$ 396.02, 431.27, 5.71
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Պետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի Կարապետյան Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում կա­պի­տու­լյան­տի հո­գում, ե­թե ի­հար­կե այդ ճի­վաղն ընդ­հան­րա­պես հո­գի ու­նի: Նա ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ա­տե­լու­թյուն է տա­ծում պատ­գա­մա­վոր ԱՆ­ՆԱ ՄԿՐՏՉՅԱ­ՆԻ նկատ­մամբ: Ժա­մա­նա­կին Ա­ԱԾ-ին էր քսի տվել, որ քրգործ հա­րու­ցեն և հար­ցաքն­նու­թյուն­նե­րի կան­չեն այն հան­գա­ման­քի շուրջ, թե ար­դյոք մեկ օր­վա տար­բե­րու­թյամբ սխալ չէ գրված Ան­նա Մկրտչյա­նի ծննդյանն օ­րը: Հի­մա էլ ՆԳ նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը ստանձ­նած Վա­հիկ Ղա­զա­րյա­նի «դե­բյուտը» ե­ղավ այն, որ բարձ­րաս­տի­ճան ոս­տի­կան­ներ ու­ղար­կեց Ան­նա Մկրտչյա­նի ավ­տո­մե­քե­նան տու­գա­նա­յին հրա­պա­րակ տա­նե­լու` գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նի շա­րա­սյա­նը «սիգ­նալ» տա­լու հա­մար: Զար­մա­նա­լի է, հա­զա­րա­վոր մար­դիկ ավ­տո­մե­քե­նա­յի ազ­դան­շա­նով «սյու­նյաց ող­ջույն» են հղում կա­պի­տու­լյան­տին, է՛լ ա­վե­լի շա­տե­րը դա ա­նում են սոց­ցան­ցե­րում լրիվ բաց տեքս­տով, բայց կա­պի­տու­լյան­տը նեղ­վեց հատ­կա­պես Ան­նա Մկրտչյա­նի «սիգ­նա­լից»... Իսկ պատ­մու­թյան շա­րու­նա­կու­թյու­նը ոչ մի­այն զար­մա­նա­լի է, այ­լև փսխե­լու աս­տի­ճա­նի նող­կա­լի` մե­քե­նան տու­գա­նա­յին հրա­պա­րակ տա­նելն ար­դա­րաց­նե­լու հա­մար ՔԿ-ն բա­ցար­ձակ սուտ հո­րի­նեց, իբր այդ մե­քե­նա­յով վրա­երթ և փա­խուստ է ե­ղել: Այդ կեղ­ծիքն էլ քա­րոզ­չա­մի­ջոց­նե­րին հասց­նե­լը հանձ­նա­րար­վեց ՔԿ խոս­նակ, նախ­կին գլխա­վոր դա­տա­խազ, դհոլ­չի Ար­թուր Դավ­թյա­նից «սդա­չի» մնա­ցած կեր­պա­րան­քին (կար­ծեմ, դրա ա­նու­նը Գոռ էր): Լավ, ձեր մո­գո­նած ստե­րը ո­րև­է սահ­ման չու­նե՞ն, թե՞ Նի­կո­լի մանկ­լա­վիկ­նե­րին թվում է, որ ի­րենց ստրկա­տե­րը հա­վերժ է... Յա՛խք:

Ոչ պա­կաս զար­մա­նա­լի պատ­մու­թյուն է ե­ղել ԱՐ­ՏԱԿ Ա­ՎԵ­ՏՅԱ­ՆԻ հետ, ով մոտ 20 տա­րի է՝ Գեր­մա­նի­ա­յում է ապ­րում: Ան­ցյալ տա­րի, երբ ար­ձա­կուրդ­նե­րին ե­կել էր Հա­յաս­տան, օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում բռնել է­ին ու «ծանր վի­րա­վո­րան­քի» հոդ­վա­ծով գործ հա­րու­ցել: Մի քա­նի ա­միս տև­եց, մին­չև գոր­ծը փա­կե­ցին, կա­րո­ղա­ցավ վե­րա­դառ­նալ իր գոր­ծե­րին: Այս պա­հին էլ Հա­յաս­տա­նում է և հի­մա է­լի են ոս­տի­կա­նու­թյուն կան­չել, այս ան­գամ՝ այս նկա­րը որ­պես cover pic դնե­լու հա­մար: Կադ­րը «Բա­նա­նի­ցա» շար­քի՝ «Դա­վա­ճա­նի տե­ղը կա­խա­ղա­նում է» մուլ­տից է: Զար­մա­նա­լի է, սրանք ար­դեն ա­պա­ցուց­ված փա՞ստ են հա­մա­րում, որ Նի­կո­լը դա­վա­ճան է, հա­մա­ձա՞յն չեն, որ դա­վա­ճա­նի տե­ղը կա­խա­ղանն է, թե՞ դա­վա­ճա­նու­թյու­նը սրանց հա­մար խրա­խու­սե­լի, պար­գև­ատ­րե­լու ար­ժա­նի ա­րարք է, որ ըն­կել են այդ տղա­յի հե­տև­ից... Ու գործ թխող այդ­պի­սի վայ-ոս­տի­կան­նե­րի զա­վակ­նե­րը պի­տի ա­սեն` հայ­րի­կը գոր­ծի՞ է գնա­ցել: Չէ, մեր երկ­րում ա­մեն ինչ թարս է դար­ձել և թարս էլ կմնա, մին­չև ազ­գո­վի չա­զատ­վենք կա­պի­տու­լյան­տից:

Սա­կայն հի­մա մեկ ու­րիշ զար­մա­նա­լի լուր` կա­պի­տու­լյան­տը չի գնա­լու Դա­վո­սի տնտե­սա­կան ֆո­րում: Մի­գու­ցե վա­խե­նում է, մի­գու­ցե վեր­նա­խա­վե­րի այդ ա­կում­բում նրան հա­մա­րել են չա­փա­զանց «խուր­դա», բայց փաստ է, որ ա­հա­գին բյու­ջե­տա­յին մի­ջոց­ներ կտնտես­վեն... Իսկ Դա­վո­սի շուրջ զար­մա­նա­լի սկան­դալ­ներ են պտտվում լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում և բլոգ­նե­րում: Մեկն այն է, որ Դա­վո­սի ֆո­րու­մի հիմ­նա­դիր ԿԼԱ­ՈՒՍ ՇՎԱԲՆ ար­գե­լել է պատ­վաստ­ված օ­դա­չու­նե­րին տե­ղա­փո­խել ֆո­րու­մի է­լի­տար մաս­նա­կից­նե­րին, պայ­մա­նա­վո­րե­լով դա անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րով: Հա­մե­նայն­դեպս, Ա­մե­րի­կյան Freedom Flyers` պատ­վաս­տում­նե­րի դեմ հան­դես ե­կող օ­դա­չու­նե­րի խմբի ղե­կա­վար Ջոշ Յո­դե­րը հայտ­նել է, որ հար­ցում­ներ է ստա­նում Դա­վո­սի վեր­նա­խա­վից, ո­րը հե­տաքրքր­ված է չպատ­վաստ­ված օ­դա­չու­նե­րի աշ­խա­տան­քի ըն­դու­նե­լով ի­րենց ճամ­փոր­դու­թյուն­նե­րի հա­մար: Ե­թե դա ճշմար­տու­թյուն է, ա­պա ստաց­վում է, որ Քո­վիդ 19-ի դեմ զանգ­վա­ծա­յին պատ­վաս­տում­նե­րը հրե­շա­վոր ո­ճիր է: Իսկ մյուս սկան­դալն այն է, որ Շվա­բին վե­րագր­վում է կոչ` ա­պաք­րե­ա­կա­նաց­նել ման­կապղ­ծու­թյու­նը... Կարճ ա­սած, ե­րա­նի գժե­րին, որ էլ չեն գժվի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆՊետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի ԿարապետյանԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода