Փոխարժեք: $ , ,
Էրդողանը Ալիեւի հրավերով մեկնում է Նախիջեւան. ինչ սպասել 12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ուղերձով Որոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում է Էրդողանի հայատյաց ծրագրին․Բացառիկ մանրամասներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վաղն այցելելու է Նախիջևան Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ Միրզոյան Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Եր­բեմն ո­սոխն էլ է զար­մա­նա­լի­ո­րեն ճշմար­տու­թյան ա­սում: Այս­պես, ԻԼ­ՀԱՄ Ա­ԼԻ­Ե­ՎԸ, ե­լույթ ու­նե­նա­լով «Նոր Ադր­բե­ջան» կու­սակ­ցու­թյան 30-ամյա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցառ­մա­նը, հայ­տա­րա­րեց. «Մենք այս կազ­մա­կեր­պու­թյան (ՀԱՊԿ) ան­դամ չենք, Հա­յաս­տանն ան­դամ է, և այս կազ­մա­կեր­պու­թյան մի­ջո­ցով նպա­տակ ու­ներ ան­հիմն պա­հանջ ներ­կա­յաց­նել Ադր­բե­ջա­նի դեմ՝ փաս­տո­րեն, ու­զե­լով այդ կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ երկր­նե­րին ի­րար դեմ հա­նել: Կազ­մա­կեր­պու­թյան մյուս ան­դամ­նե­րը չեն են­թարկ­վել սադ­րան­քին: Իսկ ո­մանք ի­րենց ե­լույթ­նե­րում Հա­յաս­տա­նին այն­պի­սի դրու­թյան մեջ են դնում, որ այ­սօր էլ Հա­յաս­տա­նում չեն կա­րո­ղա­նում մո­ռա­նալ դա: Այս կազ­մա­կեր­պու­թյու­նում մենք ա­վե­լի շատ ըն­կեր­ներ ու­նենք, քան Հա­յաս­տա­նը»: Այն, որ Ադր­բե­ջա­նը ՀԱՊԿ-ում հի­մա ա­վե­լի շատ բա­րե­կամ­ներ ու­նի, դա փաստ է, իսկ մնա­ցյա­լը բա­ռա­խաղ է: Իսկ ա­վե­լի շատ բա­րե­կամ­ներ ու­նի, զի Նի­կոլ ու­նե­ցող Հա­յաս­տանն ընդ­հան­րա­պես բա­րե­կամ ու­նե­նալ չի կա­րող: Ան­գամ ե­թե ո­րև­է մեկն ան­կեղ­ծո­րեն ու­զե­նա օգ­նել Հա­յաս­տա­նին, դրան կա ան­հաղ­թա­հա­րե­լի խո­չըն­դոտ` ի դեմս տո­տալ ստա­խոս և ուխ­տադ­րուժ կա­պի­տու­լյան­տի, ո­րին ան­վե­րա­պա­հո­րեն վե­րա­բե­րում է «օձը տա­քաց­նո­ղին է կծում» ա­սաց­ված­քը:

Իսկ Ա­լի­և­ի «ավագ եղ­բայր» և Նի­կո­լի «պա­պա» ԷՐ­ԴՈ­ՂԱ­ՆԸ, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, հա­սել է Սյու­նիք` ա­ռանց զեն­քի և զոր­քի: Ըստ մա­մու­լում առ­կա տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի՝ Հա­յաս­տա­նում նա­խա­տես­ված ճա­նա­պարհ­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյան մրցույթ­նե­րից մե­կին մաս­նակ­ցում է նա­և թուր­քա­կան հայտ­նի մի կազ­մա­կեր­պու­թյուն: Խոս­քը, մաս­նա­վո­րա­պես, Հյու­սիս-Հա­րա­վի Սի­սի­ան-Քա­ջա­րան 60 կմ-անոց ճա­նա­պար­հի մա­սին է: Են­թադր­վում է, որ այդ ըն­կե­րու­թյունն Էր­դո­ղա­նին մոտ գտնվող թուրք գոր­ծա­րար­նե­րից մե­կին պատ­կա­նող «Kolin Insaat»-ը կա­րող է լի­նել: Հե­տաքր­քիր է, որ լրագ­րող­նե­րի բո­լոր փոր­ձե­րը՝ ՀՀ պե­տա­կան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­նե­րից ստա­նա­լու սպա­ռիչ տե­ղե­կու­թյուն այն մա­սին, թե կոնկ­րետ որ թուր­քա­կան ըն­կե­րու­թյան մա­սին է խոսքը, կամ ար­դյոք ի­րա­պես թուր­քե­րը նպա­տակ ու­նե՞ն՝ Հա­յաս­տա­նի հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող այդ ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մա­նը բե­րե­լու ի­րենց մաս­նակ­ցու­թյու­նը, ոչ մի սպա­ռիչ պա­տաս­խան չի հնչել: Այ­սինքն՝ խիստ գաղտ­նի է պահ­վում այն հար­ցի պա­տասխ­ա­նը, թե կոնկ­րետ ով­քեր, ինչ ըն­կե­րու­թյուն­ներ կա­րող են մաս­նակ­ցել ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մա­նը: Ու մինչ սպա­սում ենք աս­կյար­նե­րի ներ­խուժ­մա­նը, զար­մա­նա­լի­ո­րեն մի օր կա­րող է պարզ­վել, որ սո­ղա­ցող տնտե­սա­կան էքս­պան­սի­ա­յի մի­ջո­ցով թուր­քերն ար­դեն իսկ ա­մեն ինչ դարձ­րել են թուր­քա­կան...

Քա­թա­րի մար­զա­դաշ­տում` հա­ջակ­ցու­թյուն ա­վան­դա­կան ըն­տա­նի­քի տե­ղադ­րված պաս­տա­ռի լու­սան­կա­րը, ուր ըն­տա­նի­քը հո­վա­նո­ցով պաշտ­պան­ված է ծի­ա­ծա­նա­գույն թույ­նից, զար­մա­նա­լի­ո­րեն ՖԵՅՍ­ԲՈՒ­ՔՈՒՄ ապ­րեց ըն­դա­մե­նը 15-20 րո­պե, և այդ նկա­րով կիս­ված բո­լոր օգ­տա­տե­րե­րին ե­կավ ծա­նու­ցում, թե ի­րենք «խախ­տել են կա­նոն­նե­րը»: Զար­մա­նա­լով հան­դերձ, կա­րե­լի էր սահ­մա­նա­փակ­վել «Ցու­կեր­բերգ պե­դե­րաստ» ար­ձա­նագ­րու­մով և անց­նել ա­ռաջ, սա­կայն պարզ­վում է, որ այս ե­րև­ույ­թի հե­տև­ում հե­տաքր­քիր պատ­մու­թյուն կա: Եվ­րո­պա­կան տար­բեր երկր­նե­րի ֆե­դե­րա­ցի­ա­ներ հայտ­նել է­ինն, որ մտա­դիր են ծի­ա­ծա­նա­գույն թև­կապ­նե­րով դուրս գալ խա­ղա­դաշտ՝ հա­ջակ­ցու­թյուն ԼԳԲՏ-նե­րի՝ Քա­թա­րում «իրա­վունք­նե­րի խախտ­ման և խտրա­կա­նու­թյան»: Սա­կայն Անգ­լի­ա­յի, Գեր­մա­նի­ա­յի, Նի­դեր­լանդ­նե­րի և այլ հա­վա­քա­կան­նե­րի ա­վագ­ներն Ա­Ա-2022-ի ըն­թաց­քում խա­ղա­դաշտ դուրս չեն գա ծի­ա­ծա­նա­գույն թև­կապ­նե­րով, քա­նի որ ՖԻ­ՖԱ-ն, ի պա­տիվ ի­րեն, հա­վա­քա­կան­նե­րին ար­գե­լել է  ԼԳԲՏ-նե­րին ա­ջակ­ցող թև­կապ­ներ կրել: Ա­վե­լին, խա­ղե­րի մրցա­վար­ներն ի­րա­վունք ու­նեն ազ­գա­յին թի­մե­րի ա­վագ­նե­րին դե­ղին քար­տեր ցույց տալ, ե­թե ֆուտ­բո­լիստ­ներն այդ­պի­սի թև­կապ­ներ կրեն:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Էրդողանը Ալիեւի հրավերով մեկնում է Նախիջեւան. ինչ սպասել12:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ուղերձովՈրոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում է Էրդողանի հայատյաց ծրագրին․Բացառիկ մանրամասներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վաղն այցելելու է ՆախիջևանԱդրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ ՄիրզոյանԼեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածելՂարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համար

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода