Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ Մութաֆյան Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին Հոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում Անտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե Սնդոյան Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով

Ինչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումը

Վերլուծություն

Ե­րեկ Ի­րա­նը վեր­ջին հրա­ժեշ­տը տվեց նա­խա­գահ Ռաի­սիին եւ ուղ­ղա­թի­ռա­յին ա­ղե­տի մյուս զո­հե­րին: Այ­սինքն, նախ­նա­կան շո­կա­յին փուլն ան­ցած է, եւ հի­մա ա­ռա­ջին պլան է գա­լիս կա­րե­ւո­րա­գույն մեկ հարց, որն ա­մե­նաու­ղիղ ազ­դե­ցութ­յու­նը կա­րող է ու­նե­նալ ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նի վրա: Այն է՝ տե­ղի ու­նե­ցածն ի՞նչ ազ­դե­ցու­թուն կու­նե­նա Ի­րա­նի կուր­սի եւ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի վրա:

ՈՉ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵ՞Ր

­Թե ինչ է հի­մա ա­նե­լու Ի­րա­նը, ի­հար­կե, ա­ռա­ջին հեր­թին կախ­ված է մեկ այլ հար­ցից՝ ո՞րն էր վթա­րի պատ­ճա­ռը, տեխ­նի­կա­կան խնդիր­նե՞­րը, թե՞ նա­խա­գա­հա­կան ուղ­ղա­թիռն այս կամ այն տար­բե­րա­կով հար­ձակ­ման է են­թարկ­վել: Դա­տե­լով Ի­րա­նից ե­կող տար­բեր ազ­դակ­նե­րից, այս նախ­նա­կան փու­լում Թեհ­րա­նը փոր­ձում է կրքե­րը չթե­ժաց­նել՝ ա­ռա­ջին պլա­նում թող­նե­լով տեխ­նի­կա­կան եւ բնակ­լի­մա­յա­կան պատ­ճառ­նե­րով վթա­րի տար­բե­րա­կը: Ս­րա տակ կա նաեւ այն տրա­մա­բա­նութ­յու­նը, թե Ռաի­սիին սպա­նե­լու ի­մաս­տ չկար: Այ­սինքն, Ի­րանն այն եր­կի­րը չէ, որ նա­խա­գա­հին սպա­նե­լով, հնա­րա­վոր է այն­պի­սի սուր ճգնա­ժամ ստեղ­ծել, ո­րից կկա­րո­ղա­նան օգտ­վել ար­տա­քին ու­ժե­րը: Նախ, ի­րա­կա­նում Ի­րա­նի նա­խա­գա­հը, ինչ­պես հայտ­նի է, ա­մե­նե­ւին էլ այդ երկ­րի գե­րա­գույն իշ­խա­նութ­յու­նը չէ: Երկ­րոր­դը. նա­խա­գա­հի եւ հիմ­նա­կան փո­փո­խութ­յան հար­ցը հստակ կար­գա­վոր­ված է ի­րա­նա­կան օ­րենսդ­րութ­յամբ. Ռաի­սիի եւ ԱԳ նա­խա­րար Աբ­դո­լահ­իա­նի մահ­վան լու­րը պաշ­տո­նա­պես հաս­տատ­վե­լուն պես նրանց լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը ա­րա­գո­րեն փո­խանց­վե­ցին փոխ­նա­խա­գահ Մո­համ­մադ Մոհ­բա­րին եւ նա­խա­րա­րի քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Ա­լի Բա­ղե­րի Կա­նին: Եր­կուսն էլ բարձ­րա­կարգ գոր­ծիչ­ներ են, նույն քա­ղա­քա­կան կուր­սի հա­մոզ­ված հե­տե­ւորդ­ներ: Սահ­ման­ված ժամ­կե­տում կլի­նեն ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­ներ, կընտր­վի նոր նա­խա­գահ, կձե­ւա­վոր­վի նոր կա­բի­նետ: Այ­սինքն, երկ­րի կա­ռա­վար­ման հար­ցում ցնցում­ներ պար­զա­պես չեն կա­րող ա­ռա­ջա­նալ: Այ­սինքն, նման հե­ռան­կարն աչ­քի ա­ռաջ ու­նե­նա­լով, ին­չո՞ւ պետք է ինչ-որ ուժ մտա­ծեր Ռաի­սիի եւ մյուս­նե­րի սպա­նութ­յան մա­սին: Ա­յո, նախ­նա­կան տրա­մա­բա­նութ­յամբ այս­պես է, դա էլ ա­ռա­ջին պլան է բե­րում տեխ­նի­կա­կան վթա­րի գա­ղա­փա­րը: Միայն թե այս­տեղ մեկ մեծ «բայց» կա…

Վի­ճա­կագ­րութ­յու­նը, ինչ­պես ա­սու­մ են, մո­տա­վոր գի­տութ­յուն է, թեեւ շատ հա­ճախ ու­շագ­րավ հե­տե­ւութ­յուն­նե­րի եւ մտո­րում­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս: Կոնկ­րետ դեպ­քում, վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում ֆիքս­վել են մի շարք փաս­տեր, ո­րոնք երբ ի­րար կողք ես դնում, ա­պա ստիպ­ված ես մտա­ծել կա´մ տես­կա­նո­րեն քիչ հնա­րա­վոր պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­նե­րի շար­քի, կա´մ­ էլ՝ կոնկ­րետ սցե­նա­րի մա­սին: Հի­շեց­նենք փաս­տե­րը.

­Մա­յի­սի 7. Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի թա­գա­ժա­ռանգ ար­քա­յազ­նի դեմ մա­հա­փորձ:

­Մա­յի­սի 13. Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ Էր­դո­ղա­նը շտապ խորհր­դակ­ցութ­յուն է հրա­վի­րում հնա­րա­վոր ռազ­մա­կան հե­ղաշրջ­ման մա­սին նա­խազ­գու­շա­ցու­մից հե­տո:

­Մա­յի­սի 15. Ս­լո­վա­կիա­յի վար­չա­պետ Ռո­բերտ Ֆի­կո­յի դեմ մա­հա­փորձ:

­Մա­յի­սի 16. Սեր­բիա­յի նա­խա­գահ Վու­չի­չին սպա­նե­լու ծրագ­րե­րի մե­ղադ­րան­քով քա­ղա­քա­ցի է ձեր­բա­կալ­վել։

­Մա­յի­սի 19. Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի վթա­րը:

­Պա­տա­հա­կա­նութ­յո՞ւն է այս ա­մե­նի նման հա­մընկ­նու­մը, պա­տա­հա­կա­նութ­յո՞ւն է, որ այդ բո­լոր ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը կապ­ված են ռուս-չի­նա­կան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի կողմ­նա­կից­նե­րի հետ:

­Մեկ այլ նման փաս­տե­րի շարք: Մա­յի­սի 18-ին այդ պա­հին դեռ Ի­րա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րի քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Ա­լի Բա­ղե­րի Կա­նին հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րեց՝ BRICS երկր­ներն ակ­տի­վո­րեն աշ­խա­տում են են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի ստեղծ­ման ուղ­ղութ­յամբ՝ միութ­յան միաս­նա­կան ար­ժույ­թի ներդր­ման հա­մար, ո­րը կփո­խա­րի­նի դո­լա­րա­յին վճա­րում­նե­րը: Դ­րա­նից մեկ օր անց կոր­ծան­վեց Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի ուղ­ղա­թի­ռը։ Ու այս­տեղ միան­գա­մայն տե­ղին է հի­շեց­նել. Լի­բիան քանդ­վեց այն բա­նից  հե­տո, երբ Քա­դա­ֆին պատ­րաստ­վում էր ներ­մու­ծել ոս­կե դի­նա­րը, Ի­րա­քը՝ երբ Հու­սեյ­նը հայ­տա­րա­րեց նավ­թի հա­մար վճա­րե­լիս դո­լա­րից հրա­ժար­վե­լու մա­սին: Այս ա­մե­նը պար­զա­պես պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­նե՞ր են:

­Վե­րա­դառ­նանք «բայց»-ին՝ ի­րա­կա­նում կա­րե­լի՞ է Ռաի­սիի սպա­նութ­յու­նը հա­մա­րել ո­րե­ւէ մե­կին ո­րե­ւէ բան չտվող ակ­ցիա, ե­թե դա չի ազ­դե­լու Ի­րա­նի ներ­քին ի­րա­վի­ճա­կի վրա: Բայց չէ՞ որ հար­ցը միայն ներ­քին ի­րա­վի­ճա­կը չէ, այլ, դրա­նից էլ ա­ռաջ` ար­տա­քին: Օ­րի­նակ, ի՞նչ ի­մաստ կա­րե­լի էր տես­նել, երբ դեռ միայն վեր­ջերս Նե­թան­յա­հուն հրա­մա­յեց հրթի­ռա­յին հար­ված հասց­նել Դա­մաս­կո­սում ի­րա­նա­կան հյու­պա­տո­սութ­յա­նը. մեկ ի­մաստ կա, դրա­նով հնա­րա­վո­րութ­յուն կար Ի­րա­նին ներ­քա­շել պա­տե­րազ­մի մեջ: Չս­տաց­վեց: Ու հի­մա, ե­թե պարզ­վի, որ Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի հետ կապ­վա­ծը կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յան արդ­յուն­քում է, պա­տե­րազ­մը կդառ­նա ան­խու­սա­փե­լի: Դա, բնա­կա­նա­բար, պարզ հաս­կա­նում են նաեւ Թեհ­րա­նում, եւ, ըստ ա­մե­նայ­նի, պա­տա­հա­կան չէ, որ դեռ ակ­նարկ­նե­րի մա­կար­դա­կով ա­ռաջ են տա­նում տեխ­նի­կա­կան վթա­րի վար­կա­ծը: Նախ, ան­հեր­քե­լի հիմ­նա­վո­րում­ներ են պետք վթա­րի պատ­ճառ­նե­րի մա­սով. անուղ­ղա­կի հիմ­նա­վո­րում­նե­րը շատ են, բայց դրանք, այս­պես ա­սած, ա­պա­ցու­ցո­ղա­կան նշա­նա­կութ­յուն չու­նեն: Հս­տակ ա­պա­ցույց­նե­րի դեպ­քում էլ կա այն հար­ցը, թե պե՞տք է, թե­կուզ հա­նուն նա­խա­գա­հի հի­շա­տա­կի, գնալ մեծ պա­տե­րազ­մի, երբ ներ­կա պա­հին նման պա­տե­րազ­մը մի­գու­ցե ա­մե­նա­շա­տը Նե­թան­յա­հու­ին է պետք, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ գլո­բալ թի­մին, ո­րին նա ներ­կա­յաց­նում է, եւ ո­րը ներ­կա զար­գա­ցում­նե­րի պա­րա­գա­յում ծանր պար­տութ­յան է դա­տա­պարտ­ված:

ԸՍՏ ԱՄԵՆԱՅՆԻ, ՈՐՈՇՎՈՒՄ Է ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

Դժ­վար չէ նաեւ պատ­կե­րաց­նե­լը, թե Նե­թան­յա­հու­ի ին­չին է պետք տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մեծ պա­տե­րազ­մը: Այն, որ Նե­թան­հա­յու­ի (եւ նրա պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րարի) ձեր­բա­կա­լութ­յան հար­ցը՝ փաս­տա­ցի ցե­ղաս­պա­նութ­յան մե­ղադ­րան­քով, մտել է Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րան (ՄՔԴ), դա նրա հա­մար լրջա­գույն ազ­դակ է: Այ­սինքն, նա ոչ միայն կա­րող է կյան­քի մնա­ցած մասն անց­կաց­նել բան­տում՝ ցե­ղաս­պա­նի խա­րա­նը ճա­կա­տին, այլ դա էա­պես կփո­խի Իս­րա­յե­լի ներ­կա քա­ղա­քա­կան կուր­սը, եւ մեծ հարց է, թե որ­պես պե­տութ­յուն, կշա­րու­նա­կի՞ գո­յա­տե­ւել: Հարց, որն ան­գամ հրեա­կա­նութ­յան գլո­բալ լի­դեր­նե­րի մոտ է վե­ճե­րի ա­ռիթ դար­ձել. պե՞տք է Իս­րա­յե­լը պա­հել, այն էլ նման ծանր տա­րա­ծաշր­ջա­նում, թե՞ ա­վե­լի հար­մար է պե­տութ­յու­նը լու­ծա­րել եւ շա­րու­նա­կել աշ­խար­հեվ մեկ տա­րա­լուծ­ված գո­յա­տե­ւու­մը: Կա նաեւ այլ վայ­րում Իս­րա­յել ստեղ­ծե­լու վար­կա­ծը, այդ թվում՝ ներ­կա Ուկ­րաի­նա­յի ա­րեւմտ­յան հատ­վա­ծում եւ այլն:

Ա­մեն դեպ­քում, Նե­թան­յա­հու­ի, այ­սինքն՝ նաեւ նշված գլո­բալ հար­ցադ­րում­նե­րի հետ կապ­ված ու­շագ­րավ ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել ՄՔԴ-ի շուրջ: Այն, որ այս դա­տա­րան կոչ­վա­ծը, կրկնենք, ե­ղել է ուլտ­րա­լի­բե­րա­լիզ­մի եւ, ա­ռա­ջին հեր­թին` ԱՄՆ-ի ուլտ­րա­լի­բե­րա­լիստ­նե­րի կա­յուն վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ, հիմ­նա­վո­րում է թե­կու­զեւ Պու­տի­նի կա­լա­նա­վոր­ման հայտ­նի ո­րո­շու­մը: Բայց ա­հա, Նե­թան­յա­հու­ի հետ կապ­ված, ԱՄՆ-ից ե­կավ թեեւ ակն­հայտ ա­պօ­րի­նի, սա­կայն սպա­սե­լի ար­ձա­գանք: Նախ, նման ո­րոշ­մա­նը ծայ­րա­հեղ կոշտ դեմ ար­տա­հայտ­վեց Բ­լին­քե­նը, ա­պա` Բայ­դե­նը: Հա­ջոր­դեց ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի խոս­տու­մը` պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռել Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րա­նի ղե­կա­վա­րութ­յան դեմ, ե­թե վեր­ջինս Նե­թան­յա­հո­ւին կա­լա­նա­վո­րի: «Կոնգ­րեսն ու­սում­նա­սի­րում է բո­լոր տար­բե­րակ­նե­րը, նե­րառ­յալ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը, պատ­ժե­լու ՄՔԴ-ին և­ ե­րաշ­խա­վո­րե­լու, որ նրա ղե­կա­վա­րութ­յու­նը կբախ­վի հետ­ևանք­նե­րի, ե­թե քայ­լեր ձեռ­նար­կի այս ուղ­ղութ­յամբ: Ե­թե ​​ՄՔԴ-ին թույլ տրվի սպառ­նալ Իս­րա­յե­լի ղե­կա­վա­րութ­յա­նը, մենք կա­րող ենք հա­ջոր­դը լի­նել»,- աս­ում է Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի խոս­նակ Մայք Ջոն­սո­նը հայ­տա­րա­րութ­յան մեջ: Այն, որ սա բա­ցա­հայտ ճնշում է ար­դա­րա­դա­տութ­յան դեմ, միան­շա­նակ է: Այն, որ սրա­նով Վա­շինգ­տո­նը ցույց է տա­լիս, որ թքած ու­նի ա­մեն մի ար­դա­րա­դա­տութ­յան վրա, ան­գամ ե­թե իր հո­վա­նա­վոր­յա­լը ցե­ղաս­պան է, դա եւս: Միայն թե, ի՞նչ է ստաց­վում, ՄՔԴ-ն թ­ռե՞լ է իր ա­մե­րիկ­յան տե­րե­րի վե­րահս­կո­ղութ­յու­նից, որ հի­մա նրանք ստիպ­ված են նման սպառ­նա­լիք­ներ հղել` ի­րա­կան դեմ­քը բա­ցե­լու գնով:

Եվ երկ­րորդ ա­նակն­կա­լը. Եվ­րո­պա­յից հնչեց միան­գա­մայն հա­կա­ռակ հայ­տա­րա­րութ­յու­նը` ԵՄ-ն­ ի գի­տութ­յուն է ըն­դու­նում Հաա­գա­յի դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը Իս­րա­յե­լի ա­ռաջ­նորդ­նե­րի ձեր­բա­կա­լութ­յան օր­դեր­նե­րի վե­րա­բեր­յալ և կոչ է ա­նում բո­լոր երկր­նե­րին ի­րա­կա­նաց­նել այն։ Այս­պի­սի հայ­տա­րա­րութ­յուն է ա­րել եվ­րո­պա­կան դի­վա­նա­գի­տութ­յան ղե­կա­վար, ուլտ­րա­լի­բե­րալ­նե­րի կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ  Ժո­զեպ Բո­րե­լը X-ում։ «Ես ի գի­տութ­յուն եմ ըն­դու­նում ՄՔԴ դա­տա­խա­զի ո­րո­շու­մը՝ դի­մե­լու Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րա­նի (ՄՔԴ) I Նա­խաքն­նա­կան պա­լատ՝ Յահ­յա Սին­վա­րի, Մու­հա­մեդ Դեի­ֆի, Իս­մա­յիլ Հա­նի­յեի, Բեն­յա­մին Նե­թան­յա­հո­ւի և Յոավ Գա­լան­տի նկատ­մամբ ձեր­բա­կա­լութ­յան օր­դեր: ՄՔԴ-ի՝ որ­պես ան­կախ մի­ջազ­գա­յին կա­ռույ­ցի ման­դա­տը մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի հա­մա­ձայն ա­մե­նա­ծանր հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի հե­տապն­դումն է: Բո­լոր պե­տութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք վա­վե­րաց­րել են ՄՔԴ կա­նո­նադ­րութ­յու­նը, պար­տա­վոր են կա­տա­րել Դա­տա­րա­նի ո­րո­շում­նե­րը»,- գրել է Բո­րե­լը։

Ան­մի­ջա­պես էլ ՄՔԴ-ին ուղղ­ված ա­ջակ­ցութ­յան կոչ հնչեց նաեւ Ֆ­րան­սիա­յից, եւ դա հու­շում է, որ Նե­թան­յա­հու­ին կա­լա­նա­վո­րե­լու այս թե­ման ա­ռաջ է մղվում եվ­րո­պա­կան հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րով: Բայց դա ի՞նչ է նշա­նա­կում, որ եվ­րո­պա­կան ուլտ­րա­լի­բե­րալ­նե­րը կտրուկ դեմ են գնում ա­մե­րիկ­յան­նե­րի՞ն: Այ­սինքն, սա Եվ­րոպա-ԱՄՆ խո­րը հա­կա­սութ­յան դրսե­ւո­րո՞ւմ է՝ Իս­րա­յե­լի ա­պա­գա­յի հետ կապ­ված, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ: Այս հար­ցի պա­տաս­խա­նը, ա­ռանց չա­փա­զան­ցութ­յան, կա­րող է կան­խո­րո­շիչ լի­նել ողջ աշ­խար­հի ա­պա­գա­յի հար­ցում:

Իսկ ա­հա Թեհ­րա­նը, ըստ ա­մե­նայ­նի, կփոր­ձի դեռ սպա­սել՝ հիմ­նա­վո­րե­լով, որ ուղ­ղա­թի­ռի վթա­րի հան­գա­մանք­նե­րը պետք է ման­րակր­կիտ ու­սում­նա­սի­րել, պար­զել: Դա նաեւ ժա­մա­նակ է տա­լիս տես­նել, թե Նե­թան­յա­հու­ի կա­լան­քի շուրջ այս պատ­մութ­յունն ի՞նչ ըն­թացք է ստա­նում, ո­րը, ի­հար­կե, կա­րող է վճռո­րոշ լի­նել Թեհ­րա­նի վերջ­նա­կան ո­րոշ­ման մա­սով:

­Մի խոս­քով, ա­մեն ինչ ակ­նար­կում է այն մա­սին, որ Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի կոր­ծան­ման թե­ման այս պա­հին մտնում է պաու­զա­յի փուլ, բայց նաեւ մնա­լով մեծ պայթ­յու­նի տա­նող շատ լուրջ դե­տո­նա­տոր:

 

 Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ ՄութաֆյանԵՎՐՈ-2024. Շոտլանդիան ու Շվեյցարիան ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներինԱմփոփվեց «ԳԱԿ մշակութային խաչմերուկ 2024» նախագիծըՀոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրումԱնտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե ՍնդոյանԱյս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինԵՎՐՈ-2024. Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց և դուրս եկավ փլեյ-օֆֆ(տեսանյութ)Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода