Կյանքից հեռացել է ֆրանսիացի լեգենդար դերասանուհի Անուկ Էմեն Վեկտոր չունեցող շարժման նախաձեռնողներից մեկը ո՞ր երկրում ի՞նչ հարց է լուծում. ԶԱՐՄԱՆՔ Բնավորությունը, պահվածքը և վերջիվերջո մեր ամբողջ կյանքը կապված է ընդամենը մեկ տառի հետ Փաշինյանն ասել է հանկարծ չշտապեն ու ձուկը ջրում բազառներ չանեն. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ Եվրոն թանկացել է ՈՒՂԻՂ․ Սամսոնյանի և Սաղաթելյանի գործով դատական լսումները շարունակվում են Իրանում 5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել. 50 մարդ է վիրավnրվել Ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ և ստորագրվել պայմանագրեր․ Պապիկյանը Ֆրանսիայում է Եվրոն թանկացել է Կիևը պետք է շտապի ընդունել Պուտինի առաջարկները. Մեդվեդև

Շատ դժվար կլինի ապացուցել, որ Ռաիսիին չեն սպանել

Վերլուծություն

Այն, որ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը հա­նուն անգ­լոսաք­սո­նա­կան եւ թուր­քա­կան շա­հե­րի ան­գամ Ար­ցա­խը ոչն­չաց­րին, բազ­միցս է խոս­վել: Այլ հարց է, թե Ա­լիե­ւը, ով հաս­տա­տա­պես իր բա­ժինն ու­նի այս ա­մե­նից, ի զո­րո՞ւ է մնալ այդ խա­ղի մեջ, թե­կու­զեւ աչ­քի ա­ռաջ ու­նե­նա­լով նույն անգ­լո­սաք­սո­նա­կան շա­հե­րով շարժ­վող Ուկ­րաի­նա­յի օ­րի­նա­կը: Ա­ռա­վել եւս, որ կա­րող ես, բա­ցի Ռու­սաս­տա­նից, գործ ու­նե­նալ նաեւ Ի­րա­նի հետ, ո­րը եւս լրջա­գույն անվ­տան­գա­յին խնդիր­ներ է ու­նե­նա­լու Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում անգ­լո­սաք­սո­նա­կան այդ խա­ղե­րի արդ­յուն­քում:

Ինչ­պես հայտ­նի է, մինչ ուղ­ղա­թի­ռի վթա­րը նա­խա­գահ Ռաի­սին Ադր­բե­ջա­նի սահ­մա­նին էր՝ Ա­լիե­ւի հետ հան­դիպ­ման: Ա­հա այս հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Հեյ­դա­րո­վի­չը նո­րից դե­րի մեջ էր՝ «Ոչ ոք չի կա­րող թյու­րի­մա­ցութ­յուն սեր­մա­նել եւ պա­ռակ­տում ա­ռա­ջաց­նել Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան եւ Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան միջեւ»: Մեկ կա­րե­ւոր հայ­տա­րա­րութ­յուն եւս. «Ի­րա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան միջեւ հա­մա­տեղ նա­խագ­ծե­րը, ո­րոնք ի­րա­կա­նաց­վում են տրանս­պոր­տի ո­լոր­տում, ա­ռանձ­նա­հա­տուկ նշա­նա­կութ­յուն ու­նեն մեզ եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մար… Հ­յու­սիս-­Հա­րավ մի­ջանց­քը շատ կար­եւոր է տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մար, եւ Ի­րա­նում ու Ադր­բե­ջա­նում եր­կա­թու­ղա­յին են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի ար­դիա­կա­նաց­մամբ այս մի­ջանց­քը կդառ­նա աշ­խար­հի ա­մե­նա­կար­եւոր տրանս­պոր­տա­յին հա­ղոր­դակ­ցութ­յու­նը»:

Այն, որ խոսքն ի­րոք աշ­խար­հի մասշ­տա­բով կա­րե­ւո­րա­գույն կո­մու­նի­կա­ցիոն մե­գա­նա­խագ­ծի մա­սին է, այդ­պես է: Այն, որ դրան չի­նա­կան «Մե­տաք­սի ու­ղու» միա­նա­լու դեպ­քում այն ի­րոք կդառ­նա աշ­խար­հում կա­րե­ւո­րա­գույն ու­ղի­նե­րից մե­կը, դա էլ է հաս­տատ: Եվ փաս­տը, որ Ռաի­սիի եւ Ա­լիե­ւի այդ հան­դի­պու­մը նվիր­ված էր «Աղ­բանդ» նոր կամր­ջի շա­հա­գործ­մա­նը, ո­րը, Ա­լիե­ւի մեկ­նա­բան­մամբ` ««Հ­յու­սիս-­Հա­րավ» մի­ջանց­քի մաս է կազ­մում եւ միաց­նում է Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քը Նա­խիջ­եւա­նի հետ», գա­լիս է ակ­նար­կե­լու, որ Բա­քուն, ինչ­քան էլ որ մեծ շա­հեր ու­նի «Թ­յուր­քա­կան մի­ջանց­քից», սա­կայն գոր­ծում է նաեւ «Հ­յու­սիս-­Հա­րա­վի» ուղ­ղութ­յամբ, ո­րը, հի­շեց­նենք, անգ­լո­սաք­սոն­նե­րի հա­մար, շատ մեղմ ա­սած, ցան­կա­լի չէ: Ու չնա­յած դրան, չնա­յած Ադր­բե­ջա­նում բրի­տա­նա-հրեա­կան մեծ ներդ­րում­նե­րին, Իս­րա­յե­լի հետ կա­պե­րին, երբ Բա­քուն մնում է Ռու­սաս­տան-Ի­րան-Հնդ­կաս­տան «Հ­յու­սիս-­Հա­րավ» մե­գա­նա­խագ­ծի մեջ, դա եւս մեկ ան­գամ խո­սում է այն մա­սին, որ Ռու­սաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի հետ թշնա­մութ­յան հնա­րա­վոր հե­տե­ւանք­ներն Ա­լիե­ւը լավ հաս­կա­նում է:

Ու տե­ղի ու­նե­ցավ անս­պա­սե­լին. այդ հան­դի­պու­մից ժա­մեր անց նա­խա­գահ Ռաի­սին եւ ԱԳ նա­խա­րար Աբ­դո­լա­հիա­նին տե­ղա­փո­խող ուղ­ղա­թի­ռը կոր­ծան­վեց: Թե ինչ է սա նշա­նա­կում, ինչ հե­տա­գա զար­գա­ցում­ներ կա­րող են լի­նել, ի­հար­կե, դեռ պետք է սպա­սել ա­ղե­տի պատ­ճառ­նե­րի բա­ցա­հայտ­մա­նը: Սա­կայն ո­րոշ նախ­նա­կան պատ­կե­րա­ցում­ներ կա­յին հենց սկզբնա­կան պա­հին:

Այս­պես, թեեւ կա հիմ­նա­կան եր­կու վար­կած՝ ուղ­ղա­թի­ռը կոր­ծան­վել է ե­ղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րի պատ­ճա­ռով, կամ այն ոչն­չաց­վել է, սա­կայն մինչ այդ ա­մե­նի հիմ­նա­վոր­վելն ար­դեն իսկ կան ո­րո­շա­կի տրա­մա­բա­նա­կան հար­ցադ­րում­ներ: Օ­րի­նակ, մի­ջա­դե­պից շատ չան­ցած, հե­տաքր­քիր գրա­ռում է կա­տա­րել չի­նա­գետ, գրող Նի­կո­լայ Վա­վի­լովն իր տե­լեգ­րամ­յան ա­լի­քում. «Սին­ձո Ա­բեն՝ պա­տա­հա­կան խե­լա­գար, Ֆի­կոն՝ կա­տա­ղած ձախ բլո­գեր, Ռաի­սին՝ մա­ռա­խուղ։ Ա­մեն ինչ պա­տա­հա­կան է, միայն թե նրանց մոտ ընդ­հա­նուր է, որ թշնա­մութ­յուն չէին ու­զում Ռու­սաս­տա­նի ու Չի­նաս­տա­նի հետ։ Այ­սօր աշ­խար­հի ոչ մի երկ­րում ոչ մի ա­ռաջ­նորդ ա­պա­հով չէ, եւ դ­րա աղբ­յու­րը հայտ­նի երկ­րում է»:

­Նույն մե­խին է խփում նաեւ պա­կիս­տան­ցի բլո­գեր Շեհ­րիար Խա­նը. «Սկզ­բում նրանք հար­ձակ­վե­ցին Ս­լո­վա­կիա­յի վար­չա­պետ Ֆի­կո­յի վրա, ով դեմ է Ուկ­րաի­նա­յին եւ դեմ է Զե­լենս­կիին ԱՄՆ/Եվ­րո­պա­կան ա­ջակ­ցութ­յա­նը, իսկ հի­մա կոր­ծան­վեց Ի­րա­նի նա­խա­գահ Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռը, ով դեմ է Իս­րա­յե­լին: ԿՀՎ-ն եւ Մո­սա­դը գոր­ծում են երկր­նե­րին ա­պա­կա­յու­նաց­նե­լու հա­մար»:

Այ­սինքն, ե­թե ան­գամ մա­ռա­խու­ղի պատ­ճա­ռով էր Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի կոր­ծա­նումը, ա­պա պարզ հարց է՝ նա­խա­գա­հա­կան ուղ­ղա­թիռ­ներն այդ ինչ­պե՞ս կա­րող են կոր­ծան­վել սո­վո­րա­կան մա­ռա­խու­ղից, օ­դագ­նա­ցութ­յան սար­քա­վո­րում­նե­րը ճի՞շտ են գոր­ծել, ին­չո՞ւ ուղ­ղա­թիռն այդ­քան դժվար հայտ­նա­բեր­վեց, երբ նրա մեջ եւ թիկ­նա­պահ­նե­րի մոտ կան կոոր­դի­նատ­ներ հա­ղոր­դող սար­քեր, ո­րոնք պետք է գոր­ծեն ան­գամ պայթ­յու­նից հե­տո, եւ այս­պես շա­րու­նակ:

­Բա­վա­կան հե­տաքր­քիր էր նաեւ հե­ղի­նա­կա­վոր ռազ­մա­կան թղթա­կից Սեմ­յոն Պե­գո­վի՝ Wargonzo-ում ա­ռաջ քա­շած նախ­նա­կան վար­կա­ծը, ո­րը, չնա­յած, ա­վե­լի շուտ պարզ փաս­տե­րի շա­րադ­րում է.

«Այն, որ Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի հետ ուղ­ղա­թի­ռի կոր­ծա­նու­մը տե­ղի է ու­նե­ցել նա­խա­գահ Ա­լի­եւի հետ Ա­րաքս գե­տի վրա հան­դի­պու­մից հե­տո, կա­րող է չա­փա­զանց տագ­նա­պա­լի նրբե­րանգ լի­նել։ Եվ բանն այն չէ, որ սրա­նում թուր­քե­րին կաս­կա­ծե­լու գայ­թակ­ղութ­յուն կա (ի­րա­նա­կան Հա­րա­վա­յին Ադր­բե­ջան նա­հան­գը եր­կար ժա­մա­նակ պատ­շաճ կեր­պով ցնցվում է Ան­կա­րա­յի կող­մից Բաք­վի պա­սիվ հա­մա­ձայ­նութ­յամբ): Բա­ցի այդ, լոն­դոն­յան հետ­քը, ո­րը հեշտ է նկա­տել. հաշ­վի առ­նե­լով բրի­տա­նա­կան ըն­կե­րութ­յուն­նե­րի եւ կոր­պո­րա­ցիա­նե­րի տնտե­սութ­յան վրա ու­նե­ցած լուրջ ազ­դե­ցութ­յու­նը եւ­ որ­պես հետ­եւանք՝ Ադր­բե­ջա­նի քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը, կար­եւոր է չմո­ռա­նալ եւս մեկ չա­փա­զանց հիմ­նա­րար նրբե­րան­գի մա­սին։ Ա­րաքս գե­տի տա­րած­քը 2020 թվա­կա­նին դար­ձավ Երկ­րորդ Ղա­րա­բաղ­յան պա­տե­րազ­մի 44 օր տե­ւած ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի գլխա­վոր թա­տե­րա­բե­մե­րից մե­կը։ Իսկ հե­տո իս­րա­յե­լա­կան ա­նօ­դա­չու թռչող սար­քե­րը (ինչ­պես գրո­հա­յին, այն­պես էլ հե­տա­խու­զա­կան), իս­րա­յե­լա­կան հա­մա­զար­կա­յին կա­յանք­ներն ու հրթիռ­նե­րը կա­րե­ւոր դեր խա­ղա­ցին Բաք­վի ռազ­մա­կան հա­ջո­ղութ­յան մեջ։ Ադր­բե­ջա­նա­կան կողմն ա­ռանձ­նա­պես չի թաքց­րել, որ իս­րա­յել­ցի մաս­նա­գետ­նե­րը մուտք են ու­նե­ցել այս ճա­կատ (Ի­րա­նի հետ սահ­մա­նա­կից)։ Ա­վե­լին, նույ­նիսկ տե­ղե­կութ­յուն­ներ ե­ղան, որ Թել Ա­վի­վի հետ ա­վե­լի սերտ ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան շրջա­նա­կում նա­խա­տես­վում է Ա­րաքս գե­տի մոտ են­թադ­րա­բար փոքր բա­զա ստեղ­ծել, որ­տեղ մուտք կու­նե­նան նաեւ իս­րա­յել­ցի­նե­րը։ Ու­զում եմ ա­սել, որ Ադր­բե­ջա­նում եւ նույ­նիսկ այն տա­րած­քում, որ­տեղ թռել է Ռաի­սին, իս­րա­յե­լա­կան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­ներն ի­րենց ա­վե­լի քան հան­գիստ են զգում։ Եվ նույ­նիսկ հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն դա ա­նում են։ Չեմ կար­ծում, որ Ա­լիեւն ին­քը կո­րո­շեր մեղ­սա­կից դառ­նալ, եւ պայ­մա­նա­կան Մո­սա­դը նրան կդներ շղթա­յի մեջ։ Սա­կայն իս­րա­յե­լա­կան զին­վո­րա­կան­նե­րի եւ հե­տա­խու­զա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հետ համ­բուր­վե­լը կա­րող է հանգս­տաց­նել զգո­նութ­յու­նը: Հեշտ է։ Ս­պա­սում ենք ա­վե­լի ստույգ տե­ղե­կատ­վութ­յան։ Բայց իս­րա­յել­ցի­նե­րի հետ կապ­ված վար­կածն ի­րա­կա­նութ­յու­նից բա­ժան­ված չէ։ Ե­կեք ան­կեղ­ծո­րեն ըն­դու­նենք: Հաս­տատ­վե­լու դեպ­քում պաշ­տո­նա­կան Բա­քուն հայտն­վում է ծայ­րա­հեղ ոչ միան­շա­նակ ի­րա­վի­ճա­կում…»։

Իսկ Իս­րա­յե­լը ե՛ւ շա­հագր­գիռ կողմ էր, ե՛ւ տեխ­նի­կա­կան հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­ներ նման ա­հա­բեկ­չութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար: Ընդ ո­րում, նաեւ ոչ ուղ­ղա­կիո­րեն ուղ­ղա­թի­ռը խո­ցե­լու, այլ օ­դագ­նա­ցութ­յան եւ կա­պի հա­մա­կար­գե­րը «խլաց­նե­լու» տեխ­նի­կա­կան հնա­րա­վո­րութ­յուն եւ դրա հա­մար մատ­չե­լի հե­ռա­վո­րութ­յուն, իսկ մնա­ցա­ծը մա­ռա­խու­ղը կա­ներ:

­Բայց ա­ռաջ չընկ­նենք, թեեւ ա­մեն բան ակ­նար­կում է, որ այս պատ­մութ­յու­նը կա­րող է դառ­նալ 1914 թվա­կա­նի հու­նի­սի 28-ին Սա­րաե­ւո­յում Ֆ­րանց Ֆեր­դի­նան­տի սպա­նութ­յան պես մի բան: Ա­ռա­վել եւս, որ Թեհ­րա­նում շատ ա­վե­լի հա­վա­նա­կան են հա­մա­րում ա­հա­բեկ­չութ­յան վար­կա­ծը:Կյանքից հեռացել է ֆրանսիացի լեգենդար դերասանուհի Անուկ ԷմենՎեկտոր չունեցող շարժման նախաձեռնողներից մեկը ո՞ր երկրում ի՞նչ հարց է լուծում. ԶԱՐՄԱՆՔԲնավորությունը, պահվածքը և վերջիվերջո մեր ամբողջ կյանքը կապված է ընդամենը մեկ տառի հետՓաշինյանն ասել է հանկարծ չշտապեն ու ձուկը ջրում բազառներ չանեն. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԵվրոն թանկացել էՈՒՂԻՂ․ Սամսոնյանի և Սաղաթելյանի գործով դատական լսումները շարունակվում ենԻրանում 5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել. 50 մարդ է վիրավnրվելՁեռք են բերվել պայմանավորվածություններ և ստորագրվել պայմանագրեր․ Պապիկյանը Ֆրանսիայում էԵվրոն թանկացել էԿիևը պետք է շտապի ընդունել Պուտինի առաջարկները. ՄեդվեդևՊատմությունից չեմ հիշում մի դեպք, երբ բռնապետերն իրենց մահով մեռնեն. Հայտնի փաստաբանը ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկելԷկեք էրեխեքի ոտներից մեծ խաչքարներ կապենք և ասենք՝ Վարդան Մամիկոնյանի սերունդն եք. Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Վարժական նոր հավաքներ կհայտարարվեն. ՊՆ-ն ներկայացրել է նախագիծըՍպիտակ տունը հայտնել է ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության պայմաններըՌուսաստանն ու Հյուսիսայինզ Կորեան ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր կստորագրենՓաշինյանի ելույթը լսեք ու մտածեք՝ Քյարամյանը թույլ կտա՞՝ մեկը ոստիկանի նկատմամբ քրգործ բացի. Մինասյան (տեսանյութ)Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԵթե 1975 թ-ի քարտեզով առաջնորդվեն Սյունիքում, Վայոց Ձորում, Գեղարքունիքում, ապա 207 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքները պետք է հետ վերադարձվեն. Քարտեզագիրը փակագծեր է բացում«Կամանդյուշին» սկսել մաղել «նվիրյալներին», ակտիվ կողիք կռիսներին է սկսել ման գալ. ՇՏԱՊ. Խոշոր հրդեհ՝ ՀայաստանումՀովհաննես Հովհաննիսյանը՝ Եվրոպայի Մ17 առաջնության չեմպիոնԻնչ է սպասվում հունիսի 28-ին Իրանում, ով է նախագահի ռեալ թեկնածուն. Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում իրանցի քաղաքագետըՍյունիքում կրքերը շիկացել են. ՔՊ-ականներին դուրս են հրավիրել դահլիճիցՀայաստանի անցումն ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի «թղթե հովանոցի» տակ անհնարին կդարձնի ՀԱՊԿ-ի շրջանակում միասնական տարածքի պահպանումը. ԳալուզինԻրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը մեր բաբոների, պապիկների անհասանելի երազանքն է եղել միշտ․ Նիկոլ ՓաշինյանՓաշինյանի մարզեր այցելությունները նպատակ ունի երկիրը նախապատրաստել հանրաքվեի գործընթացին. ԱբրահամյանԱրևմուտքը Հայաստանը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի և Հրվ. Կովկասի այլ երկրների դեմ հիբրիդային պատերազմի գործիք. ՌԴ ԱԳ փոխնախարարՌուսաստանը միշտ աջակցել է և կաջակցի Հս. Կորեայի պայքարին հանուն անկախության. ՊուտինԳործարկվելու է Երևան-Բաթումի-Երևան սեզոնային գնացքըՄենք շարունակում ենք ամրապնդել մեր պաշտպանական հարաբերությունները Հայաստանի հետ․ Ֆրանսիայի ՊՆՀայաստանի անցումն ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի «թղթե հովանոցի» տակ անհնարին կդարձնի ՌԴ-ի հետ և ՀԱՊԿ-ի շրջանակում միասնական պաշտպանական տարածքի պահպանումը. Գալուզին Սահմանազատման գործընթացը որպես աղետ են ներկայացնում, բայց մարդիկ ուզում են, որ լինի դա. ՓաշինյանԿոչ ենք անում Հայաստանի իշխանությանը ապահովել անվտանգ աշխատանքային միջավայր ԶԼՄ-ների համար․ IPIՀնարավոր են տհաճ միջադեպեր. հունիսի 18-ի աստղագուշակԿեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտՀունիսի 18. Օրվա խորհուրդՀՀ քրեակատարողական ծառայությունը պաշտոնապես անդամակցել է EuroPris-ինՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ամենահզոր մագնիսական փոթորիկը կհարվածի Երկրին«Հրապարակ»․ Շարժումը մտնում է ամառային «ռեբրենդինգի» փուլ«Փաստ». Իշխանությունների տեղեկատվական և «իրավապահ» «ֆլեշմոբն» ընդդեմ GG-ի հակառակ արդյունքն ունեցավ«Ժողովուրդ». Տրանսպորտի թանկացումը կհետաձգվի. իշխանության հերթական սխալ հաշվարկըԼեհաստանում սարսափ է առաջացրել Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետեւանքների մասին ուսումնասիրությունը«Հրապարակ»․ Սյունիքը մաղել են«Փաստ». Ովքե՞ր են խոսում «կեղծ օրակարգից» ու Հայաստանի շահերից. զավե՞շտ, թե՞ ինքնասարկազմԻրավապահներին հետաքրքիր է, թե քաղաքացիներն ինչ էին անում Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 12-ին. վիրավորվելու, բռնության կիրառման մասին խոսք չկա. «Ժողովուրդ» ՔՊ-ականների «ատшմները ջшրդվել են» տեղում.«Իրավունք»Ուկրաինական զինվորները հսկայական կորուստներ են կրում Ուգլեդարի մոտ կիսակաթսայում (ՖՈՏՈ, ՔԱՐՏԵԶ)Լեհաստանում «կորցրել» են ռուս լրտեսներին «Հրապարակ». Բենզինի շուկայում նոր խաղացող է հայտնվել«Փաստ». Հայ առաքելական եկեղեցին առաջին հերթին հայ ժողովրդի համար ազգային բարոյականության ուղենիշ է
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода