Փոխարժեք: $ , ,
Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը Արտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո) Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվել Արսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan Times Նոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասին Էրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեին Շառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնը

Ուկրաինայում ներիշխանական պատերազմը սկսվում է

Վերլուծություն

Բայց, ի­հար­կե, հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ Մոսկ­վա­յի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան դիր­քե­րը (Տես նաեւ https://iravunk.com/?p=270522&l=am) շա­րու­նա­կում են մե­ծա­պես կախ­ված մնալ այն բա­նից, թե Ռու­սաս­տանն ինչ հա­ջո­ղությ­ուն­ներ կամ ան­հա­ջո­ղութ­յուն­ներ կու­նե­նա Ուկ­րաի­նա­յում: Այս պա­հի պատ­կերն այն է, որ ի­րավի­ճա­կը շա­րու­նա­կում է զար­գա­նալ Մոսկ­վա­յի հա­մար լա­վա­գույն սցե­նա­րով:

Այս­պես, մի կող­մից, ռու­սա­կան բա­նա­կը շա­րու­նա­կում է ակ­տիվ հար­ձա­կու­մը մի շարք ուղ­ղությ­ուն­նե­րով, որ­տեղ ա­ռաջ­նա­յի­նը, ի­հար­կե, մնում է Ավ­դեեւ­կան: Այն 2014թ.-ից շա­րու­նա­կա­բար ամ­րապնդ­վող գո­տի է ան­մի­ջա­պես Դո­նեցկ քա­ղա­քի դի­մաց, որ­տեղ այս պա­հին ան­գամ կենտ­րո­նաց­ված են ուկ­րաի­նա­կան լա­վա­գույն ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը: Եվ փաստն այն է, որ ռու­սա­կան ու­ժերն ար­դեն կա­րո­ղա­նում են գրա­վել այս գո­տու ա­մե­նաա­մուր դիր­քե­րը` հա­րա­վից Դո­նեց­կի ուղ­ղութ­յու­նից Ավ­դեեւ­կան պաշտ­պա­նող ա­մե­նա­հին պաշտ­պա­նա­կան շրջան­նե­րը՝ արդ­յու­նա­բե­րա­կան գո­տին: Մ­յուս եր­կու ուղ­ղութ­յու­ննե­րից՝ հ­յու­սի­սից եւ հա­րա­վից ողջ Ավ­դեեւ­կան օ­ղա­կի մեջ առ­նե­լուն միտ­ված հար­ձա­կու­մը եւս շա­րու­նակ­վում է, ռուս­նե­րին միա­նա­լուն մնա­ցել է մոտ 4-5 կմ, բո­լոր ան­ցում­նե­րը կրա­կի տակ են: Կարճ ա­սած, Ավ­դեեւ­կա­յի գրա­վումն ար­դեն կարճ ժա­մա­նա­կի խնդիր է, եւ ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, դա միան­շա­նակ բու­մե­րան­գի է­ֆեկ­տով կտա­րած­վի ողջ ռուս-ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­ճա­կա­տով մեկ:

­Հա­ջորդ էա­կան գոր­ծո­նը, որն այս պա­հին աշ­խա­տում է Մոսկ­վա­յի օգ­տին, դա նե­րուկ­րաի­նա­կան մթնո­լորտն է, որն ար­դեն պայ­թում է՝ կապ­ված ինչ­պես ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի եւ, ա­ռա­ջին հեր­թին՝ նույն Ավ­դեեւ­կա­յի, ա­պա նաեւ Ա­րեւ­մուտ­քից ֆի­նան­սա­վոր­ման ծայ­րա­հեղ պա­կա­սի հետ: Եվ այն, որ հեր­թա­կան սրա­ցում­նե­րը սկսվե­ցին Ավ­դեեւ­կա­յի արդ­յու­նա­բե­րա­կան գո­տու գրավ­ման պես, աս­վա­ծի հաս­տա­տումն է:

Ուկ­րաի­նա­յի Զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր հրա­մա­նա­տար Վա­լե­րի Զա­լուժ­նին պետք է հրա­ժա­րա­կան տա՝ հա­ջորդ տար­վա գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ծրագ­րի բա­ցա­կա­յութ­յան պատ­ճա­ռով: Այս մա­սին հայ­տա­րա­րել է Գե­րա­գույն Ռա­դա­յի ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան եւ պաշտ­պա­նութ­յան կո­մի­տեի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ, իշ­խող «Ժո­ղովր­դի ծա­ռա» ու­ժը ներ­կա­յաց­նող պատ­գա­մա­վոր Մար­յա­նա Բե­զուգ­լա­յան։ «Ուկ­րաի­նա­յի զին­ված ու­ժե­րի գե­րա­գույն գլխա­վոր հրա­մա­նա­տա­րը չկա­րո­ղա­ցավ 2024 թվա­կա­նի ծրա­գիր ներ­կա­յաց­նել: Ոչ մեծ, ոչ փոքր, ոչ ա­սի­մետ­րիկ, ոչ սի­մետ­րիկ: Զին­վո­րա­կան­ներն ուղ­ղա­կի ա­սա­ցին, որ պետք է ամ­սա­կան առն­վազն 20 հա­զար քա­ղա­քա­ցու տա­նել»,- գրել է պատ­գա­մա­վորն իր ֆեյս­բուք­յան է­ջում: Իսկ դա մեկ բան է նշա­նա­կում՝ Զե­լենս­կին ո­րո­շել է անց­նել ու­ղիղ գրո­հի՝ իր ներ­կա­յիս հիմ­նա­կան հա­կա­ռա­կորդ Զա­լուժ­նիին հե­ռաց­նե­լու հա­մար:

­Պա­տաս­խա­նը չու­շա­ցավ. Ռա­դա­յում Վ­լա­դի­միր Զե­լենս­կու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ֆ­յո­դոր Վե­նիս­լավս­կին, քննա­դա­տե­լով իշ­խա­նա­կան պատ­գա­մա­վո­րին, շատ պարզ ակ­նար­կեց, որ այդ գրո­հի տակ ի­րա­կա­նում Զե­լենս­կին է։ «Կար­ծում եմ, որ տի­կին Բե­զուգ­լա­յի նման գոր­ծու­նեութ­յու­նը, նման պահ­վածքն ա­նըն­դու­նե­լի է, հե­տե­ւա­բար նրա ներ­կա­յութ­յու­նը հանձ­նա­ժո­ղո­վում կա­րող է ի­րա­կան վտանգ ներ­կա­յաց­նել ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յա­նը»,- ա­սաց պատ­գա­մա­վո­րը, ո­րը նշա­նա­կում է՝ մար­տահ­րա­վերն ըն­դուն­ված է, հի­մա տես­նենք, թե ով՝ ում:

Ի­մաստ չու­նի ներ­կա­յաց­նել հա­ջոր­դած բուռն քննար­կում­նե­րը, որ­տեղ Զե­լենս­կու թի­մը փոր­ձում է հար­ձակ­վել, Զա­լուժ­նիի թի­մը, որ­տեղ, բնա­կա­նա­բար, մեծ թիվ են կազ­մում գոր­ծող եւ նախ­կին զին­վո­րա­կան­նե­րը, պա­տաս­խա­նում են: Ընդ­հա­նուր ի­մաս­տը պարզ է. Ուկ­րաի­նա­յի քա­ղա­քա­կան ու ռազ­մա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի մի­ջեւ խո­րը կոնֆ­լիկ­տը, ո­րը սպաս­վում էր, որ մոտ ժա­մա­նակ­ներս պայ­թե­լու է, կար­ծես ար­դեն այդ փու­լում է: Մի­գու­ցե կփոր­ձեն այս ան­գամ էլ հրա­դա­դար կնքել: Բայց դա չի լու­ծում խոր­քա­յին կոնֆ­լիկ­տը: Այ­սինքն, Ավ­դեեւ­կա­յի գրավ­ման պես ուկ­րաի­նա­կան քա­ղա­քա­կան դաշ­տը հաս­տատ մեծ պայթ­յու­նից չի խու­սա­փի. պետք է մե­ղա­վոր, եւ այդ­պի­սին կա­րող է ներ­կա­յաց­վել Զե­լենս­կին կամ Զա­լուժ­նին: Արդ­յուն­քում, Մոսկ­վան Ավ­դեեւ­կա­յում ակ­տի­վաց­նում է ի­րա­դար­ձութ­յու­ննե­րի զար­գա­ցում­նե­րը՝ դրա­նով նպաս­տե­լով այդ ներ­քին պայթ­յու­նի ա­րա­գաց­մա­նը:

­Մի խոս­քով, ա­ռա­ջի­կա մեկ-եր­կու շա­բաթ­նե­րը խոս­տա­նում են ո­րո­շիչ լի­նել:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ՆՍՏԻ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ “ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ ԳՆԱՑՔ” Ադրբեջանում միկրոավտոբուսը բախվել է բեռնատարին. կան զոհ և վիրավորներԵռաբլուր այցելելն արգելելուց հետո Գալեյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է. գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքումՈ'չ ԵՄ-ն, ո'չ Ֆրանսիան, ոչ ԱՄՆ-ն պատրաստ չեն Հայաստանին անվտանգային երաշխիքներ տալ` ինչպես ՀԱՊԿ-ըԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ինչ փոխարժեքներ են սահմանվել փետրվարի 24-ին

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода