Փոխարժեք: $ 395.59, 415.41, 6.28
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն Աշոտյան ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄ ԶԱՐ­ՄԱՆՔ Ինչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazine Բրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել «Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.am ԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. Պեսկով Թյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Եր­բեմն ո­սոխն էլ է զար­մա­նա­լի­ո­րեն ճշմար­տու­թյան ա­սում: Այս­պես, ԻԼ­ՀԱՄ Ա­ԼԻ­Ե­ՎԸ, ե­լույթ ու­նե­նա­լով «Նոր Ադր­բե­ջան» կու­սակ­ցու­թյան 30-ամյա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցառ­մա­նը, հայ­տա­րա­րեց. «Մենք այս կազ­մա­կեր­պու­թյան (ՀԱՊԿ) ան­դամ չենք, Հա­յաս­տանն ան­դամ է, և այս կազ­մա­կեր­պու­թյան մի­ջո­ցով նպա­տակ ու­ներ ան­հիմն պա­հանջ ներ­կա­յաց­նել Ադր­բե­ջա­նի դեմ՝ փաս­տո­րեն, ու­զե­լով այդ կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ երկր­նե­րին ի­րար դեմ հա­նել: Կազ­մա­կեր­պու­թյան մյուս ան­դամ­նե­րը չեն են­թարկ­վել սադ­րան­քին: Իսկ ո­մանք ի­րենց ե­լույթ­նե­րում Հա­յաս­տա­նին այն­պի­սի դրու­թյան մեջ են դնում, որ այ­սօր էլ Հա­յաս­տա­նում չեն կա­րո­ղա­նում մո­ռա­նալ դա: Այս կազ­մա­կեր­պու­թյու­նում մենք ա­վե­լի շատ ըն­կեր­ներ ու­նենք, քան Հա­յաս­տա­նը»: Այն, որ Ադր­բե­ջա­նը ՀԱՊԿ-ում հի­մա ա­վե­լի շատ բա­րե­կամ­ներ ու­նի, դա փաստ է, իսկ մնա­ցյա­լը բա­ռա­խաղ է: Իսկ ա­վե­լի շատ բա­րե­կամ­ներ ու­նի, զի Նի­կոլ ու­նե­ցող Հա­յաս­տանն ընդ­հան­րա­պես բա­րե­կամ ու­նե­նալ չի կա­րող: Ան­գամ ե­թե ո­րև­է մեկն ան­կեղ­ծո­րեն ու­զե­նա օգ­նել Հա­յաս­տա­նին, դրան կա ան­հաղ­թա­հա­րե­լի խո­չըն­դոտ` ի դեմս տո­տալ ստա­խոս և ուխ­տադ­րուժ կա­պի­տու­լյան­տի, ո­րին ան­վե­րա­պա­հո­րեն վե­րա­բե­րում է «օձը տա­քաց­նո­ղին է կծում» ա­սաց­ված­քը:

Իսկ Ա­լի­և­ի «ավագ եղ­բայր» և Նի­կո­լի «պա­պա» ԷՐ­ԴՈ­ՂԱ­ՆԸ, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, հա­սել է Սյու­նիք` ա­ռանց զեն­քի և զոր­քի: Ըստ մա­մու­լում առ­կա տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի՝ Հա­յաս­տա­նում նա­խա­տես­ված ճա­նա­պարհ­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյան մրցույթ­նե­րից մե­կին մաս­նակ­ցում է նա­և թուր­քա­կան հայտ­նի մի կազ­մա­կեր­պու­թյուն: Խոս­քը, մաս­նա­վո­րա­պես, Հյու­սիս-Հա­րա­վի Սի­սի­ան-Քա­ջա­րան 60 կմ-անոց ճա­նա­պար­հի մա­սին է: Են­թադր­վում է, որ այդ ըն­կե­րու­թյունն Էր­դո­ղա­նին մոտ գտնվող թուրք գոր­ծա­րար­նե­րից մե­կին պատ­կա­նող «Kolin Insaat»-ը կա­րող է լի­նել: Հե­տաքր­քիր է, որ լրագ­րող­նե­րի բո­լոր փոր­ձե­րը՝ ՀՀ պե­տա­կան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­նե­րից ստա­նա­լու սպա­ռիչ տե­ղե­կու­թյուն այն մա­սին, թե կոնկ­րետ որ թուր­քա­կան ըն­կե­րու­թյան մա­սին է խոսքը, կամ ար­դյոք ի­րա­պես թուր­քե­րը նպա­տակ ու­նե՞ն՝ Հա­յաս­տա­նի հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող այդ ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մա­նը բե­րե­լու ի­րենց մաս­նակ­ցու­թյու­նը, ոչ մի սպա­ռիչ պա­տաս­խան չի հնչել: Այ­սինքն՝ խիստ գաղտ­նի է պահ­վում այն հար­ցի պա­տասխ­ա­նը, թե կոնկ­րետ ով­քեր, ինչ ըն­կե­րու­թյուն­ներ կա­րող են մաս­նակ­ցել ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մա­նը: Ու մինչ սպա­սում ենք աս­կյար­նե­րի ներ­խուժ­մա­նը, զար­մա­նա­լի­ո­րեն մի օր կա­րող է պարզ­վել, որ սո­ղա­ցող տնտե­սա­կան էքս­պան­սի­ա­յի մի­ջո­ցով թուր­քերն ար­դեն իսկ ա­մեն ինչ դարձ­րել են թուր­քա­կան...

Քա­թա­րի մար­զա­դաշ­տում` հա­ջակ­ցու­թյուն ա­վան­դա­կան ըն­տա­նի­քի տե­ղադ­րված պաս­տա­ռի լու­սան­կա­րը, ուր ըն­տա­նի­քը հո­վա­նո­ցով պաշտ­պան­ված է ծի­ա­ծա­նա­գույն թույ­նից, զար­մա­նա­լի­ո­րեն ՖԵՅՍ­ԲՈՒ­ՔՈՒՄ ապ­րեց ըն­դա­մե­նը 15-20 րո­պե, և այդ նկա­րով կիս­ված բո­լոր օգ­տա­տե­րե­րին ե­կավ ծա­նու­ցում, թե ի­րենք «խախ­տել են կա­նոն­նե­րը»: Զար­մա­նա­լով հան­դերձ, կա­րե­լի էր սահ­մա­նա­փակ­վել «Ցու­կեր­բերգ պե­դե­րաստ» ար­ձա­նագ­րու­մով և անց­նել ա­ռաջ, սա­կայն պարզ­վում է, որ այս ե­րև­ույ­թի հե­տև­ում հե­տաքր­քիր պատ­մու­թյուն կա: Եվ­րո­պա­կան տար­բեր երկր­նե­րի ֆե­դե­րա­ցի­ա­ներ հայտ­նել է­ինն, որ մտա­դիր են ծի­ա­ծա­նա­գույն թև­կապ­նե­րով դուրս գալ խա­ղա­դաշտ՝ հա­ջակ­ցու­թյուն ԼԳԲՏ-նե­րի՝ Քա­թա­րում «իրա­վունք­նե­րի խախտ­ման և խտրա­կա­նու­թյան»: Սա­կայն Անգ­լի­ա­յի, Գեր­մա­նի­ա­յի, Նի­դեր­լանդ­նե­րի և այլ հա­վա­քա­կան­նե­րի ա­վագ­ներն Ա­Ա-2022-ի ըն­թաց­քում խա­ղա­դաշտ դուրս չեն գա ծի­ա­ծա­նա­գույն թև­կապ­նե­րով, քա­նի որ ՖԻ­ՖԱ-ն, ի պա­տիվ ի­րեն, հա­վա­քա­կան­նե­րին ար­գե­լել է  ԼԳԲՏ-նե­րին ա­ջակ­ցող թև­կապ­ներ կրել: Ա­վե­լին, խա­ղե­րի մրցա­վար­ներն ի­րա­վունք ու­նեն ազ­գա­յին թի­մե­րի ա­վագ­նե­րին դե­ղին քար­տեր ցույց տալ, ե­թե ֆուտ­բո­լիստ­ներն այդ­պի­սի թև­կապ­ներ կրեն:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն ԱշոտյանՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄԱԱ-2022. Պորտուգալիա- Շվեյցարիա` 6:1. Պորտուգալացիները քառորդ եզրափակչում են (տեսանյութ)ԱԱ-2022. Մարոկոն պայքարից դուրս թողեց Իսպանիայի հավաքականին(տեսանյութ)ԶԱՐ­ՄԱՆՔԻնչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazineԲրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել«Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.amԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՌուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. ՊեսկովԹյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարՍեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումԱյրվում է Ադրբեջանի Պետական ​​սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի շենքը (Video)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՄասնագետը ներկայացրել է պարզ ու արդյունավետ միջոց ավելորդ քաշից ազատվելու համարՄեր տգետները կրկնում են Պուշկինին «հակահայ» սարքելու ադրբեջանական թեզերը. Աբգար ԱփինյանՓաշինյանն ու կինը երեխայի անունից հայց են ստորագրել, որ երեխան դատի տա իրենց քաղաքական հակառակորդին․ ամոթ է. Սամսոնյան (Video)Բաքուն առաջարկում է նաև Երևանում անցկացնել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումԱյն, ինչ արժե գնել հենց հիմա Ամանորի սեղանի համար.wday.ruԳուգոն, զգալով սեփական ֆինանսերի գլխին կախվելիք հնարավոր վտանգը, բոյկոտում է Նիկոլի հեղափոխական թեզերն ու *ռից օյին հանում.Armenian info«Տիկի՛ն Բադալյան, ձեր կյանքում թանկարժեք կտավ տեսել եք, որ քննարկում եք». Ռուբինյան Ռուբոն ստորացրել է Լուլուին.Armenian infoՀունգարիան աճուրդի էր հանել Գուրգեն Մարգարյանի արյունը․ ՀՀ-ն հա՞շտ է այդ որոշման հետ․ Աննա ԳրիգորյանԵրևանում շտապօգնության բժշկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց. նա հայտնել է, որ այն իրենն է, անձնական օգտագործման համարՁերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի տեղակալ Վահե ՆիկոյանըԲրազիլիայի հավաքականի ռեկորդներըՊարոնա´յք, անվտանգության պատասխանատուներ, հասարակությունը պատասխաններ է ակնկալում ՁեզանիցԱրցախում նախատեսվում է զինծառայությունից ազատել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եղբայրներինՀարյուրավոր դիակներ, փլուզված շենքեր, արնաշախաղ քաղաքացիներ. Որտեղ էր Շիրակի թեմի առաջնորդը 34 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ինՌԴ «Պետծառայություններ»-ի օգտատերերի տվյալների արտահո՞սք է եղել․ «Ռոստելեկոմ»-ը հերքում է տեղեկությունըՏարածաշրջանում գնաճի ամենացածր տեմպերն արձանագրվել են ՀայաստանումՀայտնի են դարձել Ռոնալդուի՝ նոր ակումբ տեղափոխվելու մանրամասներըՀերիք է խորհրդարանական ընդդիմության վրա «բոչկա գլորեք», սկսեք Նիկոլին հեռացնելու գործընթացը. Էդուարդ ՇարմազանովՄհեր Արմենիան և կինը բաժանվե՞լ ենԸնդդիմությունը կտավների առումով պրոբլեմ չունի․ Վիգեն ԽաչատրյանՀՀ-Ադրբեջան սահմանը կապ չունի ԼՂ հիմնախնդրի հետ․ մեր դիրքորոշումը համապատասխանո՞ւմ է Լավրովի ասածին«ՀՀ բանկերը դադարեցրել են Արցախում ծառայող սպաների հիփոթեքի սպասարկումը». Հակոբ ՃաղարյանԿարող ա ինչ-որ մեկը լավ զգա, երբ երևա՝ ինչքան հարկ է վճարում․ հնարավոր է՝ նման կարգավորում լինիԷ հետո՞․ հո մարդիկ կրակը չե՞ն ընկել, որ տանը նկար ունեն․ Արսենյանը՝ Թունյանին«2018-ի իշխանափոխության ջատագովները չուզեցին ապրել իրենց կերտած Հայաստանում, այս օրերին Լոսում, բազմոցներին պառկած գովերգում են Եվրատեսիլյան հանդերձանք հագած Երևանը…»Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ասադ-Էրդողան հանդիպման համարԵրևանում ԲԿ-ներից մեկի շտապօգնության բժշկի մոտ թմրամիջոց է հայտնաբերվելԱմբողջ գիշեր լաց եմ եղել․ Նեյմարը խոսել է վնասվածքի մասինԴեկտեմբերի 9-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստԽորվաթիան 11 ֊մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներինԽորհրդարանը քննարկեց մինչև 2024 թվականը կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը դադարեցնող նախագիծըԱԱ 2022․ այսօր կկայանան փլեյ-օֆֆի վերջին հանդիպումներըԻնտերը հաղթել է ընկերական խաղում․ Մխիթարյանը՝ գոլի հեղինակ (տեսանյութ)ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ղժղժացողները նոր արհավիրք են նախապատրաստումԼույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.59 415.41 6.28
Ереван погода