Փոխարժեք: $ , ,
Որոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում Էրդողանի հայատյաց ծրագրին, Բացառիկ մանրամասներ է Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ Միրզոյան Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի Մոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարար Ադրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունը

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում կա­պի­տու­լյան­տի հո­գում, ե­թե ի­հար­կե այդ ճի­վաղն ընդ­հան­րա­պես հո­գի ու­նի: Նա ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ա­տե­լու­թյուն է տա­ծում պատ­գա­մա­վոր ԱՆ­ՆԱ ՄԿՐՏՉՅԱ­ՆԻ նկատ­մամբ: Ժա­մա­նա­կին Ա­ԱԾ-ին էր քսի տվել, որ քրգործ հա­րու­ցեն և հար­ցաքն­նու­թյուն­նե­րի կան­չեն այն հան­գա­ման­քի շուրջ, թե ար­դյոք մեկ օր­վա տար­բե­րու­թյամբ սխալ չէ գրված Ան­նա Մկրտչյա­նի ծննդյանն օ­րը: Հի­մա էլ ՆԳ նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը ստանձ­նած Վա­հիկ Ղա­զա­րյա­նի «դե­բյուտը» ե­ղավ այն, որ բարձ­րաս­տի­ճան ոս­տի­կան­ներ ու­ղար­կեց Ան­նա Մկրտչյա­նի ավ­տո­մե­քե­նան տու­գա­նա­յին հրա­պա­րակ տա­նե­լու` գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նի շա­րա­սյա­նը «սիգ­նալ» տա­լու հա­մար: Զար­մա­նա­լի է, հա­զա­րա­վոր մար­դիկ ավ­տո­մե­քե­նա­յի ազ­դան­շա­նով «սյու­նյաց ող­ջույն» են հղում կա­պի­տու­լյան­տին, է՛լ ա­վե­լի շա­տե­րը դա ա­նում են սոց­ցան­ցե­րում լրիվ բաց տեքս­տով, բայց կա­պի­տու­լյան­տը նեղ­վեց հատ­կա­պես Ան­նա Մկրտչյա­նի «սիգ­նա­լից»... Իսկ պատ­մու­թյան շա­րու­նա­կու­թյու­նը ոչ մի­այն զար­մա­նա­լի է, այ­լև փսխե­լու աս­տի­ճա­նի նող­կա­լի` մե­քե­նան տու­գա­նա­յին հրա­պա­րակ տա­նելն ար­դա­րաց­նե­լու հա­մար ՔԿ-ն բա­ցար­ձակ սուտ հո­րի­նեց, իբր այդ մե­քե­նա­յով վրա­երթ և փա­խուստ է ե­ղել: Այդ կեղ­ծիքն էլ քա­րոզ­չա­մի­ջոց­նե­րին հասց­նե­լը հանձ­նա­րար­վեց ՔԿ խոս­նակ, նախ­կին գլխա­վոր դա­տա­խազ, դհոլ­չի Ար­թուր Դավ­թյա­նից «սդա­չի» մնա­ցած կեր­պա­րան­քին (կար­ծեմ, դրա ա­նու­նը Գոռ էր): Լավ, ձեր մո­գո­նած ստե­րը ո­րև­է սահ­ման չու­նե՞ն, թե՞ Նի­կո­լի մանկ­լա­վիկ­նե­րին թվում է, որ ի­րենց ստրկա­տե­րը հա­վերժ է... Յա՛խք:

Ոչ պա­կաս զար­մա­նա­լի պատ­մու­թյուն է ե­ղել ԱՐ­ՏԱԿ Ա­ՎԵ­ՏՅԱ­ՆԻ հետ, ով մոտ 20 տա­րի է՝ Գեր­մա­նի­ա­յում է ապ­րում: Ան­ցյալ տա­րի, երբ ար­ձա­կուրդ­նե­րին ե­կել էր Հա­յաս­տան, օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում բռնել է­ին ու «ծանր վի­րա­վո­րան­քի» հոդ­վա­ծով գործ հա­րու­ցել: Մի քա­նի ա­միս տև­եց, մին­չև գոր­ծը փա­կե­ցին, կա­րո­ղա­ցավ վե­րա­դառ­նալ իր գոր­ծե­րին: Այս պա­հին էլ Հա­յաս­տա­նում է և հի­մա է­լի են ոս­տի­կա­նու­թյուն կան­չել, այս ան­գամ՝ այս նկա­րը որ­պես cover pic դնե­լու հա­մար: Կադ­րը «Բա­նա­նի­ցա» շար­քի՝ «Դա­վա­ճա­նի տե­ղը կա­խա­ղա­նում է» մուլ­տից է: Զար­մա­նա­լի է, սրանք ար­դեն ա­պա­ցուց­ված փա՞ստ են հա­մա­րում, որ Նի­կո­լը դա­վա­ճան է, հա­մա­ձա՞յն չեն, որ դա­վա­ճա­նի տե­ղը կա­խա­ղանն է, թե՞ դա­վա­ճա­նու­թյու­նը սրանց հա­մար խրա­խու­սե­լի, պար­գև­ատ­րե­լու ար­ժա­նի ա­րարք է, որ ըն­կել են այդ տղա­յի հե­տև­ից... Ու գործ թխող այդ­պի­սի վայ-ոս­տի­կան­նե­րի զա­վակ­նե­րը պի­տի ա­սեն` հայ­րի­կը գոր­ծի՞ է գնա­ցել: Չէ, մեր երկ­րում ա­մեն ինչ թարս է դար­ձել և թարս էլ կմնա, մին­չև ազ­գո­վի չա­զատ­վենք կա­պի­տու­լյան­տից:

Սա­կայն հի­մա մեկ ու­րիշ զար­մա­նա­լի լուր` կա­պի­տու­լյան­տը չի գնա­լու Դա­վո­սի տնտե­սա­կան ֆո­րում: Մի­գու­ցե վա­խե­նում է, մի­գու­ցե վեր­նա­խա­վե­րի այդ ա­կում­բում նրան հա­մա­րել են չա­փա­զանց «խուր­դա», բայց փաստ է, որ ա­հա­գին բյու­ջե­տա­յին մի­ջոց­ներ կտնտես­վեն... Իսկ Դա­վո­սի շուրջ զար­մա­նա­լի սկան­դալ­ներ են պտտվում լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում և բլոգ­նե­րում: Մեկն այն է, որ Դա­վո­սի ֆո­րու­մի հիմ­նա­դիր ԿԼԱ­ՈՒՍ ՇՎԱԲՆ ար­գե­լել է պատ­վաստ­ված օ­դա­չու­նե­րին տե­ղա­փո­խել ֆո­րու­մի է­լի­տար մաս­նա­կից­նե­րին, պայ­մա­նա­վո­րե­լով դա անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րով: Հա­մե­նայն­դեպս, Ա­մե­րի­կյան Freedom Flyers` պատ­վաս­տում­նե­րի դեմ հան­դես ե­կող օ­դա­չու­նե­րի խմբի ղե­կա­վար Ջոշ Յո­դե­րը հայտ­նել է, որ հար­ցում­ներ է ստա­նում Դա­վո­սի վեր­նա­խա­վից, ո­րը հե­տաքրքր­ված է չպատ­վաստ­ված օ­դա­չու­նե­րի աշ­խա­տան­քի ըն­դու­նե­լով ի­րենց ճամ­փոր­դու­թյուն­նե­րի հա­մար: Ե­թե դա ճշմար­տու­թյուն է, ա­պա ստաց­վում է, որ Քո­վիդ 19-ի դեմ զանգ­վա­ծա­յին պատ­վաս­տում­նե­րը հրե­շա­վոր ո­ճիր է: Իսկ մյուս սկան­դալն այն է, որ Շվա­բին վե­րագր­վում է կոչ` ա­պաք­րե­ա­կա­նաց­նել ման­կապղ­ծու­թյու­նը... Կարճ ա­սած, ե­րա­նի գժե­րին, որ էլ չեն գժվի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Որոշել են արցախյան հաղթարշավից հետո տիրանալ Զանգեզուրի միջանցքին, հայ պատգամավորը ողջունում եւ օգնում Էրդողանի հայատյաց ծրագրին, Բացառիկ մանրամասներ էԱդրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ ՄիրզոյանԼեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածելՂարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համարՇուշիի մոտ ադրբեջանական ԶՈւ-ն ու խաղաղապահները համատեղ հերթապահություն են կազմակերպելԱնդոնը հաստատել է այն հիմնավոր տեսակետը, որ իրենք ոճրագործներ են.Armenian info

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода