Փոխարժեք: $ , ,
Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը Արտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)

Նիկոլը, եթե մեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, ստիպված կլինի Պուտինի եւ Ալիեւի հետ հանդիպում ունենալ

Վերլուծություն

Օ­րերս ՀՀ ԱԳՆ-ից հայտ­նե­ցին, ըստ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յան՝ նո­յեմ­բե­րի 30-ին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան եւ Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան պե­տա­կան սահ­մա­նին տե­ղի կու­նե­նա եր­կու երկր­նե­րի սահ­մա­նի սահ­մա­նա­զատ­ման հանձ­նա­ժո­ղո­վի հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը: Զու­գա­հե­ռա­բար, Հա­յաս­տա­նում սկսե­ցին ա­վե­լի հա­մո­զիչ տեսք ստա­նալ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, թե Ար­ցա­խի ԱԺ-ն պատ­րաստ­վում է նիստ հրա­վի­րել:

ԻՆՉՈՒ ԱՐՑԱԽՑԻՆԵՐԸ ՈՐՈՇԵՑԻՆ ՆԻՍՏ ՀՐԱՎԻՐԵԼ

Այս եր­կու թե­մա­նե­րը պա­տա­հա­բա՞ր հա­մընկան. հա­զիվ թե: Բայց նախ փոր­ձենք հաս­կա­նալ, թե ի՞նչ է պատ­րաստ­վում քննար­կել Ար­ցա­խի ԱԺ-ն: Այս պա­հին ար­ցախ­յան դեռ պաշ­տո­նա­պես չլու­ծար­ված ԱԺ-ն կա­րող է հե­տեւ­յալ հար­ցե­րը բե­րել օ­րա­կարգ:

Ա­ռա­ջի­նը, ար­ցա­խա­հա­յե­րը մնում են Հա­յաս­տա­նում (կամ այլ երկ­րում), այս­տեղ հաս­տա­տում են վտա­րան­դի կա­ռա­վա­րութ­յուն՝ հե­ռան­կա­րում ար­ցա­խա­հա­յութ­յա­նը հայ­րե­նի տուն վե­րա­դարձ­նե­լու ծրագ­րով: Այդ թվում` ար­տա­քին գլո­բալ խա­ղա­ցող­նե­րից մե­կին օգ­նութ­յան խնդրան­քով դի­մե­լով:

Երկ­րոր­դը, ըն­դու­նում են, որ Ար­ցա­խը վերջ­նա­կա­նա­պես լու­ծար­ված է, ստա­նում են Նի­կո­լի ա­սած ՀՀ քա­ղա­քա­ցիութ­յու­նը (կամ կա­րող են հե­ռա­նալ այլ երկր­ներ), ին­տեգր­վում են այս­տեղ:

Եր­րոր­դը, սկսում են հենց այս պա­հին ար­ցա­խա­հա­յութ­յան Ար­ցախ վե­րա­դար­ձի գոր­ծըն­թաց: Թե ինչ կար­գա­վի­ճա­կով, դա հար­ցի երկ­րորդ մասն է:

­Կամ ե­թե Ար­ցա­խի ԱԺ-ն ն­ման նիստ ա­ռա­ջի­կա ամս­վա ըն­թաց­քում եւս չի գու­մա­րում, ա­պա դրա­նով մե­խա­նի­կո­րեն հաս­տատ­վում է Ար­ցա­խը լու­ծա­րե­լու մա­սին Շահ­րա­ման­յա­նի ստո­րագ­րած հայտ­նի փաս­տա­թուղ­թը, դեռ ի­րա­վա­բա­նո­րեն պահ­պան­վող ար­ցախ­յան պե­տա­կան կա­ռույց­ներն այդ հիմ­քով դառ­նում են վերջ­նա­կա­նա­պես լու­ծար­ված: Ըստ այդմ, չի լի­նե­լու ո­րե­ւէ մար­մին, որն ար­ցա­խա­հա­յութ­յան ա­նու­նից ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լու նույ­նիսկ ձե­ւա­կան լիա­զո­րութ­յուն­ներ ու­նե­նա: Դ­րա­նից հե­տո ար­ցա­խա­հա­յե­րից յու­րա­քանչ­յու­րին (կամ մանր թի­մե­րին) կմնա ո­րո­շել՝ ինչ է ա­նե­լու, կվե­րա­դառ­նա Ար­ցա՞խ, կմնա Հա­յաս­տա­նո՞ւմ, թե՞ այս­տե­ղից էլ կհե­ռա­նա: Իսկ Ա­լիե­ւը հնա­րա­վո­րութ­յուն է ստա­նում Շահ­րա­ման­յա­նի ստո­րագ­րած թուղ­թը ներ­կա­յաց­նել, որ­պես պատ­մա­կան նշա­նա­կութ­յան փաս­տա­թուղթ, թե դրա­նով հա­յե­րը հաս­տա­տել են, որ Ար­ցա­խի հետ ո­րե­ւէ կապ չու­նեն, քա­նի որ մնա­ցած բո­լոր հա­յե­րը, գտնվե­լով Հա­յաս­տա­նում, այն է՝ ոչ ադր­բե­ջա­նա­կան ու­ղիղ ճնշման տակ, լռել են` դրա­նով ըն­դու­նե­լով այդ թղթի օ­րի­նա­կան լի­նե­լը:

­Կարճ ա­սած, այս պա­հին ԱՀ ԱԺ դեռ պատ­գա­մա­վոր կոչ­վող ան­ձան­ցից է կախ­ված՝ հայ­կա­կան Ար­ցախ կոչ­վա­ծը, կամ դրա ուղ­ղութ­յամբ ո­րե­ւէ հույս լի­նե­լո՞ւ է, թե՝ ոչ: Ընդ ո­րում, նաեւ գի­տակ­ցե­լով, որ նիստ չհրա­վի­րե­լու դեպ­քում կամ հրա­վի­րե­լու եւ Շահ­րա­ման­յա­նի ստո­րագ­րածն ու­ժի մեջ թող­նե­լու դեպ­քում ԱՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր հա­մար­վող մոտ 3,5 տասն­յակ ան­ձանց վրա է մնա­լու Ար­ցա­խի ոչն­չաց­ման «դա­գա­ղի վեր­ջին մե­խը խփո­ղի» պատ­մա­կան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը: Թե­րեւս նաեւ նման պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նից, բայց ա­ռա­ջին հեր­թին սե­փա­կան թի­մե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հրա­հանգ­նե­րի արդ­յուն­քում է, որ, կար­ծես թե, սկսել են լրջո­րեն խո­սել նիս­տան­ման մի բան ա­նե­լու մա­սին: Ա­վե­լին, ինչ­պես ակ­նար­կե­ցին դեռ ո­րոշ պատ­գա­մա­վոր­ներ, այս պա­հին ակ­տիվ կու­լի­սա­յին քննար­կում­ներ են ըն­թա­նում նաեւ օ­րա­կար­գի շուրջ, այդ թվում, շատ է խոս­վում ար­ցա­խա­հա­յութ­յան մի մա­սին Ար­ցախ, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ Ս­տե­փա­նա­կերտ վե­րա­դառ­նա­լու ծրա­գիր մշա­կե­լու մա­սին: Աղբ­յուր­ներն ակ­նար­կում են, որ քննարկ­վում է նաեւ վտա­րան­դի կա­ռա­վա­րութ­յան հար­ցը, ինչ­քան էլ որ օ­րերս Ա­լեն Սի­մոն­յանն այդ կա­պակ­ցութ­յամբ հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րեց, թե Ար­ցա­խի պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի պահ­պա­նումն ու զար­գա­ցու­մը Հա­յաս­տա­նում մեծ սպառ­նա­լիք են ՀՀ անվ­տան­գութ­յա­նը։ Սա­կայն աղբ­յուր­ներն ակ­նար­կում են, որ այս պա­հին շրջա­նառ­վում է տե­սա­կետ, որ խո­շոր խա­ղա­ցող­նե­րի մոտ կա տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի փո­փո­խութ­յուն­ներ: Այ­սինքն, ե­թե մինչ այս այն հիմ­նա­կան թեզն էր, թե Ար­ցա­խը պետք է վերջ­նա­կա­նա­պես լու­ծար­վի, ա­պա այս պա­հին սկսել է ա­ռաջ­նա­յին դառ­նալ ար­ցա­խա­հա­յութ­յան վե­րա­դարձի գա­ղա­փա­րը, ո­րը ե­թե չհա­ջող­վի, ա­պա կա­րող է ծան­րութ­յան կենտ­րո­նը տե­ղա­փոխ­վել վտա­րան­դի կա­ռա­վա­րութ­յան սխե­մա­յի վրա:

ԲԱ՞Ն Է ՓՈԽՎԵԼ

­Հաս­կա­նա­լու հա­մար, թե ինչ տա­րօ­րի­նակ ի­րա­վի­ճակ է ԱՀ ԱԺ նիստ հրա­վի­րե­լու հար­ցի հետ կապ­ված, պետք է նաեւ հե­տեւ­յալ փաս­տը չմո­ռա­նանք: Դա­վիթ Իշ­խան­յա­նը Բաք­վում կա­լա­նա­վոր­ված է, եւ միակ մար­դը, ով նիստ հրա­վի­րե­լու ի­րա­վա­սութ­յուն ու­նի, դա ԱՀ ԱԺ նա­խա­գա­հի պար­տա­կա­նութ­յուն­նե­րը կա­տա­րող, փոխ­նա­խա­գահ, Սամ­վել Բա­բա­յա­նի թի­մը ներ­կա­յաց­նող Գա­գիկ Բա­ղունցն է: Նա, ինչ­պես հայտ­նի է, Հա­յաս­տան հաս­նե­լուն պես ընդ­հա­տակ էր ան­ցել: Ա­վե­լին, կա­յին խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ հե­ռա­ցել է Հա­յաս­տա­նից, եւ մեր միան­գա­մայն ար­ժա­նա­հա­վատ աղբ­յուր­նե­րը պնդում են, որ այդ­պես էլ կա: Բայց ա­հա օ­րերս Բա­ղուն­ցը ի հայտ ե­կավ՝ պաշ­տո­նա­պես ներ­կա­յաց­նե­լով իր թի­մա­կից՝ «Միաս­նա­կան հայ­րե­նիք» խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վոր եւ քար­տու­ղար Դա­վիթ Բաղ­դա­սար­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի դի­մու­մը. հա­կա­ռու­սա­կան դիր­քե­րից հան­դես ե­կող խմբակ­ցութ­յան քար­տու­ղա­րը, պարզ­վում է, ո­րո­շել է հանգր­վա­նել Ռու­սաս­տա­նում: Եվ երբ դրան հա­ջոր­դեց ԱԺ նիս­տի մա­սին խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, դա հու­շում է, որ Բա­ղուն­ցին վեր­ջա­պես «գտել» են, իսկ ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ Սա­մոն հրա­հան­գել է «ընդ­հա­տա­կից» դուրս գալ, ինչ­պես որ մինչ այդ «ընդ­հա­տակ» էին գոր­ծու­ղել՝ ԱԺ նիս­տի հրա­վի­րու­մը բա­ցա­ռե­լու հա­մար: Իսկ այն, որ Սա­մոն ա­ռանց Նի­կո­լի «դաբ­րո­յի» նման քայ­լեր չէր ա­նի, են­թադ­րե­լի է: Այ­սինքն ի՞նչ, ե­թե Նի­կո­լին մինչ այս ԱՀ ԱԺ նիստ պետք չէր, հի­մա պե՞տք է:

Այս­տեղ թե­րեւս նկա­տենք, որ ար­ցա­խա­հա­յութ­յան՝ Ար­ցախ վե­րա­դառ­նա­լու թե­մա­յին Նի­կոլն անդ­րա­դար­ձավ նաեւ իր վեր­ջին ա­սու­լի­սում, ընդ ո­րում, շատ հե­տաքր­քիր ձե­ւով: Ըստ նրա, թեեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղից բռնի տե­ղա­հան­ված հա­յե­րի վե­րա­դար­ձը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ քննարկ­վում է, այդ թվում՝ մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում, սա­կայն այ­սօր­վա դրութ­յամբ այդ վե­րա­դարձն ի­րա­տե­սա­կան չէ։ Մեկ­նա­բա­նում է այս­պես՝ ե­թե այդ մարդ­կանց վե­րա­դարձն այ­սօր ի­րա­տե­սա­կան լի­ներ, նրանք էն գլխից չէին լքի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը։

­Փոր­ձենք հաս­կա­նալ: Թե Նի­կո­լի հա­մար ինչ է նշա­նա­կում «մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­ներ» աս­վա­ծը, դա դժվար չէ կռա­հել. խոս­քը ա­րեւմտ­յան հար­թակ­նե­րի մա­սին է: Եվ նա ճիշտ է. վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս ար­ցա­խա­հա­յութ­յան վե­րա­դար­ձի մա­սին Ա­րեւ­մուտ­քում խո­սում են հա­մա­տա­րած, այդ թվում՝ պա­հան­ջե­լով Ա­լիե­ւից դրա հա­մար ստեղ­ծել բո­լոր պայ­ման­նե­րը: Այ, ե­թե ժա­մա­նա­կին, երբ մար­դիկ հե­ռա­նում էին, նույն տո­նայ­նութ­յամբ Ա­լիե­ւին պա­հանջ­ներ ներ­կա­յաց­վեին, մեծ հարց է, թե ար­ցա­խա­հա­յե­րը կհե­ռա­նա­յի՞ն: Իսկ հի­մա նման­վում է, որ ե­թե սեպ­տեմ­բե­րին դեռ մի բան էլ ար­ցա­խա­հա­յե­րին «տա­կից» հա­մո­զում էին, թե՝ գնա­ցեք, Հա­յաս­տա­նում լավ կլի­նի, Նի­կո­լը ձեզ տուն կտա, հի­մա մեկ հրա­հան­գով մո­տե­ցու­մը փոխ­վել է՝ ար­ցա­խա­հա­յե­րը պետք է վե­րա­դառ­նան: Ու նման է նրան, որ այս ան­գամ Նի­կո­լը, ով ա­ռա­ջին պա­հին խո­սում էր, թե ար­ցա­խա­հա­յե­րը կա­րող են մնալ, հի­մա ար­դեն հենց ա­րեւմտ­յան այդ հար­թակ­նե­րին է ուղ­ղում խոս­քը, թե՝ մար­դիկ չեն ու­զում վե­րա­դառ­նալ, վա­խե­նում են:

­Կա­րե­լի է նաեւ հաս­կա­նալ, թե «մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում» ին­չու հան­կարծ տո­նայ­նութ­յու­նը փոխ­վեց: Մինչ ար­ցա­խա­հա­յե­րի հե­ռա­նալն Ա­լիեւն ա­մեն կերպ հա­ճո­յա­նում էր Ա­րեւ­մուտ­քին, թե ինչ­պես կա­սեք, օ­րենք է, էս է, կգանք Բր­յու­սել, որ Նի­կո­լի հետ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» ստո­րագ­րենք: Ու հենց ար­ցախ­ցի­նե­րը հե­ռա­ցան, Ա­լիե­ւը միան­գա­մից փոխ­վեց, թե ինչ Բր­յու­սել, ես կա՛մ Մոսկ­վա­յում կբա­նակ­ցեմ, կա՛մ, ե­թե Նի­կո­լը դեմ է Մոսկ­վա­յին, կա­րող ենք եր­կու­սով նստել-խո­սել Թ­բի­լի­սիում: Գու­մա­րած, ռու­սա­կան զոր­քե­րը, ո­րոնց հա­նելն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հիմ­նա­կան նպա­տակն էր, մնա­ցին Ար­ցա­խում, ինչն ար­դեն իսկ պարզ ակ­նարկ է, որ Ա­լիե­ւը Վա­շինգ­տո­նի «գլխից թռավ»: Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը փոր­ձե­ցին Հեյ­դա­րո­վի­չին «դար­ձի բե­րել», սա­կայն ոչ միայն չկա­րո­ղա­ցան, այլ ան­գամ Բա­քուն ար­գե­լեց Վա­շինգ­տո­նի «սրբութ­յան սրբոց­նե­րից» մե­կի՝ USAID-ի գոր­ծու­նեութ­յունն Ադր­բե­ջա­նում, իսկ դրա ղե­կա­վար եւ ա­մե­րիկ­յան է­լի­տա­յում «հարց լու­ծո­ղի» հա­մա­րում ու­նե­ցող Սա­ման­տա Փաո­ւե­րին այն­պի­սի ծանր մե­ղադ­րանք­ներ ներ­կա­յաց­րեց, որ Վա­շինգ­տո­նը հա­զիվ թե կա­րո­ղա­նա դա մար­սել: Հի­մա կար­ծես թե փոր­ձե­լու են ա­րա­գաց­ված «գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խութ­յուն» սար­քել Ադր­բե­ջա­նում: Սա­կայն զգաց­վում է նաեւ, որ Ա­լիե­ւը դրան սպա­սում էր. ար­դեն իսկ սկսել է բռնել պո­տենց­իալ «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րին»:

ՆԻԿՈԼԻՆ ԻՆՉ Է ՄՆՈՒՄ

Այս­պի­սով, նման է, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը սկսել են հաս­կա­նալ՝ այն պա­հից, երբ ար­ցա­խա­հա­յե­րը հե­ռա­ցան, ի­րենք կորց­րին Ա­լիե­ւի վրա ճնշե­լու հիմ­նա­կան գոր­ծի­քա­կազ­մը: Ու հի­մա փոր­ձում են ներ­գաղթ կազ­մա­կեր­պել, բայց դա եւս հա­զիվ թե ո­րե­ւէ բան տա: Նախ, ակն­հայ­տո­րեն Ա­լիե­ւը դրան եւս պատ­րաստ է. կա­րող է ըն­դու­նել վե­րա­դար­ձող­նե­րին, տե­ղա­վո­րել Ս­տե­փա­նա­կեր­տում, քա­ղա­քա­ցիութ­յուն տալ, եւ վերջ: Կար­գա­վի­ճա­կի թե­ման ար­դեն փակ­ված է: Դա ձեռն­տու է նաեւ ռուս­նե­րին. խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի ներ­կա­յութ­յա­նը նոր տրա­մա­բա­նութ­յուն կհա­ղոր­դեն: Ե­թե չվե­րա­դառ­նան, Բաք­վի եւ Մոսկ­վա­յի հա­մար դա էլ խնդիր չէ. ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կը եւս նրանց հա­մար ըն­դու­նե­լի է: Ա­սենք ա­մե­րի­կա­ցի­ներն էլ, ե­թե այս նոր ծրագ­րե­րը չստաց­վեն, «մի կերպ» կդի­մա­նան: Ա­ռանց այդ էլ այն­քան լրջա­գույն խնդիր­ներ կան, որ այս մե­կը կա­րող է փոքր ա­նա­խոր­ժութ­յան տակ դուրս գրվել:

Ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նա­կը մնում է Նի­կո­լի վի­ճա­կը: Ինքն է խոս­տո­վա­նում՝ ար­ցա­խա­հա­յե­րի վե­րա­դար­ձը «մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում»` քննար­կում­նե­րի արդ­յուն­քում ի­րա­տե­սա­կան չէ: Ժա­մա­նակն էլ իր օգ­տին չի աշ­խա­տում. ԱՄՆ-ն մտ­նում է ծանր նա­խընտ­րա­կան փուլ, որ­տեղ կաս­կա­ծե­լի է, որ ներ­կա գոր­ծըն­թաց­ներն ա­ռաջ տա­նող ու ա­ջակ­ցութ­յուն խոս­տա­ցած ու­ժե­րը կմնան իշ­խա­նութ­յան: Մ­յուս կող­մից, Ա­լիեւն այդ­պես էլ չի գա­լիս «մի­ջազ­գա­յին հար­թակ­նե­րում» «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» ստո­րագ­րե­լու: Հեր­թա­կան զգու­շա­ցու­մը ե­կավ Ի­րա­նից՝ այդ երկ­րի ԱԳ նա­խա­րա­րի եւ Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի դես­պան­նե­րի հան­դիպ­ման մի­ջո­ցով, թե՝ ան­թույ­լատ­րե­լի է ա­րեւմտ­յան ու­ժեր տա­րա­ծաշր­ջան բե­րե­լը: Վեր­ջա­պես, Նի­կո­լի մի­ջազ­գա­յին վար­կա­նի­շը հա­սել է այն­պի­սի խղճուկ վի­ճա­կի, որ ան­գամ Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի նա­խա­գա­հը կա­րող է նրա ե­րե­սին նե­տել, թե՝ մեզ չի հե­տաքրք­րում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը ծանր վի­ճա­կում թո­ղած Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի կար­ծի­քը:

Եվ այն, որ այս ի­րա­վի­ճա­կում Նի­կո­լը ո­րո­շեց մեկ­նել Սանկտ Պե­տեր­բուրգ՝ ԱՊՀ երկր­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի ա­վան­դա­կան ոչ պաշ­տո­նա­կան հան­դիպ­մա­նը եւ կմաս­նակ­ցի Եվ­րա­սիա­կան տնտե­սա­կան միութ­յան (ԵԱՏՄ) պաշ­տո­նա­կան հան­դիպ­մա­նը, պա­տա­հա­կան չէ. գնա­լու այլ տեղ ար­դեն չի մնա­ցել: Ա­մեն դեպ­քում, այդ այ­ցի լուրն ար­դեն հաս­տա­տել է ՌԴ նա­խա­գա­հի օգ­նա­կան Յու­րի Ու­շա­կո­վը։ Միայն թե դեռ պարզ չէ՝ Սանկտ Պե­տեր­բուր­գում Նի­կո­լը կու­նե­նա՞ ե­ռա­կողմ հան­դի­պում Պու­տի­նի եւ Ա­լիե­ւի հետ. պետք է որ:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ՆՍՏԻ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ “ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ ԳՆԱՑՔ” 

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода