Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ Մութաֆյան Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին Հոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում Անտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե Սնդոյան Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով

Կիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասում

Վերլուծություն

­Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի կոր­ծան­ման հետ կապ­ված (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=284036&l=am) մեկ հե­տաքր­քիր հարց եւս կա. իսկ պա­տա­հա­կա՞ն էր, որ այս ամե­նը տե­ղի ու­նե­ցավ Պու­տի­նի՝ Չի­նաս­տան կա­տա­րած այ­ցից հաշ­ված օ­րեր անց:

Այն, որ Ա­րեւ­մուտ­քում այդ այցն ու դրա տե­սա­նե­լի եւ քիչ ե­րե­ւա­ցող արդ­յունք­նե­րը մեծ ան­հանգս­տութ­յուն են ա­ռա­ջաց­րել, դա փաստ է: Այս այ­ցին ըն­դա­ռաջ Վա­շինգ­տո­նը բո­լոր ջան­քե­րը գոր­ծադ­րեց ե­թե ոչ ռուս-չի­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան ներ­կա մա­կար­դա­կը թու­լաց­նե­լու, այլ գո­նե Պե­կի­նի մի­ջո­ցով ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ Մոսկ­վա­յի վրա ազ­դե­լու հա­մար: Ըստ ո­րոշ փոր­ձա­գետ­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը, որ Պու­տի­նից ա­ռաջ Չի­նաս­տան մեկ­նած Բ­լին­քենն էր ակն­կա­լում, դա նա­խա­գահ Սիին հա­մո­զելն էր, որ հոր­դո­րի Պու­տի­նին՝ գո­նե ներ­կա շփման գծում կանգ առ­նել, հաշ­վի առ­նե­լով, որ հե­տա­գա ա­ռաջ­խա­ղա­ցու­մը շա­րու­նա­կե­լու է էա­կան ճնշում­ներ ա­ռա­ջաց­նել նե­րա­մե­րիկ­յան նա­խընտ­րա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի վրա: Սա­կայն միայն Պուտ­նին ըն­դու­նել-ճա­նա­պար­հե­լու ցու­ցադ­րա­կան ա­րա­րո­ղութ­յուն­նե­րով Պե­կի­նը պարզ հաս­կաց­րեց՝ Բ­լին­քե­նի խնդրանք­ներն ըն­դուն­ված չեն, թեեւ դա հաս­կա­նա­լի էր դեռ այն պա­հին, երբ Չի­նաս­տա­նից վե­րա­դառ­նալ պատ­րաստ­վող պետ­քար­տու­ղա­րին չի­նա­կան կող­մից ո­րե­ւէ մե­կը չէր ճա­նա­պար­հում:

Ու սրա­նից էլ զատ, Ուկ­րաի­նա­յում վրա հա­սավ այն փու­լը, ո­րի հետ կապ­ված Մոսկ­վան ինքն իր հա­մար սահ­մա­նել է հստակ «կար­միր գիծ», որ ո­րե­ւէ մե­կի հետ չի բա­նակ­ցի: Այ­սինքն, ե­րեկ լրա­ցավ Զե­լենս­կու պաշ­տո­նա­վար­ման վերջ­նա­ժամ­կե­տը: Ճիշտ է, Ա­րեւ­մուտ­քի հո­վա­նու տակ նա իշ­խա­նութ­յու­նը չի հանձ­նում, սա­կայն էն գլխից Մոսկ­վան սահ­մա­նել էր հստակ «կար­միր գիծ», որ մա­յի­սի 21-ից Զե­լենս­կուն ըն­կա­լե­լու է` որ­պես ոչ լե­գի­տիմ նա­խա­գահ: Իսկ ոչ լե­գի­տիմ նա­խա­գա­հի հետ, հաս­կա­նա­լի է, ոչ մե­կը բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նի շուրջ չի նստի եւ փաս­տա­թուղթ չի ստո­րագ­րի: Պարզ պատ­ճա­ռով, որ վա­ղը-մյուս օ­րը կգա նոր նա­խա­գահ, եւ նա կա­րող է հան­գիստ հայ­տա­րա­րել՝ Զե­լենս­կին այդ պա­հին ար­դեն ի­րա­վա­սու չէր ո­րե­ւէ բան ստո­րագ­րել, ստո­րագ­րածն ա­պօ­րի­նի է եւ չի գոր­ծում:

Արդ­յուն­քում, ե­թե Ուկ­րաի­նա­յի իշ­խա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րում տե­ղա­շար­ժեր չլի­նեն, ա­պա խնդրի լուծ­ման հիմ­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նը կմնա ռազ­մա­ճա­կա­տը: Իսկ այս­տեղ, ինչ­պես ան­գամ ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­ներն են խոս­տո­վա­նում, ի­րա­վի­ճա­կը հեչ բա­նի նման չէ: Բե­րենք թե­կու­զեւ դեռ ա­դեկ­վա­տութ­յուն պա­հող ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րից մե­կի այս գնա­հա­տումը. «Մեր աղբ­յու­րը հայտ­նում է, որ Խար­կո­վի մար­զում ի­րա­վի­ճակն իս­կա­պես տխուր է Ուկ­րաի­նա­յի զին­ված ու­ժե­րի հա­մար: Ինչ­պես ա­վե­լի վաղ գրել էինք, նա­խա­գա­հա­կա­նը կա­րո­ղա­ցավ ի­րա­վի­ճա­կը մի փոքր վե­րահս­կե­լի դարձ­նել հիմ­նա­կան ստրա­տե­գիա­կան ռե­զերվ­նե­րը Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յուն նե­տե­լու շնոր­հիվ: Սա­կայն ռուս­ներն այս պա­հին պար­զա­պես «ա­ղում» են ուկ­րաի­նա­կան այդ վեր­ջին հիմ­նա­կան ռե­զերվ­նե­րը, շու­տով կվերց­նեն Վոլ­չանս­կը, ա­պա ­նաեւ Խար­կով քա­ղա­քի հա­մար այս պա­հին հիմ­նա­կան դար­ձած Լիպ­ցիի պաշտ­պա­նա­կան հան­գույ­ցը»: Իսկ այդ բո­լոր զար­գա­ցում­ներն ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կին, ըստ աղբ­յու­րի, խոս­տա­նում է «հա­կա­մար­տութ­յան ողջ պատ­մութ­յան ա­մե­նա­մեծ կաթ­սա­նե­րով»: Մի խոս­քով՝ «Խար­կո­վի մար­զում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը հսկա­յա­կան ազ­դե­ցութ­յուն ու­նի ողջ ուկ­րաի­նա­կան ճգնա­ժա­մի ա­պա­գա­յի վրա»:

Եվ ոչ միայն Խար­կո­վի: Դե­պի Խար­կով ռե­զերվ­նե­րի նե­տու­մը նկա­տե­լիո­րեն թու­լաց­նում է ուկ­րաի­նա­կան դիր­քերն այլ ա­ռանց­քա­յին հատ­ված­նե­րում: Ռու­սներն այս օ­րե­րին կտրուկ ակ­տի­վաց­րել են Չա­սով Յա­րի, Օ­չե­րե­տի­նո­յի ուղ­ղութ­յամբ հար­ձա­կում­նե­րը, եւ այս հատ­ված­նե­րում եւս ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի ա­ռաջ տե­սա­նե­լի է դար­ձել մեծ «կաթ­սա­նե­րի» հե­ռան­կա­րը: Վեր­ջա­պես, բա­զում ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­ներ են ար­դեն սկսել խո­սել Խար­կո­վից  հյու­սիս՝ Սու­մի մար­զի ուղ­ղութ­յամբ եւս ա­մե­նա­մոտ ա­պա­գա­յում նոր ռազ­մա­ճա­կատ բաց­վե­լու հե­ռան­կար­նե­րի մա­սին, որ­տեղ ար­դեն Կիե­ւը ռեալ պաշտ­պա­նութ­յուն կազ­մա­կեր­պե­լու շան­սեր գրե­թե չու­նի՝ ու­ժե­րի խիստ պա­կա­սի պատ­ճա­ռով: Կարճ ա­սած, սպաս­վում է ծան­րա­գույն ա­մա­ռա­յին կոմ­պա­նիա, ո­րից հե­տո ա­մե­րիկ­յան ընտ­րութ­յուն­ներն են՝ դրա­նից սպաս­վող բո­լոր ծայ­րա­հեղ ա­նո­րո­շութ­յուն­նե­րով հան­դերձ: Ու ե­թե այս ա­մե­նից զատ նո­րից պայ­թի Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քը՝ այդ ուղ­ղութ­յամբ տա­նե­լով ԱՄՆ-ի հիմ­նա­կան ռե­զերվ­նե­րը, ա­պա շատ ա­վե­լի վատ:Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ ՄութաֆյանԵՎՐՈ-2024. Շոտլանդիան ու Շվեյցարիան ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներինԱմփոփվեց «ԳԱԿ մշակութային խաչմերուկ 2024» նախագիծըՀոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրումԱնտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե ՍնդոյանԱյս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինԵՎՐՈ-2024. Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց և դուրս եկավ փլեյ-օֆֆ(տեսանյութ)Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода