Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքի հետ շատ ջերմ մտերմություն ունեմ, նաև՝ 2-րդ ու 3-րդ նախագահների շրջանակների հետ. Բագրատ Սրբազան Երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ ՊՆ-ն նախատեսում է պահեստազորայինների եռամսյա վարժական հավաքներ անցկացնել Մարդը ասում է՝ բետոն եք լիզելու, հարվածում են գեներալին ԱԺ-ում, սա քաղաքական կյա՞նք է. Սրբազան (տեսանյութ) Հաջիևը հայտարարել է, թե Ֆրանսիայի կողմից ՀՀ զինումը «սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության համար» Ինչ սուպեր հնարավորություններ ունի Փաշինյանի վարչապետի կոստյումը Հունիսի 12-ը «Մարտի 1»-ի հետ համեմատելը պայմանավորված է եղել կոնկետ անձով. Սրբազան (տեսանյութ) ՈՒՂԻՂ․ Շարժումը նոր փուլ է մտնում Մարտի 1-ը ողբերգություն է բոլոր առումներով և իմ համեմատությունը կապված էր զուտ անձի հետ. Սրբազան Հարցեր ունենք Սուրեն Պետրոսյանին. պետք է որոշենք՝ ճանապարհն իր հետ անցնո՞ւմ ենք, թե՞ ոչ. Սրբազան

Հայաստանում իշխանությունը փսլինքներից է կախված` բառի բուն եւ փոխաբերական իմաստով. Ուրիխանյան

Տեսանյութեր

ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեն քրեա­կան վա­րույթ է նա­խա­ձեռ­նել «Հան­րա­յին ձայն» կու­սակ­ցութ­յան ցու­ցա­կով ա­վա­գա­նու ան­դամ ընտր­ված, «Ալ­յանս» կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ ՏԻԳՐԱՆ ՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆԻ նկատ­մամբ` ՀՀ-ում սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը բռնի տա­պա­լե­լու ա­ռե­րե­ւույթ հրա­պա­րա­կա­յին կոչ հնչեց­նե­լու հա­մար։ Այս մա­սին հայտ­նում է ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեի մա­մու­լի ծա­ռա­յութ­յու­նը։ Նշ­վում է, որ Տիգ­րան Ու­րի­խան­յանն իր «Ֆեյս­բուք» սո­ցիա­լա­կան կայ­քում ու յու­թուբ­յան ա­լի­քում տե­սագ­րութ­յուն է հրա­պա­րա­կել, ո­րում պա­րու­նա­կել են իշ­խա­նութ­յու­նը զավ­թե­լուն եւ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը բռնի տա­պա­լե­լուն ուղղ­ված հրա­պա­րա­կա­յին կո­չեր: «Ի­րա­վունք»-ը ե­րեկ մին­չեւ դեպ­քե­րի կտրուկ զար­գա­ցու­մը ա­ռիթ էր ու­նե­ցել զրու­ցե­լու նրա հետ:

— Պա­րոն Ու­րի­խան­յան, մինչ Ե­րե­ւա­նում ակ­տիվ քննարկ­վում էր, թե ինչ­պես պետք է լուծ­վի հե­տընտ­րա­կան արդ­յունք­նե­րի հե­տե­ւան­քով առ­կա քա­ղա­քա­յին ճգնա­ժա­մը` Ար­ցա­խում ի­րա­վի­ճա­կը պա­տե­րազ­մա­կան է: Ի՞նչ կա­սեք այս մա­սին:

— ՀՀ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յու­նը եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին, մեղմ ա­սած, ա­վանտ­յու­րան, ո­րը սկիզբ դրվեց 2018 թվա­կա­նին կամ դրա­նից էլ ա­ռաջ` այս իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ձե­ռամբ հան­գեց­րեց խայ­տա­ռակ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կի: Սա ու­ղիղ բնո­րո­շող լակ­մուսն է, թե ինչ հա­վա­նա­կան զար­գա­ցում­ներ են լի­նե­լու այ­սու­հե­տեւ: Իսկ ժա­մա­նա­կա­յին ա­ռու­մով ա­մեն ինչ շատ ա­րագ է զար­գա­նում, հե­տե­ւա­բար վա­տա­գույն սցե­նա­րը նոր էս­կա­լա­ցիան եւ լայ­նա­մասշ­տաբ պա­տե­րազմն էր: Հա­յաս­տա­նի ռազ­մա­կան պո­տեն­ցիա­լը, հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նում, գոր­ծըն­կեր պե­տութ­յուն­նե­րի եւ ընդ­հան­րա­պես ար­տա­քին գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, այդ թվում` ռազ­մա­վա­րա­կան, հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ի­րա­վի­ճա­կը, հայտ­նի է բո­լո­րին: Ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նի հետ, ո՞վ է պաշտ­պա­նե­լու, ի՞նչ է տե­ղի ու­նե­նա­լու… Բ­նա­կա­նա­բար, հզո­րա­ցող Ադր­բե­ջա­նը եւ դրան ա­ջակ­ցող Թուր­քիան հար­ցե­րը լու­ծե­լու են շատ ա­րագ` պատ­մա­կան օ­րի­նա­չա­փութ­յան շրջա­նակ­նե­րում: 100 տա­րի ա­ռաջ եւ դրա­նից էլ ա­ռաջ ներ­քին դա­վա­ճան­նե­րի ի­րա­գոր­ծած ծրա­գի­րը կրկնվե­լու է, ե­թե ո­չինչ ա­րագ չփոխ­վի: Իսկ ա­րագ փո­խե­լու հա­մար պետք է ի­րա­կա­նաց­նել շատ ա­րագ իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն, պետք է փոխ­վի բա­նակ­ցո­ղը, եւ նոր ռել­սե­րի վրա դրվի դաշ­նա­կից­նե­րի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը` տա­րա­ծաշր­ջա­նում այլ պե­տութ­յուն­նե­րի եւ գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի շա­հե­րի հա­մադ­րութ­յան եւ հա­կադ­րութ­յան հի­ման վրա: Դ­րա­նից հե­տո` ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում պետք է լուծ­վի ՀՀ անվ­տան­գութ­յան հար­ցը: Այս ա­մենն ան­գամ ու­սա­նո­ղին կամ ա­շա­կեր­տին հասա­նե­լի պար­զութ­յան մեջ է:­Վեց օր ա­ռաջ ու­ղիղ հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րե­ցի, որ ժա­մեր են մնա­ցել պա­տե­րազ­մին, ե­թե ո­չինչ չփոխ­վի: Րո­պե ա­ռաջ պետք է ժո­ղո­վուր­դը դուրս գա փո­ղոց, այդ թվում` պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում:

— Անդ­րա­դառ­նանք նաեւ Ե­րե­ւա­նի ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րին: Որ­քա­նո՞վ ար­դա­րաց­վե­ցին սպա­սում­նե­րը:

— Կար­ծում եմ` շնոր­հա­վո­րե­լու ա­ռիթ չկա: Ցա­վոք, ՔՊ-ն 0,2 տո­կո­սի փո­խա­րեն` ստա­ցավ մի փոքր ա­վել: Այն ա­վանտ­յու­րան, ո­րը հի­մա սկիզբ է ա­ռել` քվե ու ման­դատ փախց­նե­լու եւ ա­վա­գա­նու թվա­քա­նակ ա­պա­հո­վե­լու, Հայկ Մա­րութ­յա­նի հետ ար­դեն, կար­ծես թե, պարզ­վող խա­ղե­րի հետ կապ­ված` տխրութ­յուն են ա­ռա­ջաց­նում: Հե­տե­ւա­բար, այն գերն­պա­տա­կը` ծրագ­րա­յին, նպա­տա­կա­յին, ա­ռաջ­նա­յին կե­տը, խոս­քը, որ մենք տա­լիս էինք` ա­զա­տագ­րել Ե­րե­ւա­նը, կո­ռեկտ ա­սած, ՔՊ-ա­կան­նե­րից, այդ խոս­տումն ի­րա­կա­նաց­նե­լը շատ ա­վե­լի դժվար է դառ­նում` տա­նը նստած մնա­ցած մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի պատ­ճա­ռով: Բայց շնոր­հիվ նրանց, ով­քեր գնա­ցին ընտ­րա­տե­ղա­մա­սեր եւ ձայն տվե­ցին իշ­խա­նա­փո­խութ­յան օգ­տին, ան­շուշտ, այն տե­ղի ու­նե­նա­լու է: Պ­րո­ցե­սը սկիզբ է ա­ռել: Հա­մե­նայն­դեպս, միմ­յանց եւ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին շնոր­հա­վո­րենք այն առ­թիվ, որ պարզ­վեց Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նութ­յու­նը փսլիք­նե­րից է կախ­ված` բա­ռի բուն եւ փո­խա­բե­րա­կան ի­մաս­տով: Եվ մի­ֆը, թե Նի­կո­լը կամ նի­կո­լա­կան­ներն  ու­նեն լուրջ հան­րա­յին ա­ջակ­ցութ­յուն, վեր­ջա­պես ցխվեց` դրա­նից բխող հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ: Ինչ վե­րա­բե­րում է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նում կամ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում ո­րե­ւէ պաշ­տո­նի, դրա հա­մար շնոր­հա­վո­րել ոչ մի դեպ­քում պետք չէ: Վա­ղուց ար­դեն հայ­տա­րար­ված է, որ չկան ո՛չ հա­վակ­նութ­յուն­ներ, կա մի ցան­կութ­յուն` վե­րա­դարձ­նել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին մեր հայ­րե­նի­քը:

ՀՐԱՆՏ ՍԱՐԱՖՅԱՆ

Հ.Գ.– Հար­ցազ­րույցն ամ­բող­ջութ­յամբ դի­տե՛ք տեսանյութում.Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքի հետ շատ ջերմ մտերմություն ունեմ, նաև՝ 2-րդ ու 3-րդ նախագահների շրջանակների հետ. Բագրատ Սրբազան Երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպՊՆ-ն նախատեսում է պահեստազորայինների եռամսյա վարժական հավաքներ անցկացնելՄարդը ասում է՝ բետոն եք լիզելու, հարվածում են գեներալին ԱԺ-ում, սա քաղաքական կյա՞նք է. Սրբազան (տեսանյութ)Հաջիևը հայտարարել է, թե Ֆրանսիայի կողմից ՀՀ զինումը «սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության համար»Ինչ սուպեր հնարավորություններ ունի Փաշինյանի վարչապետի կոստյումըՀունիսի 12-ը «Մարտի 1»-ի հետ համեմատելը պայմանավորված է եղել կոնկետ անձով. Սրբազան (տեսանյութ)ՈՒՂԻՂ․ Շարժումը նոր փուլ է մտնումՄարտի 1-ը ողբերգություն է բոլոր առումներով և իմ համեմատությունը կապված էր զուտ անձի հետ. ՍրբազանՀարցեր ունենք Սուրեն Պետրոսյանին. պետք է որոշենք՝ ճանապարհն իր հետ անցնո՞ւմ ենք, թե՞ ոչ. ՍրբազանԱյս իշխանության հեռացումը մեր պայքարի միայն մեկ բաղադրիչն է. Բագրատ Սրբազան1 ամսվա ընթացքում խաղաղության համաձայնագիր կնքելու Երևանի առաջարկին Բաքուն չի արձագանքել․ ՀՀ ԱԳՆԱյս մարդկանց համար մարդկային կյանքը ոչ մի արժեք չունի. ՍրբազանԱրտաշատում եւ Վեդիում էլ կունկնդրեն իտալական արիաներՈւղիղ. Բագրատ Սրբազանը մամուլի ասուլիս է հրավիրել, շարժումը նոր փուլ է մտնումՔերոբյանին առնչվող գործում պարզվելու է, որ պետությանն ամենամեծ վնասը պատճառել է ՔԿ-ն. Վահրամ ՄիրաքյանՆերկաները պղծեցին մեր պատմությունն ու եկեղեցին. ՇպռոտՈրոնվում են ԱԺ նախկին պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանն ու նրա որդինԱզգային ժողովից պատվիրակություն կմեկնի ՍտրասբուրգՀունիսի 19. Օրվա խորհուրդՊատգամավոր Իշխան Զաքարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել էՀիմա էլ հերթը հասել է խաչքարերինԻ՞նչ է ակնկալում իշխանությունն իրականում ՀԱՊԿ-ին հաթաթա տալով․ «Իրավունք»«Հրապարակ». Տեղը գաղտնի են պահում, որ սրբազան շարժումը հանկարծ «չհարամի» «Կոմանդույուշչին» կողքի կռիսներին է փնտրում․ «Իրավունք»«Ժողովուրդ». Պատվերով քրգործեր՝ այլախոհների դեմ. քննչական կոմիտեն ՔՊ-ականների հանցանքները չի տեսնում«Ժողովուրդ». Քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի` «ֆազի» սպանության գործով ներգրավվել է ԱԱԾ-նԱննա Հակոբյանը հաստատել է, որ մեծ գումարներ է պահանջել գործարարներից«Հրապարակ»․ ՔՊ-ական նախկին պաշտոնյայի դեմ, մեծ ծավալի չարաշահումների փաստով վարույթ է հարուցվելԻշխանությունը տոնական տրամադրություն ունի. «Սրբազան շարժումը» «պառակտել են». «Ժողովուրդ»Սպիտակ տունը ծանր է տանում Պուտինի այցը Հս. ԿորեաՌուսական ստրատեգիական նշանակություն օպերացիան ակտիվորեն զարգանում է (Քարտեզ)Ֆրանսիայում արդեն ՄԱՍՈՆՆԵՐՆ են բողոքի ցույց անցկացնում (Տեսանյութ)Մեկնարկել են Վլադիմիր Պուտինի եւ Կիմ Չեն Ինի բանակցությունները (Տեսանյութ)Կրեմլը պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում. MI6Կուզեի մարմնավորել մի քանի օրով Ստալինի կերպարը Հայաստանում. Յուրա ԻգիթխանյանԵՎՐՈ-2024. Պորտուգալիայի կամային հաղթանակը Չեխիայի ընտրանու նկատմամբ(տեսանյութ)Ինչո՞ւ է մինչ օրս զինվորական դատախազի տեղակալ Վահագն Մուրադյանը շարունակում պաշտոնավարել. meganews.amԿՅԱՆՔԻՑ ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ ՀԵՌԱՑԵԼ Է 44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀՐԱՉՅԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ՄԱՅՐԸՍԵՎԱԿՅԱՆ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ՏՈՆ ԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄԾեծկռտուք` Թուրքիայի եւ Վրաստանի երկրպագուների միջեւ(տեսանյութ)Սովետական հեռուստացույց, որը նախկինում շատերի անբաժան ընկերն էրԵՎՐՈ-2024. Թուրքիայի հավաքականը հաղթեց Վրաստանի ընտրանուն (տեսանյութ)Մեր Հին Երևանից մի փոքր հատված․ ժամանակենր, երբ ամեն ինչ գունագեղ էրՍա լեւոնտերպետրոսյանիզմ է` նեոֆաշիստների ձեռամբ. Սերգեյ ՇաքարյանցՎաղը տեղի կունենա Բագրատ Սրբազանի մամուլի ասուլիսը․ կներկայացվեն Շարժման հետագա քայլերըՊՆ-ն 1991 ստորաբաժանման՝ ԱԲ խմբում պարտադիր ժամկետային զինծառայության մրցույթ է հայտարարումՀայաստանը որևէ ազդակ չի ուղարկել ԱՊՀ-ից դուրս գալու կամ համագործակցությունում իր մասնակցությունը թուլացնելու ցանկության մասին․ ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարՌուսական «Դրակոնները» կրակ են թափում Չասով Յարում ուկրաինական դիրքերի վրա (Տեսանյութ)Խորհրդարանական ընդդիմության մանդատները պահելն ինչպես 2022-ին, առավել եւս այսօր, հարց չի լուծում. Բաբայան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода