$ 396.02, 431.27, 5.71
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Պետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի Կարապետյան Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են

Ավելորդ աշխատավարձ չվճարելու համա՞ր են աշխատանքից ազատում ՀՀ վաստակավոր արտիստին

Մշակութային

«Իրա­վուն­քը» զրու­ցել է ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ, դե­րա­սա­նու­հի ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԵ ԿԻ­ՐԱ­ԿՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:

Դեկ­տեմ­բե­րի 4-ին` Ձեր ծննդյան օ­րը, Առ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նի ան­վան հա­մեր­գաս­րա­հում տե­ղի է ու­նե­նա­լու «Լու­սի­նե Կի­րա­կո­սյա­նը եւ ըն­կեր­նե­րը» հա­մեր­գա­յին ծրա­գի­րը, ո­րի ըն­թաց­քում, երգ-երաժշ­տու­թյու­նից բա­ցի, կլի­նի նա­եւ պո­ե­զի­ա, եր­գի­ծանք, հու­մոր: Շա՞տ եք կա­րո­տել բե­մը:

 — Ա­յո, մի ամ­բողջ կյանք եմ նվի­րա­բե­րել բե­մին: Եվ եր­կար դա­դա­րից հե­տո ու­զում եմ նո­րից լի­նել բե­մում: Ինքս եր­բեք հա­մերգ­ներ չեմ կազ­մա­կեր­պել, լի­նե­լով Սո­վե­տա­կան Մի­ու­թյան աս­մուն­քի դափ­նե­կիր` միշտ մաս­նակ­ցել եմ ու­րիշ­նե­րի կազ­մա­կեր­պած հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րին: Ժո­ղո­վուրդն ինձ շատ է սի­րում, եւ ես զգում եմ այդ սե­րը: Միշտ մո­տե­նում են, ջեր­մո­րեն բա­րե­ւում, համ­բու­րում, զրու­ցում, նկար­վում են հետս: Կա­րող է լի­նեն մար­դիկ, որ ինձ չեն սի­րում: Այդ­պի­սի մարդ չկա, որ բո­լո­րը սի­րեն ի­րեն: Բայց հիմ­նա­կա­նում ես վա­յե­լում եմ սեր ու հար­գանք ժո­ղովր­դի կող­մից: Եվ դրա­նից էլ ո­գե­ւոր­ված` ո­րո­շե­ցի ծննդյանս օ­րը հա­մեր­գա­յին ծրագ­րով հան­դես գալ: Քա­նի որ հա­մեր­գա­յին ծրա­գիր կազ­մա­կեր­պե­լու փորձ չու­նե­ի, ո­րո­շե­ցի անց­կաց­նել Առ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նի փոքր դահ­լի­ճում: Սկզբից ու­զում է­ի մե­նա­հա­մեր­գով ներ­կա­յա­նալ, բայց հե­տո մտա­ծե­ցի` ըն­կեր­նե­րիցս մի քա­նի հո­գու էլ հրա­վի­րեմ մաս­նակ­ցե­լու այդ ծրագ­րին: Նրանց զան­գե­ցի, խնդրե­ցի, եւ ան­շա­հախն­դիր հա­մա­ձայն­ե­ցին ինձ հետ բե­մում լի­նե­լու այդ օ­րը: Ծննդյանս օ­րը բե­մից կհնչեն հու­մոր, աս­մունք, հատ­ված­ներ իմ գրված բանս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րից, երգ ու ե­րաժշ­տու­թյուն:

Թատ­րո­նի հետ կապ­ված՝ ի՞նչ նո­րու­թյուն­ներ ու­նեք:

— Հրա­չյա Ղափ­լա­նյա­նի ան­վան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նից ինձ մի ա­միս ա­ռաջ զան­գա­հա­րե­ցին եւ ա­սա­ցին, որ գնամ թուղթ ստո­րագ­րե­լու: Կաս­կած ա­ռա­ջա­ցավ մեջս: Հարց­րի` ի՞նչ թուղթ: Ա­սա­ցին, որ դեր չես խա­ղում, պետք է հուն­վա­րի 1-ից ար­դեն ա­զա­տենք աշ­խա­տան­քից: Ես ինձ շատ վատ զգա­ցի, ո­րով­հե­տեւ այդ թատ­րո­նում աշ­խա­տել եմ դե­ռեւս Թա­տե­րա­կան ինս­տի­տու­տի երկ­րորդ կուր­սից: Ղափ­լա­նյանն ինձ բնա­կա­րան տվեց եւ ինձ­նից խոսք վերց­րեց /որով­հե­տեւ կուր­սիս ղե­կա­վա­րը Վար­դան Ա­ճե­մյանն էր/, որ­ ես տուն ստա­նա­լուց հե­տո չգնամ Սուն­դու­կյա­նի ան­վան ա­կա­դե­մի­ա­կան թատ­րոն, այլ մնամ Դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նում: Նա ա­սաց` ես հա­վա­տում եմ քո խոս­քին, ո­րով­հե­տեւ դու քո խոս­քի տերն ես: Ու ես մնա­ցի թատ­րո­նում: Սա­կայն վեր­ջին տա­րի­նե­րին թատ­րո­նում ինձ դե­րեր չեն տա­լիս: Ես չեմ հաս­կա­նում` ի՞նչն է պատ­ճա­ռը: Ե­թե ինձ դեր չեն տա­լիս, ին­չո՞ւ են դրա հի­ման վրա ինձ ու­զում ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից: Ես այ­սօր ապ­րում եմ մի­այ­նակ: Թատ­րո­նին նվի­րել եմ կյանքս, ե­րի­տա­սար­դու­թյունս, ա­ռող­ջու­թյունս: Ե­թե տա­րի­քա­յինն է պատ­ճա­ռը, ես այն­քան էլ մեծ չեմ: Թատ­րո­նում ինձ­նից մե­ծեր էլ կան, իմ հաս­ակա­կից­ներն էլ կան: Ես կա­րող եմ յու­րա­քան­չյուր 18-20 տա­րե­կա­նի հետ մրցել իմ պատ­րաս­տա­կա­նու­թյամբ, ու­ժով, է­ներ­գի­ա­յով եւ կա­տար­մամբ:

Ձեր՝ աշ­խա­տան­քից ա­զա­տե­լու ո­րո­շումն ո՞վ է կա­յաց­րել:

— Մեր թատ­րո­նը պատ­կա­նում է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, ա­սում են` այն­տե­ղից են նման ո­րո­շում կա­յաց­րել: Ա­սել են` ի­զուր տե­ղը ին­չո՞ւ պետք է 90 հա­զար դրամ աշ­խա­տա­վարձ տանք... Ես այ­սօր ծե­ծում եմ տար­բեր դռներ, բայց իմ առ­ջեւ բո­լոր դռնե­րը փակ են: Ձեր հետ հար­ցազ­րույ­ցից ա­ռաջ էլ գնա­ցել եմ քա­ղա­քա­պե­տա­րան: Ար­դեն երկ­րորդ ան­գամն եմ գնում, ինձ չեն ըն­դու­նում: Գնում եմ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյուն, ա­սում են` թատ­րո­նը քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին է պատ­կա­նում: Մենք գործ չու­նենք խառն­վե­լու: Նման վե­րա­բեր­մուն­քով նրանք այ­սօր խա­ղում են մարդ­կա­յին կյան­քի հետ: Մի ամ­բողջ կյանք եմ ես նվի­րել թատ­րո­նին: Ես էլ կա­րող է­ի գնալ Ա­մե­րի­կա­յում ապ­րել ու աշ­խա­տել: Հի­մա էլ կա­րող եմ գնալ, բայց ես ու­րիշ տեղ չեմ կա­րող ապ­րել: Ես շատ եմ սի­րում իմ հողն ու ջու­րը: Ես ու­րիշ տեղ չեմ կա­րո­ղա­նում նույ­նիսկ շնչել, ուր մնաց թե ապ­րել: Ե­րի­տա­սարդ տա­րի­նե­րին ինձ ա­սում է­ին` թող թատ­րոնը, ա­րի ա­մուս­նա­նանք: Ես կա­րող է­ի շատ եր­ջա­նիկ ըն­տա­նիք կազ­մել, բայց ես այդ ա­մեն ին­չը մի կողմ դրե­ցի եւ նվիր­վե­ցի թատ­րո­նին: Իմ կյան­քի ի­մաս­տը ե­ղել են թատ­րո­նը, կի­նոն, սե­րի­ալ­նե­րը, բե­մի եր­գի­ծանքն ու հու­մոր­նե­րը: Մի՞թե կա­րե­լի է այս­քան նվի­րու­մից հե­տո վերց­նել մար­դուն խփել ու գցել մի կողմ: Ես նույ­նիսկ նա­մակ եմ գրել վար­չա­պե­տի մա­մու­լի գրա­սե­նյա­կին, բայց ա­սա­ցին, որ ըն­դու­նե­լու­թյուն չու­նեն: Այ­սօր կյան­քի ու մա­հու հարց է: Ե­թե հա­սել է ծայ­րա­հե­ղու­թյան, ես էլ ծայ­րա­հե­ղու­թյան կգնամ: Այն հան­գիստ մարդ­կան­ցից չեմ, որ նստեմ, լռեմ ու ա­սեմ` դե խփեք գլխիս: Ո՛չ ան­բա­րո­յա­կան եմ, ո՛չ քծնվող, ո՛չ էլ ծա­խու մարդ եմ: Հի­մա ե­րե­ւի քծնվող­նե­րի՞ դար է: Ես չեմ կա­րող քծնվել: Ոնց ե­ղել եմ մա­քուր, ճիշ­տը միշտ ա­սող, այդ­պես էլ կմնամ: Հե­րի՛ք ե­ղավ տրո­րեն իմ «ես»-ը: Ինչ­քան լռել եմ, տա­րել, նե­րել ու համ­բե­րել, բայց ե­թե հա­սել է նրան, որ ան­դուն­դից պետք է գլոր­վեմ, ես գլոր­վե­լուց հետս մե­ղա­վոր մարդ­կանց ինձ հետ կվերց­նեմ:

ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ եք, մի՞թե այդ­պես են այ­սօր վե­րա­բե­րվում Ձեր տա­րի­նե­րի վաս­տա­կին:

— Մշա­կույթն այ­սօր վեր­ջին պլա­նում է: Հայ ազ­գը, Հա­յաս­տանն ի­րար միս ու­տե­լո՞վ են տա­րի­նե­րի ա­ռա­ջըն­թաց ապ­րել: Ի­հար­կե՝ մշա­կույ­թով: Մի՞թե կա­րե­լի է ար­վես­տի ու մշա­կույ­թի մշա­կին, ո­րը մնա­ցել է մի­այ­նակ եւ իր ողջ կյանքն է նվի­րա­բե­րել բե­մին, այս­պես վե­րա­բեր­վել: Հո ես տա­ռաս­խալ չեմ, որ սխալ են գրել ինձ, ջնջեն ու նո­րը գրեն: Ես մարդ եմ: Դուք ին­չո՞ւ եք խոր­տա­կում իմ մարդ­կա­յին կյան­քը, սպա­նում իմ հո­գին: Ղե­կա­վար­ներն ա­սում են` ա­մեն ինչ ժո­ղովր­դի հա­մար ենք ա­նում: Այդ ժո­ղովր­դի մի մաս­նիկն էլ ես եմ, ո՞ւր են, ին­չո՞ւ են ինձ հետ այդ­պես վար­վում: Ուր գնում եմ, ոչ մի տեղ իմ առ­ջեւ դուռ չեն բա­ցում: Ա­սում են` ըն­դու­նե­լու­թյուն չկա: Բա ըն­դու­նե­լու­թյու­նը հրա­պա­րա­կի մեջ­տե­ղում պետք է լի­նի՞: Պաշ­տոն եք ձեռք բե­րել, ես այ­սօր ձեր դուռն եմ ծե­ծում, որ ձեր հետ խո­սեմ, կիս­վեմ իմ հոգ­սե­րով, որ սա­տար կանգ­նեք ինձ: Մե­ռա Աստ­ված կան­չե­լով, բայց խեղճ Աստ­վածն ի՞նչ ա­նի, ո՞ր մե­կիս հաս­նի այս այ­լան­դակ աշ­խար­հում… Զար­մա­նում եմ եւ չգի­տեմ, ո­րին հա­վա­տամ: Ով է ու­զում ինձ­նից ա­զատ­վել` թատ­րո՞նը, թե՞ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը...

ՆՈՒ­ՆԵ ԶԱ­ՔԱ­ՐՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆՊետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի ԿարապետյանԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода