Տոյվո Կլաարը ողջունում է Տավուշի մասին Երևանի և Բաքվի պայմանավորվածությունները Ժամը՝ 09:00-ին բոլորս հավաքվում ենք Օպերայի մոտ. Վարդան Ղուկասյանի հրատապ հայտարարությունը Տավուշեցիները շարունակում են բողոքի ակցիան, ահազանգում են, որ ոստիկանները փակել են Իջևանից Նոյեմբերյան եկող ճանապարհը, որպեսզի ակցիայի մասնակիցների թիվը չավելանա. irakanum.am Բագրատ Սրբազանը միացել է միջպետական ճանապարհը փակած Բաղանիսի ու Ոսկեպարի բնակիչներին. lurer.com «Աշխատասիրության էներգիան ուղղակի հորդում էր Սերգո Երիցյանից».Հրաչյա Պապինյան Հոկտեմբերի 27-ի մութ անկյուններից մինչեւ ատոմայինից ոչ պակաս զենքերի «նվիրաբերում». ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Ինչ է ասել Պոզները Երեւան այցի ժամանակ. Սերգո Երիցյանը գրքում փակագծեր է բացել Իրանը կարող է կետային հարված հասցնել Ադրբեջանին. Բաքվում հակաալիեւյան ընդվզման հզոր ալիքն իրական է Ռուսական ուժերը ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը Օչերտինո-Բերդիչի ուղղությամբ Բաղանիսի և Ոսկեպարի բնակիչները փակել են միջպետական ճանապարհը

Հայ-ֆրանսիական «սիրավեպի» տխուր հեռանկարները

Միջազգային

­­Նի­կո­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը France 24 հե­ռուս­տաա­լի­քին տված հար­ցազ­րույ­ցում, ի­հար­կե, ցնցող էին: ­Չէ, ոչ թե այն ա­ռու­մով, որ դրան­ցով նա ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար ինչ-որ ար­տա­ռոց վտանգ­ներ մատ­նան­շեց. ոչ, քա­նի դեռ ­Հա­յաս­տա­նում կա ­Նի­կոլ, այդ վտանգ­նե­րը միշտ էլ մեր գլխին կախ­ված են լի­նե­լու: «Ցն­ցող» ա­սե­լով` այս դեպ­քում նկա­տի ու­նենք այլ բան. հա­մե­մա­տութ­յու­նն­ ըն­դա­մե­նը այդ հար­ցազ­րույ­ցից հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ Մ­յուն­խե­նի հայ­կա­կան հա­մայն­քի հետ ու­նե­ցած նրա հան­դիպ­ման հետ:

ԿՏՐՈՒԿ ՇՐՋԱԴԱՐՁ

Այս­պես, այդ հար­ցազ­րույ­ցում ­Նի­կո­լը հան­կարծ հաս­կա­ցավ, սկսեց «մտա­ծել», որ. «Ադր­բե­ջա­նը նոր հար­ձա­կում է նա­խա­պատ­րաս­տում ­Հա­յաս­տա­նի դեմ»: ­Մի­գու­ցե, հաշ­վի առ­նե­լով փաս­տը, որ ­Բա­քուն շա­րու­նա­կում է ակ­տի­վո­րեն զին­վել: ­Բայց ա­հա դրա­նից հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ ­Նի­կո­լը միան­գա­մայն դրա­կան ե­րանգ­նե­րով էր ար­տա­հայտ­վում Ա­լիե­ւի հետ մյուն­խեն­յան հան­դիպ­ման մա­սին: Այդ թվում, ինչ­պես նա տե­ղե­կաց­րեց Մ­յուն­խե­նի հայ հա­մայն­քին, Ա­լիե­ւի հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ֆիքս­վել է, որ. «­Կող­մե­րը հա­վա­տա­րիմ են մնում նախ­կի­նում ձեռք­բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րին»: ­Խոս­քը, ինչ­պես ման­րա­մաս­նեց ­Նի­կո­լը, Պ­րա­հա­յում եւ բրյու­սել­յան բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում ձեռք­բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի մա­սին է, ո­րը են­թադ­րում է Ալ­մա-Ա­թա­յի հռչա­կագ­րի հի­ման վրա սահ­ման­նե­րի փո­խա­դարձ ճա­նա­չում եւ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» կնքում: Ըստ այդմ, ­Նի­կո­լը նաեւ ֆիք­սեց, թե միա­ժա­մա­նակ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն ձեռք բեր­վեց, որ տե­ղի կու­նե­նա ԱԳ նա­խա­րար­նե­րի եւ սահ­մա­նա­զատ­ման հանձ­նա­ժո­ղո­վի հան­դի­պում: «Ե­թե այդ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րը պահ­պան­վեն, կա­տա­րու­մը կնպաս­տի սա­հմա­նա­յին լար­վա­ծութ­յան նվա­զեց­մա­նը»,- ա­սաց նա:

Ու երբ դրա­նից մեկ-եր­կու օր անց նա France 24-ին հար­ցազ­րույց է տա­լիս եւ հայ­տա­րա­րում, թե` Ադր­բե­ջա­նը պատ­րաստ­վում է պա­տե­րազ­մել, եւ դա դնում ենք մյուն­խեն­յան հի­շա­տակ­ված հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րի կող­քին, ա­պա առն­վազն «տա­րօ­րի­նակ» պատ­կեր ենք ստա­նում: Այն է. ե­թե ըն­դու­նենք, որ Ա­լիե­ւի` պա­տե­րազմ սկսե­լու մա­սին ­Նի­կո­լի մտա­հո­գութ­յուն­նե­րը տե­ղին են, ա­պա կստաց­վի, որ նա Մ­յուն­խե­նում կեղծ լա­վա­տե­սութ­յուն էր փոր­ձում հա­ղոր­դել ա­ռա­ջին հեր­թին հայ ժո­ղովր­դին, ին­չը «պա­տե­րազ­մի շե­մին կանգ­նած լի­նե­լու» պա­րա­գա­յում կնշա­նա­կի թշնա­մու օգ­տին աշ­խա­տանք: ­Կամ այս­պես. ­Նի­կո­լին հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Ա­լիե­ւը բո­լո­րո­վին այլ` խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցի մա­սին կեղծ մտքեր է ներշն­չել, եւ նա էլ ո­գե­ւոր­ված, դրանք հրա­պա­րա­կավ փո­խան­ցեց: Ու մեկ-եր­կու օ­րից գնաց ­Փա­րիզ, այդ ըն­թաց­քում հաս­կա­ցավ, որ ի­րա­կա­նում ի­րեն խա­բել են, Ա­լիե­ւի պլան­ներն այլ են` պա­տե­րազ­մա­կան, եւ սկսեց այդ մա­սին խո­սել: ­Բայց այս տար­բե­րա­կի դեպ­քում էլ պետք է մտա­ծենք, որ հան­դիպ­ման կազ­մա­կեր­պիչ ­Շոլ­ցը, այ­սինքն` նրա ներ­կա­յաց­րած Եվ­րո­պան իր հեր­թին էր ներգ­րավ­ված ­Նի­կո­լին խա­բե­լու այդ ծրագ­րի մեջ, եւ այդ Եվ­րո­պա­յի մյուս մաս­նի­կը` ­Մակ­րո­նը, օգ­նեց բա­ցա­հայ­տել այդ դի­վա­յին ծրագ­րե­րը:

­­Կամ էլ կա­րե­լի է այս­պես մտա­ծել. ի­րա­կա­նում էլ Մ­յուն­խե­նում կոնկ­րետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­ներ են ե­ղել ինչ­պես ա­վե­լի վաղ ձեռք­բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րը պա­հե­լու, այն­պես էլ ա­րա­գո­րեն արտ­գոր­ծնա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պում անց­կաց­նե­լու եւ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» ա­ռաջ տա­նե­լու մա­սին: ­Բայց այս դեպ­քում կստա­նանք, որ պա­տե­րազ­մի մա­սին խո­սե­լով, ­Նի­կոլն այս­տեղ է փոր­ձում կեղծ մտքեր ներշն­չել հայ ժո­ղովր­դին:

Ի­հար­կե, ­Նի­կո­լը նաեւ կա­րող է բա­ցատ­րել, թե ի­րա­կա­նում նոր պա­տե­րազ­մի մեծ վտանգ կա, իսկ ին­քը շար­ու­նա­կում է հա­մա­ռո­րեն բա­նակ­ցել` փոր­ձե­լով այդ ռիս­կը նվա­զեց­նել: ­Բայց դա եւս ան­պետք տար­բե­րակ կլի­նի. ե­թե Պ­րա­հա­յից եւ բրյու­սել­նե­րից սկսած, նա այդ­պես բա­նակ­ցում է, ինչ-որ բա­ներ են այդ ըն­թաց­քում պայ­մա­նա­վոր­վում, եւ հի­մա խոս­տո­վա­նում է, որ դրա­նից պա­տե­րազ­մի վտան­գը ոչ միայն չի նվա­զել, այլ Ա­լիե­ւին պար­զա­պես ժա­մա­նակ է տվել` ա­վե­լի լավ պատ­րաստ­վե­լու հա­մար, ա­պա կնշա­նա­կի, որ ­Նի­կո­լը կա­մա թե ա­կա­մա մտել է մի ուղ­ղութ­յուն, ո­րը ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար կոր­ծան­ման ա­մե­նա­կարճ ճա­նա­պարհն է: Ընդ ո­րում, դի­տա­վո­րութ­յամբ, քա­նի որ մի կող­մից խո­սե­լով նոր պա­տե­րազ­մի շատ մեծ ռիս­կի մա­սին, նա նաեւ ո­րո­շեց ագ­րե­սո­րին ցույց տալ, թե` չվա­խե­նաք, ­Հա­յաս­տա­նը «սա­ռեց­րել է իր ան­դա­մութ­յու­նը» միակ ռազ­մա­կան կա­ռույ­ցում, ո­րի ան­դամ է` ՀԱՊԿ-ում:

ՄԱԿՐՈՆԻ «ԿՏԵՐԸ»

Ա­մեն դեպ­քում, միայն այն, որ ըն­դա­մե­նը եր­կու-ե­րեք օ­րում ­Նի­կոլն իր հրա­պա­րա­կա­յին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րում գնում է նման կտրուկ շրջա­դար­ձի, ար­դեն իսկ լուրջ մտո­րում­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս: Այդ ըն­թաց­քում ի՞նչ փոխ­վեց, որ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» փո­խա­րեն նա սկսեց խո­սել նոր պա­տե­րազ­մի հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նից: ­Ժա­մա­նա­կը կարճ էր, բայց ո­րոշ տե­սա­նե­լի փո­փո­խութ­յուն­ներ կան: ­Խոս­քը նախ ­Մակ­րո­նի եւ ­Նի­կո­լի հան­դի­պման մա­սին է, ո­րից հե­տո ֆրան­սիա­կան կող­մը ­Հա­յաս­տան ու­ղար­կեց պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րին՝ ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան մա­սին ճոխ խոս­տում­նե­րով: Ն­ման է նրան, որ այս գոր­ծըն­թա­ցի ազ­դե­ցութ­յան տակ է, որ ­Նի­կո­լը սկսեց խո­սել նոր պա­տե­րազ­մի հա­վա­նա­կա­նութ­յան մա­սին, դրա­նով, ըստ էութ­յան, ցույց տա­լով, որ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը թող­նում է փա­կու­ղում: Ընդ ո­րում, ան­գամ փաս­տը, որ ­Բայ­րա­մովն ու ­Միրև­զո­յա­նը հան­դի­պե­լու են ­Բեռ­լի­նում, այդ փա­կու­ղու խնդի­րը չի հար­թում: ­Լուծ­ված չէ ­Մեղ­րիի գծի գոր­ծարկ­ման հար­ցը, ո­րի հետ կապ­ված գո­նե մինչ այս կող­մե­րը ներ­կա­յաց­րել են տրա­մա­բա­նո­րեն հա­կա­սող դիր­քո­րո­շում:

Ա­մեն դեպ­քում, առն­վազն տա­րօ­րի­նակ է նաեւ, որ թեեւ ­Նի­կո­լը խո­սում է պա­տե­րազ­մից, բայց նաեւ հայ­տա­րար­վում է ԱԳ նա­խա­րար­նե­րի հան­դիպ­ման մա­սին: Չ­նա­յած, ­Բեռ­լի­նում ԱԳ նա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պում է, եւ դա չի լու­ծում հար­ցը, թե նրանք որ մո­դե­լի պայ­մա­նագ­րի շուրջ են բա­նակ­ցե­լու (ո­րին դեռ անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռիթ կու­նե­նանք), ա­ռա­վել եւս` ինչ արդ­յու­նա­վե­տութ­յամբ եւ որ­տեղ պետք է սպա­սել Ա­լիե­ւի ու ­Նի­կո­լի հան­դի­պու­մը:

Ա­սենք, ՀԱՊԿ-ին ­Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցութ­յու­նը «սա­ռեց­նե­լու» ­Նի­կո­լի խոս­քե­րը ակ­նարկ են, որ նա շա­րու­նա­կե­լու է խու­սա­փել մոս­կով­յան հար­թա­կից: Իսկ ֆրան­սիա­կան օգ­նութ­յու­նը կար­ծես թե պետք է մաս­նա­վո­րա­պես ներ­հա­յաս­տա­նյան հար­թա­կում քա­րո­զե­լու հա­մար, թե, տե­սեք, մտա­ծում եմ երկ­րի անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­ման մա­սին. էս է, «ֆրան­սիա­կան նա­վե­րը» կգան եւ մեզ կփրկեն:

­­Միայն թե ռոտ­շիլ­դա­կան նախ­կին բան­կա­յին ֆունկ­ցիո­ներ եւ սե­փա­կան ֆեր­մեր­նե­րից վա­զե­վազ փախ­չող ­Մակ­րո­նի խոս­տում­նե­րը որ­քա­նո՞վ են օ­գուտ տա­լու:

ՆՄԱՆ ԷՐ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՇՈՈՒԻ

­­Նախ հաս­կա­նալ է պետք, թե ա­րեւմտ­յան այս բա­վա­կա­նին մա­կե­րե­սա­յին խա­ղը, որն ա­վե­լի նման է քա­րոզ­չա­կան շո­ւոի, ի­րա­կա­նում ի՞նչ ռեալ տե­ղա­շար­ժե­րի կա­րող է հան­գեց­նել ­Հա­րա­վա­յին ­Կով­կա­սում: ­Մեր օ­րե­րում «հարց լու­ծող» գոր­ծո­նը ոչ թե նախ­կի­նի պես քա­րոզ­չա­կան խա­ղերն են, այլ ռեալ ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յու­նը այս կամ այն հատ­վա­ծում: ­Մաս­նա­վո­րա­պես` Ֆ­րան­սիա­յի պա­րա­գա­յում ռեալ «հար­ցեր լու­ծե­լու» հա­մար պետք է նախ կա­րո­ղա­նալ ­Հա­յաս­տա­նում ռեալ ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յուն ա­պա­հո­վել: ­Մի քա­նի ռա­դիո­լո­կա­ցիոն կա­յան­նե­րը կամ այլ զի­նա­տե­սակ­նե­րը մի­գու­ցե ո­րոշ տհա­ճութ­յուն ռուս­նե­րին պատ­ճա­ռեն, սա­կայն դա ոչ մի կերպ ռեալ ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յան չի «քա­շում»: Ա­վե­լին, մեր ժա­մա­նակ­նե­րում ա­ռաջ­նա­յինն ան­գամ ռազ­մա­կան տեխ­նի­կան չէր, այլ՝ ռազ­մամ­թեր­քը: ­Լավ, ա­սենք Ֆ­րան­սիան ­Հա­յաս­տա­նին ինչ-որ քա­նա­կութ­յամբ «­Ցե­զար» ինք­նագ­նաց­ներ տա, կա­րո՞ղ է եր­կա­րա­ժամ­կետ կտրված­քով ա­պա­հո­վել 155 մմ­-ա­նոց ար­կե­րով, երբ այս պա­հին ամ­բողջ Եվ­րո­պան է մաս­նա­վո­րա­պես ար­կե­րի հար­ցում խո­րը ճգնա­ժա­մի ա­ռաջ կանգ­նել, ին­չը հիմ­նա­վո­րում է Ուկ­րաի­նա­յի օ­րի­նա­կը: ­Կամ, լի­նե­լու դեպ­քում, կա­րո՞ղ է մեծ քա­նա­կութ­յու­ններ հասց­նել ­Հա­յաս­տան, երբ ան­գամ օ­դա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րը կա­րող են ֆրան­սիա­կան ռազ­մա­կան բեռ­նե­րի ա­ռաջ փակ­վել: ­Մի քա­նի միա­վորն այլ հարց է, ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ ծա­վալ­նե­րը՝ միան­գա­մայն այլ, եւ այդ մասշ­տա­բի քայ­լի Ֆ­րան­սիան միան­շա­նակ պատ­րաստ չէ: ­Հա­կա­ռակ դեպք­ում նաեւ Աֆ­րի­կա­յից չէին փախ­չի: ­Նույ­նը կա­րե­լի է ա­սել նաեւ Բ­րի­տա­նիա­յի մա­սին, որն ի­րա­կա­նում հա­րավ­կով­կաս­յան այս խա­ղի հիմ­նա­կան պատ­վի­րա­տուն է: Ի՞նչ է ռազ­մա­կան ա­ռու­մով ի­րե­նից այ­սօր ներ­կա­յաց­նում Բ­րի­տա­նիան. խո­շոր հաշ­վով՝ ո­չինչ, որ ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յան մա­սին մտա­ծի: Ա­վանտ­յու­րա­ներ, ի­հար­կե, կա­րող են ա­նել, բայց ըն­դա­մե­նը այդ­քա­նը:

­­Հաս­կա­նո՞ւմ է ­Նի­կոլն ի­րե­րի նման վի­ճա­կը, որ Ա­րեւ­մուտ­քը ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յուն կա­րող է այս­տեղ ու­նե­նալ բա­ցա­ռա­պես ­Թուր­քիա­յի մի­ջո­ցով. պետք է որ հաս­կա­նա: Ու նո­րից գա­լիս ենք հիմ­նա­կան հար­ցին. իսկ ­Թուր­քիան պատ­րա՞ստ է ռազ­մա­կան հա­կա­մար­տութ­յան մեջ մտնել ­Ռու­սաս­տա­նի հետ, գու­մա­րած Ի­րա­նը:

Չ­նա­յած, ե­րե­ւի ի­րե­րի նման դրված­քը ­Նի­կո­լի հա­մար էլ է պարզ: ­Հա­կա­ռակ դեպ­քում չէր գնա այն տա­րօ­րի­նակ հայ­տա­րա­րութ­յա­նը, թե՝ ՀԱՊԿ-ում ­Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցութ­յու­նը սա­ռեց­ված է: Ն­կա­տի ու­նենք ՀԱՊԿ-ի. «­Ներ­կա պա­հին ՀԱՊԿ քար­տու­ղա­րութ­յու­նը Ե­րե­ւա­նից ՀԱՊԿ-ին ան­դա­մակ­ցութ­յան սա­ռեց­ման մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ չի ստա­ցել։ Իսկ ինչ վե­րա­բե­րում է մաս­նակ­ցութ­յու­նը սա­ռեց­նե­լու թե­զին, ա­պա, ըստ ա­մե­նայ­նի, խոս­քը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան՝ մի շարք մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի չմաս­նակ­ցե­լու մա­սին է, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նում կազ­մա­կեր­պում է կազ­մա­կեր­պութ­յու­նը»: Այ­սինքն, խո­սե­լով «սա­ռեց­ման» մա­սին, ­Փա­շին­յանն ին­չո՞ւ միա­ժա­մա­նակ դա չի հաս­տա­տում պաշ­տո­նա­կան դի­մու­մով: Չ­նա­յած, ե­թե նման պաշ­տո­նա­կան դի­մում ներ­կա­յաց­նի, ո՞վ ի­մա­նա, թե դա ­Հա­յաս­տա­նում ինչ ռեակ­ցիա ա­ռաջ կբե­րի: Այ­սինքն, ա­վե­լի նման է նրան, որ ­Նի­կո­լին «խնդրել» են ՝ նման բան պետք է հայ­տա­րա­րես, նա էլ «մեր­ժել չի կա­րո­ղա­ցել»: Ե­թե այդ­պես է, ա­պա դա նույն­պես խո­սում է քա­րոզ­չա­կան շոո­ւի վար­կա­ծի օգ­տին, ա­սենք, նաեւ ­Զե­լենս­կու՝ ­Հա­յաս­տան գա­լու մա­սին հան­կարծ տա­րած­ված լու­րը: Կ­գա՞ ­Զե­լենս­կին ­Հա­յաս­տան. կար­ծում ենք՝ ո´չ: Ն­ույն­կերպ քիչ հա­վա­նա­կան է, որ ­Փա­շին­յա­նը ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու կամ ան­դա­մութ­յան «սա­ռեց­ման» դի­մում կգրի: Այդ դեպ­քում ի՞նչ է, Ա­րեւ­մուտ­քը նման շոու է սար­քել՝ հույս ու­նե­նա­լով ռու­սա­կան ծայ­րա­հեղ կոշտ ռեակ­ցիա­յի վրա՞, ո­րը կտա­նի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի կտրուկ շի­կաց­ման:

Ե­թե ի­րա­կա­նում ա­րեւմտ­յան հաշ­վար­կը ռուս­նե­րի կոշտ ար­ձա­գան­քի վրա էր, ա­պա չստաց­վեց: ­Ճիշտ է, ԱԳՆ-ից եւ փոր­ձա­գի­տա­կան հան­րութ­յու­նից բա­վա­կա­նին կոշտ մտքեր հնչե­ցին, սա­կայն Կ­րեմ­լի ռեակ­ցիան լիո­վին հան­գիստ էր: ­Պես­կովն ըն­դա­մե­նը հայտ­նեց, թե. «­Պու­տի­նը չի շփվել ­Փա­շին­յա­նի հետ ՀԱՊԿ-ին ան­դա­մակ­ցութ­յու­նը սա­ռեց­նե­լու մա­սին նրա խոս­քե­րից հե­տո»: Իսկ ­Մոսկ­վան աշ­խա­տան­քա­յին շփում­նե­րի շրջա­նա­կում մտա­դիր է հայ գոր­ծըն­կեր­նե­րից պար­զել, թե ին­չի մա­սին է խոս­քը: Այ­սինքն, սա այն ա­ռաջ­նա­յին հար­ցը չէ, որ ­Պու­տի­նին հե­տաքրք­րում է: Ն­ման է նրան, որ ռեակ­ցիան ե­ղավ ­Լու­կա­շեն­կո­յի մի­ջո­ցով, ով նախ ակ­նար­կեց, թե՝ ­Հա­յաս­տա­նը չպետք է շտա­պի «դուրս գալ, սա­ռեց­նել», ա­պա նաեւ, թե՝ ­Փա­շին­յա­նը միայն է­մո­ցիո­նալ հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց:

Արդ­յուն­քում, այս շոուն ռեալ տե­ղա­շար­ժի հա­զիվ թե տա­նի: ­Նի­կո­լը, ճիշտ է, եւս մեկ ան­գամ ցույց տվեց, թե ի­րա­կա­նում որ դաշ­տում է ի­րեն տես­նում, բայց քա­նի դեռ ա­վե­լի ար­մա­տա­կան քայ­լե­րի չի գնա­ցել, իր պատ­կե­րա­ցում­ներն էա­կան չեն: Ար­մա­տա­կան կլի­ներ ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու պաշ­տո­նա­կան եւ կից՝ ­Հա­յաս­տա­նից  ռու­սա­կան ռազ­մա­բա­զան հե­ռաց­նե­լու ո­րո­շու­մը: Ու մեծ հարց է, թե ­Նի­կո­լը կգնա՞ նման գեր­ռիս­կա­յին քայ­լի, թե­կու­զեւ բրի­տա­նա­ցի ­Մու­րի «թանկ խա­թեր հա­մար»: Իսկ մինչ այդ, մնում է նույն հար­ցի ա­ռաջ՝ ինչ­պե՞ս է «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» կնքե­լու Ա­լիե­ւի հետ: Ե­թե ոչ, մեկ բան կմնա խոս­տո­վա­նել՝ իր քա­րո­զած «խա­ղա­ղութ­յան դա­րաշր­ջա­նը» լիո­վին ձա­խող­ված է՝ հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ:

ԻՐԱՆԸ ՉԻ ՀԱՆԴՈՒՐԺԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՆԱՏՕ-Ի ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԸ

­­Խո­սե­լով ֆրան­սիա­կան ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան մա­սին, ­Նի­կո­լը եւս մեկ կոշտ հար­ված հասց­րեց ­Հա­յաս­տա­նին: ­Սա, ըստ էութ­յան, ոչ այլ ինչ է, քան ­Հա­րա­վա­յին ­Կով­կա­սում Ֆ­րան­սիա­յի, այն է՝ ՆԱՏՕ-ի հա­մար ո­տա­տեղ ստեղ­ծե­լու ծրա­գիր: Իսկ Ի­րա­նի հա­մար դա ըն­կալ­վում է, որ­պես իր հյու­սի­սա­յին սահ­ման­նե­րին ՆԱՏՕ-ի տե­ղա­կայ­ման ռեալ հե­ռան­կար՝ հնա­րա­վոր բո­լոր ռեալ հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ:

Ի­րանն ի­րա­կա­նում իր սահ­ման­նե­րին ար­դեն ու­նի ՆԱՏՕ-ա­կան եր­կիր՝ ­Թուր­քիան: ­Սա­կայն ­Թուր­քիա­յի պա­րա­գա­յում կա սե­փա­կան շա­հե­րով ա­ռաջ­նորդ­վող պե­տութ­յուն, այ­սինքն՝ ­Թեհ­րանն այս դեպ­քում ու­նի ոչ թե ՆԱՏՕ-ի, այլ Ան­կա­րա­յի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի խնդիր: ­Հա­յաս­տա­նի պա­րա­գա­յում հե­ռան­կար­ներն այլ են. այս­տեղ ՆԱՏՕ-ի տե­ղա­կայ­ման դեպ­քում գե­րիշ­խող է լի­նե­լու ոչ թե ­Հա­յաս­տա­նի սե­փա­կան, այլ՝ ՆԱՏՕ-ի, այ­սինքն՝ ԱՄՆ-ի շա­հը: Եվ միա­ժա­մա­նակ, այն դառ­նա­լու է Ի­րա­նին ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յու­նից կտրող պատ­նեշ, հաշ­վի առ­նե­լով, որ ­Հա­յաս­տա­նում տե­ղա­վոր­վե­լով, ԱՄՆ-ՆԱՏՕ-ի հա­ջորդ թի­րախն է դառ­նա­լու Ադր­բե­ջա­նը՝ ­Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա դուրս գա­լու ան­թա­քույց ծրագ­րե­րով: Ին­չի մա­սին, ի դեպ, ա­ռանց դես ու դեն ընկ­նե­լու օ­րերս հայ­տա­րա­րեց նաեւ ­Մակ­րո­նը՝ ­Նի­կո­լի հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ:

Ն­կա­տենք նաեւ, որ վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս ­Թեհ­րա­նին վե­րագր­վող խո­րը մտա­հո­գութ­յուն­նե­րի պա­կաս չկա: ­Նախ, տա­րած­վե­ցին լու­րե­րը, որ ի­րան­ցի պաշ­տոն­յա­նե­րը, ընդ­հուպ՝ նա­խա­գահ ­Ռա­յի­սին, ծայ­րա­հեղ կոշտ մե­սիջ­ներ են փո­խան­ցել փոխ­վար­չա­պետ Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նի մի­ջո­ցով՝ նրա վեր­ջին ի­րա­նա­կան այ­ցի ժա­մա­նակ: Դ­րան էլ հա­ջոր­դեց ­Նի­կո­լի եւ ­Մակ­րո­նի այս նոր «ֆրան­սիա­կան համ­բույ­րը», ո­րը միայն սրե­լու է ­Թեհ­րա­նի ռեակ­ցիան: Ընդ ո­րում, ե­թե մինչ այս ­Թեհ­րա­նից դեռ մե­սիջ­ներ էին գա­լիս, թե պատ­րաստ­վում են ­Հա­յաս­տա­նի հետ ընդ­հուպ ռազ­մա­կան խո­րը հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան պայ­մա­նա­գիր կնքել, ա­պա նույն աղբ­յուր­նե­րը հի­մա սկսել են այլ մո­տե­ցում ի ցույց դնել: Այն է. «­Ռեշտ-Աս­տա­րա եւ ­Չա­բա­հար-­­Զա­հե­դան եր­կաթգ­ծե­րի ա­վար­տը կբա­րե­լա­վի Ի­րա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի մի­ջեւ կա­պը, եւ Հնդ­կաս­տա­նը կկա­րո­ղա­նա ա­վե­լի հեշ­տութ­յամբ հաս­նել Եվ­րա­սիա­յի ցան­կա­ցած հատ­ված ա­րեւմտ­յան ճա­նա­պար­հով»: Այն դեպ­քում, երբ մինչ այս Հնդ­կաս­տան-Ի­րան -­Ռու­սաս­տան կա­պի հիմ­նա­կան օ­ղակ ­Թեհ­րա­նը տես­նում էր ­Հա­յաս­տա­նին` ընդ­հուպ դե­պի ­Պար­սից ծոց նա­վա­հանգս­տից օգտ­վե­լու ի­րա­վուն­քով: Մ­յուս կող­մից, սա նաեւ Ադր­բե­ջա­նի հա­մար է ա­ռա­ջարկ, թե Հ­յու­սիս-­­Հա­րավ ուղ­ղութ­յա­նը նե­րառ­վելն ինչ պո­տենց­իալ օ­գուտ­ներ է խոս­տա­նում:

­­Բայց ա­սել, թե այս ա­մե­նով հան­դերձ, ­Թեհ­րա­նը (­­Մոսկ­վա­յին չմո­ռա­նանք) կհան­դուր­ժի ի դեմս Ֆ­րան­սիա­յի, ՆԱՏՕ-ի մուտ­քի հե­ռան­կա­րը ­Հա­յաս­տան, միամ­տութ­յուն կլի­ներ: Այն­պես, ինչ­պես պատ­րաստ էր պա­տե­րազ­մի մեջ մտնել թուրք-ա­զե­րիա­կան տան­դե­մի հետ՝ հա­յաս­տան­յան գի­ծը կտրե­լու դեպ­քում: Ըն­դա­մե­նը բախ­վե­լու ենք հա­վել­յալ ճնշում­նե­րի ու հա­նուն նրա, որ ­Նի­կո­լի պատ­կե­րաց­մամբ՝ ­Մակ­րոնն իր մեծ եղ­բա՞րն է. խեղճ ­Հա­յաս­տան:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆՏոյվո Կլաարը ողջունում է Տավուշի մասին Երևանի և Բաքվի պայմանավորվածություններըԺամը՝ 09:00-ին բոլորս հավաքվում ենք Օպերայի մոտ. Վարդան Ղուկասյանի հրատապ հայտարարությունըՏավուշեցիները շարունակում են բողոքի ակցիան, ահազանգում են, որ ոստիկանները փակել են Իջևանից Նոյեմբերյան եկող ճանապարհը, որպեսզի ակցիայի մասնակիցների թիվը չավելանա. irakanum.amԲագրատ Սրբազանը միացել է միջպետական ճանապարհը փակած Բաղանիսի ու Ոսկեպարի բնակիչներին. lurer.com«Աշխատասիրության էներգիան ուղղակի հորդում էր Սերգո Երիցյանից».Հրաչյա ՊապինյանՀոկտեմբերի 27-ի մութ անկյուններից մինչեւ ատոմայինից ոչ պակաս զենքերի «նվիրաբերում». ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԻնչ է ասել Պոզները Երեւան այցի ժամանակ. Սերգո Երիցյանը գրքում փակագծեր է բացելԻրանը կարող է կետային հարված հասցնել Ադրբեջանին. Բաքվում հակաալիեւյան ընդվզման հզոր ալիքն իրական էԵվրոպայի առաջնությունում, հաղթանակով մեկնարկեց Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչը«ՄՐՑԱՇԱՐԻՑ ՄԵԿ ՇԱԲԱԹ ԱՌԱՋ ՈՏՔԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔ ԷԻ ՍՏԱՑԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԳԱՎԱԹԻ ԱՐԾԱԹԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ԿԱՌԼԵՆ ՄԱՀԻՆՅԱՆՌուսական ուժերը ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանությունը Օչերտինո-Բերդիչի ուղղությամբԲաղանիսի և Ոսկեպարի բնակիչները փակել են միջպետական ճանապարհը Աչքերս լցվեց, երբ մոտեցա ԱԺ ամբիոնին ու տեսա կողքս Դեմիրճյանն է պառկած արյան մեջ. Կոստանդյան (ԱՆՈՆՍ)Ժողովուրդը, որին պարտադրում են իր հողը հանձնել եւ հեռանալ, չի կարող գոհունակ լինել. Վազգեն ՊետրոսյանԵթե այս ընթացքը չկասեցվի, ամիսներ անց հնարավոր է` պետականություն չունենանք. ՉախալյանՍա «բեսպրեդել» է` Հայաստանի պատմության մեջ չտեսնված անբարո «շոու». Նաիրա ԶոհրաբյանԱռաջին գործողությունը պետք է լիներ ուղեկցող երկու ոստիկաններին ձերբակալելը. Թաթուլ ՊետրոսյանՆիկոլի թիվ մեկ խնդիրը ՔՊ պատգամավորներին համախմբված պահելն է. Գառնիկ ԻսագուլյանԲաքվից հայտարարել են՝ «մի շարք գործոններ կան, որ վտանգում են խաղաղությանն ուղղված քայլերը»Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի, Իրանը դեմ է սահմանների փոփոխությանը․ դեսպան (Video)Փաշինյանի տավուշյան այցի «պաբոչնիյ էֆեկտը»Փաշինյանը 2018-ին սպանել է հայաստանի պետականությունը. Աննա ՄկրտչյանՎտանգված է 165 երեխայի կյանք. մանկապարտեզը փլուզման եզրին է, իսկ քաղաքապետարանը` խորը քնի մեջԻրանական սպառնալիքները կազդե՞ն Նիկոլի տրամադրությունների վրաՈւմ եւ ինչ է հուշում Արցախից ռուսական զորքի հեռանալու մեկնարկըԹոշակս չի բավականացնում բուժմանս ծախսերը հոգալու համար. ՆԱՐԻՆԵ ՈՍԿԱՆՅԱՆՈստիկանությունը ձերբակալել է Վոլգոգրադում տղամարդու առևանգած ազերիներից կազմված հանցախմբինՉորս գյուղով չեն եզրափակվի. ԴԱՎԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑԱռանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու էդ ի՞նչ քարտեզ են հրապարակել. Կիրանցի ղեկավար.24NewsԱլիևն ապրիլի 26-ին կմեկնի Բեռլին՝ բանակցելու Շոլցի հետՀՀ-ն պատրաստվում է սահմանազատման գործընթացում դե յուրե հիմնավորել Արծվաշեն անկլավի գոյությունըՀայաստանը համաձայնել է վերադարձնել 4 գյուղերը. Ադրբեջանի ԱԳՆԾաղրանկարչի մենաշնորհը  յուրացրել են քաղաքական գործիչները. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԱԼԻԿՅԱՆ   Պուտինն ու Ալիևը ապրիլի 22-ին Մոսկվայում բանակցություններ կանցկացնենԱռաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, 4 գյուղի հատվածում, գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման. վարչապետի աշխատակազմ. ArmenpressԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՄինչև մայիսի 15-ը Ադրբեջանը և Թուրքիան կստանան նվեր Տավուշի ամենակարևոր 4 կետերը. ԳեղամյանԶԱՐՄԱՆՔԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱզերի Շահին Աբբասովի հետ բերման են ենթարկվել նրա եղբայրներըՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՅՈՒՐԵՐԻԿԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻՑԿայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման` հանձնաժողովների 8-րդ նիստըՀնդիկ ուսանողները ահազանգում են՝ «Հայբուսակը» չի թողնում մասնակցել պետական ավարտական քննություններին. Hetq.amԻսրայելն ու Իրանն այլևս փոխադարձ հարվածներ չեն հասցնի. CNN24-ամյա մոսկվացուն սպանող ազերի Շախին Աբբասովին բռնել ենՆախքան ասելը, որ ՀԱՊԿ-ը պարտավոր է սահմանել իր պատասխանատվության գոտին, պետք է սահմանել ՀՀ սահմանները. ԼավրովԱրցախցիների շուրջ 65%-ը հայտարարել է, որ ցանկություն չունի արտագաղթելու ՀՀ-ից36 կգ ոսկու գործով իրավապահները կհարցաքննեն «օրենքով գող» Անդրանիկ Սողոյանի՝ Զապի փեսային.Armlur.amՌուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում հացադուլ է սկսելԷթնիկ հայերը խոշտանգվել են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից. լսումներ՝ ՄԱԿ-ի դատարանում (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода