$ 396.02, 431.27, 5.71
Ոսկու արժեքն իջել է Ապրելու ուժ է տալիս վրեժը, էրեխեքիս շիրմաքարը ու ամեն գիշեր երազումս ընտանիքս գրկելու պատրանքը.Ոճրագործության զոհ դարձած ընտանիքի հայրը Սաղս էլ պաժառնիկ ենք, որ հրդեհ լինի, հո չե՞նք կանգնելու, նայենք․ առևտրական Մի՛ մնացեք․ կհիվանդանաք․ գնացեք տուն, վաղն առավոտյան հավաքվեք, կխոսենք․ գնում ենք հանդիպման Մոսկվայում ԱՄՆ նախկին դեսպանը սեր է խոստովանել Ռուսաստանին Ադրբեջանն ակնհայտորեն Արցախը մղում է դեպի ծուղակ` փորձելով նրանց ձեռքերով խաղից հանել ռուսներին Փաշինյա՜ն, բա ու՞ր ես. դե արի´, քեզ ենք ընտրել Տեղի է ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է Փաշինյանը ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը կմեկնի Թուրքիա

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­սում եք` դե­մոկ­րա­տի­ա­յի բաս­տի­ո՞ն, հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե՞ր: Զահ­րու­մար ձեզ: Ընդ­հան­րա­պես ո­րև­է պե­տու­թյուն այն­քա­նով է քա­ղա­քա­կիրթ, որ­քա­նով տար­րա­կան հար­մա­րա­վե­տու­թյուն է ստեղ­ծում սայ­լա­կով տե­ղա­շարժ­վող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար: Իսկ որ նի­կո­լա­կան «Նոր Հա­յաս­տա­նը» զար­մա­նա­լի­ո­րեն բա­ցար­ձակ քա­ղա­քա­կիրթ չէ` ե­րև­ում է հաշ­ման­դամ­նե­րի հար­ցե­րով զբաղ­վող հնա­գույն ՀԿ-ի` «Ունի­սո­նի» ղե­կա­վար ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ԼԱ­ՎԵՐ­ԴՅԱ­ՆԻ նկա­րագ­րա­ծից. «Ինչո՞ւ եմ ես և սայ­լակ օգ­տա­գոր­ծող այլ ե­րաժշ­տա­սեր­ներ զրկված նման հա­մերգ­ներ ունկնդ­րե­լուց: Վեր­ջերս վե­րե­լակ տե­ղադ­րե­ցին «Արամ Խա­չատ­րյան» հա­մեր­գաս­րա­հում, մեծ շու­քով բա­ցումն ա­րե­ցին: Ա­հա­գին ու­րա­խա­ցա: Այ­սօր պարզ­վեց, որ վե­րե­լա­կը «դեռ չի աշ­խա­տում»: Հա­վե­լեմ, որ ան­հայտ է մուտ­քի աս­տի­ճան­նե­րի մոտ նախ­կի­նում տե­ղադր­վող շար­ժա­կան թե­քա­հար­թա­կի ճա­կա­տա­գի­րը: Մի խոս­քով, շենք մտնել հնա­րա­վոր չէ, պար­տեր` հնա­րա­վոր չէ, ամ­ֆի­թատ­րոն` ևս: Բայց ա­սում են` ե­կեք, մի բան կա­նենք: Ի՞նչ են ա­նե­լու: Սայ­լա­կիս քա­շը 130 կգ է գու­մա­րած սե­փա­կան քաշս...»: Լավ, հե­տո՞... հան­կարծ չա­սեք, թե «նախ­կին­ներն» են մե­ղա­վոր, որ նույ­նիսկ շար­ժա­կան թե­քա­հար­թակն էլ չկա:

Քա­ղա­քա­կիրթ բա­նե­րի մա­սին գլուխ ար­դու­կել սի­րող ՎԱ­ՀԱՆ ՔԵ­ՐՈ­ԲՅԱՆՆ էլ այս ան­գամ զար­մա­նա­լի­ո­րեն ո­րո­շեց սե­փա­կան գլու­խը գո­վելով զբաղ­վել. «Երկու տա­րի է, ինչ ծա­ռա­յում եմ ժո­ղովր­դիս նա­խա­րա­րի դե­րում: Ա­մեն ա­ռա­վոտ ինձ աշ­խա­տան­քի տա­րել են սե­րը և նվիր­վա­ծու­թյու­նը՝ իմ ժո­ղովր­դի նկատ­մամբ, մեր հայ­րե­նի­քի ա­զա­տու­թյան հա­մար զոհ­ված նա­հա­տակ­նե­րի սուրբ հի­շա­տակն ու վառ ա­պա­գա­յի հա­վա­տը…»: Զար­մա­նա­լի է, հատ­կա­պես ին­չո՞ւմն է կա­յա­նում Քե­րո­բյան Վա­հա­նի ծա­ռա­յու­թյու­նը...  Որ տնտե­սու­թյու­նը շա­րու­նա­կա­բար ան­կո՞ւմ է ապ­րում, վե­րամ­բարձ թվե՞ր են կրակ­վում, իսկ Լար­սով գյուղմ­թերք տե­ղա­փո­խե­լը վա­ղուց դար­ձել է ան­հա­սա­նե­լի ե­րա­զանք այն դեպ­քում, երբ նույն թուր­քե­րի կամ վրա­ցի­նե­րի ֆու­ռե­րի հա­մար ոչ մի խո­չըն­դոտ չի ստեղծ­վում: Սերդ ու նվիր­վա­ծու­թյունդ քե՛զ պա­հիր, «լարսդ» քա­շիր, այ­լա­պես շա­րու­նա­կա­բար Լար­սում լռված ա­մե­նա­մեծ ֆու­ռի ծան­րու­թյունն ու­նե­ցող քար ես գցում և՛ տնտե­սու­թյան, և՛ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բա­րե­կե­ցու­թյան վրա, ա­մեն օր նի­կո­լու­թյուն ես ա­նում երկ­րի ու քա­ղա­քա­ցու հան­դեպ:

Տես­նել Ե­րև­անն ու նոր մեռ­նել` ՀԱՊԿ ե­րև­ա­նյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վից հե­տո վե­րա­դառ­նա­լով Մինսկ, ո­րև­է հի­վան­դու­թյամբ չտա­ռա­պող, Բե­լա­­ռու­սի ա­ռողջ և ա­ռույգ ԱԳ նա­խա­րար ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՄԱ­ԿԵ­ՅԸ զար­մա­նա­լի­ո­րեն հան­կար­ծա­մահ ե­ղավ: Բրի­տա­նա­կան The Daily Mirror թեր­թը տե­ղե­կաց­նում է, որ Բե­լա­ռու­սի արտ­գործ­նա­խա­րար Վլա­դի­միր Մա­կե­յի անս­պա­սե­լի եւ ա­ռեղծ­վա­ծա­յին մա­հը վրա հա­սավ Հռո­մի Պա­պի բա­նագ­նաց Ան­տե Յո­զի­չի հետ Ուկ­րա­ի­նա­յում հա­կա­մար­տու­թյու­նը դա­դա­րեց­նե­լու գաղտ­նի խա­ղա­ղու­թյան ծրա­գիր քննար­կե­լու հենց հա­ջորդ օ­րը: Նա­եւ, նո­յեմ­բե­րի 28-ին Մա­կե­յը հան­դի­պում ու­ներ ՌԴ արտ­գործ­նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի հետ: Նյու­թում նշվում է, որ Մա­կե­յը Մինս­կի և Ա­րև­մուտ­քի մի­ջև հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մի­ակ հիմ­նա­կան ա­լիքն էր, ին­չի մա­սին, ի դեպ, ա­վե­լի վաղ հայտ­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք: Նա­եւ այն կա­սած­նե­րի մա­սին, թե` «Պա­տա­հա­կա՞ն է նրա անս­պա­սե­լի մա­հը: Թե՞ ինչ-որ մե­կը նրան դուրս է հա­նել, որ խոս­տա­ցա­ծը չկա­տա­րեց: Կամ մի­գու­ցե ընդ­հա­կա­ռա­կը` նրան կաս­կա­ծում է­ին «տե­ղե­կատ­վու­թյան ար­տա­հոս­քի» մեջ»: Կարճ ա­սած` զար­մա­նա­լի և մութ պատ­մու­թյուն է: Եվ ընդ­հան­րա­պես հա­մաշ­խար­հա­յին «մեծ խա­ղում» զար­մա­նա­լի ու անս­պա­սե­լի բա­ներ վեր­ջերս շատ են լի­նում: Օ­րի­նակ` Ռոթ­շիդ­նե­րի կան­խա­տե­սումն ար­տա­ցո­լող The Economist հան­դե­սի 2023-ի շա­պի­կը զար­մա­նա­լի­ո­րեն խո­տան դար­ձավ դեռ մին­չև 2023-ի գա­լուս­տը` այդ­տեղ պատ­կեր­ված ա­ռանց­քա­յին դեմ­քե­րից մե­կի հրա­ժա­րա­կա­նի հե­տև­ան­քով...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
«Մալաթիա» տոնավաճառի տնօրենն ու աշխատակիցները գնում են Տեսչական մարմին. Վաղը նորից կհավաքվենՈսկու արժեքն իջել էԱպրելու ուժ է տալիս վրեժը, էրեխեքիս շիրմաքարը ու ամեն գիշեր երազումս ընտանիքս գրկելու պատրանքը.Ոճրագործության զոհ դարձած ընտանիքի հայրըՍաղս էլ պաժառնիկ ենք, որ հրդեհ լինի, հո չե՞նք կանգնելու, նայենք․ առևտրականՄի՛ մնացեք․ կհիվանդանաք․ գնացեք տուն, վաղն առավոտյան հավաքվեք, կխոսենք․ գնում ենք հանդիպմանՄոսկվայում ԱՄՆ նախկին դեսպանը սեր է խոստովանել ՌուսաստանինԱդրբեջանն ակնհայտորեն Արցախը մղում է դեպի ծուղակ` փորձելով նրանց ձեռքերով խաղից հանել ռուսներինՓաշինյա՜ն, բա ու՞ր ես. դե արի´, քեզ ենք ընտրելՏեղի է ունեցել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է ՓաշինյանըՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱդրբեջանի պաշտպանության նախարարը կմեկնի ԹուրքիաԱյսօր Շուշիի մատույցներում հերոսաբար ընկած Վարդան Ամալյանի հայրիկի` ԱՄԵՆԱՄԱՐԴ Դավիթ Ամալյանի տարեդարձն էՊար­գե­վավ­ճար թե՞  Նա­րի­բե­կյան. Ա­լեն Սի­մո­նյա­նը պետք է ընտ­րիՀրաձգություն` պետական մարմինների աշխատակիցների եւ դեսպանատների ներկայացուցիչների միջեւ«Բումբումիկ՝ օրը վերածեք տոնիԻրավիճակը Սեւերսկ-Բախմուտ ուղղությամբ ուկրաինական ուժերի համար կատաստրոֆիկ էԻսրայելյան փորձագիտական շրջանակներում լուրջ մտահոգությունների կան Իրանի հնարավոր պատասխանի հետ կապված«Վագների» առաջընթացի ինտերակտիվ քարտեզը վերջին օրվա ընթացքում՝ ըստ ուկրաինական ռեսուրսի (Տեսանյութ)Զելենսկու և Շոլցի վերջին «հեռախոսազրույցի» ձայնագրությունը գաղտնազերծվել է (Տեսանյութ)«Հրապարակ». ՔՊ խմբակցության դռնփակ նիստում պատգամավորներին խելք ու խրատ են տվել«Հրապարակ». 500 մարդ կդառնա գործազուրկ. Ո՞ր շուկան է հաջորդը«Ժողովուրդ». Ինչպես է ՀՀ ԱԳՆ-ն արձագանքում ՌԴ-ի կոշտ քննադատությանըՈւկրաինան հիմա էլ միջուկային զենք է ուզում«Ժողովուրդ». 15 զինվորներին կյանքից զրկելու գործով քննարկվում է սպայի հարցը«Հրապարակ». ՔՊ-ական պատգամավորը Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին 1 մլն դրամ է փոխանցել«Ժողովուրդ». Փաշինյանը մի քանի նախարարների անակնկալի է բերելԲացառիկ կադրեր. ռուսական կառավարվող հրթիռը ոչնչացրել է ուկրաինական զրահամեքենան (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Ինչու է իշխանությունն ուզում բանտարկել պատրոն ԴավիթինԲրիջիթ Մակրոնը տրանսգենդե՞ր էՌուսական բանակի ընդհանուր ստրատեգիան պարզ է, միայն թե դրան դիմակայելու տարբերակ ուկրաինական բանակը չունի. ուկրաինական աղբյուր⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆՊետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի ԿարապետյանԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասին

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода