Լրացվեց Սամվել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ կնշանակի նրան կալանքի կտանեն Փաշինյանի հետ հանդիպմանը սահմանափակվում է հանդիպման մասնակիցների մուտքը դահլիճ (տեսանյութ) Փաշինյանը Ոսկեպար է ժամանել ուղղաթիռով Բագրատ Սրբազանը չի մասնակցի Ոսկեպարում Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Սամվել Վարդանյանի մայրը ուշագնաց եղավ Ռուսական հրթիռները հարվածել են ուկրաինական «Հյուսիս» խմբավորման հրամանատարական կետին՝ հրամանատարության խորհրդակցության պահին Դատախազությունից պահանջում ենք բացել աչքերը և քայլեր ձեռնարկել․ ՀՀԿ ԳՄ-ն՝ քաղաքացու խոշտանգման մասին Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար» Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ին Նիկոլին սպասարկող մեքենան խափանվել է Սեւան-Երեւան մայրուղու վրա. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

ՆԻԿՈ՞ԼՆ ԷՐ ԳԱԳՈՅԻ «ԲԵՐԱՆՈՎ ԽՈՍՈՒՄ», ԹԵ՞ ԳԱԳՈՆ ԻՐԵՆԻՑ «ԴՈՒՐՍ ՏՎԵՑ»

Ներքաղաքական

­Վեր­ջին օ­րե­րին ՔՊ-ա­կան­նե­րը եւ հատ­կա­պես  «շուստ­րի» ջո­ջե­րը փոր­ձում էին լրագ­րող­նե­րին շրջան­ցել՝ աշ­խա­տե­լով չմեկ­նա­բա­նել Նի­կո­լի վեր­ջին աղմ­կոտ հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներն ու Զե­լենս­կու` Հա­յաս­տան  հնա­րա­վոր այ­ցի մա­սին լու­րե­րը: Օ­րի­նակ` «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գի­ր» խմբակ­ցութ­յան ղե­կա­վար Հայկ Կոն­ջոր­յա­նը նա­խօ­րեին պար­զա­պես հրա­ժար­վեց պա­տաս­խա­նել ՀԱՊԿ-ի ան­դա­մութ­յան սա­ռեց­ման եւ Զե­լենս­կու մա­սին հար­ցե­րին: Իսկ ա­հա Քո­չար­յան Ան­դոն, ով որ­պես կա­նոն պատ­րաս­տա­կա­մո­րեն է պա­տաս­խա­նում լրագ­րող­նե­րին, այս ան­գամ գե­րա­դա­սեց վազե­վազ փախ­չել նրան­ցից՝ փոք­րիկ «խո­րի­մաստ» մեկ­նա­բա­նութ­յուն տա­լով. ««­Սա­ռեց­ված» բա­ռը նշա­նա­կում է, որ սա­ռեց­ված է»:

 

ԳԱԳՈՅԻ «ԴՈՒԽՈՎԸ»

ՔՊ-ա­կա­նեն­րից ա­մե­նա­միա­մի՞­տը, թե՝ «ա­մե­նա­դու­խովն» էր Մել­քոն­յան Գա­գոն, ով ո­րո­շեց խո­սել: Էլ` թե Լու­կա­շեն­կոն «ճոր­տի կար­գա­վի­ճա­կով է ապ­րում», էլ` թե Ռու­սաս­տանն այդ ո՞վ ե­ղավ, որ մենք նրա ար­ձա­գան­քել-չար­ձա­գան­քե­լուն նա­յենք: Վեր­ջին նար­կո՞զն էր այդ­պես վրան ազ­դել կամ մի­գու­ցե հի­շե՞լ էր, որ ՔՊ-ա­կան­նե­րի մի­ջի, ա­մոթ էլ է ա­սել, գե­նե­րալն է, պետք է մյուս­նե­րին «դու­խո­վի» օ­րի­նակ ծա­ռա­յել, թե՞ մի այլ բան: Չ­նա­յած, «դու­խո­վի» տար­բե­րա­կը ե­րե­ւի բա­ցա­ռենք: Ն­կա­տի ու­նենք, որ այն պա­հին, երբ Գա­գոն ա­սում էր, թե՝ «Մենք ու­զում ենք ան­կախ եր­կիր դառ­նալ․ ում հետ ու­զենք՝ հան­դի­պենք, ում հետ ու­զենք՝ պայ­մա­նագ­րեր  կնքենք», նույն պա­հին Ա­լիե­ւը ոտ­քերն էր տրո­րում նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յու­ննե­րի վրա, թե՝ «Հա­յաս­տա­նը, ո­րը փոր­ձում է նոր տեր գտնել՝ շտա­պե­լով ինչ-որ մե­կի գիր­կը, պետք է ի­մա­նա, որ իր միակ ճա­նա­պարհն Ադր­բե­ջա­նի բո­լոր պայ­ման­ներն ըն­դու­նելն է»: Գա­գոն էլ, հաս­կա­նա­լի է, որ­պես «ան­կախ երկ­րի հպարտ պատ­գա­մա­վոր»,  բառ ան­գամ չհղեց Ա­լիե­ւի հաս­ցեին՝ դրա­նով ցույց տա­լով, որ «դու­խո­վից» մին­չեւ «Վեր­գո» թռիչ­քը շատ ա­րագ է կա­տար­վում:

Ի­հար­կե, Գա­գո­յի այս հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին պետք չէ լուրջ վե­րա­բեր­վել: Միայն թե այս դեպ­քում խնդի­րը մի փոքր այլ է: Մաս­նա­վո­րա­պես, Նի­կո՞լն էր Գա­գո­յի մի­ջո­ցով ինչ-որ մե­սիջ­ներ հղում, թե՞ դա ըն­դա­մե­նը նոր-նոր աշ­խա­տան­քի վե­րա­դար­ձած եւ մի­գու­ցե դեռ ի­րա­վի­ճա­կին չտի­րա­պե­տող Գա­գոն ի­րե­նից «դուրս տվեց»: Կամ մի­գու­ցե այս­տեղ բո­լո­րո­վին այլ հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րի՞ հետ գործ ու­նենք:

ՈՎ՞ ՏԱՐԱԾԵՑ ԶԵԼԵՆՍԿՈՒ ԱՅՑԻ ԼՈՒՐԸ

Ի­րա­կա­նում, ինչ­պես ո­րոշ հե­տաքր­քիր աղբ­յուր­ներ են հավաս­տիաց­նում, այս օ­րե­րին Նի­կո­լը փոր­ձում է կրքե­րը հան­դար­տեց­նել: Մի կող­մից` նա պետք է որ հաս­կա­նար, որ իր վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը շի­կաց­նե­լու են ոչ միայն հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, այլ նաեւ` ներ­հա­յաս­տան­յան մթնո­լոր­տը: Ընդ ո­րում, աղբ­յու­րը նաեւ կար­ծում է, որ Զե­լենս­կու հնա­րա­վոր այ­ցի մա­սին «տե­ղե­կատ­վա­կան ար­տա­հոս­քը» տե­ղը-տե­ղին նյար­դայ­նաց­րել է Նի­կո­լին: Այ­սինքն` այդ այ­ցի մա­սին ի­րա­կա­նում եվ­րո­պա­նե­րում դեռ միայն ակ­նարկ­ներ են ե­ղել, վերջ­նա­կան ո­րո­շում չկա: Եվ երբ այդ նախ­նա­կան խո­սակ­ցութ­յու­ննե­րը հայտն­վե­ցին հա­յաս­տան­յան հրա­պա­րա­կա­յին դաշ­տում, Նի­կո­լը դրա տակ դի­տա­վո­րութ­յուն է տես­նում:

­Կար­ծես թե այդ­պես էլ կա, փաստն այն է, որ Ար­ցա­խում հայ զին­վոր­նե­րի մահ­վան մեջ ու­ղղա­կի մաս­նակ­ցութ­յուն ու­նե­ցած Զե­լենս­կու հնա­րա­վոր այ­ցի մա­սին խո­սակ­ցութ­յուն­ներն էլ ա­վե­լի թե­ժաց­րին հա­յաս­տան­յան ներ­քին մթնո­լոր­տը: Ն­ման է նրան, որ Զե­լենս­կու պատ­մութ­յու­նը կպցնե­լով Նի­կո­լի վեր­ջին հա­կա­ռու­սա­կան հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին` ո­րոշ հայտ­նի ու­ժեր պար­զա­պես փոր­ձում են էլ ա­վե­լի սրել Մոսկ­վա­յի զայ­րույ­թը՝ դրա­նով Նի­կո­լին ա­սած­նե­րից նա­հան­ջե­լու եւ ռուս­նե­րի հետ թշնա­մութ­յան դաշ­տում ան­դառ­նա­լիութ­յան կե­տից այն կողմ տա­նե­լու հա­մար: Սա­կայն դա հա­վել­յալ խնդիր­ներ է ա­ռա­ջաց­րել Նի­կո­լի հա­մար: Բանն այն է, որ հան­րութ­յան մի էա­կան հատ­վա­ծը Զե­լենս­կու պատ­մութ­յու­նը տես­նում է ոչ միայն Մոսկ­վա­յի հետ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի քյալ­լա տա­լու տի­րույ­թում, այլ հա­մա­րում է ու­ղիղ ապ­տակ ողջ ժո­ղովր­դին: Եվ այն պա­հին, երբ ա­ռանց այդ էլ խնդիր­նե­րի պա­կաս չկա, սա դառ­նում է Նի­կո­լի հա­մար ա­վե­լորդ գլխա­ցա­վանք:

Ընդ ո­րում, մի այն­պի­սի ի­րա­վի­ճա­կում, որ նույ­նիսկ դժվար է ա­սել, թե ներ­հա­յաս­տան­յան մթնո­լորտն ուր է գնա­լու, ո­րի հետ կապ­ված Նի­կոլն ար­դեն իսկ լուրջ մտա­հո­գութ­յու­ներ ու­ներ: Թ­վար­կենք միայն վեր­ջին դեպ­քե­րը: Նախ` սե­ւան­ցի ձկնորս­ներն ա­մե­նաու­ղիղ ձե­ւով դուրս ե­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի դեմ, ա­վե­լին՝ պար­տադ­րե­լով ինչ-որ կերպ ի­րենց հետ լե­զու գտնել: Հի­մա էլ ծա­վալ­վում է «խո­պան­չի­նե­րի բուն­տը», ո­րը թե ինչ­պես է հու­նից հա­նել ա­ռանց այդ էլ գերն­յար­դա­յին վի­ճա­կում գտնվող Նի­կո­լին, կա­րե­լի է դա­տել այս հար­ցով նրա ե­լույ­թից, որ­տեղ ինքն ի­րեն գե­րա­զան­ցեց աբ­սուր­դի ժան­րում՝ հաս­նե­լով մարդ­կանց ոտ­քով օ­դա­նա­վա­կա­յան ու­ղար­կե­լու «գա­ղա­փա­րին»: Մեծ աղ­մուկ է նաեւ Ե­կե­ղե­ցու դեմ ցույ­ցի թե­մա­յով, եւ սա եւս հան­րա­յին կար­ծիքն ու­ղիղ կա­պում է Նի­կո­լի, այ­սինքն՝ նրա կնոջ հետ: Եվ այս­պես շա­րու­նակ: Այս ա­մե­նը Նի­կո­լի հա­մար, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ընտ­րութ­յուն­նե­րում ըն­դա­մե­նը 9 տո­կոս ձայն հա­վա­քե­լուց հե­տո, հեր­թա­կան լուրջ ազ­դակն է: Այ­սինքն, ե­թե դեռ կար կար­ծիք, թե կորց­նե­լով Ե­րե­ւա­նի ձայ­նե­րը, մեկ է, մար­զե­րը մնում են Նի­կո­լի հետ, ա­պա հի­մա, երբ նման պայթ­յուն­ներ են մար­զե­րում, այդ հույ­սը եւս սկսում է ի չիք դառ­նալ: Նաեւ  չի աշ­խա­տում եր­բեմ­նի պո­պու­լիզ­մը, ո­րը ժա­մա­նա­կին հար­յուր հա­զա­րա­վոր մարդ­կանց էր «զոմ­բիաց­նում»: Մինչ­դեռ ա­ռա­ջի­կա­յում դեռ պետք է կա­տա­րել մի շարք քայ­լեր, ո­րոնց ուղ­ղութ­յամբ ար­դեն իսկ կա ծայ­րա­հեղ հան­րա­յին ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յուն: Իսկ այդ դեպք­ում, օ­րի­նակ, ինչ­պե՞ս է Սահ­մա­նադ­րութ­յուն փո­խե­լու, էլ չա­սած, որ հեր­թա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը սկսել են կա­մաց-կա­մաց ի­րենց զգաց­նել տալ:

ՅՈՒՐԱՅԻՆՆԵՐԻ ՄՈՏ ՕՏԱ՞Ր

­Նի­կո­լի հա­մար, թե­րեւս, մեկ այլ խնդիր է, որ սե­փա­կան թի­մա­կից­ներն են սկսել, հաս­կա­նա­լով թե չհաս­կա­նա­լով, քայ­լեր կա­տա­րել, ո­րոնք էլ ա­վե­լի են շի­կաց­նում մթնո­լոր­տը: Օ­րի­նակ` հի­շա­տակ­ված աղբ­յուրն ակ­նար­կում է, որ Էջ­միած­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, մեծ աղ­մու­կից վա­խե­ցած, Նի­կո­լի հրա­հան­գով է, որ ար­գե­լե­ցին հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ակ­ցիան: Ու դրա­նից հե­տո ինչ­պե՞ս հաս­կա­նալ, որ Ա­վին­յանն ար­տո­նում է այդ ակ­ցիա­յի անց­կա­ցու­մը Ե­րե­ւա­նում: Ընդ ո­րում, ե­թե լուրջ մի­ջո­ցա­ռում լի­ներ, է­լի ո­չինչ: Բայց մաս­նա­կից­նե­րի խղճուկ քա­նա­կը հեր­թա­կան հար­վածն էր՝ ուղղ­ված Նի­կո­լին: Թե սա՞ էր քո հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ար­շա­վի ի­րա­կան թա­փը: Ընդ ո­րում, ան­կախ այն բա­նից, թե այս ար­շա­վի ա­կունք­նե­րում նա՞ էր կանգ­նած, կի՞­նը՝ Ան­նան, թե՞  այլ ծպտյալ կազ­մա­կեր­պիչ­ներ. մեկ է, հար­վա­ծը բա­ժին հա­սավ Նի­կո­լին:

­Կամ այս հա­մա­տա­րած աղմ­կոտ դեպ­քե­րի ֆո­նին ինչ­պե՞ս հաս­կա­նալ, որ Ա­վին­յա­նը հեր­թա­կան աղմ­կոտ թե­ման է օ­րա­կարգ բե­րում: Խոս­քը Կոն­դի մա­սին է, ո­րը ո­րո­շել են քան­դել, եւ մարդ­կանց այն­քան խղճուկ փոխ­հա­տու­ցում են ա­ռա­ջար­կում, որ այդ ֆո­նին ան­գամ Հ­յու­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յի նախ­կին սե­փա­կա­նա­տե­րե­րի թա­լա­նի հին պատ­մութ­յունն է սկսում իս­կա­կան բա­րե­գոր­ծութ­յան կեր­պար ստա­նալ: Այն, որ կոն­դե­ցի­նե­րը պայ­քա­րե­լու են, դա հաս­կա­նա­լի է: Են­թադ­րե­լի է նաեւ, որ այս դեպ­քում եւս Նի­կո­լը, ըստ ա­մե­նայ­նի, կգե­րա­դա­սի նա­հան­ջել: Բայց ի՞նչ է ստաց­վում, աղմ­կոտ խա­ղը սկսի Ա­վին­յա­նը, իսկ վա­խե­ցած նա­հան­ջո­ղի հա­վա­նա­կան կեր­պա­րի «դափ­նի­նե­րը» մնան Նի­կո­լի՞ն:

Ու ին­չո՞ւ միայն Ա­վին­յա­նը. ԿԳՍՄ նա­խա­րար Ժան­նան քի՞չ բան է ա­րել հա­կա­նի­կոլ­յան ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յան էլ ա­վե­լի ծաղկ­ման ուղ­ղութ­յամբ: Բա Ա­լե­նը՝ իր եղ­բոր կնո­ջով հան­դերձ: Կամ նո­րից գանք հնչեց­ված հար­ցին՝ իսկ Մել­քոն­յան Գա­գոն ի­րա­կա­նում ո՞ւմ հանձ­նա­րա­րա­կա­նով էր նմամ մեծ-մեծ հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ ա­նում: Եվ այս­պես շա­րու­նակ. դի­տա­վո­րութ­յո՞ւն է, սա­բո­տա՞ժ, թե ու­նեն վե­րին հրա­հանգ՝ Նի­կո­լին այն­պի­սի փա­կու­ղու ա­ռաջ պա­հել, որ մտքով ան­գամ չանց­նի՝ «թռնել»:

Ընդ ո­րում, հենց այն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, երբ ար­տա­քուստ հան­դարտ եւ ան­տար­բեր թվա­ցող հա­յաս­տան­յան հան­րութ­յան խոր­քե­րում սկսել են եռ­ման նշույլ­ներ նկատ­ել, ո­րոնք հա­մա­պա­տաս­խան ուղ­ղորդ­ման դեպ­քում կա­րող են լուրջ տեկ­տո­նիկ տե­ղա­շար­ժե­րի վե­րած­վել: Վեր­ջին դեպ­քը. նա­խօ­րեին տա­րած­վեց լուր, թե ՔՊ-ի գրա­սենյակ­նե­րից մե­կի մոտ պայ­թու­ցիկ սարք է տե­ղադր­ված: Ի­րա­վա­պահ­նե­րը քիչ անց շտա­պե­ցին հեր­քել, թե՝ պայ­թու­ցիկ սարք չէր, այլ՝ «մուլ­յաժ»: Բայց դրա­նից բա՞ն է փոխ­վում. մեկն այս ան­գամ «մուլ­յա­ժով» է ՔՊ-ին սպառ­նում, մեկն էլ, ո՞վ է բա­ցա­ռում, որ թե­կու­զեւ այս օ­րի­նա­կով կանց­նի ի­րա­կան պայ­թու­ցիկ­ներ տե­ղադ­րե­լու: Այս ա­ռու­մով հե­տաքր­քիր էր քա­ղա­քա­գետ Ս­տե­փան Դա­նիել­յա­նի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը . «Չեմ բա­ցա­ռում, որ տե­ղադր­ված ռում­բե­րի մա­սին գնա­լով ա­վե­լի շատ տե­ղե­կութ­յուն­ներ կլսենք: Ռում­բե­րը կա­րող են նաեւ պայ­թել, գու­ցե մի նոր ՊՊԾ գունդ նո­րից գրա­վեն: Կ­հա­ջող­վի՞ արդ­յոք վատ «պա­րո­ղին» փախ­չել շուռ տված խա­ղա­տախ­տա­կի մո­տից, իսկ ե­թե ան­գամ այդ վատ «պա­րո­ղին» դա հա­ջող­վի, ում ան­գամ Ա­վա­րայ­րի ճա­կա­տա­մար­տը, դա­սագր­քերն ու Ա­րա­րատ սարն են խան­գա­րում, մենք ենք մնա­լու ջարդ­ված խա­ղա­տախ­տա­կի մոտ»:

­Նի­կո­լը գնում է եվ­րո­պա­յա­հա­ճո տար­բե­րա­կով, թե՝ ռուս­ներն են ու­զում ինձ «հե­ղաշր­ջել»: Ու ի՞նչ է, Ա­լե՞նն է «ռսի մար­դը», Ա­վին­յա՞­նը, թե՝ ԿԳՍՄ-ի Ժան­նան…

­Մինչ­դեռ Գա­գոն գո­նե մեկ տե­ղին ակ­նարկ հնչեց­րեց. «Հի­մա էլ, ե­թե 100 հա­զար մարդ դուրս գա, կա­րող է իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն ա­նել»: Իսկ որ այդ 100 հա­զարն ար­դեն իսկ կա­րող են փո­ղոց դուրս գալ, ասում են, Նիկոլն էլ է վստահ:

ԱՐՄԵՆԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԼրացվեց Սամվել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքը՝ կնշանակի նրան կալանքի կտանենՓաշինյանի հետ հանդիպմանը սահմանափակվում է հանդիպման մասնակիցների մուտքը դահլիճ (տեսանյութ)Փաշինյանը Ոսկեպար է ժամանել ուղղաթիռովԲագրատ Սրբազանը չի մասնակցի Ոսկեպարում Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍամվել Վարդանյանի մայրը ուշագնաց եղավՌուսական հրթիռները հարվածել են ուկրաինական «Հյուսիս» խմբավորման հրամանատարական կետին՝ հրամանատարության խորհրդակցության պահինԴատախազությունից պահանջում ենք բացել աչքերը և քայլեր ձեռնարկել․ ՀՀԿ ԳՄ-ն՝ քաղաքացու խոշտանգման մասինԱյսօր Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է «Ոսկեպար»Տարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 17-ինՆիկոլին սպասարկող մեքենան խափանվել է Սեւան-Երեւան մայրուղու վրա. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ Սրանք պայթեցնում են մեր պատմությունը. Ալլա ՀակոբյանԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի դեսպանի հետկանչըՓարիզը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ադրբեջանում իր դեսպանինՀԻՄԱ. ՊԱՅԹԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՊՆ ՆԱԽԿԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԸՆիկոլ Փաշինյանը գնում է Ոսկեպար.NEWS.amԱՊՐԻԼԻ 17-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԱդրբեջանցիները քանդել են Շուշիի Ղազանչեցոց տաճարի խաչաձև լուսամուտն և պատկերաքանդակը (Լուսանկարներ)Սաղ բանակը Մելքոնյան Գագոն ա թալանել. քաղաքացի (տեսանյութ)Որովհետև չի պահպանվել Աստվածին կանոնները, որովհետև ամբարտավանությունը, ատելությունը, գոռոզությունը, անսխալական լինելու բարդույթը բերեց այս հանգրվանին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարութամբ է հանդես եկելԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՋանքեր ենք գործադրում, որ ՀՀ-ի եզդիական համայնքը կարողանա պահպանել իր ազգային ինքնությունը․ ՓաշինյանՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 17Խոշտանգված Սամվել Վարդանյանի տեղափոխումը ՔԿ՝ ուղիղԲԱՑԱՌԻԿ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Ինչու ԱԱԾ-ն հայտնվել «Ուիգմոր» բկ-ումՌուսական բանակը մտել է ՕչերետինոԿրասնոգորովկայում ուկրաինական դիրքերն արագորեն փլուզվում են«Ժողովուրդ». Փաշինյանը տեւական ժամանակ է խուսափում է ԱԺ ՔՊ խմբակցության հետ հանդիպումից«Հրապարակ». Փաշինյանը «կանաչ լույս է վառել» վայրագությունների համար«Դավաճան վիժվածք» ասած քաղաքացին խոշտանգվում է, իսկ քաղաքացու վրա թքած ԱԺ նախագահը, սպառնացող ՔՊ քարտուղարը, դառնում են անպատժելի արտոնյալներ. «Ժողովուրդ»Արևմուտքը խաչ է քաշել Ուկրաինայի վրա. Չեխական լրատվամիջոցՄարիամ Մելիքյանը թուրքական հիվանդանոց է տեղափոխվել. ի՞նչ է պատահել նրանԿանցլեր Օլաֆ Շոլցը ապտակ ստացավ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինից. Politico«Հրապարակ». ՔՊ-ականները հիշել են Սյունիքի տեղըԱրսեն Թորոսյանը նախարարի պաշտոնի համար ընկերոջ PR-ով է սկսել զբաղվել. «Ժողովուրդ»Արևմուտքում բացատրում էին, թե ինչ է հաջորդելու Չասով Յարի անկմանըՉասով Յար. Ռուսական դեսանտային ուժերը ծայրամասերում են, իսկ թեւերից 200-րդ բրիգադը մոտեցել է ԿալինովկայինԴատական կախյալ համակարգ, ոստիկանության դաժանություններ․ «Freedom House»-ը՝ Հայաստանի մասինԱռավոտյան պատգամավորները կուղղեկցեն Սամվել Վարդանյանին Երեւանի քննչական տեղափոխող մեքենայինՉեմ զարմանա, որ քննությունն էլ այդ նույն` զույգով միզող ոստիկաններն իրականացնեն. Երվանդ ՎարոսյանՍամվելի խոշտանգումը Նիկոլի վերջի սկիզբն է. Վահագն ՉախալյանԿարծես գժանոցի утренний обход-ի сводка լինի. Ալլա Հակոբյան Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ տեղի ունեցածը ցնցել է իմ բանականությունը. Վահե ԳրիգորյանԻնձ համար գլխավոր գաղափարներից մեկը հույսն է. Կիրիլ ՌիխտերՀույս մի ունեցեք, որ այս թեման մոռացվելու է, պետք է պատժվեն բոլոր մասնակիցները. Միքայել ԳրիգորյանՍԿԱՆԴԱԼ. Ես առաջարկում եմ էդ 25.000 տանք Գագիկին, որ ամեն ամիս կոխի…. Կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրող ու «վայելչախոս» ավագանու անդամըՍկսում ենք Նիկոլին հանձնման, եթե կուզեք՝ զիջման կամ փոխզիջման գործընթաց. Արման ՄխիթարյանԻնչ է առաջարկվում 18-27 տ․ աղջիկների և կանանց կամավոր 6-ամսյա պարտադիր ժամկետային ծառայությամբԻսրայելի վրա Իրանի հարձակման պատասխանատվությունն առաջին հերթին Նեթանյահուի վրա է. ԷրդողանՔաղաքական հաշվեհարդար` ոստիկանների օգտագործմամբ. ՔԻՀԿԱկնկալում ենք Հայաստանի ղեկավարության քաղաքական սթափությունը. ՀԱՊԿ քարտուղար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода