$ 396.02, 431.27, 5.71
Հայաստանի դիվանագիտությունը ՀՀ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տասը տարիներին կոփվել և կատարելագործվել է. Հենրիխ Դանիելյան Ընդդիմադիրներին թույլ չեն տվել այցելել ողջակիզված տղաների դեպքի վայր Որն է Իրան-Ադրբեջան առկա լարվածության մութ եվ բաց կողմերը Ով է ԱԺ աշխատակազմի նոր ղեկավար-քարտուղարը Սուրբ Սարգիս․ ինչպե՞ս գտնել երկրորդ կեսին Ինչպես ուտել աղաբլիթը, որ երազ տեսնես Ալեւն ու Նիկոլն աշխատում են «բոլոր կամուրջները չայրել» Որն է լինելու Իրանի պատասխան հարվածը Ինչպես տոնել Սուրբ Սարգսի տոնը, եւ որոնք են այդ ծիսակարգի արգելքները Թուրքիայի ՆԳ նախարարն ԱՄՆ դեսպանին հորդորել է «կեղտոտ ձեռքեը քաշել Թուրքիայից»

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

ՔՊ-ական օ­լի­գարխ ԱՐ­ՍԵ­ՆՅԱՆ ԳՈՒ­ԳՈՆ զար­մա­նա­լի­ո­րեն փի­լի­սո­փա­յել է ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս «սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյուն» կոչ­վող ե­րև­ույ­թի վե­րա­բե­րյալ. «Սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը, ճիշտ ա, գրա­վիչ ա, բայց ար­դյու­նա­վետ չի ին­քը: Սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյու­նը չի կա­ռուց­վում` հարս­տու­թյուն վե­րա­բաշ­խե­լով, սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյան լա­վա­գույն լու­ծու­մը հարս­տու­թյուն ստեղ­ծելն ա, աղ­քատ­նե­րին հարս­տաց­նելն ա, ոչ թե հա­րուստ­նե­րին աղ­քա­տաց­նե­լը՝ իմ կար­ծի­քով»: Զար­մա­նա­լի է, այդ ի՞նչ է պա­տա­հել, որ Գու­գոն հան­կարծ ո­րո­շել է հան­դես գալ ընդ­դեմ «թա­լա­նի՛ր թա­լա­նող­նե­րի» բոլ­շև­ի­կյան լո­զուն­գի, ո­րը քա­նիցս հրա­պա­րակ­նե­րում հնչեց­րել է Նի­կո­լը` ժե­խե­րի ա­կան­ջին «լապ­շա» կա­խե­լիս: Չլի­նի՞ Գռզո­յին «վրա­երթ» ա­նե­լուց հե­տո հի­մա էլ աչք է տնկել Գու­գո­յի փո­ղե­րի վրա... Ին­չև­է, սույն օ­լի­գար­խը փաս­տա­ցի ա­սում է՝ իմ փո­ղե­րին ձեռք մի՛ տվեք, ում ինչ ու­զում եք ա­րեք, կու­զեք՝ հարս­տաց­րեք, կու­զեք՝ աղ­քա­տաց­րեք, բայց փո­ղե­րիս հան­կարծ չկպնեք: Հե­տաքր­քիր է, Է­ռա­տոն այդ ի՞նչ օ­յին է դրել Նի­կո­լի գլխին, որ հի­մա Գու­գոն կան­խավ բա­ցա­կան­չում է «վա՛խ, փո­ղերս»: Ի­հար­կե, ո­րո­շա­կի ա­ռու­մով պո­զի­տիվ է, որ Գու­գոն դեմ է բոլ­շև­իզ­մին, սա­կայն զար­մա­նա­լի­ո­րեն չենք տես­նում շարժ` նի­կո­լա­բոլ­շև­իկ­նե­րին տա­պա­լե­լու ուղ­ղու­թյամբ:

Գու­գո­յի ե­րե­սից զար­մա­նա­լի­ո­րեն «քաշ­վեց» թուր­քե­րի առ­ջև խո­նարհ­վող ԼՈՒ­ԼՈՒՆ: Լու­լո­ւի փոր­ձե­րը՝ Ար­սե­նյան Գու­գո­յին պար­զա­բա­նե­լու թան­կար­ժեք կտավ­նե­րի գնա­յին նյո­ւանս­նե­րը, ա­վարտ­վել են նրա հաս­ցե­ին թուր­քե­րին նույն­պես շատ սի­րող Ռու­բեն Ռու­բի­նյա­նի հնչեց­րած ծաղ­րա­կան ռեպ­լի­կով. «Տի­կի՛ն Բա­դա­լյան, ձեր կյան­քում թան­կար­ժեք կտավ տե­սե՞լ եք, որ քննար­կում եք»: Լու­լո­ւի տե­սած սա­կա­վա­թիվ կա­տե­գո­րի­ա­նե­րի մեջ չխո­րա­նանք` 18+ տի­րույ­թի ռիս­կե­րից խու­սա­փե­լու նկա­տա­ռու­մով, սա­կայն Ռու­բի­նյա­նը տվյալ պա­րա­գա­յում զար­մա­նա­լի­ո­րեն հաս­տա­տեց այն կա­նո­նը, որ փչա­ցած ժա­մա­ցույցն էլ օ­րը եր­կու ան­գամ ճիշտ ժա­մա­նակ է ցույց տա­լիս: Ա­յո՛, Ռու­բոն ի­րա­վա­ցի էր` Լու­լուն խո­սում է բա­նե­րից, ո­րոն­ցից ո­չինչ չի հաս­կա­նում... Ռսի ա­սած` «и смех, и грех», որ իր վար­ժա­պե­տի կող­մից «մարտն­չող անգ­րա­գետ» ո­րակ­ված Լու­լուն մի­լի­ար­դա­տեր մե­կին բա­ցատ­րում է, թե թան­կար­ժեք կտավն ինչ է: Նույն հա­ջո­ղու­թյամբ կա­րող է խրատ տալ ՔՊ-ական­նե­րի կող­մից շատ սիր­ված Սո­րոս պա­պի­ին, թե ինչ­պես բազ­մա­պատ­կել սե­փա­կան ֆի­նան­սա­կան կա­րո­ղու­թյու­նը: Դե, ե­թե ՔՊ-ական­նե­րը հու­մո­րի զգա­ցու­մից իս­պառ զուրկ չլի­նե­ին, ա­պա թե­րևս ծի­ծա­ղից տակ­նե­րը «լու­լու» կա­նե­ին:

Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յում էլ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը ձեր­բա­կա­լել է մի ե­րի­տա­սար­դի, ո­րը Լու­տո­նում զբոս­նե­լիս ձու է նե­տել ՉԱՐԼԶ III ԹԱ­ԳԱ­ՎՈ­ՐԻ կող­մը: Բեդ­ֆորդ­շի­րի ոս­տի­կա­նու­թյու­նը հայտ­նել է, որ 20-ն անց կաս­կա­ծյա­լը կա­լա­նա­վոր­ված է սո­վո­րա­կան հար­ձակ­ման կաս­կա­ծան­քով այն բա­նից հե­տո, երբ ա­ռա­վո­տյան ձեր­բա­կալ­վել է Սուրբ Գե­որ­գի­ի հրա­պա­րա­կում: Անվ­տան­գու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րը թա­գա­վո­րին ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես հե­ռաց­րել են քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մոտ գտնվող բազ­մու­թյու­նից: Դե ինչ ա­սես այդ ե­րի­տա­սար­դին. Ա՛յ տղա, զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞ւ ես ձու նե­տում, չէ՞ որ Չարլ­զը ի­րա­կան թա­գա­վոր է` Վին­ձոր­նե­րի ար­քա­յա­կան տոհ­մից, նա քո հա­մար հո ինչ-որ Նի­կոլ չի՞... Չէ, բրի­տա­նա­ցիք լրիվ դեգ­րա­դաց­վել են` Լոն­դո­նի կե­սը կա՛մ Մու­հա­մեդ է, կա՛մ Ա­լի, բա­նը հա­սավ ոչ բրի­տա­նա­ցի վար­չա­պետ ու­նե­նա­լուն, բրի­տա­նա­կան պահ­պա­նո­ղա­կա­նու­թյան հայ­հա­յը գնա­ցել է, վայ­վայն է մնա­ցել` աշ­խար­հով մեկ բրի­տա­նա­կան դես­պա­նատ­նե­րի տա­նի­քին ԼԳԲՏ դրոշ են տնկում... Հի­մա էլ այդ տղան ա­պա­ցու­ցեց, որ կո­րել է պատ­կա­ռան­քը թա­գա­վո­րա­կան ըն­տա­նի­քի հան­դեպ: Զար­մա­նա­լի է` էդ խել­քով բրի­տա­նա­ցիք ինչ­պե՞ս են մին­չև հի­մա հա­վակ­նում աշ­խա­րհին տի­րե­լու:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Հայաստանի դիվանագիտությունը ՀՀ 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարման տասը տարիներին կոփվել և կատարելագործվել է. Հենրիխ ԴանիելյանԸնդդիմադիրներին թույլ չեն տվել այցելել ողջակիզված տղաների դեպքի վայրՈրն է Իրան-Ադրբեջան առկա լարվածության մութ եվ բաց կողմերըԲաց դռների օր՝ համալսարանական հիվանդանոցի Օնկոլոգիայի կլինիկայում Ով է ԱԺ աշխատակազմի նոր ղեկավար-քարտուղարըՍուրբ Սարգիս․ ինչպե՞ս գտնել երկրորդ կեսինԻնչպես ուտել աղաբլիթը, որ երազ տեսնեսԱլեւն ու Նիկոլն աշխատում են «բոլոր կամուրջները չայրել»Որն է լինելու Իրանի պատասխան հարվածըԻնչպես տոնել Սուրբ Սարգսի տոնը, եւ որոնք են այդ ծիսակարգի արգելքներըԹուրքիայի ՆԳ նախարարն ԱՄՆ դեսպանին հորդորել է «կեղտոտ ձեռքեը քաշել Թուրքիայից»Միրզոյան Արոյի գործարքը՝ Գռզոյի հետ. 280.000 դոլարանոց «ասաբնյակ» Քասախում.Armenian infoԻ­ԼՅՈՒ­ՄԻ­ՆԱՏ­ՆԵ­ՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ­ՆԵ­ՐԸ. 1776-ԻՑ ՄԻՆՉ ՕՐՍ ԱՆ­ՓՈ­ՓՈԽՈրոնք են թրոմբոզի զարգացմանը նպաստող հիմնական գործոններըՄատղաշ զինվորներին հանուն հայրենիքի քաջաբար զոհվելու կոչ է հղում մի պերսոնա, որն իր ապրածով ու արարածով յուրատեսակ հակահայաստան է.Armenian infoԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ«Վստրեչի Ապեր»-ին պատկանող մի շարք գույքերի բռնագանձման պահանջ է ներկայացվելԻնստագրամում նոր կեղծիք է տարածվում․ զգուշացումՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԲնազդաբար զգալով սեփական կործանումը, սրանք սկսել են ենթագիտակցորեն «փուռը տալ» իրենց առաջնորդին. Կարապետ ՊողոսյանԱվելի քան 42 մլն դոլար. Ջեյ Լոն վաճառում է իր շքեղ առանձնատունը (լուսանկարներ)Ըստ Գուգոյի՝ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից վարվող հայատյացության մեղավորը ոչ թե Էրդողանն ու Իլհամն են, այլ այն հայ մարդը, որը, ի տարբերություն գուգոների, թուրqի առաջ տարբեր պոզաներով չի կզում.Armenian infoԵլույթներն ուղղված են Լաչինի միջանցքի փակումը արդարացնելուն, մի ընդդիմադիր արքեպիսկոպոս նույնիսկ ակնարկեց, որ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը. Ռուբինյանը՝ ընդդիմության հրավիրած լսումների մասին«Պատրաստ ենք սա իրենց երեսին էլ ասել՝ դուք ՏՂԱ չկարողացաք դառնալ, Ձեր ամբողջ թիմի մեջ ՏՂԱ ՉԿԱ». զոհված Հակոբ Ռոստոմյանի հայրը՝ իշխանություններին (Video).«Որդիների Կանչ» սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունԶԱՐ­ՄԱՆՔԵրբ ես գնում եմ Արցախ, ինձ ռուսը, ադրբեջանցին չեն կանգնեցնում, հայ զինվորն է կանգնեցնում և ասում՝ չես կարող գնալ Արցախ, ուրեմն ո՞վ է փակել ճանապարհը․ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան (Video)«Ո՞ւր ա էն 2,5 մլրդ դոլարը, որ ձեր առաջնորդն ասում էր՝ թալանը վերականգնելու եմ, որ բանակը զինեմ» (տեսանյութ)Այսօր, ինչպես երբեք, անհրաժեշտ է ամրապնդել հայ-ռուսական կապերը․ Կոպիրկինը հյուրընկալվել է ԳԱԱ-ումՈՒՂԻՂ. Որն է Լավրովի խոսքերի իրական իմաստը․ Բաբուխանյանը ուշագրավ մանրամասներ էՍարսանգի ջրամբարի հոսքը փակելով՝ կարող ենք Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները երաշտի հասցնել․ Հոխիկյան«ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ ԶԻՆՎՈՐ» նախագծի նախաձեռնությանն արձագանքել են պատկաններըՏղերքը պառկած տեղները արդեն կենդանի չեն եղել, եթե կենդանի լինեին`վառվելով էլ կփախնեին.19-ամյա Դավիթի հայրիկը մանրամասներ է ներկայացնումՏվե՛ք բրոկերի անունը, ով Ձորաղբյուրում ու Ջրվեժում 15000 դոլարով տուն է վաճառում, որ դուք գնում եքՓաշինյանն էդքան բան չի կարող ասել Պուտինին․ ՄամիջանյանԳուգո՜, դուք տղա չկարացաք դառնաք, դրա համար էլ չեք սիրում տղերքին․ զոհում եք նրանց․ զոհվածի ծնողԱդրբեջանը սրում է Լաչինի հարցը, որ Սյունիքում ստանա այն, ինչ իրեն խոստացել են․ Արա Սահակյան (տեսանյութ)Վիրավորանքներ ու թեժ մթնոլորտ ԱԺ-ում Գուրգեն Արսենյանի ելույթից հետոՄուտանտների «հիբրիդային բաստիոնը». Արմեն ԱշոտյանԲերձորի միջանցքի փակումով Բաքուն կոնկրետ ռազմական խնդիր է լուծում․ իրավիճակը համարժեք չի՛ գնահատվումՀայաստան-Ադրբեջան պատերազմից հետո խաղաղության համար կարևոր շանս է ստեղծվել. ՉավուշօղլուԳուգո, 5000 հազարը 3 մլն–ի մեջ չէին մտնո՞ւմ, խի՞ տարաք կոտորեցիք. զոհվածի ծնող (Video)Անընդհատ՝ 120 հազար Ղարաբաղի բնակիչ, 3 մլն էլ Հայաստանի բնակիչ, առաջնահերթությունը ճիշտ դրեք, ո՞վ եք, արա, դուք․ Գուրգեն Արսենյանն՝ ԱԺ–ումՌուսաստանին կրկին սպառնում են գերմանական տանկերով. ՊուտինԻ՞նչ է ասել Լավրովը, շնորհակալություն հայտնեք, որ ասել է՝ 7 շրջան, ոչ թե 12, տեսեք՝ Ադրբեջանում ոնց են դժգոհ նրա հայտարարությունից․ Հրանտ ԲագրատյանՈ՛չ մի լումա Ադրբեջանին. ամերիկահայերը պահանջում են ԱՄՆ Կոնգրեսից Ադրբեջանին ստիպել դադարեցնել ԼՂ շրջափակումըՁյուն, բուք և մառախուղ․ առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումըԱյս իշխանության պատճառով մեզ երանելի է թվում անգամ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիանԷդուարդ Աղաջանյանի լիազորությունները դադարեցվեցինԱրտարժույթների փոխարժեքները փետրվարի 3-ի դրությամբՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода