Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ Մութաֆյան Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին Հոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում Անտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե Սնդոյան Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով

«Այց, որը կփոխի աշխարհը»

Վերլուծություն

Ե­րեկ մեկ­նար­կեց Չի­նաս­տան ՌԴ նա­խա­գահ Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նի այ­ցը: Այն, ըստ բա­զում գնա­հա­տում­նե­րի, կդառ­նա ոչ թե միայն այս տար­վա կա­րե­ւո­րա­գույն ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րից մե­կը, այլ նաեւ, ինչ­պես ա­րեւմտ­յան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րից մեկն է բնու­թագ­րել` «Այց, ո­րը կո­րո­շի աշ­խար­հի ճա­կա­տա­գի­րը»: Ու այս­տեղ չա­փա­զան­ցութ­յուն չկա:

Ի­հար­կե, հաս­կա­նա­լի է, որ ընտր­վե­լուց հե­տո ա­ռա­ջին այ­ցը կա­տա­րե­լով Չի­նաս­տան (ինչ­պես ան­ցած տար ա­րեց նա­խա­գահ Սին՝ այ­ցե­լե­լով Ռու­սաս­տան), Պու­տինն ի ցույց դրեց, որ եր­կու երկր­նե­րը մնում են հիմ­նա­կան գոր­ծըն­կեր­ներ: Ու սա ա­վե­լոր­դութ­յուն չէր: Բանն այն է, որ վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս Պե­կինն ակ­տիվ շփում­նե­րի մեջ է ա­րեւմտ­յան բլո­կի հետ. մի շա­րք լի­դեր­ներ եւ ա­մե­րիկ­յան պետ­քար­տու­ղա­րը այ­ցե­լե­ցին Չի­նաս­տան, նա­խա­գահ Սին ե­ղավ Եվ­րո­պա­յում, այդ թվում՝ Ֆ­րան­սիա­յում: Ընդ ո­րում, Ա­րեւ­մուտքն ան­գամ չի թաքց­նում, թե ինչ է ակն­կա­լում Պե­կի­նից. դա­դա­րեց­նել Մոսկ­վա­յի հետ սերտ կա­պե­րը: Իսկ ա­հա Պու­տի­նի այս այ­ցը պետք է դառ­նար այն ցու­ցի­չը, թե նախ՝ Մոսկ­վան արդ­յոք կաս­կած­ներ չու­նի՞ Պե­կի­նի գոր­ծըն­կե­րա­յին հա­վա­տար­մութ­յան վրա, ա­պա նաեւ, թե այդ բո­լոր հոր­դոր­նե­րից, ան­գամ՝ սպառ­նա­լիք­նե­րից հե­տո Պե­կինն ինչ­պե՞ս է վե­րա­բեր­ում Մոսկ­վա­յին:

­Կա­րե­լի է նաեւ այս­պես. իր այ­ցով Պու­տի­նը բո­լո­րի հա­մար վե­րա­հաս­տա­տեց, որ շա­րու­նա­կում է Չի­նաս­տա­նին հա­մա­րել ՌԴ-ի ա­ռանց­քա­յին գոր­ծըն­կեր: Իսկ ա­հա չի­նա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք մեծ կա­րե­ւո­րութ­յուն են տա­լիս ի­րե­րի ար­տա­քին տես­քին, ըստ այդմ՝ ա­րեւմտ­յան լի­դեր­նե­րին ըն­դու­նե­ցին-ճա­նա­պար­հե­ցին ծայ­րա­հեղ վատ (Բ­լին­քե­նին ան­գամ ճամ­փու դնող չե­ղավ), Պու­տի­նին ըն­դու­նե­ցին, այս­պես ա­սենք, ծայ­րա­հեղ ընդգծ­ված սի­րա­լի­րութ­յամբ: Եվ այս ա­մենն ար­դեն իսկ պարզ ցու­ցադ­րութ­յուն էր, որ ռուս-չի­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը ծրագր­ված ըն­թաց­քից չեն շեղ­վում:

Այդ մա­սին, պաշ­տո­նա­կան ըն­դու­նե­լութ­յու­նից հե­տո, ցույց տվե­ցին նաեւ բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը (հրա­պա­րա­կա­յին մա­սը): Նախ, եր­կու ա­ռաջ­նորդ­նե­րը ստո­րագ­րե­ցին «Հա­մա­պար­փակ գոր­ծըն­կե­րութ­յան եւ ռազ­մա­վա­րա­կան փոխ­գոր­ծակ­ցութ­յան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի խո­րաց­ման մա­սին» հռչակա­գի­րը, նաեւ ե­ղան մի շարք այլ ա­ռանց­քա­յին փաս­տաթղ­թեր: Շատ բա­նի մա­սին ակ­նար­կեցին նաեւ Պու­տի­նի եւ Սի Ծին­փի­նի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը՝ պաշ­տո­նա­կան բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րից հե­տո:

Ըստ նա­խա­գահ Սիի.

­Ռու­սաս­տա­նը եւ Չի­նաս­տա­նը կար­ծում են, որ ուկ­րաի­նա­կան ճգնա­ժա­մի քա­ղա­քա­կան կար­գա­վո­րու­մը ճիշտ ճա­նա­պարհ է, Չի­նաս­տա­նի դիր­քո­րո­շումն այս հար­ցում մնում է ան­փո­փոխ։

­Չի­նաս­տա­նը եւ Ռու­սաս­տա­նը միա­սին կաշ­խա­տեն եր­կու երկր­նե­րին ա­վե­լի շատ օ­գուտ­ներ բե­րե­լու եւ հա­մաշ­խար­հա­յին անվ­տան­գութ­յան եւ կա­յու­նութ­յան ա­պա­հով­ման գոր­ծում պատ­շաճ ներդ­րում ու­նե­նա­լու հա­մար:

­Չի­նաս­տա­նը եւ Ռու­սաս­տա­նը պաշտ­պա­նում են մի­ջազ­գա­յին հա­մա­կար­գը ՄԱԿ-ի կենտ­րո­նա­կան դե­րով եւ­ աշ­խար­հա­կար­գը՝ հիմն­ված մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի վրա։

­Չի­նաս­տա­նը հույս ու­նի Եվ­րո­պա­յում խա­ղա­ղութ­յան եւ կա­յու­նութ­յան շու­տա­փույթ վե­րա­կանգն­ման վրա եւ կ­շա­րու­նա­կի կա­ռու­ցո­ղա­կան դեր խա­ղալ։

­Պու­տինն էլ իր հեր­թին նշեց.

­Մոսկ­վան ե­րախ­տա­պարտ է չի­նա­կան կող­մին ուկ­րաի­նա­կան ճգնա­ժա­մի կար­գա­վոր­ման ուղ­ղութ­յամբ Պե­կի­նի կող­մից ա­ռա­ջադր­ված նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րի հա­մար։

­Ռու­սաս­տա­նը եւ Չի­նաս­տա­նը հա­մե­րաշխ աշ­խա­տում են՝ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի վրա հիմն­ված ար­դար աշ­խար­հա­կարգ ստեղ­ծե­լու հա­մար։

­Ռու­սաս­տա­նը եւ Չի­նաս­տա­նը մտա­դիր են շա­րու­նա­կել ԵԱՏՄ-ին եւ «Մեկ գո­տի, մեկ ճա­նա­պար­հ» նա­խա­ձեռ­նութ­յանն ին­տեգ­րե­լու ջան­քե­րը։

­Ռու­սաս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի միջեւ փո­խա­դարձ առեւ­տուրն ու ներդ­րում­նե­րը հու­սա­լիո­րեն պաշտ­պան­ված են եր­րորդ երկր­նե­րի բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցութ­յու­նից, նա­խա­տես­վում է ամ­րապն­դել շփում­նե­րը բան­կե­րի մի­ջո­ցով։

­Կարճ ա­սած, կուր­սը, որ մինչ այս ա­ռաջ էին տա­նում եր­կու երկր­նե­րը, եւ որն այդ­քան ան­հանգս­տաց­նում է Ա­րեւ­մուտ­քին, ոչ թե պար­զա­պես կշա­րու­նակ­վի, այլ՝ կխո­րա­նա: Ա­վե­լին, մի շարք հե­ղի­նա­կա­վոր մաս­նա­գետ­ներ վստահ են, ո­ր եր­կօր­յա այ­ցի ըն­թաց­քում ա­մե­նա­կա­րե­ւոր պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րը լի­նե­լու են ոչ պաշ­տո­նա­կան շփում­նե­րի ժա­մա­նակ: Ըստ այդմ, այն ծրագր­ված երկ­կողմ կուր­սը, ո­րոնք Պու­տինն ու Սին հե­տե­ւո­ղա­կա­նո­րեն ի­րա­կա­նաց­նում են ա­րեւմտ­յան գլո­բալ մո­նո­պո­լիան դա­դա­րեց­նե­լու ուղ­ղութ­յամբ, այդ քննար­կում­նե­րի ժա­մա­նակ կամ­փոփ­վեն, այս­պես ա­սած, պայ­քա­րը եզ­րա­փա­կիչ փուլ տե­ղա­փո­խե­լու հա­մար: Բ­նա­կա­նա­բար, հաշ­վի առ­նե­լով ա­մե­րիկ­յան սպաս­վող ընտ­րութ­յուն­նե­րը, ներ­կա փաս­տա­ցի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը՝ Թայ­վա­նից մին­չեւ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւելք, Ուկ­րաի­նա եւ Եվ­րո­պա, եւ այդ­պես շա­րու­նակ:

Այս­պի­սով, սկսվում է, ա­ռանց չա­փա­զան­ցութ­յան, ողջ աշ­խար­հի հա­մար կտրուկ զար­գա­ցում­նե­րի նոր փուլ, ո­րը, ա­մեն դեպ­քում, չի շրջան­ցի նա­եւ հա­րավ­կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նը (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=283634&l=am):Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ ՄութաֆյանԵՎՐՈ-2024. Շոտլանդիան ու Շվեյցարիան ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներինԱմփոփվեց «ԳԱԿ մշակութային խաչմերուկ 2024» նախագիծըՀոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրումԱնտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե ՍնդոյանԱյս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինԵՎՐՈ-2024. Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց և դուրս եկավ փլեյ-օֆֆ(տեսանյութ)Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода