ԱՄՆ-ը վախեցախ է ռուսական հերթական եզակի զենքերից Տորեցկի ապագա «մեծ կթասան» սկսեց ուրվագծվել Մոսկվան կարող է մեզ համար խնդիրներ ստեղծել, որտեղ ուզում է. Դուգլաս Մակգրեգոր Պաղեստինի ճանաչումը եզակի ճիշտ քայլերից մեկն է, որն արվել է. միջազգայնագետը փակագծեր է բացում Ո՞վ է իրավունք տվել, առանց հայ ժողովրդի կարծիքի, փռել ԱԺ ամբիոնին ԵՄ դրոշը. ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ամենայն հավանականությամբ, Ադրբեջանը արագացնում է հաջորդ տարածքային զիջումների ժամանակացույցը՝ Տավուշի և Արարատի մարզերում. թյուրքագետ Իսրայելն Իրանին աղաչում էր ձեռնպահ մնալ Դամասկոսի հյուպատոսության ռմբակոծության պատասխան հարվածից. ԻՀՊԿ Բա սենց ոնց ախր, Լալա ջան. Զառա Արամյանի գրառումը Բահրեյնի Թագավորությունը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի Պետության պաշտոնական ճանաչումը Ո՞ր թվականին է Երևանում եղել ամենաշոգ հունիսը

Նորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-ն

Վերլուծություն

Օ­տա­րերկր­յա, հատ­կա­պես՝ բրի­տա­նա-ա­մե­րիկ­յան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յու­նն­երի ղե­կա­վա­րութ­յան հետ Նի­կո­լի շփում­նե­րը թեեւ միշտ էլ տա­րաբ­նույթ հար­ցե­րի եւ մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րի տե­ղիք են տա­լիս, սա­կայն ժո­ղովր­դի հետ ա­մեն ինչ կիս­վե­լու հար­ցում «պատ­րաս­տա­կամ», «ժո­ղովր­դա­կան վար­չա­պե­տի» տե­ղե­կատ­վութ­յան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը բա­վա­րար­վում են միայն ո­չինչ չա­սող տե­ղե­կատ­վութ­յամբ: Իսկ ա­հա վեր­ջին՝ ա­մե­րիկ­յան ԿՀՎ-ի փոխտ­նօ­րե­նի հետ հան­դիպ­ման մա­սին ան­գամ այդ չնչին տե­ղե­կատ­վութ­յու­նը վար­չա­պե­տի կայ­քում ներ­կա­յաց­ված չէ:

ԻՆՉՈՒ ԷՐ ԵԿԵԼ ԿՀՎ-Ի ՓՈԽՏՆՕՐԵՆԸ

Ու­րեմն, այդ ի՞նչ գեր­գաղտ­նի բա­ներ է քննար­կում Նի­կո­լը MI-6-ի կամ ԿՀՎ-ի շե­ֆութ­յան հետ, որ ան­գամ մո­տա­վոր թե­մա­ներն են պա­հում յոթ փա­կի տա­կի գաղտ­նիք: Արդ­յուն­քում, տա­րած­վում են տա­րաբ­նույթ են­թադ­րութ­յու­ններ, եւ ԿՀՎ-ի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ Դեյ­վիդ Քո­հե­նի նա­խօ­րեի այցն էլ բա­ցա­ռութ­յուն չէր:

Որ Քո­հե­նը Հա­յաս­տա­նում, Նի­կո­լից զատ, մեկ էլ ԱԽՔ Ար­մեն Գ­րի­գոր­յա­նի հետ հան­դի­պեց, կա­րե­լի է հաս­կա­նալ: Ար­մենն այն­քան է շփվել MI-6-ի ե ԿՀՎ-ի հետ, որ ե­րե­ւի ար­դեն հա­րա­զա­տի տեղ է անց­նում: Ու այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ Նի­կո­լից հե­տո նրան հան­դի­պե­լով, Քո­հե­նը պետք է բա­ցատ­րեր՝ ինչ կա, ինչ չկա, ինչ կա­րե­լի է ա­նել, ինչ չի կա­րե­լի: Կարճ ա­սած, այս դեպ­քում կա­րե­ւո­րը Նի­կո­լի հետ հան­դի­պումն էր:

­Թե որն էր Հա­յաս­տան այս չպլա­նա­վոր­ված այ­ցի պատ­ճա­ռը, փոր­ձա­գի­տա­կան ո­րո­շա­կի շրջա­նակ­նե­րում պտտվում է եր­կու հիմ­նա­կան վար­կած: Ա­ռա­ջին վար­կա­ծով՝ ԱՄՆ-ում, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ ա­րեւմտ­յան, այս­պես ա­սած, «խոր­քա­յին պե­տութ­յան» ներ­սում մտա­հո­գութ­յուն­ներ կան, որ ի­րենց հա­րա­զա­տա­ցած Նի­կո­լը, նրանով էլ՝ Ար­մենը, Ա­լենը եւ մյուս­նե­րը կա­րող են եւ այլեւս իշ­խա­նութ­յան ղե­կին չլի­նել, քա­նի որ Հա­յաս­տա­նում լայ­նա­ծա­վալ քա­ղա­քա­ցիա­կան անհ­նա­զան­դությունն ու­ժե­ղա­նում է: Հ­րա­պա­րա­կավ, դա դեռ այդ­քան էլ տե­սա­նե­լի չէ: Սա­կայն «շպիո­նա­կան» մա­կար­դակ­նե­րում ու­նեն ի­րենց տես­լա­կանն ու հաշ­վարկ­նե­րը: Այդ թվում, որ Նի­կո­լին հե­ռաց­նե­լու ռեալ հե­ռան­կար տես­նե­լու դեպ­քում հա­յաս­տան­յան հան­րութ­յան առն­վազն կե­սը պատ­րաստ է փո­ղոց դուրս գալ: Ա­վե­լին, այդ մի­տու­մը նաեւ աշ­խար­հի հա­յա­շատ հատ­ված­նե­րում տա­րած­վե­լու լուրջ մի­տում ու­նի, ա­ռա­վել եւս այն բա­նից հե­տո, երբ վեր­ջին օ­րե­րին Նի­կոլն ու նրա շրջա­պատն ու­ղիղ ար­շավ են սկսել Հայ ե­կե­ղե­ցու դեմ: Այ­սինքն, ըստ այս վար­կա­ծի, Քո­հե­նի այ­ցի նպա­տա­կը Փա­շին­յա­նին «դուխ», անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­ներ տալն էր, որ հան­կարծ սե­փա­կան վա­խե­րից ել­նե­լով, չփոր­ձի իշ­խա­նութ­յու­նը տալ՝ գլու­խը պրծաց­նե­լու խոս­տում­նե­րի դի­մաց: «Ավ­տո­րի­տար ոս­տի­կա­նա­կան պե­տութ­յու­նում, ո­րին ա­ջակ­ցում է Արեւ­մուտ­քը (ԵՄ եւ ԱՄՆ), սկսում է ա­ճել մտա­վա­խութ­յու­նը, որ հա­յե­րը կա­րող են ի­րա­կա­նում հետ վերց­նել ի­րենց եր­կի­րը գլո­բա­լիս­տա­կան ​​կա­բա­լա­յից եւ մե­կընդ­միշտ տա­պա­լել Փա­շին­յա­նի ռե­ժի­մը։ Ժա­մա­նա­կը ցույց կտա, թե ով կհաղ­թի գլո­բա­լիստ­նե­րի եւ հայ ժո­ղովր­դի միջ եւ այս շախ­մա­տա­յին մրցա­խա­ղում, բայց մի­գու­ցե Արեւ­մուտ­քը սկսում է կորց­նել վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի վրա»,- գրում է այս թեզն ա­ռաջ տա­նող աղբ­յուր­նե­րից մե­կը:

Մ­յուս տե­սութ­յու­նը, ո­րը, սա­կայն, մա­սամբ իր մեջ պա­րու­նա­կում է ա­ռա­ջի­նի տար­րե­րը, այն է, որ Ա­րեւ­մուտ­քում կան լուրջ մտա­հո­գութ­յուն­ներ, որ ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կում Նի­կո­լը կա­րող է գլո­բալ ի­մաս­տով ճամ­բա­րա­փոխ լի­նել: Այդ մտա­վա­խութ­յուն­նե­րը սրվել են Նի­կո­լի վեր­ջին մոս­կով­յան այ­ցից հե­տո, նաեւ աչ­քի ա­ռաջ ու­նե­նա­լով Վ­րաս­տա­նի օ­րի­նա­կը: Այն է, վրա­ցա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը ԽՍՀՄ-ի տա­պա­լու­մից ի վեր, ան­կախ, թե ով էր իշ­խա­նութ­յան ղե­կին, ընդգծ­ված կեր­պով ա­րեւմտ­յան վեկ­տո­րի վրա էին: Այն աս­տի­ճան, որ մեր­ժում էին ան­գամ մտնել այն կա­ռույց­ները, որ­տեղ կար Ռու­սաս­տա­նը, մաս­նա­վո­րա­պես՝ «3+3» ձե­ւա­չա­փի օ­րի­նա­կով: Բայց ա­հա, այն կար­գի են փո­խել կուր­սը, որ ոչ միայն ա­րեւմտ­յան «շպիոն­նե­րի» գոր­ծու­նեութ­յու­նը խիստ սահ­մա­նա­փա­կող օ­րենք­ներ են ըն­դու­նում, այլ բա­ցա­հայտ կեր­պով հայ­տա­րա­րում են, թե Ա­րեւ­մուտ­քի հիմ­նա­կան ծրա­գի­րը ոչ թե Վ­րաս­տա­նի վի­ճա­կը բա­րե­լա­վելն է, այլ եր­կի­րը ոչն­չաց­նե­լը՝ հա­նուն Ռու­սաս­տա­նի դեմ պայ­քա­րի: Օ­րի­նակ, վար­չա­պետ Ի­րակ­լի Կո­բա­խի­ձեի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, թե՝ «2022 թվա­կա­նի սկզբից լուրջ շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն կա Վ­րաս­տա­նում «երկ­րորդ ճա­կատ» բա­ցե­լու հար­ցում, ո­րը կթու­լաց­նի Ռու­սաս­տա­նի դիր­քե­րը, բայց դա կկոր­ծա­նի մեր եր­կի­րը: Այդ հե­տաքրք­րութ­յու­նը պահ­պան­վում է նաեւ այ­սօր»: Ա­վե­լին, որ ար­դի աշ­խար­հում կա «գլո­բալ պա­տե­րազ­մի կու­սակ­ցութ­յուն», ո­րը բա­ցար­ձա­կա­պես չի հե­տաքրքր­վում Վ­րաս­տա­նի ճա­կա­տագ­րով, եւ ն­րա միակ շա­հը Ռու­սաս­տա­նի դիր­քե­րի թու­լա­ցումն է:

Այ­սինքն, ե­թե Վ­րաս­տանն իր դա­սա­կան ա­րեւմ­տա­մե­տութ­յամբ, այս պա­հին գրե­թե Ա­րեւ­մուտ­քին բա­ցա­հայտ թշնա­մի, այն է՝ իր եր­կի­րը կոր­ծա­նել ցան­կա­ցող է ներ­կա­յաց­նում, ո՞րն է ե­րաշ­խի­քը, որ Նի­կոլն էլ այդ ուղ­ղութ­յամբ չի գնա: Ա­ռա­վել եւս, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին եր­րորդ եր­կի­րը՝ Ադր­բե­ջանն էլ իր հեր­թին է ցու­ցադ­րա­բար հետ քաշ­վել Ա­րեւ­մուտ­քից, նաեւ շատ լավ հաս­կա­նա­լի է տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մեծ եռ­յա­կի երկր­նե­րի դիր­քո­րո­շու­մը: Այ­սինքն, ե­թե Վ­րաս­տա­նի իշ­խա­նա­փո­խութ­յու­նը չհա­ջող­վի, ա­պա Նի­կո­լը տա­րա­ծաշր­ջա­նում մնում է «ճեր­մակ ագ­ռա­վի» վի­ճա­կում՝ բո­լոր կող­մե­րից շրջա­պատ­ված եւ մե­կու­սաց­ված: Իսկ այդ դեպ­քում, ըստ նշված վար­կա­ծի, ա­րեւմտ­յան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի մոտ շատ մեծ է մտա­վա­խութ­յու­նը, որ Նի­կո­լին եր­կու տար­բե­րակ է մնում՝ իշ­խա­նութ­յունն անձ­նա­կան անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­նե­րի դի­մաց հանձ­նե­լը կամ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ճամ­բա­րա­փո­խութ­յու­նը, ա­ռա­վել եւս, որ այդ­պես էլ Մոսկ­վա­յի հետ վեր­ջին կա­մուրջ­նե­րը չի այ­րում: Եվ Քո­հե­նի այցն էլ, ըստ վար­կա­ծի, նրան մա­սամբ ճնշելն էր՝ մի շարք կոմպ­րո­մատ­ներ հի­շեց­նե­լով, մա­սամբ՝ մի վա­խե­ցի, պետք ե­ղավ, տեր կկանգ­նեք:

ԻՆՉՈՒ ՆԻԿՈԼԸ ԳՆԱՑ ԹԵՀՐԱՆ

­Քո­հե­նի այ­ցի հետ կապ­ված մեկ այլ վար­կած էլ կա, ո­րի հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը փոքր է թվում: Այն է՝ ե­կել էր բա­ցա­ռա­պես կոնկ­րետ հանձ­նա­րա­րա­կան­ներ տա­լու հա­մար: Մի­գու­ցեեւ հանձ­նա­րարա­կա­ննե­րը նրա այ­ցի մեջ կա­յին, բայց դա բուն պատ­ճառ հա­զիվ թե լի­ներ. ըն­դա­մե­նը հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րի հա­մար ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը դես­պան ու­նեն, դա նրա գոր­ծա­ռույթն է: Ու չմո­ռա­նանք, որ երբ ԱՄՆ-ի հետ կապ­ված ինչ-ինչ դրվագ­նե­րով քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեջ են մտնում հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րը, դա սո­վո­րա­բար լի­նում է այն դեպ­քե­րում, երբ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան լծակ­նե­րը սկսում են չբա­վա­րա­րել, եւ կա­րիք է ա­ռա­ջա­նում այլ լծակ­ներ կի­րա­ռել՝ դրա­նով օգ­նե­լով դես­պան­նե­րին կամ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան այլ պաշ­տոն­յա­նե­րի: Արդ­յուն­քում, ա­վե­լի հա­վա­նա­կան տեսք է ստա­նում երկ­րորդ վար­կա­ծը, ո­րն իր մեջ նե­րա­ռում է բո­լոր հնա­րա­վոր տար­բե­րակ­նե­րը:

­Սա­կայն էլ ա­վե­լի կա­րե­ւոր է այն հար­ցը, թե Քո­հե­նի այս այ­ցը որ­քա­նո՞վ է է­ֆեկ­տիվ: Այ­ցին հա­ջոր­դած Նի­կո­լի քայ­լերն այդ հար­ցի հստակ պա­տաս­խա­նը չեն տա­լիս՝ նո­րից աչ­քի ընկ­նե­լով եր­կա­կի բնույ­թով: Այս­պես, հա­զիվ ԿՀՎ-ի փոխ­նա­խա­գա­հին տուն ճամ­փած, Նի­կո­լը վա­զեց Թեհ­րան: Ա­ռիթ կար՝ Ռաի­սիի մահ­վան հա­մար տե­ղում ցա­վակ­ցե­լը: Բայց ա­սել, թե Նի­կոլն այն­քան էր վշտա­ցել Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի մահ­վան հետ կապ­ված, որ ան­պայ­ման ու­զում էր տե­ղում ցա­վակ­ցու­թուն հայտ­նել, միամ­տութ­յուն կլի­ներ: Ա­ռա­վել եւս, երբ, ըստ տա­րած­ված լու­րի, Ռաի­սին երկ­րորդ ան­գամ էր հե­տաձ­գել Հա­յաս­տան գալն ու Նի­կո­լի հետ հան­դի­պե­լը: Ս­րան էլ գու­մա­րած այն լու­րե­րը, թե Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նի վեր­ջին ի­րա­նա­կան այ­ցի ժա­մա­նակ Ռաի­սին չա­փա­զանց կոշտ մե­սիջ­ներ էր փո­խան­ցել: Վեր­ջա­պես, այն դեպ­քում, երբ Բ­լին­քե­նը, ոտ­նա­հա­րե­լով ան­գամ տար­րա­կան բա­րո­յա­կա­նութ­յան նոր­մե­րը, հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րեց, թե չեն ցա­վակ­ցե­լու Ի­րա­նին (չնա­յած դրա հա­մար, ե­րե­ւի, Ռաի­սին այն աշ­խար­հում ի­րեն ա­վե­լի լավ զգաց), ու Նի­կոլն այդ­պես «ի­րեն է կո­տո­րում», ա­պա դա ակ­նար­կում է Քո­հե­նի այ­ցի փոքր է­ֆեկ­տի­վութ­յան մա­սին:

ԹԵՀՐԱՆԻ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐԸ

Չ­նա­յած, Նի­կո­լի ի­րա­նա­կան այ­ցին կա­րե­լի է նաեւ այս կող­մից նա­յել: Այն, որ այս խա­ռը պա­հին, Ռաի­սիի հու­ղար­կա­վոր­ման ա­րա­րո­ղութ­յու­նից ա­ռաջ Նի­կո­լին ըն­դու­նեց ոչ միայն Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նա­կա­տար Մո­համ­մադ Մոհ­բե­րին, այլ նաեւ երկ­րի փաս­տա­ցի ղե­կա­վա­րը՝ Գե­րա­գույն ա­ռաջ­նորդ Սե­յեդ Ա­լի Խա­մե­նեին, ի­հար­կե, խո­սում է այն մեծ կա­րե­ւո­րութ­յան մա­սին, որ Ի­րա­նը տա­լիս է հա­յաս­տան­յան ուղ­ղութ­յա­նը, նաեւ, որ Ռաի­սիի մա­հը դրա­նում բան չի փո­խել: Ա­ռա­վել եւս, որ ա­յա­թոլ­լահ Խա­մե­նեին շատ պարզ ի ցույց դրեց ի­րա­վի­ճա­կը. «Ես ընդգ­ծում եմ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան ընդ­լայ­նու­մը` ել­նե­լով հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ռազ­մա­վա­րա­կան բնույ­թից, սա­կայն կար­եւորն այն է, որ Ի­րա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­ներն ու­նեն հա­կա­ռա­կորդ­ներ, այդ իսկ պատ­ճա­ռով եր­կու երկ­րին առնչ­վող հար­ցե­րին պետք է զգու­շութ­յամբ եւ­ ու­շադ­րութ­յամբ մո­տե­նալ»:

­Թե ով­քեր են այդ հա­կա­ռա­կորդ­նե­րը եւ ում մի­ջո­ցով են մտել հայ-ի­րա­նա­կան եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­րա­բե­րութ­յու­ննե­րում «մա­տի եւ մա­տա­նու» ա­րանքը, հայտ­նի պատ­մութ­յուն է, եւ այդ մա­սին ու­ղիղ Նի­կո­լին ա­սե­լը հե­տաքր­քիր մե­սիջ է: Հաշ­վի առ­նե­լով, որ հե­տաքր­քիր խո­սակ­ցութ­յուն­ներ կան Նի­կո­լի այս այ­ցի ի­րա­կան պատ­ճառ­նե­րի մա­սին: Այս­պես, հան­գուց­յալ նա­խա­գահ Ռաի­սին, թեեւ ու­ներ հա­մե­մա­տա­բար մեղմ, դի­վա­նա­գի­տա­կան մո­տե­ցում­նե­րի կողմ­նա­կից գոր­ծ­չի հա­մա­րում, բայց է­լի, կրկնենք, սկսել էր ծանր մե­սիջ­ներ ուղ­ղել Նի­կո­լին: Այն աս­տի­ճան, որ Մ­հեր Գ­րի­գոր­յա­նի վեր­ջին այ­ցի հետ կապ­ված կա­յին խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, թե Ռաի­սին զայ­րա­ցած, ա­ռանց հրա­ժեշտ տա­լու է դա­դա­րեց­րել նրա հետ հան­դի­պու­մը: Իսկ ա­հա Մոհ­բե­րի մա­սին այլ խո­սակ­ցութ­յուն­ներ կան: Նա հա­մար­վում է գե­րա­գույն ա­ռաջ­նոր­դին շատ մոտ կանգ­նած անձ­նա­վո­րութ­յուն եւ ու­նի Ռաի­սիի հա­մե­մատ շատ ա­վե­լի կոշտ քայ­լե­րի կողմ­նա­կից գոր­ծ­չի հա­մա­րում: Ընդ ո­րում, խոս­վում է նաեւ, որ ա­ռա­ջի­կա ընտ­րութ­յուն­նե­րին հենց նա է լի­նե­լու իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի թեկ­նա­ծուն, այն է՝ երկ­րի հիմ­նա­կան, այլ ոչ թե ժա­մա­նա­կա­վոր նա­խա­գա­հը: Այ­սինքն, մեծ է հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, որ Նի­կո­լի ուղ­ղութ­յամբ Ի­րա­նի հա­մե­մա­տա­բար մեղմ քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը կա­րող է կտրուկ սրվել, եւ «գծե­րը ստու­գե­լու» հա­մար էլ, թե­րեւս, Նի­կո­լը մեկ­նեց Թեհ­րան: Ու երբ այ­ցի ըն­թաց­քում նրան գե­րա­գույն ա­ռաջ­նո­դի մա­կար­դա­կով ի ցույց են դնում «հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի» առ­կա­յութ­յան փաս­տը, դրա­նով էլ՝ հա­յաս­տան­յան ներ­կա քա­ղա­քա­կան կուր­սի ա­նըն­դու­նե­լիութ­յու­նը, ա­պա Նի­կո­լի հա­մար դա պետք է որ շատ լուրջ ա­հա­զանգ լի­նի:

Ասենք այն, որ Ի­րա­նից վե­րա­դառ­նա­լով, Նի­կոլն ԱԺ-ում հեր­թա­կան ան­գամ ի ցույց դրեց, մեղմ ա­սած, նյար­դա­յին ռեակ­ցիա՝ Լու­կա­շեն­կո­յից գնալ-հաս­նե­լով մին­չեւ Պապ թա­գա­վոր, դա ա­վե­լի շատ նման էր նրան, որ Նի­կո­լի շուրջ օ­ղա­կը շա­րու­նա­կում է սեղմ­վել՝ հաս­նե­լով ծայ­րա­հե­ղութ­յան: Մի կող­մից՝ ա­մե­րի­կա­ցի­ներն են՝ ԿՀՎ-ով, մյուս կող­մից էլ ին­չեր կա­րող էին նրան ա­սել Ի­րա­նի գե­րա­գույն ա­ռաջ­նորդն ու նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նա­կա­տա­րը՝ տե­սախ­ցիկ­նե­րից հե­ռու:

 ԱՄՆ-ը վախեցախ է ռուսական հերթական եզակի զենքերիցՏորեցկի ապագա «մեծ կթասան» սկսեց ուրվագծվելՄոսկվան կարող է մեզ համար խնդիրներ ստեղծել, որտեղ ուզում է. Դուգլաս ՄակգրեգորԵՎՐՈ-2024. Բելգիան հաղթեց Ռումինիայի հավաքականին (տեսանյութ)Պաղեստինի ճանաչումը եզակի ճիշտ քայլերից մեկն է, որն արվել է. միջազգայնագետը փակագծեր է բացումՈ՞վ է իրավունք տվել, առանց հայ ժողովրդի կարծիքի, փռել ԱԺ ամբիոնին ԵՄ դրոշը. ՀՀ վաստակավոր արտիստԵՎՐՈ-2024. Պորտուգալիան խոշոր հաշվով հաղթեց Թուրքիային(տեսանյութ)Ամենայն հավանականությամբ, Ադրբեջանը արագացնում է հաջորդ տարածքային զիջումների ժամանակացույցը՝ Տավուշի և Արարատի մարզերում. թյուրքագետԻսրայելն Իրանին աղաչում էր ձեռնպահ մնալ Դամասկոսի հյուպատոսության ռմբակոծության պատասխան հարվածից. ԻՀՊԿԲա սենց ոնց ախր, Լալա ջան. Զառա Արամյանի գրառումըԲահրեյնի Թագավորությունը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի Պետության պաշտոնական ճանաչումըՈ՞ր թվականին է Երևանում եղել ամենաշոգ հունիսըՍյամոն ի սկզբանե եկել էր Արցախը կործանելու, ինչի ապացույցը 44-օրյայում նրա բունկերային հետագիծն է․Armenian infoԱրաբական պետությունների լիգայի քարտուղարը Պաղեստինը ճանաչելու ՀՀ քայլը որակել է խիզախ որոշումԵվս մեկ սրտի հարևան գնաց…Արման Հովհաննիսյանը`Լալա Մնացականյանի մասին․starnews.amԻսլամական համագործակցության կազմակերպությունը ողջունել է ՀՀ-ի կողմից Պաղեստինի Պետության ճանաչումըՀայտնի է՝ Ռուսաստանում երբ կսկսվեն քաղցկեղի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները Լալա Մնացականյանի հուզիչ խոստովանությունը՝ մա հից օրեր առաջՀՀ իշխանությունը միակողմանի զիջումը մեզ «ծախեց» որպես խաղաղություն, Ադրբեջանը ևս մեկ կետ բավարարեցՓաշինյանն Ալիևին առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմԵՎՐՈ-2024. Վրաստանի և Չեխիայի հավաքականները ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Մոսկվան համարժեք պատասխան կտա ԱՄՆ-ին. ԶախարովաԱդրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրվա մեջ 2–րդ ապատեղեկատվությունն է տարածել. ՀՀ ՊՆԵգիպտոսը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի Պետության ճանաչումըԹուրքիայում ժայռերի արանքում 22 ուղևորով օդապարիկ է մնացելՄահացել է «Ֆուտբոլի արքա» Պելեի մայրըՀաջորդիվ Պաղեստինի ժողովրդի վերադարձի մասին կհայտարարեն՝ փակելով Արցախի ժողովրդի հարցըԼալա Մնացականյանի հուզիչ խոստովանությունը՝ մահից օրեր առաջ. բացառիկ․starnews.amԵրևանում հարգել են Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակըԿառավարությունը կիրանցեցիներին պարտադրում է դիմումով հրաժարվել այն գույքից, ինչը հանձնել են ԲաքվինՎալերիկ Մովսիսյանը` Եվրոպայի չեմպիոն Լալա Մնացականյանի մենեջերի հրապարակումը`դերասանուհու մաhից հետոԱՄՆ-ն փակում է ռուսական վիզաների կենտրոնըՇՏԱՊ. Կառավարությունը Կիրանցի բնակիչներին պարտադրում է գրավոր դիմումներ գրել և հրաժարվել այն գույքից, որը հանձնելու են ԱդրբեջանինԿեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԱշոտ Ղազարյանը hnւզիչ հրապարակում է արել Լալա Մնացականյանի մшhից հետոՄանրամասներ Լալա Մնացականյանի կյանքիցՊաղեստինի ԱԳՆ-ն ողջունել է Պաղեստինի Պետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հայտարարությունըԾեծի ենթարկված արցախցիները ճանաչվել են տուժող. ՔԿ խոսնակԵրբ և որտեղ տեղի կունենա Լալա Մնացականյանի հnգեհանգիստըՈ՞վ է Լшլш Մնացականյանի միшկ դուստրը. ԲԱՑԱՌԻԿ. StarNews.amԱհա, թե nրnնք են կենդանակերպի ամենաբախsավnր նշանները Աննա Հակոբյանը դուստրերի հետ սրճարանում նախաճաշել է ու վայելել երևանյան առավոտը (Տեսանյութ)Ոստիկանության կողմից նետած նռնակներից ձեռքի վիրավորում ստացած Եսային կրկին վիրահատվելու էԿենդանակերպի նշաններ, որոնք հուլիսին կկարողանան լուծել բազմաթիվ խնդիրներՃակատագիրը նրանց ընտրել է». Կենդանակերպի այս նշանները հունիսի առաջիկա օրերին երջանկությամբ կհեղեղվենՆեթանյահուն պատրաստ է սահմանազատում իրականացնել Գազայում «Ոսկե ծիրան» կինոփառատոնը կբացվի Ատոմ Էգոյանի նոր ֆիլմովՔայլ դեպի ավելի պայծառ ապագա. ի՞նչ կփոխի Ելակի լուսինը 2024 թվականի հունիսի 21-ինԱյսօր Ս. Տրդատ թագավորի, Աշխեն թագուհու և Խոսրովիդուխտ կույսի հիշատակության օրն է
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода