Փոխարժեք: $ , ,
Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը Արտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)

Մոսկվան անթաքույց ակնարկում է, որ փոխում է նախկին խաղի կանոնները

Վերլուծություն

­Դա­տե­լով հայ­տա­րա­րութ­յու­նից, ո­րով նա­խօ­րեին հան­դես ե­կավ Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վը, Մոսկ­վան եւս քաջ գի­տակ­ցում է, թե կոնկ­րետ ինչ խնդիր է Վա­շինգ­տո­նը հե­տապն­դում Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=270601&l=am): Չ­նա­յած, հար­ցը գի­տակ­ցե­լը չէ. Թուր­քիա-­Հա­յաս­տան-Ադր­բե­ջան ա­ռանցք սար­քե­լու ա­մե­րիկ­յան ծրագ­րե­րը նոր բան չեն, եւ Մոսկ­վան էլ նոր չէ, որ պետք է դա տես­ներ: Ա­վե­լի ճիշտ՝ Լավ­րովն ընդգծ­ված ցույց տվեց, որ գի­տակ­ցում է, թե ա­մե­րի­կա­ցի­ներն ինչ են ու­զում, դրա­նով նաեւ, որ ու­նի հա­կազ­դե­ցութ­յան հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լեր:

Այս­պես, ՌԴ ԱԳ նա­խա­րա­րը «լկտիութ­յուն» ո­րա­կեց ԱՄՆ-ի եւ ԵՄ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի այ­ցե­րը Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա, որ­տեղ նրանք պա­հան­ջում են՝ հե­տե­ւել Ռու­սաս­տա­նի դեմ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րին։ «Ա­մե­րի­կա­յի, Եվ­րա­միութ­յան եւ Անգ­լիա­յի պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի մա­սին պաշ­տո­նա­պես նշա­նակ­ված բա­նագ­նաց­նե­րը այժմ շրջում են Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յում: Գ­նում են եւ հրա­պա­րա­կավ ա­սում. «Դուք ՀԱՊԿ-ում եք, ԵԱՏՄ-ում, ԱՊՀ-ում, ՇՀԿ-ում, բայց դուք պետք է կա­տա­րեք մեր պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րով սահ­ման­ված պա­հանջ­նե­րը»: Սա, իմ կար­ծի­քով, ուղ­ղա­կի լկտիութ­յուն է»:

­Ֆիք­սե­լով դա, Լավ­րո­վը նաեւ այս ան­գամ Ուկ­րաի­նա­յի օ­րի­նա­կով ո­րոշ այլ մտքեր եւս հնչեց­րեց, ո­րը նույն Ա­րեւ­մուտ­քին պետք է որ մտա­ծե­լու լուրջ ա­ռիթ տա: Գաղտ­նիք չէ, որ այս պա­հին Ա­րեւ­մուտ­քը փոր­ձում է Ուկ­րաի­նա­յում գնալ պա­տե­րազ­մը ներ­կա վի­ճա­կով սա­ռեց­նե­լու, եւ փոր­ձում են այս մտքին տրա­մադ­րել նաեւ ռուս­նե­րին: Եվ ա­հա Լավ­րովն այս դեպ­քում էլ ար­ձա­գան­քեց ամե­նե­ւին էլ ոչ դի­վա­նա­գի­տա­կան բա­ռա­պա­շա­րով. «Ես ա­մեն ին­չի հետ հա­մա­ձայն եմ, բա­ցի այն մտքից, թե եվ­րո­պա­ցի խար­դախ­նե­րի ու գո­ղե­րի շրջա­նում հե­ղի­նա­կութ­յան մնա­ցորդ­ներ կան։ Ե­թե ​​մար­դը ձեզ մի քա­նի ան­գամ խա­բել ու կո­ղոպ­տել է, իր հե­ղի­նա­կութ­յան ի՞նչ մնա­ցորդ­ներ կա­րող է ու­նե­նալ: Հույս կա՞, որ ուշ­քի կգա ու ազ­նիվ կդառ­նա։ Ար­ժե՞ նո­րից փոր­ձել: Ն­րանց հա­մար ստո­րագր­ված բո­լոր փաս­տաթղ­թե­րը ո­չինչ չեն նշա­նա­կում։ Սա ուղ­ղա­կի շե­ղում է, որ մեկ-եր­կու տա­րի հե­տո մեջ­քիցդ դա­նա­կա­հա­րի…»:

­Թե ին­չու է Ա­րեւ­մուտ­քին այս պա­հին պետք ճնշե­լու փո­խա­րեն նո­րից խա­բել Մոսկ­վա­յին, Լավ­րո­վը բա­ցատ­րում է. «Փաստն այն է, որ մեր ռազ­մարդ­յու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րը 2024թ. կգոր­ծի ամ­բող­ջա­կան հզո­րութ­յամբ»: Այ­սինքն, ժա­մա­նակ է պետք, որ թու­լա­ցած Ուկ­րաի­նա­յին նո­րից զի­նեն: «Ե­թե ​​մեզ չհա­ջող­վեց հաղ­թել, մեզ ու­զում են խա­բել»,- ման­րա­մաս­նում է Լավ­րո­վը՝ հնչեց­նե­լով ա­մե­նա­կա­րե­ւոր միտ­քը. «Ա­պա­գա կո­րուստ­նե­րից խու­սա­փե­լու միակ մի­ջո­ցը թշնա­մուն թու­լա­ցած վի­ճա­կում մինչեւ վերջ սեղ­մելն է»:

Եր­կու նյո­ւանս այս ա­մե­նից: Նախ, Լավ­րո­վը ընդգ­ծում է, որ ռու­սա­կան ռազ­մարդ­յու­նա­բե­րութ­յու­նը հաս­նում է մաք­սի­մա­լին, եւ այդ դեպ­քում, բո­լորն են հաս­կա­նում, որ Մոսկ­վան կու­նե­նա բա­վա­րար ուժ ոչ միայն ուկ­րաի­նա­կան, այլ նաեւ մյուս, այդ թվում՝ քա­ղա­քա­կան հա­կա­մար­տութ­յուն­նե­րը լու­ծե­լու հա­մար: Երկ­րոր­դը, որն ընդգ­ծում է Լավ­րո­վը, դա այն է, որ այս փու­լում Մոսկ­վա­յի մտքով ան­գամ չի անց­նում կանգ առ­նել. կգնա մին­չեւ վերջ՝ ու­նե­նա­լով բա­վա­րար ուժ:

­Սա միայն Ա­րեւ­մուտ­քի կամ Ուկ­րաի­նա­յի հա­մար չի աս­ված: Փաս­տը, ի­րոք, այն է, որ ոչ միայն կով­կաս­յան հար­թա­կում, այլ նաեւ Կենտ­րո­նա­կան Աս­իա­յում, այն է՝ հետ­խորհր­դա­յին տի­րույ­թում հա­կա­ռու­սա­կան մի­տում­նե­րը գե­րակ­տի­վա­ցել են: Ընդ ո­րում, ոչ միայն ԱՄՆ-ի դրդմամբ. Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յում ոչ պա­կաս ակ­տիվ է Թուր­քիա­յի գոր­ծո­նը: Կմ­նա՞ ռու­սա­կան սպաս­վող նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րությ­ուն­նե­րից հե­տո Լավ­րո­վը, թե՝ ոչ, ի­հար­կե, այլ հարց է: Բայց երբ նա էս գլխից է ա­ռաջ­նա­յին պլա­նով ի ցույց դնում նախ՝ ռու­սա­կան ռազ­մա­կան պո­տեն­ցիա­լի մաք­սի­մալ մա­կար­դա­կի հաս­նե­լու սպա­սե­լի­քը, ա­պա նման ծայ­րա­հեղ կոշ­տութ­յամբ մեր­ժում է ա­րեւմտ­յան եւ մյուս ա­ռա­ջարկ­նե­րը, ա­պա այս ա­մե­նը մեկ տրա­մա­բա­նութ­յուն կա­րող է ու­նե­նալ: Սա Մոսկ­վա­յի գրե­թե ան­թա­քույց ակ­նարկն է, որ գնում է խա­ղի մինչ այս գոր­ծող կա­նոն­նե­րի փո­փո­խութ­յան, եւ բո­լոր ուղ­ղութ­յու­նն­երում ա­ռաջ­նա­յին տե­ղում է դնե­լու սե­փա­կան շա­հը՝ հիմն­ված սե­փա­կան ռազ­մա­կան հա­մա­կար­գի ա­ջակ­ցութ­յան վրա: Ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ 2024թ.-ին, այն է՝ մար­տին նա­խա­տես­ված ընտ­րութ­յուն­նե­րից հե­տո: Հաս­ցեա­տե­րե­րից ով այդ զգու­շա­ցումն ինչ­պես կըն­դու­նի, դա ար­դեն այլ հարց է:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ՆՍՏԻ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ “ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ ԳՆԱՑՔ” 

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода