Փոխարժեք: $ , ,
Երբ Նիկոլի աջակիցը 2018-ԻՆ՝ հակաեկեղեցական է, 2024-ին՝ հողատարածք զավթող Հիմա է պետք այդ համախմբումը, հետո ուշ է լինելու, Արցախում էլ այդպես եղավ. Իսրայելյան Կոնկրետ թոշակառուներին ու հիվանդ մարդկանց մահվան դուռն են ուղարկում. ահազանգ Արցախցին պետք է պայքարի իրավունքների համար, հույսներդ մի դրեք ոչ մեկի վրա. Իսրայելյան (ԱՆՈՆՍ) «ՀԵՏ Է ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՆ, ԲՆԱՋՆՋԵԼ ՆՐԱՆՑԻՑ ՇԱՏԵՐԻՆ, ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ 7 ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱ». ՄԵԼԻՔՍԵԹ ԱՐՈՍՅԱՆ Շատ շուտ մոռացանք և ուրացանք հերոսներին ում շնորհիվ դեռ ապրում ենք. Հերոսի հայրը բարձրաձայնում է Ադրբեջանցի զինծառայող է ինքնասպան եղել ԿՈՐԾԱՆՎՈՒՄ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ՈՒՐԱԽ. Ռուբեն Մխիթարյանի հիշեցումը՝ հպարտ քաղաքացուն (Video) Ստալինի ծոռը նամակ է գրել Լավրովին՝ առաջարկելով լուծարել ՄԱԿ-ը Լուսինն աստիճանաբար հեռանում է Երկրից․ հետաքրքիր փաստեր Լուսնի մասին

Կիեւում պատրաստ են իրար մորթել

Միջազգային

Ի­հար­կե, սո­վո­րա­կան պայ­ման­նե­րում Վա­շինգ­տո­նի հա­մար շատ ա­վե­լի հեշտ կլի­ներ կա­մա­վոր Ա­լիե­ւի հար­ցե­րը լու­ծել (Տես նաեւ https://iravunk.com/?p=270786&l=am): Բայց ամ­բողջ խնդիրն այն է, որ պայ­ման­նե­րը սո­վո­րա­կան չեն: Այ­սինքն, Բ­լին­քենն այ­սօր ստիպ­ված է զբաղ­վել շատ ա­վե­լի բարդ եւ լուրջ հար­ցե­րով, ո­րոնց թվում նո­րից ա­ռաջ­նա­յին դիր­քե­րում է Ուկ­րաի­նան:

­Բանն այն է, որ ԱՄՆ-ն­ այս պա­հին Ուկ­րաի­նա­յում կանգ­նած է նո­րից միան­գա­մայն պարզ խնդրի ա­ռաջ: Ռուս­ներն ակ­տիվ տեմ­պե­րով ու­ժե­ղա­նում են, ռու­սա­կան ռազ­մատն­տե­սա­կան հա­մա­լի­րը գե­րա­րագ զար­գաց­ման մեջ է, կա­րո­ղա­նում է բա­նա­կին ա­պա­հո­վել անհ­րա­ժեշտ քա­նա­կի եւ գեր­ժա­մա­նա­կա­կից մա­կար­դա­կի սպա­ռա­զի­նութ­յամբ, իսկ մո­բի­լի­զա­ցիոն ռե­սուր­սին գործ­նա­կա­նում դեռ ան­գամ ձեռք չի տվել: Նախ, ի տար­բե­րութ­յուն, Ուկ­րաի­նա­յում սկսվել է սպա­ռա­զի­նութ­յան լուրջ խնդիր: Եվ ե­թե ան­գամ ԱՄՆ-ն տա անհ­րա­ժեշտ ա­մեն բան (եւ դա էլ է դար­ձել լուրջ խնդիր՝ նե­րա­մե­րիկ­յան պայ­քա­րի եւ ֆի­նանս­նե­րի սղութ­յան հե­տե­ւան­քով), մեկ է՝ Ուկ­րաի­նան ու­նի մո­բի­լի­զա­ցիոն ռե­սուր­սի այն­պի­սի կա­տաստ­րո­ֆիկ վի­ճակ, որ պար­զա­պես Ա­րեւ­մուտ­քից ե­կած զենքն օգ­տա­գոր­ծող­ներ վա­ղը-մյուս օ­րը կա­րող են չլի­նել:

Այ­սինքն, մի այն­պի­սի վի­ճակ է, որ մոտ ա­պա­գա­յում ռուս­նե­րը կա­րող են պար­զա­պես ռազ­մա­ճա­կա­տում լու­ծել բո­լոր հար­ցե­րը, ո­րի պա­րա­գա­յում դի­վա­նա­գի­տա­կան բո­լոր խա­ղե­րը դառ­նում են ա­նի­մաստ: Եվ պա­տա­հա­կան չէ, որ Վա­շինգ­տո­նը, ինչ­պես ցույց են տա­լիս ար­դեն հա­մա­տա­րած ազ­դակ­նե­րը, փոր­ձում է ա­րա­գո­րեն ուկ­րաի­նա­կան խնդրի ինչ-որ լու­ծում գտնել, եւ այս հար­ցում ան­գամ լրջա­գույն խնդիր­ներ կան: Հի­շեց­նենք, նա­խա­գահ Զե­լենս­կին հրա­ժար­վում է ինչ­պես բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նի շուրջ նստել, այն­պես էլ՝ պաշ­տո­նը թող­նել: Արդ­յուն­քում, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը միաց­րել են Զե­լենս­կուն փո­խա­րի­նե­լու մե­խա­նիզ­մը, բայց խնդիր­նե­րի պա­կաս այս­տեղ չկա: Փոր­ձե­ցին Զե­լենս­կուն սպառ­նալ նոր «մայ­դա­նով», սա­կայն նա, ին­չի մա­սին խո­սել ենք, եւ ին­չը հաս­տա­տում են նաեւ ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը, ցույց տվեց, որ. «Կ­խա­ղա Թ­րամ­փի հա­մար»՝ միա­ժա­մա­նակ միաց­նե­լով ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի հիմ­նա­կան թեկ­նա­ծո­ւի՝ գլխա­վոր հրա­մա­նա­տար Զա­լուժ­նիի պաշ­տո­նան­կութ­յան մե­քե­նան: Այ­սինքն. «Ե­թե չկա Զա­լուժ­նին, ա­պա ԱՄՆ-ն չի ու­նե­նա Զելենսկուն հե­ռաց­նե­լու անվ­տանգ տար­բե­րակ­ներ՝ ոչ կոշտ, ոչ էլ Ռա­դա­յի մի­ջո­ցով»,- մեկ­նա­բա­նում են ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը: Բայց նաեւ նկա­տե­լով, որ այդ դեպ­քում Զա­լուժ­նին կա­րող է գնալ հե­ղաշրջ­ման: «Սա­կայն դա կնշա­նա­կի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ եւ նոր տա­րածք­նե­րի կո­րուստ», եւ Զե­լենս­կու թի­մում կար­ծում են, որ Ս­պի­տակ տու­նը չի ըն­դու­նի նման սցե­նա­րը, նշում է աղբ­յու­րը՝ ա­վե­լաց­նե­լով. «Բայց դա ռեալ հույս չէ: Ե­թե Զելենսկին ու­զում է նման շան­տա­ժով մնալ, ա­պա Ս­պի­տակ տան հա­մար ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կը չի փոխ­վում: Այն է՝ ռուս­նե­րը կա­րող են ա­ռանց ի­րեն պա­տե­րազ­մի դաշ­տում խնդիր­նե­րը լու­ծել: Այ­սինքն, կա­րող են կու­լի­սա­յին պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յան գնալ Մոսկ­վա­յի հետ. հե­ռաց­նում են Զե­լենս­կուն, իշ­խա­նութ­յան են բե­րում Զա­լուժ­նիին, Մոսկ­վան այդ ըն­թաց­քում գրա­վում է պաշ­տո­նա­պես Ռու­սաս­տա­նին միաց­ված մար­զե­րի բո­լոր տա­րածք­նե­րը: Ու Զա­լուժ­նին, փո­խա­րի­նե­լով Զե­լենս­կուն, «ստիպ­ված» է լի­նում նստել այդ նոր տա­րած­քա­յին ի­րա­վի­ճա­կը ֆիք­սող բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի»:

­Բայց աղբ­յու­րը վստահ է, որ նման հե­ռան­կա­րը հաս­կա­նում է նաեւ Զե­լենս­կին եւ ու­նի մեկ հնա­րա­վոր խա­ղա­թուղթ՝ ֆի­զի­կա­պես վե­րաց­նել Զա­լուժ­նիին: Վեր­ջինս եւս հաս­կա­նում է, որ՝ «Բան­կո­վա­յան կփոր­ձի վե­րաց­նել ի­րեն ա­մեն դեպ­քում՝ պաշ­տո­նից կհե­ռաց­նեն, թե՝ ոչ, քա­նի որ նա մշտա­կան սպառ­նա­լիք է Զելենսկու հա­մար: Ուս­տի, ու­զում է, թե՝ ոչ, պետք է մնա խա­ղի մեջ՝ փոր­ձե­լով չե­զո­քաց­նել Զա­լուժ­նիին: Ընդ ո­րում, այս խա­ղում նա ար­դեն ոչ թե մեկն է, ով գոր­ծե­լու է ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի շա­հից ել­նե­լով, այլ հա­նուն սե­փա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան եւ կա­րող է անց­նել սե­փա­կան շա­հից ել­նե­լով գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի»:

Այ­սինքն, մի ի­րա­վի­ճակ է, ո­րը մի կող­մից ու­նի զար­գաց­ման տար­բեր սցե­նար­ներ, եւ բո­լորն էլ միան­գա­մայն կոշտ: Եվ մյուս կող­մից. «Ար­դեն բո­լոր խա­ղաթղ­թե­րը բա­ժան­ված են, բո­լոր ան­վե­րա­դար­ձե­լիութ­յան կե­տերն ան­ցել են, ու այս պա­հին պա­սիվ կող­մը են­թա­կա է բա­ռա­ցիո­րեն ոչն­չաց­ման: Եվ այս ա­մե­նը՝ ռազ­մա­ճա­կա­տում ռուս­նե­րի ա­ճող ճնշման ներքո»:

Այս­պի­սով, Ուկ­րաի­նա­յի նե­րիշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում կար­ծես թե ձե­ւա­վոր­վել է մի ի­րա­վի­ճակ, որ­տեղ ա­ռաջ­նա­յի­նը կոնկ­րետ իշ­խա­նա­վոր­նե­րի անձ­նա­կան շա­հերն են, ընդ ո­րում, բա­ռա­ցիո­րեն կյան­քի ու մա­հու հետ կապ­ված: Ն­ման ի­րա­վի­ճա­կում կար­ծես թե ար­դեն նաեւ ա­րեւմտ­յան տե­րե­րի վե­րահս­կո­ղա­կան դերն է սկսել իր հիմ­նա­կան ֆունկ­ցիան կորց­նել: Արդ­յուն­քում, ի թիվս այլ հար­ցե­րի, այս ի­րա­վի­ճա­կը կտրուկ ազ­դում է նաեւ ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րում կռվող զոր­քե­րի մար­տա­կան ո­գու վրա: Կա­րե­լի է մեռ­նե­լու գնալ հայ­րե­նի­քի հա­մար, բայց ոչ կոնկ­րետ պաշ­տոն­յա­նե­րի կոնկ­րետ շա­հե­րի, ա­ռա­վել եւս, երբ այդ գզվռտո­ցը զոր­քը սկսել է տես­նել: Եվ այն, որ այս ա­մե­նը ռուս­նե­րի օգ­տին է, դա էլ է հաս­կա­նա­լի:

Ա­մեն դեպ­քում, մա­հա­ցավ Հեն­րի Քի­սին­ջե­րը: Հ­զոր գոր­ծիչ, ով ներ­կա ա­մե­րիկ­յան գե­րիշ­խա­նութ­յան մո­դե­լի հիմ­նա­դիր­նե­րից էր, կամ՝ հիմ­նա­դիր­նե­րից վեր­ջի­նը: Եվ նրա մա­հը հենց այս պա­հին, կար­ծես թե, խորհր­դան­շա­կան ի­մաստ է ստա­նում՝ ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Երբ Նիկոլի աջակիցը 2018-ԻՆ՝ հակաեկեղեցական է, 2024-ին՝ հողատարածք զավթողՀիմա է պետք այդ համախմբումը, հետո ուշ է լինելու, Արցախում էլ այդպես եղավ. ԻսրայելյանԿոնկրետ թոշակառուներին ու հիվանդ մարդկանց մահվան դուռն են ուղարկում. ահազանգԱրցախցին պետք է պայքարի իրավունքների համար, հույսներդ մի դրեք ոչ մեկի վրա. Իսրայելյան (ԱՆՈՆՍ)«ՀԵՏ Է ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՆ, ԲՆԱՋՆՋԵԼ ՆՐԱՆՑԻՑ ՇԱՏԵՐԻՆ, ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ 7 ԶՐԱՀԱՄԵՔԵՆԱ». ՄԵԼԻՔՍԵԹ ԱՐՈՍՅԱՆ Շատ շուտ մոռացանք և ուրացանք հերոսներին ում շնորհիվ դեռ ապրում ենք. Հերոսի հայրը բարձրաձայնում է«Ինտեր» - «Ջենոա». Մեկնարկային կազմեր, ուղիղ հեռարձակում Ադրբեջանցի զինծառայող է ինքնասպան եղել ԿՈՐԾԱՆՎՈՒՄ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ՈՒՐԱԽ. Ռուբեն Մխիթարյանի հիշեցումը՝ հպարտ քաղաքացուն (Video)Ստալինի ծոռը նամակ է գրել Լավրովին՝ առաջարկելով լուծարել ՄԱԿ-ըԼուսինն աստիճանաբար հեռանում է Երկրից․ հետաքրքիր փաստեր Լուսնի մասինՈրպես բարի կամքի դրսևորում` ՀՀ որոշում է կայացրել Ադրբեջանի ԶՈՒ ծառայողին հանձնել ադրբեջանական կողմին․ ԱԱԾԴադարեցվել է Ադրբեջանի ԶՈՒ զինծառայողի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը․ ՔԿԱդրբեջանցի հնագետները «հետախուզական պեղումներ» են կատարել օկուպացված Արցախի Տող գյուղումԶանգվածային անկարգություն հրահրում է հենց ինքը` Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանության մյուս անդամները. ԿարապետյանՀունաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցը ՀՀ ավարտվել է.նրան ճանապարհել է փոխնախարար Արման ՍարգսյանըԲԱԶԵՅԱՆՆ ՈՒ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ, ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՈՒՄ ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ԵՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՎԱդրբեջանն ու Վրաստանը ընկերություն են ստեղծում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շահագործման համարՈր դեպքերում է սխտորն օգնում նիհարել«Կարող է ունենալ սարսափելի հետևանքներ». ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ Գերմանիայում ապազգայնացումը չի ավարտվելԱդրբեջանն ու Պակիստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենԻմ այցը Հայաստան նպատակ ունի խորացնել ՀՀ և Հունաստանի ՊՆ և ԶՈՒ միջև համագործակցությունը․ ԴենդիասՄիրզոյանը Հունաստանի ՊՆ նախարարի հետ քննարկել է տարածաշրջանի մարտահրավերները, պարգևատրել շքանշանովԱշխարհում ոչ մի բանակ նման ատելություն չի վայելում ժողովուրդների շրջանում, որքան ԱՄՆ բանակը․ ՌայիսիԴարչինն իջեցնում է ճարպակալում եւ նախադիաբետ ունեցող պացիենտների գլյուկոզայի մակարդակը. հետազոտությունՌուսաստանն ավելի շատ ընկերներ ունի, քան թշնամիներ. ՊուտինԽՍՀՄ-ի տարիների այս մետաղադրամներ ունեցողները կարող են հարստանալ ահա թե ինչպես…Դու միշտ անմահ կմնաս ինձ համար. Արամ Ասատրյանի նախկին հարսի գրառումը`գուսանի մասին.starnews.amԻրանը դեմ է տարածաշրջանում սահմանների ցանկացած փոփոխության. ՔանանիԱՆ-ն անդրադարձել է էլեկտրոնային դեղատոմսերի վերաբերյալ հաճախ հնչող հարցերիԿրեմլում մեկնաբանել են բունդեսվերի սպաների զրույցի ձայնագրությունը Ղրիմի կամրջին հարվածելու մասինՃի՞շտ է, որ նշանի մատանին 40 օր պետք չէ մատից հանելԿրեմլում հասկանում են, որ չի կարելի նախկին տեսքով վերածնել ԽՍՀՄ-ը. ՄեդվեդեւՆորակոչիկները պատրաստության կուրսեր են անցնումԵ՞րբ կսկսի մարտ ամսվա կենսաթոշակի վճարման գործընթացըԱնցանկալի հանդիպու՞մ. ինչը ստիպեց Զվարթ Ասատրյանին գնալ հայրիկի գերեզմանին երեկոյան, երբ բոլորն այդ պահին ներկա էին մեծ համերգին.starnews.amՖրանսիան հրապարակել է երկու տարվա ընթացքում Ուկրաինային տրամադրված ռազմական օգնության ցուցակըԱրևմուտքն այլևս երբեք չի գերիշխելու. ԼավրովՀունաստանի ՊՆ ղեկավարը հարգանքի տուրք է մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակինՄենք կողմ ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը՝ միջազգային օրենքի շրջանակներում․ Հունաստանի Ազգային պաշտպանության նախարարԱլիևը բողոքել է ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի դեմ տարվող իբր «անարդար աշավից»ԱՄՆ-ի նախընտրական մրցավազքում մրցում են երկու ծեր ձի. ՄեդվեդևՀունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարը ՊՆ վարչական համալիրի տարածքում անվանական եղևնի է տնկելՎահագն Վերմիշյանն ազատ արձակվեցՔննարկել ենք Հայաստան-Կիպրոս-Հունաստան եռակողմ ձևաչափով համագործակցությունը. Պապիկյանը՝ հույն գործընկերոջ հետ հանդիպման մասին (տեսանյութ)ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներԲայդենը երկու անգամ Գազայի հատվածը շփոթել է Ուկրաինայի հետ (տեսանյութ)Հայաստանում հակառուսականության այս ալիքն ունենալու է հետևանք, որը կանխատեսել պարզապես հնարավոր չէՍյուզաննա Մելքոնյանը «Славянский Базар»-ում կներկայացնի ՀայաստանըՀայաստանը ԵԱՏՄ-ից գորգերի և պարկերի համար հումքի ներկրման արտոնություն կստանա

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода