$ 396.02, 431.27, 5.71
ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են Կանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am «Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Աշխարհի վերջին 5 պակաս

Վերլուծություն

 

Նկա­տենք, որ բա­ցի ԵՄ ար­տա­քին գոր­ծե­րի ու անվ­տան­գու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հար­ցե­րով բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ժո­զեպ Բո­րե­լից (տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=247046&l=am), նա­եւ Եվ­րո­պա­կան խորհր­դի նա­խա­գահ Շառլ Մի­շելն է առն­վազն կաս­կա­ծում ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մում Ա­րեւ­մուտ­քի ան­վե­րա­պահ հաղ­թա­նա­կի քա­րոզ­վող գա­ղա­փա­րին: Հա­մե­նայն­դեպս, նրա ե­րեկ­վա հայ­տա­րա­րու­թյու­նը հենց այդ մա­սին է վկա­յում:

Այս­պես, ըստ Մի­շե­լի. «Հա­ջորդ շա­բաթ­նե­րը՝ եր­կու-երե­քը, ո­րո­շիչ են... Այն, ինչ տե­ղի կու­նե­նա 2023 թվա­կա­նին, եւ շատ բան կախ­ված է գա­լիք շա­բաթ­նե­րից, այն, ին­չը կո­րո­շի մեր ա­պա­գան»: Խոս­քը ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մի մա­սին է, որ­տեղ, նման է նրան, որ ի­րոք սկսվում է կուլ­մի­նա­ցի­ոն փուլ:

Խոս­քը, հաս­կա­նա­լի է, այն մա­սին է, թե եր­կար նա­խա­պատ­րաս­տու­մից հե­տո ինչ­քա­նո՞վ են ռուս­նե­րը պատ­րաստ հար­ձակ­վել, եւ ինչ­քա­նով ուկ­րա­ի­նա­ցի­նե­րը՝ պաշտ­պան­վել ա­պա հա­կա­հար­ձակ­վել: Կլի­նի դա ա­ռա­ջի­կա եր­կու-երեք շա­բաթ­նե­րի՞ն, թե ա­վե­լի ուշ, է­ա­կա­նը դա չէ: Շատ ա­վե­լի կա­րե­ւոր է բուն ի­մաս­տը, ո­րը կա Մի­շե­լի խոս­քի հիմ­քում: Այն է՝ հա­ջո­ղու­թյան կհաս­նեն ռուս­նե­րը, կլի­նի մի նոր աշ­խարհ, չեն հաս­նի, կլի­նի մեկ ու­րիշ աշ­խարհ:

Ընդ ո­րում, հե­տաքր­քիր է նա­եւ այն, որ Բո­րե­լի եւ Մի­շե­լի կար­գի ա­ռանց­քա­յին եվ­րա­լի­բե­րաստ­նե­րը, ո­րոնց բա­ռա­պա­շա­րը մինչ այս «անվե­րա­պա­հո­րեն կջար­դենք-կփշրենք» ո­ճի մեջ էր, եւ դրա­նից ա­մեն մի շե­ղու­մը հա­մար­վում էր գրե­թե հան­ցանք, հի­մա ար­դեն այլ տո­նայ­նու­թյան են ան­ցել՝ կաս­կա­ծի: Ընդ ո­րում, հրա­պա­րա­կա­յին հար­թակ­նե­րում, որն էլ ա­վե­լի հե­տաքր­քիր է: Ի­հար­կե, չպետք է բա­ցա­ռել, որ այդ տո­նայ­նու­թյու­նը կա­րող է ծրագր­ված լի­նել: Ա­րեւմ­տյան հա­սա­րա­կու­թյու­ննե­րը ծայ­րա­հեղ դեմ են ուկ­րա­ի­նա­կան պա­տե­րազ­մի հե­տա­գա սրա­ցում­նե­րին, դրա նպա­տա­կով Ուկ­րա­ի­նա­յին ծանր հար­ձա­կո­ղա­կան զի­նա­տե­սակ­ներ տա­լուն: Ար­դյուն­քում, գրե­թե ա­մե­նօ­րյա ռե­ժի­մով մասշ­տա­բա­յին բո­ղո­քի ա­լիք­ներ են ողջ Եվ­րո­պա­յով մեկ՝ հա­րյուր հա­զա­րա­վոր, Ֆրան­սի­ա­յում էլ՝ մի­լի­ո­նա­վոր մարդ­կանց մաս­նակ­ցու­թյամբ, եւ այդ դի­նա­մի­կան մի­այն ա­ճում է: Ար­դյուն­քում, կա­րող է մտա­ծել են՝ նման հայ­տա­րա­րու­թյու­ննե­րով ժո­ղո­վուրդ­նե­րին վա­խեց­նե­լով՝ ա­վե­լի զի­ջող դարձ­նել:

Բայց ե­թե ան­գամ դա է պատ­ճա­ռը, կա­րո­ղա­նան այդ մի­ջո­ցով հաս­նել Ուկ­րա­ի­նա­յին մի քա­նի հա­րյուր տանկ տա­լուն, դա բան կփո­խի՞: Հաշ­վի առ­նե­լով ռու­սա­կան ռե­ակ­ցի­ան, որն ար­դեն խո­սում է համ­բե­րու­թյան սպառ­ման մա­սին: Եվ­րա­լի­բե­րաստ­նե­րը հա­զիվ թե լուրջ ու­շադ­րու­թյուն չդարձ­նեն Մեդ­վե­դե­ւի հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, ո­րի տրա­մա­բա­նու­թյունն ան­հեր­քե­լի է՝ «Մի­ջու­կա­յին պե­տու­թյու­նը չի կա­րող պարտ­վել», ա­ռա­վել եւս՝ բո­լոր պա­րա­մետ­րե­րով թիվ 1 մի­ջու­կա­յին պե­տու­թյու­նը: Նա­եւ հաշ­վի առ­նե­լով, որ դրան ան­մի­ջա­պես գու­մար­վեց Պետ­դու­մա­յի խոս­նակ Վյա­չես­լավ Վո­լո­դի­նի՝ գրե­թե վերջ­նա­գիր հի­շեց­նող հայ­տա­րա­րու­թյու­նը. «Կի­ե­ւի ռե­ժի­մին հար­ձա­կո­ղա­կան զեն­քի մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը կհան­գեց­նեն հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ղե­տի...»: Թե ինչ է պետք դրա տակ հաս­կա­նալ, պարզ է, թե­եւ Վո­լո­դի­նն էլ ա­վե­լի ման­րա­մաս­նո­րեն է բա­ցատ­րում: Ո­րոշ դի­վա­նա­գի­տա­կան տո­նայ­նու­թյան պահ­պան­մամբ նման մտքեր լսվում են ընդ­հուպ Կրեմ­լից, թե՝ Ա­րեւմուտ­քը կզղջա Ուկ­րա­ի­նա­յին զենք մա­տա­կա­րա­րե­լու հա­մար: Իսկ Պետ­­դու­մա­յի շար­քա­յին պատ­գա­մա­վոր­նե­րը, ո­րոնք ա­վե­լի ա­զատ են բա­ռե­րն ընտ­րե­լու հար­ցում, ուղ­ղա­կի թի­րախ­ներ են մատ­նան­շում՝ Բրի­տա­նի­ան պետք է ա­ռա­ջի­նը ջնջվի երկ­րի ե­րե­սից: Ու նույնն է նա­եւ քա­րոզ­չա­կան դաշ­տում. «Մեր դեմ 50 եր­կիր կա, նրանց մի­ա­վո­րում է սա­տա­նիզ­մը», ուս­տի­եւ պետք է. «ՀՌՕ-ի ռե­ժի­մից անց­նում  սրբա­զան պա­տե­րազ­մի ռե­ժի­մի»,- օ­րերս ա­սաց Սո­լո­վյո­վը: Եվ այս­պես շա­րու­նակ:

Ընդ ո­րում, քիչ չեն նա­եւ Ա­րեւ­մուտ­քից, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ից ե­կող պա­տաս­խան ազ­դակ­նե­րը, որ ի­րա­վի­ճակն ի­րոք շատ լուր­ջ են հա­մա­րում: Օ­րի­նակ կա­րե­լի է բե­րել The Ame­ri­can Con­ser­va­tive-ի միտ­քը՝ շա­րու­նա­կել այս­պես, նշա­նա­կում է «հայտն­վել ան­դուն­դում»:

Մի խոս­քով, ի­րոք գերվճ­ռա­կան փուլ է, նյար­դե­րի պայ­քար, ու ամ­բողջ խնդիրն այն է, որ Մոսկ­վան պար­զա­պես նա­հան­ջե­լու տեղ չու­նի՝ մեկ քայլ հետ քաշ­վելն էլ կա­րող է դառ­նալ պե­տու­թյան ոչն­չա­ցում: Մնում է ա­ռաջ գնալ, եւ ե­թե տա­րաբ­նույթ բո­րել­ներն ու մի­շել­նե­րը սկսել են կա­մաց-կա­մաց դա գի­տակ­ցել, մի­գու­ցե սա չդառ­նա աշ­խար­հի վեր­ջը:

ՔԵ­ՐՈԲ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում էԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել զերծ մնալ Իրան մեկնելուց Զենքի մատակարարմամբ զբաղվող Դավիթ Գալստյանը (Պատրոն Դավո) ձերբակալված է.Tert.am

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода