Փոխարժեք: $ , ,
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը

Մոսկվան գրեթե բաց խոսում է սպասվող մեծ փոփոխությունների մասին

Վերլուծություն

Այն, որ նի­կոլ­յան թի­մը սկսել է Հա­յաս­տա­նին Ա­րեւ­մուտք քարշ տա­լու գոր­ծըն­թա­ցը կտրուկ ա­րա­գաց­նել` գնա­լով միայն ակն­հայտ է դառ­նում: Վեր­ջին օ­րի­նակ­նե­րից մեկն էլ նի­կոլ­յան հա­մեստ քա­րո­զիչ­նե­րից մե­կի՝ ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր Գա­գիկ Մել­քոն­յա­նի քա­րոզն էր, թե՝ ՀԱՊԿ-ը մեզ ի՞նչ է տվել, որ նրա հետ լավ լի­նենք: Ճիշտ է, քա­րոզ­չա­կան ֆո­նը նույն ծեծ­ված թե­զն է, թե հա­կա­ռա­կոր­դը մեր սահ­ման­ներ ներ­խու­ժեց, իսկ ՀԱՊԿ-ը ոչ մի ար­ձա­գանք չտվեց, եւ այլն: Ի­մաստ չու­նի նո­րից այս ծեծ­ված ան­հա­մութ­յա­նը եւ Գա­գո­յի ան­հե­տաքր­քիր ան­ձին անդ­րա­դառ­նալ, սա­կայն նրա խոս­քե­րից մե­կը հե­տաքրք­րեց:

ՆՈՒՅՆ ԱՆԻՄԱՍՏ «ԼԵԶՎԱԿՌԻՎԸ»

«­Ռու­սաս­տա­նը վա­խե­նում է, որ ե­թե Հա­յաս­տա­նը ՀԱՊԿ-ից դուրս գա, հա­ջոր­դը լի­նե­լու է Ղա­զախս­տա­նը, միան­գա­մից դուրս է գա­լու: Այ­սինքն` քանդ­վե­լու է այդ բլո­կը…»,- իր ստրա­տե­գի «հան­ճարն» է ի ցույց դնում Գա­գիկ Մել­քոն­յա­նը: Այ­սինքն, ու­զում է ա­սել, որ ի­րենց խնդի­րը միայն պար­զա­պես ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լը չէ՞, այլ «ցե­ցը գցե­լը», որ ողջ բլո­կը քանդ­վի՞: Դա՞ է ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հրա­հան­գը:

Ա­մեն դեպ­քում, ներ­կա ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ Հա­յաս­տա­նի ողջ իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գը մեկ մար­դու պես հրա­ժար­վեց մաս­նակ­ցել ըն­թա­ցող ՀԱՊԿ գա­գա­թա­ժո­ղո­վին, եւ նման ա­րա­գաց­ված եւ բաց խա­ղը նաեւ ՌԴ ԱԳՆ-ին է ինչ-որ տեղ ստի­պել՝ նույն­պի­սի բաց խա­ղի անց­նել, հա­մե­նայն­դեպս՝ հրա­պա­րա­կա­յին դաշ­տում: Այս­պես, ՌԴ ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մա­րիա Զա­խա­րո­վան ա­սաց. «Հաս­կա­նա­լի է, որ խոս­քը ար­տա­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում Հա­յաս­տա­նի կողմ­նո­րոշ­ման ար­մա­տա­կան փո­փո­խութ­յան մա­սին է: Սա ար­վում է շատ հստակ՝ Ա­րեւ­մուտ­քի ա­ռա­ջար­կով կամ հու­շու­մով: Մ­յուս կող­մից, նրանք ա­մեն կերպ փոր­ձում են քո­ղար­կել դա՝ հա­վա­տա­լով, որ այդկերպ կա­րող են պահ­պա­նել նույն մա­կար­դա­կի օգ­նութ­յու­նը եւ ինչ-որ հա­տուկ հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ»:

Այ­սինքն, այսկերպ ՌԴ ԱԳՆ-ն նախ ֆիք­սում է, թե ան­կախ նի­կոլ­յան ըն­թա­ցիկ մանր-մունր ար­դա­րա­ցում­նե­րի, ի­րենց հա­մա­րում են, որ Հա­յաս­տա­նը լու­ծում է ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան վեկտո­րի փո­փո­խութ­յան խնդիր: Բայց նաեւ փոր­ձե­լով դա ինչ-որ կերպ քո­ղար­կել, հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­նը` մաս­նա­վո­րա­պես տնտե­սա­կան դաշ­տում, այն աս­տի­ճան է կապ­ված ՌԴ-ի հետ, որ նման կտրուկ տե­ղա­շար­ժը կա­րող է իս­կա­կան պայթ­յուն ա­ռա­ջաց­նել՝ իր բե­կոր­նե­րի տակ թա­ղե­լով ա­մեն մի իշ­խա­նութ­յուն: Վեր­ջա­պես,այսպիսի ակ­նարկն իր հեր­թին է նմանվում սպառ­նա­լի­քի, թե՝ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­ներն ի­զուր են հա­վա­տում, որ «այդկերպ կա­րող են պահ­պա­նել նույն մա­կար­դա­կի օգ­նութ­յու­նը»:

­Սա­կայն նաեւ տա­րօ­րի­նակ է, որ նման սպառ­նա­լի­քից հե­տո Զա­խա­րո­վան շա­րու­նա­կում է. «Ռու­սաս­տա­նը եւ ՀԱՊԿ դաշ­նա­կից­նե­րը դեռ բաց են երկ­խո­սութ­յան հա­մար եւ պատ­րաստ են օգ­նե­լու, սա­կայն Ե­րե­ւա­նի ցան­կութ­յունն անհ­րա­ժեշտ է»: Այ­սինքն ի՞նչ, ե­թե Ե­րե­ւա­նը չցան­կա­ցավ, հե­տե­ւե­լու է հար­վա՞ծ: Բայց չէ՞ որ դա նույն «տա­պոր­նի» մո­տե­ցումն է, ո­րը ՌԴ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը շատ հա­ճախ է կի­րա­ռել: Ու դրա արդ­յուն­քում է, որ այ­սօր մաս­նա­վո­րա­պես հա­յաս­տան­յան ուղ­ղութ­յամբ կա հա­յա­թափ­ված Ար­ցախ եւ Հա­յաս­տա­նում նման ի­րա­վի­ճակ: Լավ, Հա­յաս­տանն էլ թող­նենք մի կողմ, չէ՞ որ նման քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ ՌԴ-ն հենց սե­փա­կան շա­հե­րին է հար­վա­ծում՝ երբ կանգ­նել է ողջ կով­կաս­յան տի­րույ­թը ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին կամ թուր­քե­րին զի­ջե­լու միան­գա­մայն տե­սա­նե­լի ռիս­կի ա­ռաջ: Մո­տա­վո­րա­պես այն­պես, ինչ­պես Ուկ­րաի­նա­յում եւ հետ­խորհր­դա­յին այլ երկր­նե­րում ե­ղավ, երբ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան բաց­թո­ղում­նե­րի հե­տե­ւանք­նե­րը ստիպ­ված է լու­ծել Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յու­նը:

ՌՈՒՍՆԵՐԸ ՄԵՂԱԴՐՈՒՄ ԵՆ ԱԳՆ-ԻՆ

­Սա­կայն այս ֆո­նին մեկ հե­տաքր­քիր նյո­ւանս եւս տե­սա­նե­լի է: Այս­պես, մինչ ՌԴ ԱԳՆ-ն­ ա­միս­նե­րով սպա­սում է «Ե­րե­ւա­նի ցան­կութ­յա­նը»՝ գոր­ծե­լու հա­մար, ռու­սա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան դաշ­տում այլ տեն­դենց­ներ են նկատ­վում: Օ­րի­նակ, Քա­ղա­քա­կան հե­տա­զո­տութ­յուն­նե­րի կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ա­լեք­սեյ Մու­խի­նը նման միտք հնչեց­րեց. «Չ­նա­յած հայ­կա­կան կող­մի մերժ­մա­նը, ՀԱՊԿ-ից օգ­նութ­յուն կտրա­մադր­վի… Ե­թե ​​օգ­նութ­յուն չտրա­մադր­վի, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը դա կդարձ­նեն շա­հար­կում­նե­րի ա­ռար­կա: Այդ իսկ պատ­ճա­ռով Ռու­սաս­տանն ու ՀԱՊԿ-ը գոր­ծե­լու են օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով»:

­Սա­կայն շատ ա­վե­լի ծան­րակ­շիռ մտքեր հնչեց­րեց ՌԴ Պետ­դու­մա­յի իշ­խող ու­ժը ներ­կա­յաց­նող պատ­գա­մա­վոր, Պետ­դու­մա­յի ԱՊՀ գոր­ծե­րով, եվ­րա­սիա­կան ին­տեգր­ման եւ հայ­րե­նա­կից­նե­րի հետ կա­պե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Կոնս­տան­տին Զա­տու­լի­նը: Նախ, նա եւս այն մտքին է, որ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը գնում են քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի շրջա­դար­ձի ուղ­ղութ­յամբ, թե շու­տով. «Մենք խո­սե­լու ենք Գ­յում­րիում մեր բա­զա­յի, ՀԱՊԿ-ին ան­դա­մակ­ցութ­յան, Եվ­րա­սիա­կան միութ­յանն ան­դա­մակ­ցութ­յան մա­սին», այ­սինքն, այդ կա­ռույց­նե­րին Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցութ­յան դա­դա­րեց­ման:

Ինչ վե­րա­բե­րում է հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի նման կուր­սի պատ­ճառ­նե­րին, ա­պա Զա­տու­լի­նը մի կող­մից կար­ծում է, որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յու­նը ո­րո­շել է օգտ­վել ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից՝ «Ա­րեւ­մուտ­քի դեմ մեր պայ­քա­րից: Ն­րա­նից, որ մենք հա­տուկ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն ենք ի­րա­կա­նաց­նում Ուկ­րաի­նա­յում: Ն­րանք հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նե­ցան ա­զատ­վել ի­րենց քա­ղա­քա­կան հա­կա­ռա­կորդ­նե­րից՝ Ղա­րա­բա­ղի հետ միա­սին: Ն­րանք դա ա­րե­ցին եւ դրա պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը գցե­ցին մեզ վրա։ Իսկ հի­մա շտա­պում են Հա­յաս­տա­նը որ­քան հնա­րա­վոր է ա­րագ այլ ուղ­ղութ­յամբ շրջել»: Սա­կայն սրա­նով հան­դերձ, Զա­տու­լի­նը բա­վա­կա­նին «տա­րօ­րի­նակ» այլ մտքեր եւս հնչեց­րեց. «2020 թվա­կա­նին նա (­Փա­շին­յա­նը) ձա­խո­ղեց ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, կար­ծում եմ՝ մի­տում­նա­վոր ա­րեց, քա­նի որ պետք է ա­զատ­վեր Ղա­րա­բա­ղից։ Մենք ա­սա­ցինք՝ դե գի­տեք, այս­տեղ չենք կա­րող... Դ­րա­նից հե­տո նա գնաց ընտ­րութ­յան։ Ընդ­դի­մութ­յու­նը դի­մեց մեզ եւ խնդրեց, որ ինչ-որ կերպ տե­սա­նե­լիո­րեն ա­ջակ­ցենք ի­րենց։ Ա­սա­ցինք՝ ոչ մի դեպ­քում, ե­թե Փա­շին­յա­նին ինչ-որ բան պա­տա­հի, նա ստո­րագ­րել է 2020 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի 9-ին Ղա­րա­բա­ղում պա­տե­րազ­մի ա­վար­տի այս պայ­մա­նա­գի­րը, նա ստո­րագ­րած ե­րե­քից մեկն է... Իսկ հի­մա հա­սել ենք նրան, որ դա­սագր­քերն այ­լեւս չեն ըն­դուն­վում»: Ա­պա նույն ձե­ւով, ըստ Զա­տու­լի­նի, ՌԴ-ն տա­րօ­րի­նակ վի­ճա­կում հայտն­վեց նաեւ Ար­ցա­խում, վեր­ջա­պես, ՀԱՊԿ-ի հետ կապ­ված հար­ցով: «Ի՞նչ ի­մաստ ու­ներ, որ մենք հե­տե­ւեինք Փա­շին­յա­նին»,- ա­սում է նա: ՀԱՊԿ-ի մա­սով. «Պետք էր ան­հա­պաղ ար­ձա­գան­քել, գո­նե զան­գա­հա­րել, հրա­պա­րա­կա­յին հայ­տա­րա­րել եւ այլն: Սկ­սե­ցինք ուշ ար­ձա­գան­քել, ու սրա­նից օգտ­վեց Փա­շին­յա­նը»:

Դժ­վար չէ նկա­տել, թե ինչ կա Զա­տու­լի­նի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րի տո­ղա­տա­կե­րում: Ի­մաս­տը սա է՝ Փա­շին­յա­նը կա­տա­րել է քալ, հե­տե­ւել է ռու­սա­կան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան սխալ պա­տաս­խա­նը, հե­տո նոր քայլ, նոր սխալ, եւ այդ­պես շա­րու­նակ, եւ հա­սել ենք այս վի­ճա­կին: Ա­վե­լի խոր­քե­րում ի­մաս­տը, թե­րեւս, հե­տեւ­յալն է. առ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի մեղ­քը պետք է ա­ռա­ջին հեր­թին ռու­սա­կան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեջ փնտրել, թե­րեւս հաշ­վի առ­նե­լով, որ ՌԴ-ն ն­ման եւ ա­վե­լի բարդ ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի է բախ­վում գործ­նա­կա­նում ողջ հետ­խորհր­դա­յին տի­րույ­թով մեկ:

ԻՆՉ Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ

­Բայց նշվա­ծը Զա­տու­լի­նի խոս­քի միայն տե­սա­նե­լի մասն է: Ա­վե­լի խոր­քա­յին ի­մաս­տով ա­ռաջ է գա­լիս այս հար­ցը՝ իսկ ին­չո՞ւ նա միայն հի­մա սկսեց պաշ­տո­նա­պես նման ցու­ցադ­րա­կան ակ­նարկ­ներ հնչեց­նել ռու­սա­կան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան սխալ­նե­րի մա­սին: Չ­նա­յած` կա­րե­լի է կռա­հել. գա­լիք տար­վա մար­տի 17-ին տե­ղի են ու­նե­նա­լու ՌԴ նա­խա­գա­հի ընտ­րութ­յուն­ները, եւ սպա­սե­լի է, որ այս ան­գամ 74-ամ­յա­կը լրաց­նող Լա­վրո­վը, մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ, չի մնա ԱԳՆ ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նում: Ա­վե­լին, կան խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ Զա­տու­լի­նը Լավ­րո­վի հա­վա­նա­կան փո­խա­րի­նող­նե­րից է:

­Բայց, ան­կախ դրա­նից, այս պա­հին Զա­տու­լինն իշ­խող ու­ժի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է, իսկ Ռու­սաս­տա­նում սե­փա­կան ու­ժին, նաեւ հե­ռա­ցող եր­կա­րամ­յա ղե­կա­վար­նե­րին հնա­րա­վոր փո­խա­րի­նո­ղի կող­մից քննա­դա­տե­լու ա­վան­դույթ չկա: Բայց երբ նա նման պարզ ակ­նարկ­ներ է հնչեց­նում, ա­պա դա նման է էս գլխից հղված ազ­դա­կի, որ նախ՝ Ռու­սաս­տա­նում, այդ թվում՝ իշ­խա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րում կա գոր­ծող ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մա­սին այ­լընտ­րան­քա­յին պատ­կե­րա­ցում­ներ եւ որ այդ պատ­կե­րա­ցում­ները, ըստ ա­մե­նայ­նի, շատ մոտ ա­պա­գա­յում` ար­դեն ա­միս­ներ անց կդառ­նան պաշ­տո­նա­կան կուրս:

Ե­թե այդ­պես է, ա­պա դա ար­դեն մե­սիջ է, ընդ ո­րում, ոչ միայն Նի­կո­լին, այլ ողջ հետ­խորհր­դա­յին տի­րույ­թին, թե շատ բան է փոխ­վե­լու: Թե­րեւս, դրա­նով կա­րե­լի է բա­ցատ­րել նաեւ նի­կոլ­յան թի­մի, ա­վե­լին՝ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի շտա­պո­ղա­կա­նութ­յու­նը՝ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին վեկ­տո­րի շրջա­դար­ձի հար­ցով: Հասց­նել, քա­նի դեռ Մոսկ­վան չի ան­ցել հար­ձակ­ման: Ա­ռա­վել եւս, որ այդ պա­հին շատ հա­վա­նա­կան է, որ ՌԴ-ն­ ար­դեն նաեւ ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մից կհասց­նի ձեր­բա­զատ­վել:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 


Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода