Փոխարժեք: $ , ,
ՀԵՌՈՒ ՓԱԽԵՔ ՓՐԿԻՉՆԵՐԻՑ Դելի դարձած իմ Երեւան. հնդիկների թիվը Հայաստանում արագ տեմպերով աճում է/ վտանգները / օգո՞ւտ կա ՇՏԱՊ. Ադրբեջանն ազատ է արձակում 32 հայ զինծառայողների, Հայաստանը՝ 2 ադրբեջանցի զինծառայողների ՀՀ և Իրանի պատվիրակությունները քննարկել են Հայաստանում իրանական առևտրի կենտրոն բացելու հարցը Հայտնի է պատվո պահակային վաշտում զինվորական ծառայության անցնելու զորակոչիկների ընտրության օրը Նշվել է թեյի ամենաօգտակար տեսակը օրգանիզմի համար Անջելինա Ջոլին մտադիր է հեռանալ Հոլիվուդից Հայաստանը կմասնակցի ՈՒԵՖԱ Ռեգիոնների գավաթին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կմասնակցեն բրյուսելյան գագաթաժողովին Չեմ բացառում, որ հայեր կգնան, Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան, Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան

Հայաստանում իշխանությունը փսլինքներից է կախված` բառի բուն եւ փոխաբերական իմաստով. Ուրիխանյան

Տեսանյութեր

ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեն քրեա­կան վա­րույթ է նա­խա­ձեռ­նել «Հան­րա­յին ձայն» կու­սակ­ցութ­յան ցու­ցա­կով ա­վա­գա­նու ան­դամ ընտր­ված, «Ալ­յանս» կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ ՏԻԳՐԱՆ ՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆԻ նկատ­մամբ` ՀՀ-ում սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը բռնի տա­պա­լե­լու ա­ռե­րե­ւույթ հրա­պա­րա­կա­յին կոչ հնչեց­նե­լու հա­մար։ Այս մա­սին հայտ­նում է ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեի մա­մու­լի ծա­ռա­յութ­յու­նը։ Նշ­վում է, որ Տիգ­րան Ու­րի­խան­յանն իր «Ֆեյս­բուք» սո­ցիա­լա­կան կայ­քում ու յու­թուբ­յան ա­լի­քում տե­սագ­րութ­յուն է հրա­պա­րա­կել, ո­րում պա­րու­նա­կել են իշ­խա­նութ­յու­նը զավ­թե­լուն եւ սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գը բռնի տա­պա­լե­լուն ուղղ­ված հրա­պա­րա­կա­յին կո­չեր: «Ի­րա­վունք»-ը ե­րեկ մին­չեւ դեպ­քե­րի կտրուկ զար­գա­ցու­մը ա­ռիթ էր ու­նե­ցել զրու­ցե­լու նրա հետ:

— Պա­րոն Ու­րի­խան­յան, մինչ Ե­րե­ւա­նում ակ­տիվ քննարկ­վում էր, թե ինչ­պես պետք է լուծ­վի հե­տընտ­րա­կան արդ­յունք­նե­րի հե­տե­ւան­քով առ­կա քա­ղա­քա­յին ճգնա­ժա­մը` Ար­ցա­խում ի­րա­վի­ճա­կը պա­տե­րազ­մա­կան է: Ի՞նչ կա­սեք այս մա­սին:

— ՀՀ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յու­նը եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին, մեղմ ա­սած, ա­վանտ­յու­րան, ո­րը սկիզբ դրվեց 2018 թվա­կա­նին կամ դրա­նից էլ ա­ռաջ` այս իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ձե­ռամբ հան­գեց­րեց խայ­տա­ռակ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կի: Սա ու­ղիղ բնո­րո­շող լակ­մուսն է, թե ինչ հա­վա­նա­կան զար­գա­ցում­ներ են լի­նե­լու այ­սու­հե­տեւ: Իսկ ժա­մա­նա­կա­յին ա­ռու­մով ա­մեն ինչ շատ ա­րագ է զար­գա­նում, հե­տե­ւա­բար վա­տա­գույն սցե­նա­րը նոր էս­կա­լա­ցիան եւ լայ­նա­մասշ­տաբ պա­տե­րազմն էր: Հա­յաս­տա­նի ռազ­մա­կան պո­տեն­ցիա­լը, հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը տա­րա­ծաշր­ջա­նում, գոր­ծըն­կեր պե­տութ­յուն­նե­րի եւ ընդ­հան­րա­պես ար­տա­քին գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ, այդ թվում` ռազ­մա­վա­րա­կան, հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ի­րա­վի­ճա­կը, հայտ­նի է բո­լո­րին: Ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նի հետ, ո՞վ է պաշտ­պա­նե­լու, ի՞նչ է տե­ղի ու­նե­նա­լու… Բ­նա­կա­նա­բար, հզո­րա­ցող Ադր­բե­ջա­նը եւ դրան ա­ջակ­ցող Թուր­քիան հար­ցե­րը լու­ծե­լու են շատ ա­րագ` պատ­մա­կան օ­րի­նա­չա­փութ­յան շրջա­նակ­նե­րում: 100 տա­րի ա­ռաջ եւ դրա­նից էլ ա­ռաջ ներ­քին դա­վա­ճան­նե­րի ի­րա­գոր­ծած ծրա­գի­րը կրկնվե­լու է, ե­թե ո­չինչ ա­րագ չփոխ­վի: Իսկ ա­րագ փո­խե­լու հա­մար պետք է ի­րա­կա­նաց­նել շատ ա­րագ իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն, պետք է փոխ­վի բա­նակ­ցո­ղը, եւ նոր ռել­սե­րի վրա դրվի դաշ­նա­կից­նե­րի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը` տա­րա­ծաշր­ջա­նում այլ պե­տութ­յուն­նե­րի եւ գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի շա­հե­րի հա­մադ­րութ­յան եւ հա­կադ­րութ­յան հի­ման վրա: Դ­րա­նից հե­տո` ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում պետք է լուծ­վի ՀՀ անվ­տան­գութ­յան հար­ցը: Այս ա­մենն ան­գամ ու­սա­նո­ղին կամ ա­շա­կեր­տին հասա­նե­լի պար­զութ­յան մեջ է:­Վեց օր ա­ռաջ ու­ղիղ հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րե­ցի, որ ժա­մեր են մնա­ցել պա­տե­րազ­մին, ե­թե ո­չինչ չփոխ­վի: Րո­պե ա­ռաջ պետք է ժո­ղո­վուր­դը դուրս գա փո­ղոց, այդ թվում` պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում:

— Անդ­րա­դառ­նանք նաեւ Ե­րե­ւա­նի ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րին: Որ­քա­նո՞վ ար­դա­րաց­վե­ցին սպա­սում­նե­րը:

— Կար­ծում եմ` շնոր­հա­վո­րե­լու ա­ռիթ չկա: Ցա­վոք, ՔՊ-ն 0,2 տո­կո­սի փո­խա­րեն` ստա­ցավ մի փոքր ա­վել: Այն ա­վանտ­յու­րան, ո­րը հի­մա սկիզբ է ա­ռել` քվե ու ման­դատ փախց­նե­լու եւ ա­վա­գա­նու թվա­քա­նակ ա­պա­հո­վե­լու, Հայկ Մա­րութ­յա­նի հետ ար­դեն, կար­ծես թե, պարզ­վող խա­ղե­րի հետ կապ­ված` տխրութ­յուն են ա­ռա­ջաց­նում: Հե­տե­ւա­բար, այն գերն­պա­տա­կը` ծրագ­րա­յին, նպա­տա­կա­յին, ա­ռաջ­նա­յին կե­տը, խոս­քը, որ մենք տա­լիս էինք` ա­զա­տագ­րել Ե­րե­ւա­նը, կո­ռեկտ ա­սած, ՔՊ-ա­կան­նե­րից, այդ խոս­տումն ի­րա­կա­նաց­նե­լը շատ ա­վե­լի դժվար է դառ­նում` տա­նը նստած մնա­ցած մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի պատ­ճա­ռով: Բայց շնոր­հիվ նրանց, ով­քեր գնա­ցին ընտ­րա­տե­ղա­մա­սեր եւ ձայն տվե­ցին իշ­խա­նա­փո­խութ­յան օգ­տին, ան­շուշտ, այն տե­ղի ու­նե­նա­լու է: Պ­րո­ցե­սը սկիզբ է ա­ռել: Հա­մե­նայն­դեպս, միմ­յանց եւ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին շնոր­հա­վո­րենք այն առ­թիվ, որ պարզ­վեց Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նութ­յու­նը փսլիք­նե­րից է կախ­ված` բա­ռի բուն եւ փո­խա­բե­րա­կան ի­մաս­տով: Եվ մի­ֆը, թե Նի­կո­լը կամ նի­կո­լա­կան­ներն  ու­նեն լուրջ հան­րա­յին ա­ջակ­ցութ­յուն, վեր­ջա­պես ցխվեց` դրա­նից բխող հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ: Ինչ վե­րա­բե­րում է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նում կամ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում ո­րե­ւէ պաշ­տո­նի, դրա հա­մար շնոր­հա­վո­րել ոչ մի դեպ­քում պետք չէ: Վա­ղուց ար­դեն հայ­տա­րար­ված է, որ չկան ո՛չ հա­վակ­նութ­յուն­ներ, կա մի ցան­կութ­յուն` վե­րա­դարձ­նել մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին մեր հայ­րե­նի­քը:

ՀՐԱՆՏ ՍԱՐԱՖՅԱՆ

Հ.Գ.– Հար­ցազ­րույցն ամ­բող­ջութ­յամբ դի­տե՛ք տեսանյութում.


ՀԵՌՈՒ ՓԱԽԵՔ ՓՐԿԻՉՆԵՐԻՑԴելի դարձած իմ Երեւան. հնդիկների թիվը Հայաստանում արագ տեմպերով աճում է/ վտանգները / օգո՞ւտ կաՄեկ տարի առաջ ուրախանում էինք Լիխտենշտայնի հետ ոչ-ոքիից, հիմա տխրում ենք Թուրքիայի հետ ոչ-ոքիից. ՏիկնիզյանՇՏԱՊ. Ադրբեջանն ազատ է արձակում 32 հայ զինծառայողների, Հայաստանը՝ 2 ադրբեջանցի զինծառայողներիԻտալական ակումբը չի հրաժարվել Սպերցյանին ձեռք բերելու մտքից. TuttomercatowebՏիկնիզյանի գոլը` ՌՊԼ-ի տուրի լավագույնների թվում(տեսանյութ)Հակոբ Սերոբյանը` Փարիզ-2024 ամառային Օլիմպիական խաղերի մրցավար2010-ականների Լա լիգայի լավագույն ֆուտբոլիստը՝ ըստ FourFourTwo-իԱլեքսանդրա Գրիգորյանի առաջին մեդալը մեծահասակների մրցաշարումՀՀ և Իրանի պատվիրակությունները քննարկել են Հայաստանում իրանական առևտրի կենտրոն բացելու հարցըՀայտնի է պատվո պահակային վաշտում զինվորական ծառայության անցնելու զորակոչիկների ընտրության օրըՆշվել է թեյի ամենաօգտակար տեսակը օրգանիզմի համարԱնջելինա Ջոլին մտադիր է հեռանալ ՀոլիվուդիցՀայաստանը կմասնակցի ՈՒԵՖԱ Ռեգիոնների գավաթինՀայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կմասնակցեն բրյուսելյան գագաթաժողովին Չեմ բացառում, որ հայեր կգնան, Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան, Հայաստանում կապրեն. Ալեն ՍիմոնյանԱրտասովոր երգչուհի Նարգիզ Զակիրովան դիմել է հայ հանդիսատեսինՀայաստանի և Հայկական Արցախի էջը փակելու փոխարեն պետք է փակել կապիտուլյանտների, ազգադավների, թրքահպատակների և հայատյաց հայրենավաճառների էջը. Հենրիխ ԴանիելյանՔՊ-ն 525 անանուն գույք է նվեր ստացել, ումի՞ց, ինչի՞ համար. պատգամավորը` ԿԿՀ անդամի թեկնածուինԻսրայելը ճանաչել է Հայաստանը՝ որպես տարածաշրջանում ամենաանվտանգ երկիրՍպասվում է անձրևԱրցախի հանրապետությունը հունվարի մեկից համարել լուծարվա՞ծ, թե՞ ոչ. Պատասխանում է ԱՀ ԱԺ պատգամավորըՌուսաստանում ինքնաթիռը թռիչքի ժամանակ բռնկվել է (տեսանյութ)Ապագա պատմաբանները կգրեն՝ Նիկոլի ու ՔՊ-ի ձեռքերն արյունոտ էին, իսկ ուղեղները՝ ջրիկ. Էդուարդ ՇարմազանովԵվ ո՞ր մի արժանապատիվ հայը կարող է հաշտվել այն մտքի հետ, որ հազարամյակներ պայքարած ու հայկական մնացած Արցախ աշխարհը, թշնամուն հանձնվի. Արտակ ԶաքարյանՊուտինն ու Ռաիսին այսօր Մոսկվայում բանակցություններ կվարենԱվերիչ երկրաշարժից 35 տարի անց առաջին անգամ անմեղ զոհերի հիշատակի պատարագը մատուցվեց Գյումրու Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցումԲլինկենն անհամբեր է` Վաշինգտոնում բանակցությունների համար հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին. Օ'ԲրայենԱյ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավարՔոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. ՊողոսյանՍնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարարԱրցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդինՎաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցումԱրցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել ՍտեփանակերտիցԳյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելու

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода