րա­քան­չյուր ֆի­զի­կա­կան անձ ու­նե­նա­լու է նույ­նա­կա­նաց­ված հա­շիվ հայ­տա­րա­րագ­րե­րի հա­մա­կար­գում: Հայ­տա­րա­րա­տուն, հար­կա­յին մարմ­նի կող­մից տրա­մադր­ված նույ­նա­կա­նաց­ման տվյալ­նե­րով մուտք գոր­ծե­լով հար­կա­յին հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րի է­լեկտ­րո­նա­յին հա­մա­կարգ, հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նի  այն­տեղ իր հա­մար նա­խալ­րաց­ված հայ­տա­րա­րա­գի­րը ստու­գե­լու, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում կա­տա­րե­լու  փո­փո­խու­թյուն­ներ և լրա­ցում­ներ, ա­պա  հաս­տա­տե­լու հայ­տա­րա­րագ­րե­րի վերջ­նա­կան տար­բե­րա­կը»: Եվ այդ ա­պու­շու­թյու­նը, ո­րը նա­և մարդ­կանց զրկե­լու է ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյու­նից, վե­րա­բե­րում է ա­մեն քա­ղա­քա­ցու: Մար­դիկ բա­նու­գործ չու­նեն, տեխ­նի­կա­կան թե­րու­թյուն­նե­րով սար­քած հայ­տա­րա­րա­գի՞ր լրաց­նի, փոր­ձե­լով կռա­հել, թե ա­մեն մի տո­ղում նի­կո­լե­րեն գրվածն ինչ է նշա­նա­կում... Զահ­րու­մար բո­լո­րիդ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն ԱշոտյանՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄԱԱ-2022. Պորտուգալիա- Շվեյցարիա` 6:1. Պորտուգալացիները քառորդ եզրափակչում են (տեսանյութ)ԱԱ-2022. Մարոկոն պայքարից դուրս թողեց Իսպանիայի հավաքականին(տեսանյութ)ԶԱՐ­ՄԱՆՔԻնչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazineԲրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել«Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.amԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՌուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. ՊեսկովԹյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարՍեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումԱյրվում է Ադրբեջանի Պետական ​​սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի շենքը (Video)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՄասնագետը ներկայացրել է պարզ ու արդյունավետ միջոց ավելորդ քաշից ազատվելու համարՄեր տգետները կրկնում են Պուշկինին «հակահայ» սարքելու ադրբեջանական թեզերը. Աբգար ԱփինյանՓաշինյանն ու կինը երեխայի անունից հայց են ստորագրել, որ երեխան դատի տա իրենց քաղաքական հակառակորդին․ ամոթ է. Սամսոնյան (Video)Բաքուն առաջարկում է նաև Երևանում անցկացնել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումԱյն, ինչ արժե գնել հենց հիմա Ամանորի սեղանի համար.wday.ruԳուգոն, զգալով սեփական ֆինանսերի գլխին կախվելիք հնարավոր վտանգը, բոյկոտում է Նիկոլի հեղափոխական թեզերն ու *ռից օյին հանում.Armenian info«Տիկի՛ն Բադալյան, ձեր կյանքում թանկարժեք կտավ տեսել եք, որ քննարկում եք». Ռուբինյան Ռուբոն ստորացրել է Լուլուին.Armenian infoՀունգարիան աճուրդի էր հանել Գուրգեն Մարգարյանի արյունը․ ՀՀ-ն հա՞շտ է այդ որոշման հետ․ Աննա ԳրիգորյանԵրևանում շտապօգնության բժշկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց. նա հայտնել է, որ այն իրենն է, անձնական օգտագործման համարՁերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի տեղակալ Վահե ՆիկոյանըԲրազիլիայի հավաքականի ռեկորդներըՊարոնա´յք, անվտանգության պատասխանատուներ, հասարակությունը պատասխաններ է ակնկալում ՁեզանիցԱրցախում նախատեսվում է զինծառայությունից ազատել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եղբայրներինՀարյուրավոր դիակներ, փլուզված շենքեր, արնաշախաղ քաղաքացիներ. Որտեղ էր Շիրակի թեմի առաջնորդը 34 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ինՌԴ «Պետծառայություններ»-ի օգտատերերի տվյալների արտահո՞սք է եղել․ «Ռոստելեկոմ»-ը հերքում է տեղեկությունըՏարածաշրջանում գնաճի ամենացածր տեմպերն արձանագրվել են ՀայաստանումՀայտնի են դարձել Ռոնալդուի՝ նոր ակումբ տեղափոխվելու մանրամասներըՀերիք է խորհրդարանական ընդդիմության վրա «բոչկա գլորեք», սկսեք Նիկոլին հեռացնելու գործընթացը. Էդուարդ ՇարմազանովՄհեր Արմենիան և կինը բաժանվե՞լ ենԸնդդիմությունը կտավների առումով պրոբլեմ չունի․ Վիգեն ԽաչատրյանՀՀ-Ադրբեջան սահմանը կապ չունի ԼՂ հիմնախնդրի հետ․ մեր դիրքորոշումը համապատասխանո՞ւմ է Լավրովի ասածին«ՀՀ բանկերը դադարեցրել են Արցախում ծառայող սպաների հիփոթեքի սպասարկումը». Հակոբ ՃաղարյանԿարող ա ինչ-որ մեկը լավ զգա, երբ երևա՝ ինչքան հարկ է վճարում․ հնարավոր է՝ նման կարգավորում լինիԷ հետո՞․ հո մարդիկ կրակը չե՞ն ընկել, որ տանը նկար ունեն․ Արսենյանը՝ Թունյանին«2018-ի իշխանափոխության ջատագովները չուզեցին ապրել իրենց կերտած Հայաստանում, այս օրերին Լոսում, բազմոցներին պառկած գովերգում են Եվրատեսիլյան հանդերձանք հագած Երևանը…»Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ասադ-Էրդողան հանդիպման համարԵրևանում ԲԿ-ներից մեկի շտապօգնության բժշկի մոտ թմրամիջոց է հայտնաբերվելԱմբողջ գիշեր լաց եմ եղել․ Նեյմարը խոսել է վնասվածքի մասինԴեկտեմբերի 9-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստԽորվաթիան 11 ֊մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներինԽորհրդարանը քննարկեց մինչև 2024 թվականը կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը դադարեցնող նախագիծըԱԱ 2022․ այսօր կկայանան փլեյ-օֆֆի վերջին հանդիպումներըԻնտերը հաղթել է ընկերական խաղում․ Մխիթարյանը՝ գոլի հեղինակ (տեսանյութ)ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ղժղժացողները նոր արհավիրք են նախապատրաստումԼույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.59 415.41 6.28
Ереван погода