$ 396.02, 431.27, 5.71
Լավրովն ասել է այն, ինչ ասում է Փաշինյանն ամեն օր. Բալասանյան Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցեր Պետք է ամեն օր քնելուց առաջ երդվենք, որ պատրաստ ենք մեր արյան գնով պահել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ) Կադիրովը 26-ամյա զարմիկին նշանակել է փոխվարչապետ ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չի խնայելու պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին. Պապիկյան Ով և ինչպես պետք է պատրաստի աղի բլիթ, որպեսզի ձեր երազը լինի ամենաճշմարիտը Ռազմական դրության ժամանակ համացանցը սահմանափակող օրենքը չի բացառում լրատվամիջոցների աշխատանքը. շահագրգիռ կողմերը քննարկել են նախագիծը Միշուստինը Հայաստանին հրավիրել է ավելի ակտիվ աշխատել ռուսական շուկայում Միշուստինը՝ Փաշինյանին․ Ռուսաստանը կողմ է Անդրկովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը Ադրբեջանում կորոնավիրուսից մահացության տարօրինակ բռնկում է

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ե­թե ու­զում ես տե­ղե­կա­նալ ՔՊ-ի ա­նե­լիք­նե­րից, հարց­րու Ա­ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱՆ ՀՈ­ՎԻ­ԿԻՑ, ով վա­վուց այս խուն­տա­յի և՛ գիժն է, և՛ ճի­ժը: Եվ ա­հա սույն ա­ռանձ­նյակն անվր­դով ա­սում է. «Լա­չի­նի մի­ջանց­քը փա­կելն ար­տա­ռոց բան չէր, նման դեպ­քեր կրկին լի­նե­լու է: Լավ, մի­գու­գե մի­ան­գա­մի՞ց ձեր «կու­սակ­ցու­թյան և կա­ռա­վա­րու­թյան» ծրագ­րերն ա­սես... Բայց փո­խա­րե­նը զար­մա­նա­լի­ո­րեն հնչեց հեր­թա­կան «դո­զան»: Մեկ­նա­բա­նե­լով իր՝ ա­վե­լի վաղ ա­րած այն հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, թե՝ Հա­յաս­տա­նը, կնքե­լով զի­նա­դա­դա­րի պայ­մա­նա­գի­րը, դար­ձավ օ­կու­պանտ՝ Ա­ղա­զա­րյան Հո­վի­կը հայ­տա­րա­րել է, թե Ար­ցա­խին ցու­ցա­բե­րած ա­ջակ­ցու­թյու­նը չպետք է ներ­կա­յաց­վեր որ­պես պե­տա­կան քա­ղա­քակա­նու­թյուն Հա­յաս­տա­նի կող­մից. «Որով­հե­տև աշ­խար­հը էդ եր­կու սկզբունք­նե­րով ա շարժ­վում՝ տա­րածք­նե­րի ամ­բող­ջա­կա­նու­թյուն և սահ­ման­նե­րի ան­ձեռնմ­խե­լի­ու­թյուն: Երբ որ Հա­յաս­տա­նը ստո­րագ­րեց որ­պես կողմ էդ զի­նա­դա­դա­րի փաս­տա­թուղ­թը, փաս­տո­րեն, վկա­յեց՝ ին­քը ոչ թե որ­պես միջ­նորդ ա ստո­րագ­րում, այլ որ­պես կողմ ա ստո­րագ­րում՝ հա­կա­մար­տու­թյա­նը, ին­չը և Ար­ցա­խի դուրս գա­լը բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի գոր­ծըն­թա­ցից մեզ կանգ­նեց­րեց շատ խնդիր­նե­րի ա­ռաջ…»: Դե ինչ ա­սես. Ա­ղա­զա­րյան, օ­կու­պան­տը հենց դու ես և ՔՊ-ական թիմն ամ­բող­ջու­թյամբ` վե­րից վար, մե­ծից փոքր:

Իսկ դե­րա­սա­նու­հի Ա­ՆԱ­ՀԻՏ ՄՈՒ­ԹԱ­ՖՅԱ­ՆԸ զար­մա­ցած և վրդով­ված է ժե­խե­րի և ժե­խա­կեր­պե­րի պահ­ված­քով. «Առա­ջին ա­լիք»-ի ու­ղիղ ե­թե­րով նա­յում եմ «Ման­կա­կան Եվ­րա­տե­սի­լի» բա­ցու­մը, նա­յում եմ ու խեն­թա­նում: Լավ, Նի­կո­լենք ան­հայ­րե­նիք են, մի­ջո­ցառ­ման կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը` նույն­պես, իսկ բո­լոր նրանք, ով­քեր այ­ծա­յին ո­գե­ւո­րու­թյամբ թռչկո­տում են հրա­պա­րա­կում, բե­րան­նե­րը մին­չեւ ա­կանջ­նե­րը բա­ցած հրճվում, լավ, դու՞ք ինչ եք, ազգ չեք, ժո­ղո­վուրդ չեք նույ­նիսկ ցե­ղա­կույտ չեք, կեն­դա­նի­նե­րը բա­նա­կա­նու­թյուն չու­նեն, բայց ու­նեն բնազդ­ներ, դուք նույ­նիսկ կեն­դա­նի չեք: Դուք ման­կուրտ եք, դուք դե­պի կա­ռափ­նա­րան գնա­ցող հոտ եք: Վա­ռե՛ք, վա­ռե՛ք տո­նա­ծա­ռի լույ­սե­րը, ծա­փա­հա­րեք ու ո­գե­ւոր­վեք «Եվրա­տե­սի­լով», չտե­սի պես դա­տար­կեք խա­նութ­նե­րը, մի­եւ­նույնն է, դուք ո՛չ բնազդ ու­նեք, ո՛չ բա­նա­կա­նու­թյուն, որ գի­տակ­ցեք մո­տա­լուտ վտան­գը...»: Ան­շուշտ, դա հի­շեց­նում է ռու­սա­կան ցի­նիկ ա­նեկ­դո­տը աղջ­կան ծա­ղիկ նվի­րող չա­րա­գոր­ծի մա­սին, ով ի պա­տաս­խան շնոր­հա­կա­լու­թյան, ա­սում է. «Это не букет, это венок»: Հի­մա սրանց պահ­վածքն է... Եվ դա դեռ քիչ է` հա­նուն այդ զազ­րե­լի շո­ո­ւի նա­և եր­կու օ­րով մետ­րո­պո­լի­տենն են փա­կում` «նկա­րա­հա­նում­նե­րի» և ե­սիմ էլ ինչ զահ­րու­մա­րի հա­մար:

Աչք­ներդ լույս, նի­կո­լա­պաշտ ա­րա­րած­ներ, ա­զե­րի­ներն ար­դեն ադր­բե­ջա­նա­կան է հռչա­կել ՄԽԻ­ԹԱՐ ԳՈ­ՇԻՆ և նրա Դա­տաս­տա­նա­գիր­քը... Ինչ­պես նշում է ի­րա­վա­պաշտ­պան Ռու­բեն Մե­լի­քյա­նը. «Մե­զա­նում Գո­շը վե­րած­վել է «մե­դա­լի», ո­րը պա­տեհ-անպա­տեհ բաշխ­վում է ում ա­սես, և ժա­մա­նակն է՝ «միս ու ա­րյուն» տալ այդ մար­դուն, կեն­դա­նաց­նել նրա գործն ու, ին­չու՞ չէ, շա­րու­նա­կել այն՝ ար­դեն նոր պայ­ման­նե­րում ու նոր մե­թոդ­նե­րով: Ար­դեն մի քա­նի տա­րի է՝ դան­դաղ տեմ­պե­րով գո­շա­գի­տա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ եմ կա­տա­րում, կար­դում եմ, գրում եմ, գրա­բա­րից ար­դի հա­յե­րեն եմ փո­խադ­րում Դա­տաս­տա­նագր­քի տեքս­տը, բայց կար­ծում եմ՝ պետք է տեմպ տալ աշ­խա­տան­քին: Չէ՞ որ «պաշ­տո­նա­կան» կա­ռույց­նե­րի վրա չի կա­րե­լի հույս դնել. նի­կո­լին որ մնա՝ իր ա­թո­ռը պա­հե­լու հա­մար Գո­շին էլ կճա­նա­չի «ադրբե­ջա­նի կազ­մում», Խո­րե­նա­ցուն էլ, Մաշ­տո­ցին էլ՝ վրա­դիր»: Ա­յո՛, մի զար­մա­ցեք, Մաշ­տո­ցին էլ կա­րող է բա­նը հաս­նել` ար­դեն ո­րոշ թրքահ­պա­տակ-նի­կո­լա­պաշտ բլո­գեր­ներ, հաշ­վի առ­նե­լով «հա­մա­թու­րա­նա­կան այ­բու­բե­նի» ստեղծմ­ան աշ­խա­տանք­նե­րի ի­րո­ղու­թյու­նը, ա­ռա­ջար­կում են մեր այ­բու­բե­նի հի­ման վրա ստեղ­ծել «հա­մա­թու­րա­նա­կա­նը»: Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Լավրովն ասել է այն, ինչ ասում է Փաշինյանն ամեն օր. ԲալասանյանԱրարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցերՊետք է ամեն օր քնելուց առաջ երդվենք, որ պատրաստ ենք մեր արյան գնով պահել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)Կադիրովը 26-ամյա զարմիկին նշանակել է փոխվարչապետՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չի խնայելու պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին. ՊապիկյանՈվ և ինչպես պետք է պատրաստի աղի բլիթ, որպեսզի ձեր երազը լինի ամենաճշմարիտըՌազմական դրության ժամանակ համացանցը սահմանափակող օրենքը չի բացառում լրատվամիջոցների աշխատանքը. շահագրգիռ կողմերը քննարկել են նախագիծըՄիշուստինը Հայաստանին հրավիրել է ավելի ակտիվ աշխատել ռուսական շուկայում Միշուստինը՝ Փաշինյանին․ Ռուսաստանը կողմ է Անդրկովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանըԱդրբեջանում կորոնավիրուսից մահացության տարօրինակ բռնկում էՈ՞վ է Բրյունետը և ինչո՞ւ ընտրվեց «Եվրատեսիլ 2023»-ին Հայաստանի պատվիրակ.Tert.am LifeԶինվորների ծառայությունն առավել հարմարավետ և արդյունավետ դարձնելու համար արվում է առավելագույնը․ Սուրեն Պապիկյան.ՀՀ պաշտպանության նախարարությունՓետրվարի 2-ը հայելային ամսաթիվ է․ ինչ չի կարելի անել այսօրԱյս նշանները նկատելու դեպքում անմիջապես դեն նետեք ձվերը.wday.ruՊատրաստ ենք խաղաղության, կարող ենք ապրել կողք-կողքի, բայց ոչ երբեք մեկ պետության կազմում․ ՎարդանյանՌուս պրանկերներ Վովանը և Լեքսուսը Պորոշենկոյի անունից զանգահարել են ԲոլթոնինԶՈւ համազգեստը կփոխվի․ մրցույթ է հայտարարվելԹուրքիայի պաշտպանության նախարարը նույնպես պահանջում է «Զանգեզուրի միջանցք» 9 ամիս մորդ փորում դիմացե՞լ ես․ «Ֆլեշի Բարսեղը» բարկացավ ու վիրավորեց դատախազին (Video).24news.amՌուսաստանը շատ ընկերներ ունի ամբողջ աշխարհում․ ՊուտինՓաշինյանը Ռուսաստանին անվանել է անվտանգության ոլորտում Հայաստանի առանցքային գործընկերԾառայակցի անզգույշ կրակոցից գլխի շրջանում վնասվածք ստացած զինծառայողը ծայրահեղ ծանր վիճակում էԱրարատ Միրզոյանը ՌԴ դեսպանի հետ քննարկել է հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցերՖրանսիան դարձել է հինգերորդ երկիրը, որը փակել է Ստամբուլում իր հյուպատոսությունը Եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, ՀԱՊԿ առաքելությունը կարող է տեղակայվել մեկ-երկու օրվա ընթացքում. ԼավրովՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստՆիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ ժամանել է Ալմաթի (տեսանյութ)ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 393.92 դրամ է, վաճառքը՝ 444.08 դրամԱրմեն Ռուստամյանն ու Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպել են Ֆրանսիայի դեսպանի հետԱրցախում իրավիճակը հատում է բոլոր կարմիր գծերը, հումանիտար աղետը օր-օրի ահագնանում է. Թշնամուն չհպատակվելու պայքարը շարունակվում է«Մալաթիայի» տոնավաճառը հնարավոր է շաբաթ օրը վերաբացվիՌոնալդուն «Ալ Նասրից» ստանում է աշխատավարձի միայն 10 տոկոսըՍտալինգրադի ճակատամարտում տարած հաղթանակի 80-րդ տարեդարձի առթիվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Մայր Հայաստան հուշահամալիրում ծաղկեպսակ են դրելԿԳՄՍ նախկին նախարարը նշանակվել է ՀՀ նախագահի խորհրդականՀայերի, պարսիկների հանդեպ հրեաների վերաբերմունքի պատմական հիմքերըՈ՞ր օրենքով է գլխավոր դատախազը կառավարության նիստին մասնակցում, վարչապետին զեկուցում․ ՄինասյանԵրջանկության դռները բացվում են հենց այս տոնով. Ինչ կապ ունի աղի բլիթ ուտելը Սուրբ Սարգսի խորհրդի հետՑանկացած վայրում, ցանկացած տեղում, ցանկացած իրավիճակում պատրաստ եմ պայքարելու հանուն արդարության ու հանուն վաղվա մեր օրվաՂազախստան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված է 21 մարդԱյս գիշեր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Ավան-Առինջում, ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի երկու աշխատակից դանակահարվել է․ Տիգրան ԱվինյանԻրանը հայտարարել է, որ ՊՆ օբյեկտի դեմ գրոհի պատասխանատվությունը կրում է ԻսրայելըՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Եթե Պապիկյանը հրաժարական տա, պատկերացնո՞ւմ եք՝ ինչ ահավոր հետևանքներ կունենանք. Հովիկ Աղազարյան.ArmLur.amԿարիճներ, զգույշ եղեք այսօր․ Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի տարբեր նշաններին այսօր՝ փետրվարի 2-ին«Ո՞րն ա համով»․ Պապիկյանը շրջայց է կատարել N զորամասում, ճաշել զինվորների հետ (Video)Կառավարությունն իր որոշմամբ տվեց վարժական հավաքների մեկնարկը. Այն կտեւի մինչեւ մայիսի 12-ըՂազախստան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված է 21 մարդ. ցանկը հայտնի էԿառավարության նիստի օրակարգում 18 հարց է, որից 15-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Միջազգային դերակատարները և ՌԴ-ն պետք է արագացնեն Ադրբեջանին բանակցության հարթություն վերադարձնելըԿարսում հանդիպել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ՊՆ ղեկավարներըՀայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերն Ալմաթիում առանձնազրույց կունենան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода