Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներում հունիսի 25-ին լույս չի լինի Փաշինյանն Ալիևին առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ԱՄՆ-ը վախեցախ է ռուսական հերթական եզակի զենքերից Տորեցկի ապագա «մեծ կթասան» սկսեց ուրվագծվել Մոսկվան կարող է մեզ համար խնդիրներ ստեղծել, որտեղ ուզում է. Դուգլաս Մակգրեգոր Պաղեստինի ճանաչումը եզակի ճիշտ քայլերից մեկն է, որն արվել է. միջազգայնագետը փակագծեր է բացում Ո՞վ է իրավունք տվել, առանց հայ ժողովրդի կարծիքի, փռել ԱԺ ամբիոնին ԵՄ դրոշը. ՀՀ վաստակավոր արտիստ Ամենայն հավանականությամբ, Ադրբեջանը արագացնում է հաջորդ տարածքային զիջումների ժամանակացույցը՝ Տավուշի և Արարատի մարզերում. թյուրքագետ Իսրայելն Իրանին աղաչում էր ձեռնպահ մնալ Դամասկոսի հյուպատոսության ռմբակոծության պատասխան հարվածից. ԻՀՊԿ

Բրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրա

Վերլուծություն

Ա­մեն դեպ­քում, ԱԺ-ում իր վեր­ջին ճա­ռում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=284211&l=am) Նի­կոլն ու­շադ­րութ­յան ար­ժա­նի գո­նե մեկ միտք հնչեց­րեց, թե. «Այդ ազ­դե­ցութ­յան գոր­ծա­կա­լի (­Հա­յաս­տա­նը նկա­տի ու­նե­նա­լով- Հեղ.) հար­ցը Պապ թա­գա­վո­րից մինչեւ այ­սօր չի լուծ­վել, բայց ես հա­մոզ­ված եմ՝ ա­ռա­ջի­կա 2-3 ամս­վա ըն­թաց­քում դա էլ է լուծ­վե­լու»: Այ­սինքն, ա­ռա­ջի­կա 2-3 ա­միս­նե­րին դեռ բուռն զար­գա­ցում­նե­րի պետք է սպա­սենք: Այ­սինքն, հաս­կա­նալ է պետք, թե ո՞ր ուղ­ղութ­յուն­նե­րի հետ են կապ­ված այս զար­գա­ցում­նե­րը:

Ե­րեկ կար­եւոր հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց Բ­րի­տա­նիա­յի վար­չա­պետ Ռի­շի Սու­նա­կը, որն ա­նուղ­ղա­կիո­րեն մեզ վրա եւս կա­րող է ազ­դել: Ըստ Սու­նա­կի, բրի­տա­նա­կան խորհր­դա­րա­նը լու­ծար­ված է, եւ հա­մընդ­հա­նուր ընտ­րութ­յուն­նե­րը տե­ղի կու­նե­նան հու­լի­սի 4-ին. «Այ­սօր ա­վե­լի վաղ ես խո­սե­ցի Նո­րին Մե­ծութ­յուն թա­գա­վոր Չարլզ III-ի հետ՝ խնդրե­լով ցրել խորհր­դա­րա­նը: Թա­գա­վո­րը բա­վա­րա­րեց այս խնդրան­քը։ Մենք հա­մընդ­հա­նուր ընտ­րութ­յուն­ներ կանց­կաց­նենք հու­լի­սի 4-ին»:

­Կարճ ա­սած, բրի­տա­նա­կան կու­րա­տոր­նե­րը մտնում են խա­ռը ժա­մա­նա­կաշր­ջան: Բո­լոր սոց­հար­ցում­նե­րը վկա­յում են այն մա­սին, որ 2010թ.-ից իշ­խող Պահ­պա­նո­ղա­կան կու­սակ­ցութ­յու­նը, ո­րը այս ընտ­րա­փու­լում ծայ­րա­հեղ բարդ վի­ճա­կում է եւ փո­խել է չորս վար­չա­պետ, այս ան­գամ կզրկվի իշ­խա­նութ­յու­նից՝ զի­ջե­լով Լեյ­բո­րիս­տա­կան ​​կու­սակ­ցութ­յանը: Ի­հար­կե, Բ­րի­տա­նիա­յում, որ­պես կա­նոն, իշ­խա­նութ­յան փո­փո­խութ­յունն ա­մե­նե­ւին էլ չի նշա­նա­կում պե­տա­կան կուր­սի փո­փո­խութ­յուն, առա­վել եւս, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հար­ցե­րում: Սա­կայն մի շարք հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­ներ այս ընտ­րութ­յուն­նե­րի հետ կապ­ված այդ ա­վան­դա­կան տե­սա­կե­տը չեն կի­սում: Աշ­խար­հը գլո­բալ փո­փո­խութ­յուն­ների դա­րաշր­ջա­նում է, ո­րն էա­պես ազ­դել է ա­ռա­ջին­նե­րից մե­կի՝ հենց Բ­րի­տա­նիա­յի դիր­քե­րի վրա: Դա հաս­կա­նում են բո­լո­րը, նաեւ, որ իշ­խող կու­սակ­ցութ­յան այս վեր­ջին հինգ տա­րի­նե­րի ճգնա­ժամն ու տա­րին մեկ վար­չա­պետ փո­խե­լը հենց այն­պես, օ­դից չըն­կավ: Այ­սինքն, պետք է ինչ-որ բան փո­խել՝ գլո­բալ փո­փո­խութ­յուն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում: Մինչ­դեռ հնա­րա­վոր տար­բե­րակ­նե­րը քիչ են: Այն է՝ ներ­կա գլո­բալ ի­րա­վի­ճա­կը Բ­րի­տա­նիա­յին թույլ չի տա­լիս հան­դես գալ եր­բեմ­նի գեր­տե­րութ­յան կար­գա­վի­ճա­կում՝ ան­գամ ԱՄՆ-ի կցոր­դի դե­րով: Այ­սինքն, կա´մ պետք է հաշտ­վել այդ ի­րո­ղութ­յու­ննե­րի հետ եւ եր­կի­րը կազ­մա­կեր­պել՝ իր հնա­րա­վո­րութ­յու­ննե­րին հա­մա­պա­տաս­խան դիրք վերց­նե­լու հա­մար: Կա´մ շա­րու­նա­կել ա­ռաջ­այ­նութ­յան հա­մար «քյալ­լա տալ», ո­րը կնշա­նա­կի Եր­րորդ աշ­խար­հա­մարտ:

Ս­րանք մո­տա­վո­րա­պես նույն հար­ցերն են, ո­րոնք այս պա­հին խո­շոր հաշ­վով դրված են նաեւ ԱՄՆ-ի ա­ռաջ, եւ ո­րոնց լու­ծու­մը սպաս­վում է Թ­րամփ-­Բայ­դեն պայ­քա­րից: Եվ, ըստ հի­շա­տակ­ված փոր­ձա­գետ­նե­րի, մո­տա­վո­րա­պես մի նման պայ­քար էլ այս պա­հին ըն­թա­նում է Բ­րի­տա­նիա­յում, բնա­կա­նա­բար, հաշ­վի առ­նե­լով ԱՄՆ-ի հա­մե­մատ մասշ­տաբ­նե­րի տար­բե­րութ­յու­նը:

­Կարճ ա­սած, շատ հա­վա­նա­կան է հա­մար­վում, որ բրի­տա­նա­կան այս հեր­թա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը կա­րող են նաեւ փո­խել Լոն­դո­նի գլո­բալ ամ­բի­ցիա­նե­րը, ա­ռա­վել եւս, որ այդ ամ­բի­ցիա­նե­րով ա­ռաջ գնա­ցող դեռ գոր­ծող իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի մոտ այդ կուր­սը հան­գեց­րեց նո­րա­նոր ճգնա­ժա­մե­րի: Իսկ նման փո­փո­խութ­յան դեպ­քում, մեծ հարց է, թե մաս­նա­վո­րա­պես կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ ի՞նչ նոր հուն կու­նե­նա բրի­տա­նա­կան այն քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը, ո­րը, չմո­ռա­նանք, հասց­րեց Ար­ցա­խի հա­յա­թափ­մա­նը եւ հի­մա Հա­յաս­տա­նին է մղում ան­դուն­դը: Գու­մա­րած, բրի­տա­նա­կան այս ընտ­րութ­յու­ննե­րը եւ նոր իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գի ձե­ւա­վո­րու­մը հա­զիվ ա­վարտ­ված, սկսվե­լու են ա­մե­րիկ­յան ընտ­րութ­յու­ննե­րի պաշ­տո­նա­կան փու­լը, ո­րը եւս ա­մե­նաան­կան­խա­տե­սե­լի հե­տե­ւանք­նե­րը կա­րող է ու­նե­նալ կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ ա­մե­րիկ­յան ներ­կա ծրագ­րե­րի վրա: Այ­սինքն, Նի­կո­լը փոր­ձում է այս ա­մե­նից ա­ռաջ ընկ­նե­լով՝ Հա­յաս­տա­նին «մա­քուր» ա­րեւմտ­յան սխե­մա­նե­րով սահ­ման­ված ինչ-որ մի վի­ճա­կի՞ հասց­նել, ո­րից հետ քաշ­վե­լը դժվար կլի­նի: Թե՞ ինչ-որ խաղ է մտա­ծել՝ բրի­տա­նա­ցի­նե­րի ներ­կա խա­ռը վի­ճա­կի հաշ­վառ­մամբ, կտես­նենք ա­մե­նա­մոտ ժա­մա­նակ­ներս:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանաԵրևանի և մարզերի որոշ հասցեներում հունիսի 25-ին լույս չի լինիՓաշինյանն Ալիևին առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմԱՄՆ-ը վախեցախ է ռուսական հերթական եզակի զենքերիցՏորեցկի ապագա «մեծ կթասան» սկսեց ուրվագծվելՄոսկվան կարող է մեզ համար խնդիրներ ստեղծել, որտեղ ուզում է. Դուգլաս ՄակգրեգորԵՎՐՈ-2024. Բելգիան հաղթեց Ռումինիայի հավաքականին (տեսանյութ)Պաղեստինի ճանաչումը եզակի ճիշտ քայլերից մեկն է, որն արվել է. միջազգայնագետը փակագծեր է բացումՈ՞վ է իրավունք տվել, առանց հայ ժողովրդի կարծիքի, փռել ԱԺ ամբիոնին ԵՄ դրոշը. ՀՀ վաստակավոր արտիստԵՎՐՈ-2024. Պորտուգալիան խոշոր հաշվով հաղթեց Թուրքիային(տեսանյութ)Ամենայն հավանականությամբ, Ադրբեջանը արագացնում է հաջորդ տարածքային զիջումների ժամանակացույցը՝ Տավուշի և Արարատի մարզերում. թյուրքագետԻսրայելն Իրանին աղաչում էր ձեռնպահ մնալ Դամասկոսի հյուպատոսության ռմբակոծության պատասխան հարվածից. ԻՀՊԿԲա սենց ոնց ախր, Լալա ջան. Զառա Արամյանի գրառումըԲահրեյնի Թագավորությունը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի Պետության պաշտոնական ճանաչումըՈ՞ր թվականին է Երևանում եղել ամենաշոգ հունիսըՍյամոն ի սկզբանե եկել էր Արցախը կործանելու, ինչի ապացույցը 44-օրյայում նրա բունկերային հետագիծն է․Armenian infoԱրաբական պետությունների լիգայի քարտուղարը Պաղեստինը ճանաչելու ՀՀ քայլը որակել է խիզախ որոշումԵվս մեկ սրտի հարևան գնաց…Արման Հովհաննիսյանը`Լալա Մնացականյանի մասին․starnews.amԻսլամական համագործակցության կազմակերպությունը ողջունել է ՀՀ-ի կողմից Պաղեստինի Պետության ճանաչումըՀայտնի է՝ Ռուսաստանում երբ կսկսվեն քաղցկեղի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները Լալա Մնացականյանի հուզիչ խոստովանությունը՝ մա հից օրեր առաջՀՀ իշխանությունը միակողմանի զիջումը մեզ «ծախեց» որպես խաղաղություն, Ադրբեջանը ևս մեկ կետ բավարարեցՓաշինյանն Ալիևին առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմԵՎՐՈ-2024. Վրաստանի և Չեխիայի հավաքականները ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Մոսկվան համարժեք պատասխան կտա ԱՄՆ-ին. ԶախարովաԱդրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օրվա մեջ 2–րդ ապատեղեկատվությունն է տարածել. ՀՀ ՊՆԵգիպտոսը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի Պետության ճանաչումըԹուրքիայում ժայռերի արանքում 22 ուղևորով օդապարիկ է մնացելՄահացել է «Ֆուտբոլի արքա» Պելեի մայրըՀաջորդիվ Պաղեստինի ժողովրդի վերադարձի մասին կհայտարարեն՝ փակելով Արցախի ժողովրդի հարցըԼալա Մնացականյանի հուզիչ խոստովանությունը՝ մահից օրեր առաջ. բացառիկ․starnews.amԵրևանում հարգել են Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակըԿառավարությունը կիրանցեցիներին պարտադրում է դիմումով հրաժարվել այն գույքից, ինչը հանձնել են ԲաքվինՎալերիկ Մովսիսյանը` Եվրոպայի չեմպիոն Լալա Մնացականյանի մենեջերի հրապարակումը`դերասանուհու մաhից հետոԱՄՆ-ն փակում է ռուսական վիզաների կենտրոնըՇՏԱՊ. Կառավարությունը Կիրանցի բնակիչներին պարտադրում է գրավոր դիմումներ գրել և հրաժարվել այն գույքից, որը հանձնելու են ԱդրբեջանինԿեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպԱշոտ Ղազարյանը hnւզիչ հրապարակում է արել Լալա Մնացականյանի մшhից հետոՄանրամասներ Լալա Մնացականյանի կյանքիցՊաղեստինի ԱԳՆ-ն ողջունել է Պաղեստինի Պետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի հայտարարությունըԾեծի ենթարկված արցախցիները ճանաչվել են տուժող. ՔԿ խոսնակԵրբ և որտեղ տեղի կունենա Լալա Մնացականյանի հnգեհանգիստըՈ՞վ է Լшլш Մնացականյանի միшկ դուստրը. ԲԱՑԱՌԻԿ. StarNews.amԱհա, թե nրnնք են կենդանակերպի ամենաբախsավnր նշանները Աննա Հակոբյանը դուստրերի հետ սրճարանում նախաճաշել է ու վայելել երևանյան առավոտը (Տեսանյութ)Ոստիկանության կողմից նետած նռնակներից ձեռքի վիրավորում ստացած Եսային կրկին վիրահատվելու էԿենդանակերպի նշաններ, որոնք հուլիսին կկարողանան լուծել բազմաթիվ խնդիրներՃակատագիրը նրանց ընտրել է». Կենդանակերպի այս նշանները հունիսի առաջիկա օրերին երջանկությամբ կհեղեղվենՆեթանյահուն պատրաստ է սահմանազատում իրականացնել Գազայում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода