Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ Մութաֆյան Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին Հոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում Անտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե Սնդոյան Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով

Մոսկվան կապ ունի՞ ներկայիս սահմանազատման հետ

Վերլուծություն

­Կար­ծես թե սկսում է տե­սա­նե­լի դառ­նալ, թե ի­րա­կա­նում ինչ է կա­տար­վում հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նա­զատ­ման եւ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» գոր­ծըն­թա­ցի շուրջ: Ա­մեն դեպ­քում, նա­խօ­րեին կա­յա­ցած փոխ­վար­չա­պետ­ներ Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նի եւ Շա­հին Մուս­տա­ֆաե­ւի հան­դի­պումն ու ստո­րագ­րած ար­ձա­նագ­րութ­յու­նը մինչ այս «յոթ փա­կի գաղտ­նիք» դար­ձած փաստ է բա­ցա­հայ­տել, ո­րը ու­շագ­րավ եզ­րա­կա­ցութ­յու­նն­երի տե­ղիք տա­լիս է:

ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄ՝ ՌԴ ԳՇ-Ի ԲԱՑԱՌԻԿ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐՈՎ

­Միր­զո­յան Ա­րո­յի ղե­կա­վա­րած ՀՀ ԱԳՆ կոչ­ված «կան­տո­րա­յի» փո­խանց­մամբ` Գ­րի­գոր­յա­նի եւ Մուս­տա­ֆաե­ւի ստո­րագ­րած ար­ձա­նագ­րութ­յան մեջ նախ ֆիքս­վել է, որ Տա­վու­շի հայտ­նի հատ­վա­ծում սահ­մա­նա­զա­տումն ի­րա­կա­նաց­վել է «Խորհր­դա­յին Միութ­յան փլուզ­ման պա­հի դրութ­յամբ գո­յութ­յուն ու­նե­ցող ի­րա­վա­բա­նո­րեն հիմ­նա­վոր­ված միջ­հան­րա­պե­տա­կան սահ­մա­նին հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նե­լու» տրա­մա­բա­նութ­յամբ: Եվ, ա­մե­նա­կա­րե­ւո­ր պա­հը՝ ինչ­պես են ո­րո­շել, թե որն էր «Խորհր­դա­յին Միութ­յան փլուզ­ման պա­հի դրութ­յամբ գո­յութ­յուն ու­նե­ցող» սահ­մա­նը: Նի­կո­լը վեր­ջերս խո­սում էր սահ­մա­նա­զա­տու­մը ինչ-որ քար­տեզ­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նեց­նե­լու մա­սին: ԱԳՆ-ի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը պար­զա­բա­նում է, որ խոս­քը «ԽՍՀՄ զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր շտա­բի 1976 թվա­կա­նի տե­ղագ­րա­կան քար­տե­զի» մա­սին է, ո­րը ճշգրտվել է նաեւ 1979 թվա­կա­նին: Ա­սենք, ե­րեկ­վա կա­ռա­վա­րութ­յուն նիս­տում Նի­կո­լը եւս հաս­տա­տեց, որ սահ­մա­նա­զա­տու­մը տե­ղի է ու­նե­ցել հենց նշված քար­տեզ­նե­րով:

Ու այս­տե­ղից եր­կու նյո­ւանս է բխում: Նախ, Նի­կո­լը դեռ միայն վեր­ջերս, (օ­րի­նակ՝ մար­տի 20-ին ԱԺ-ում» հայ­տա­րա­րեց. «Քար­տեզ­նե­րի վե­րա­բեր­յալ որ­եւէ հա­մա­ձայ­նութ­յուն Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի միջեւ չկա»: Այ­սինքն, այդ պա­հին նաեւ տե­սա­նե­լի հե­ռան­կար չկար, որ նման հա­մա­ձայ­նութ­յուն կա­րող է մոտ ժա­մա­նակ­նե­րում լի­նել, քա­նի որ այդ դեպ­քում Նի­կո­լը հա­զիվ թե բարձ­րա­ձայ­ներ, որ քարտզ­նե­րի հար­ցը մնում է օ­դից կախ­ված: Դ­րան հա­ջոր­դեց բրյու­սել­յան այցն ու Բ­լին­քե­նի (Ուր­սու­լա ֆոն դեր Լե­յե­նի) հետ խայ­տա­ռա­կո­րեն ձա­խող­ված հան­դի­պու­մը: Բայց ա­հա դրա­նից շատ չան­ցած` սկսվեց սահ­մա­նա­զա­տու­մը, այ­սինքն, պետք է են­թադ­րել, որ մո­տա­վո­րա­պես ապ­րի­լի կե­սե­րին քար­տեզ­նե­րի հետ կապ­ված այդ ա­նո­րո­շութ­յու­նը լու­ծում ստա­ցավ:

Եվ երկ­րոր­դը. հի­շա­տակ­ված քար­տեզ­նե­րը, ինչ­պես բազ­միցս է աս­վել, բա­ցա­ռիկ են եւ գտնվում էին ՌԴ ԳՇ-ում: Պաշ­տո­նա­պես դա դեռ 2021թ. նո­յեմ­բե­րին Սո­չիում կա­յա­ցած ե­ռա­կողմ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Պու­տինն էր ընդգ­ծել. «Ա­մե­նա­կար­եւո­րը հի­մա սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կը վերջ­նա­կան կար­գա­վո­րելն է, եւ­ այս­տեղ, ի­հար­կե, ա­ռանց Ռու­սաս­տա­նի մաս­նակ­ցութ­յան ո­չինչ ա­նել հնար­վոր չէ, այս­տեղ հա­վա­նա­բար, մեզ որ­եւէ մե­կը պետք էլ չէ, բա­ցի եր­կու կող­մե­րից եւ Ռու­սաս­տա­նից: Ին­չո՞ւ: Կան շատ պարզ պրագ­մա­տիկ բա­ներ՝ քար­տեզ­նե­րը, դրանք գտնվում են ռու­սա­կան բա­նա­կի Գլ­խա­վոր շտա­բում: Քար­տեզ­ներ են, ո­րոնք ցույց են տա­լիս, թե ինչ­պես են ան­ցել խորհր­դա­յին հան­րա­պե­տութ­յուն­նե­րի միջեւ սահ­ման­նե­րը։ Այս փաս­տաթղ­թե­րի վրա հիմն­վե­լով՝ պետք է հան­գիստ նստել եր­կու կող­մե­րի հետ, այն­տեղ հար­ցեր կան, ո­րոնք պա­հան­ջում են փոխ­զի­ջում­ներ՝ ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան հա­վա­սա­րեց­նել, ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան փո­խա­նա­կել, բայց այն­պես որ դա ճա­նաչ­վի եւ շա­հա­վետ լի­նի եր­կու կող­մե­րին»: Ս­րա­նից հե­տո քա­նիցս ռու­սա­կան պատ­կան պաշ­տոն­յա­ներ հայ­տա­րա­րում էին, որ ՌԴ-ն պատ­րաստ է այդ քար­տեզ­նե­րը տրա­մադ­րել: Ու փաս­տը, որ ընդ­հուպ  այս տար­վա մար­տի վեր­ջե­րը դեռ քար­տե­զա­յին հար­ցե­րը լուծ­ված չեն, նշա­նա­կում է, որ ռու­սա­կան այդ բա­ցա­ռիկ քար­տեզ­նե­րը, այս­պես ա­սած, պա­հան­ջարկ չու­նեին: Կամ այս­պես. ե­թե բրյու­սել­յան ձա­խո­ղու­մից հե­տո հան­կարծ այդ­պես կտրուկ շարժ տե­ղի ու­նե­ցավ ռու­սա­կան այդ քար­տեզ­նե­րով սահ­մա­նա­զա­տում ա­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ, ա­պա դա նշա­նա­կում է, որ դի­մել են Մոսկ­վա­յին՝ խնդրե­լով քար­տեզ­նե­րը տալ: Իսկ դա ծան­րակ­շիռ ակ­նարկ է նաեւ քա­ղա­քա­կան տե­ղա­շար­ժի մա­սին:

Եվս մեկ նյո­ւանս: Այս­պես, թեեւ Ոս­կե­պա­րի հատ­վա­ծում սահ­մա­նա­զա­տում է ար­վել, սա­կայն նույն Ոս­կե­պա­րի ա­րեւմտ­յան թե­ւում գտնվող ադր­բե­ջա­նա­կան եր­բեմ­նի անկ­լա­վի (քար­տե­զում) հետ կապ­ված ո­րե­ւէ հայ­տա­րա­րութ­յուն չկա: Այ­սինքն` ի՞նչ է ստաց­վում, որ անկ­լավ­նե­րի թե­մա բաց են թո­ղել եւ հե­տո՞ են դրա­նով զբաղ­վե­լու. ե­թե այդ­պես է, կնշա­նա­կի, որ ամ­բող­ջա­կան սահ­մա­նա­զա­տում, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ար­ված չէ: Թե՞ գոր­ծըն­թա­ցը գնում է այն հու­նով, որն ընդգծ­ված է Պու­տի­նի հի­շա­տակ­ված հայ­տա­րա­րութ­յան մեջ. «Այն­տեղ հար­ցեր կան, ո­րոնք պա­հան­ջում են փոխ­զի­ջում­ներ՝ ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան հա­վա­սա­րեց­նել, ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան փո­խա­նա­կել, բայց այն­պես որ դա ճա­նաչ­վի եւ շա­հա­վետ լի­նի եր­կու կող­մե­րին»: Սա էա­կան է նաեւ այն տե­սանկ­յու­նից, որ տա­րածք­նե­րի փո­խա­նակ­ման սկզբուն­քը՝ ա­վե­լի օպ­տի­մալ եւ հար­մա­րա­վետ սահ­ման­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար, ինչ­պես քա­նիցս ենք ժա­մա­նա­կին ա­սել, դրված է ռուս­նե­րի «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» ընդ­հա­նուր մո­տե­ցում­նե­րի հիմ­քում: Եվ ե­թե ըն­դու­նենք, որ հի­մա այդ մե­խա­նիզ­մով են ա­ռաջ գնում, ընդ ո­րում, ձեռ­քի տակ ու­նե­նա­լով ՌԴ ԳՇ-ի բա­ցա­ռիկ քար­տեզ­նե­րը, ա­պա այս փաս­տե­րը միան­գա­մայն պարզ եզ­րա­կա­ցութ­յուն­նե­րի տե­ղիք կա­րող են տալ:

ՈՒՐ ՄՆԱՑ «ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ»

Ի­հար­կե, ան­կախ այն բա­նից՝ Մոսկ­վան այս սահ­մա­նա­զատ­ման հետ կապ ու­նի, թե՝ ոչ, կան ո­րո­շա­կի հան­գա­մանք­ներ, ո­րոնք եւս չի կա­րե­լի հաշ­վից դուրս թող­նել: Այս­պես, մի կող­մից, ինչ­պես քա­նիցս ենք նշե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել, ան­կախ այն բա­նից՝ Հա­յաս­տա­նին որ­քա­նով է օ­գուտ թե վնաս ներ­կա սահ­մա­նա­զա­տու­մը, մեկ է, դրա հիմ­քը ա­պօ­րի­նի է: Կրկ­նենք. այն սահ­ման­նե­րը, ո­րոնք ե­ղել են ԽՍՀՄ-ի ժա­մա­նակ, անց­յալ են, ինչ­քան էլ որ դրա հետ կա­պեն Ալ­մա-Ա­թա­յի հռչա­կա­գի­րը (ո­րը, հի­շեց­նենք, ըն­դա­մե­նը դեկ­լա­րա­տիվ հայ­տա­րա­րութ­յուն է եւ չու­նի քար­տե­զա­յին ո­րե­ւէ հա­վել­ված կամ հիմք): Հա­յաս­տա­նի ներ­կա օ­րենսդ­րութ­յամբ ու­նենք պաշ­տո­նա­կան քար­տեզ­ներ, պաշ­տո­նա­կան սահ­ման­ներ, ո­րը փո­խել, ան­կախ ինչ­քա­նով է մեզ օ­գուտ կամ վնաս, թույ­լատ­րե­լի է բա­ցա­ռա­պես հան­րաք­վեի մի­ջո­ցով, եւ ներ­կա գոր­ծըն­թա­ցի մաս­նա­կից­նե­րը, վստահ ենք, սրա հա­մար դեռ պա­տաս­խան են տա­լու:

­Բայց նաեւ ու­նենք օբ­յեկ­տիվ ի­րո­ղութ­յուն­ներ. վեց տա­րի Նի­կո­լի ձեռ­քով ա­վեր­ված Հա­յաս­տա­նը, որ­տեղ բա­ցա­ռա­պես բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րով ու­նենք կա­տաստ­րո­ֆիկ տա­պա­լում­ներ եւ նա­հանջ­ներ, կա­րո՞ղ է բա­ցի ԽՍՀՄ-ի ժա­մա­նակ­նե­րի սահ­ման­նե­րից, այլ նկա­տա­ռում­ներ այս պա­հին ու­նե­նալ: Ի­հար­կե, Հա­յաս­տա­նը դեռ ու­նի ո­րո­շա­կի քայ­լե­րի հնա­րա­վո­րութ­յուն, ո­րոնք կա­րող են կտրուկ փո­խել ի­րա­վի­ճա­կը: Այդ թվում՝ Միու­թե­նա­կան պե­տութ­յան ան­դա­մակ­ցութ­յան հայ­տը, ո­րը նի­կոլ­յան խուն­տան փոր­ձում է հրամց­նել, որ­պես Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խութ­յան վե­րա­ցում, թեեւ ի­րա­կա­նում Հա­յաս­տա­նի վի­լա­յե­թա­կա­նա­ցու­մը թույլ չտա­լու միակ ռեալ այ­լընտ­րանքն է:

Ա­մեն դեպ­քում, ու­նենք մի ի­րո­ղութ­յուն, երբ նաեւ Նի­կո­լին փո­խե­լու դեպ­քում է նոր իշ­խա­նութ­յան հա­մար սահ­մա­նա­զա­տումն ու Ադր­բե­ջա­նի հետ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը» դառ­նում գործ­նա­կա­նում ա­ռանց այ­լընտ­րան­քի. միակ այ­լընտ­րան­քը` Ար­ցա­խը հետ նվա­ճելը եւ նախ­կին ստա­տուս-քվոն վե­րա­կանգ­նելն է, որն այս պա­հին ռեալ չէ: Ա­ռա­վել եւս, որ ա­մեն բան խո­սում է այն մա­սին, որ Նի­կո­լի կող­մից «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» ստո­րագ­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցը դրված է ա­րա­գաց­ված ռե­ժի­մի տակ, ե­թե ան­գամ ո­րո­շա­կի հար­ցեր մնում են չլուծ­ված: Հա­մե­նայն­դեպս, այդ մա­սին է խո­սում նաեւ Բայ­րա­մովի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը՝ Ղա­զախս­տա­նում Միր­զո­յան Ա­րո­յի հետ ու­նե­ցած հան­դիպ­ման արդ­յունք­նե­րից ել­նե­լով: Ըստ Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րի՝ «Ադր­բե­ջա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի միջեւ խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը պետք է լի­նի փաս­տա­թուղթ, ո­րը չի ու­նե­նա բաց կե­տեր եւ չի նե­րա­ռի հար­ցեր, ո­րոնք ո­րոշ ժա­մա­նակ անց կրկին կդառ­նան բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի թե­մա: Մենք պետք է ի­րա­տես լի­նենք մեր ակն­կա­լիք­նե­րի հար­ցում, ման­րա­մաս­ներ չեմ կա­րող հայտ­նել, քա­նի որ կան սպե­ցի­ֆիկ կե­տեր»:

Տ­պա­վո­րութ­յու­նը սա է. կան ինչ-ինչ դրույք­ներ, ո­րոնց շուրջ այս պա­հին վերջ­նա­կան հա­մա­ձայ­նութ­յու­նը հնա­րա­վոր չի հա­մար­վում: Ըստ այդմ, կա­րող է այս պա­հին ե­ղա­ծի հի­ման վրա ստո­րագր­վել փաս­տա­թուղ­թը՝ մնա­ցած հար­ցե­րին ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում անդ­րա­դառ­նա­լու պայ­մա­նով:

Ո՞ր հար­ցերն են դեռ մնում չլուծ­ված: Կա­րե­լի է հի­շեց­նել՝ Միր­զո­յան Ա­րո­յի վեր­ջերս տրված գնա­հա­տա­կա­նով, խնդրա­հա­րույց էին մնա­ցել սահ­մա­նա­զատ­ման եւ կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի գոր­ծարկ­ման հար­ցե­րը: Սահ­մա­նա­զատ­ման հարցն այ­լեւս խնդրա­հա­րույց չէ, եւ, նշվա­ծից ել­նե­լով, մնում է մտա­ծել, որ կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի հետ կապ­ված վերջ­նա­կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն դեռ չկա: Իսկ այս­տեղ հին ի­րո­ղութ­յուն­ներն են. կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի վե­րա­գոր­ծար­կում նո­յեմ­բե­րի 9-ի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ննե­րի հա­մա­ձայն, ո­րին էն գլխից դեմ է Ա­րեւ­մուտ­քը:

­Բայ­րա­մո­վի նման հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, թե­րեւս, մտա­ծե­լու հիմք է տա­լիս, որ ե­թե ան­գամ սահ­մա­նա­զատ­ման քար­տեզ­նե­րի հար­ցով ռուս­նե­րին դի­մե­լու քայ­լին գնա­ցել են, բայց կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի հետ կապ­ված Նի­կո­լը Ա­րեւ­մուտ­քի «խնդրան­քը» մեր­ժել այդ­պես էլ չի կա­րող. թե ին­չու, դժվար չէ կռա­հել: Բայց նաեւ, ինչ­պես Բորտ­նի­կո­վը եւս նա­խօ­րեին հաս­տա­տեց, ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րին, ըստ այդմ, նաեւ ռու­սա­կան ռազ­մա­բա­զան Հա­յաս­տա­նից հա­նե­լու մա­սին այս պա­հին խոսք ան­գամ չկա: Գու­մա­րած, Նի­կո­լը բրյու­սել­յան հի­շա­տակ­ված այ­ցից հե­տո ակն­հայ­տո­րեն թու­լաց­րել է նաեւ ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու թե­ման: Ընդ ո­րում, ե­թե ՀԱՊԿ-ի շուրջ աղ­մու­կը սար­քե­ցին հա­յաս­տան­յան ո­րո­շա­կի հատ­ված­ներ ա­զե­րի­նե­րի ներ­խուժ­ման պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յամբ, ա­պա հի­մա, երբ խո­սում են սահ­մա­նա­զատ­ման «հա­ջող ըն­թաց­քի» եւ այդ մե­խա­նիզ­մը բո­լոր սահ­ման­նե­րին կի­րա­ռե­լու մա­սին, ա­պա Նի­կո­լի պա­հան­ջը եւս, թե՝ գնա­հա­տա­կան տվեք ադր­բե­ջա­նա­կան ներ­խուժ­մա­նը, իր հեր­թին է կորց­նում իր հիմ­քը:

­Կարճ ա­սած, նման է, որ Նի­կո­լը վերջ­նա­կան կողմ­նո­րոշ­ման հար­ցում դեռ խնդիր­ներ ու­նի, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ, որ ա­մեն դեպ­քում, օ­դից կախ­ված է մնում նրա մնալ-չմնա­լու հար­ցը: Ա­լիեւն էլ, կար­ծես թե ո­րո­շել է իր հեր­թին ոտ­քը մի փոքր ար­գե­լա­կին դնել, ո­րը նրա հա­մար եւս այս պա­հին ձեռն­տու է: Ա­մեն դեպ­քում, աշ­խար­հը ծայ­րա­հեղ խառն է, մի շարք գլո­բալ հար­ցեր ի­րենց պա­տաս­խան­նե­րին են սպա­սում, եւ այս պա­հին շատ ա­ռաջ ընկ­նե­լը բո­լո­րի հա­մար է դար­ձել վտան­գա­վոր: Գո­նե մին­չեւ աշ­նան սկիզբ, երբ ա­մե­րիկ­յան ընտ­րութ­յու­ննե­րի հարցն ա­վե­լի ո­րո­շա­կի կդառ­նա: Ա­սենք, այս պա­հին կա­րող են նաեւ սահ­մա­նա­զա­տու­մը շա­րու­նա­կել, ո­րը է­լի ժա­մա­նակ է պա­հան­ջում:

Չ­նա­յած, ե­րեկ Ա­լիե­ւին այ­ցե­լեց Լու­կա­շեն­կոն, եւ կան լու­րեր, որ շատ հե­տաքր­քիր խո­սակ­ցութ­յուն են ու­նե­ցել:Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ ՄութաֆյանԵՎՐՈ-2024. Շոտլանդիան ու Շվեյցարիան ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներինԱմփոփվեց «ԳԱԿ մշակութային խաչմերուկ 2024» նախագիծըՀոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրումԱնտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե ՍնդոյանԱյս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինԵՎՐՈ-2024. Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց և դուրս եկավ փլեյ-օֆֆ(տեսանյութ)Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода