Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին Հոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում Անտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե Սնդոյան Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստին

Ինչու սպասվող հեղեղի մասին մարդկանց կանխավ չեն զգուշացրել

Վերլուծություն

­­Տա­վու­շի մար­զի հե­ղեղ­նե­րի հետ կապ­ված սկսել են ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը պտտվել: Սկ­սած նրա­նից, թե ինչ կա­րող ես ա­նել, բնա­կան ե­րե­ւույթ է: ­Վեր­ջաց­րած տա­րածվո­ղ լու­րե­րով, թե սա ար­հես­տա­կան էր, ինչ-որ ջրամ­բար են բա­ցել կամ, նույ­նիսկ, թե կլի­մա­տիկ զենք է գոր­ծարկ­վել:

Այս վար­կած­նե­րը, թե­րեւս, դեռ եր­կար կպտտվեն, սպա­սենք մաս­նա­գետ­նե­րի գնա­հա­տում­նե­րին: ­Սա­կայն մինչ այդ, նկա­տենք, որ տա­րօ­րի­նա­կութ­յուն­ներ այս դեպ­քում, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, կա­յին: ­Նախ, շատ է պտտվում հար­ցը, թե պա­տա­հա­կա՞ն էր, որ հե­ղե­ղը հար­վա­ծեց հենց բազ­մա­չար­չար ­Տա­վու­շին, այն էլ` ­Բագ­րատ սրբա­զա­նի հայ­տա­րա­րած մեծ հան­րա­հա­վա­քի շե­մին: ­Մի­գու­ցե, սա­կայն նման խիստ հազ­վա­դեպ պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­նե­րը միշտ էլ կաս­կած­նե­րի տե­ղիք կա­րող են տալ:

­Հա­ջոր­դը, այս պա­հին չկա հաս­տա­տում, որ ե­ղել են բո­լոր խե­լամ­տութ­յան սահ­ման­նե­րը գե­րա­զան­ցող տե­ղում­ներ, ո­րոնք էլ հան­գեց­րել են ­Դե­բե­դի ան­նա­խա­դեպ, կամ` տաս­նամ­յակ­նե­րով չտե­սած վա­րար­ման: ­Տե­ղում­ներ կա­յին, այդ մա­սին ան­գամ Շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի նա­խա­րա­րութ­յան «­Հիդ­րոօ­դեր­ե­ւու­թա­բա­նութ­յան եւ մո­նի­թո­րին­գի կենտ­րոնն» էր զգու­շաց­րել, թե. «­Մա­յի­սի 24-26-ին ողջ հան­րա­պե­տութ­յու­նում ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ սպաս­վում է անձ­րեւ եւ­ ամպ­րոպ, ա­ռան­ձին հատ­ված­նե­րում՝ ին­տեն­սիվ, հնա­րա­վոր է նաեւ կար­կուտ»։ Ըն­դա­մե­նը սա, ոչ մի հե­ղե­ղի կան­խա­տե­սում, թեեւ ե­ղել են բա­զում օ­րի­նակ­ներ, երբ սույն կա­ռույ­ցը կան­խա­տե­սել է գե­տե­րում հե­ղե­ղա­յին ել­քեր` հղե­լով նա­խազ­գու­շա­ցում: ­Բա­ցի այդ, սա վե­րա­բե­րում է ողջ հան­րա­պե­տութ­յա­նը, ­Լո­ռի-­­Տավու­շի մա­սով ո­րե­ւէ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ մտա­հո­գութ­յան նշույլ ան­գամ չկա: Ու ե­թե ­Դե­բե­դում նման ան­նա­խա­դեպ հե­ղեղ էր, հիդ­րոօ­դե­րե­ւու­թա­բան­նե­րի նման նա­խազ­գու­շա­ցու­մը ցույց է տա­լիս, որ մո­տա­վո­րա­պես նույն, կամ մի­գու­ցե ա­վե­լի հա­մեստ մասշ­տաբ­նե­րով պետք է դի­տարկ­վեր հա­յաս­տան­յան այլ գե­տե­րում եւս: ­Բայց ոչ, ո­րո­շա­կի ել­քա­յին աճ, ի­հար­կե, կա, բայց հե­ղե­ղին մոտ էլ չես հա­մա­րի:

­­Բա­ցի այդ, Ա­լա­վեր­դու հատ­վա­ծի բնակ­չութ­յու­նը պատ­մում է, թե ա­ղետ կան­խա­տե­սող ո­րե­ւէ նշան ընդ­հուպ` մա­յի­սի 25-ի ուշ ժա­մե­րին չկար, չի ե­ղել ո­րե­ւէ տե­ղե­կա­ցում: ­Մինչ­դեռ գետն այն­պի­սի բան չէ, որ հենց կոնկ­րետ հատ­վա­ծում վե­րած­վի հե­ղե­ղի: ­Դե­բե­դը պետք է իր վե­րին հատ­ված­նե­րից սկսած սկսեր «ա­ճել», որ այն հաս­ներ Ա­լա­վեր­դու հատ­ված` ար­դեն հե­ղե­ղա­յին ել­քով: Այդ ա­ճը հնա­րա­վոր էր ան­գամ ան­զեն աչ­քով տես­նել ու մարդ­կանց զգու­շաց­նել, մինչ ջու­րը կհաս­ներ հե­ղեղ­ման գո­տի: Բայց, կրկնենք, գի­շե­րը մար­դիկ հան­գիստ պառ­կել են քնե­լու` արթ­նա­նա­լով ար­դեն սկսված հե­ղե­ղից:

Արդ­յուն­քում, կա­րող ենք մտա­ծել, որ «­Հիդ­րոօ­դեր­ե­ւու­թա­բա­նութ­յան եւ մո­նի­թո­րին­գի կենտ­րո­նը» կոպ­տա­գույն թե­րա­ցում է ցու­ցա­բե­րել իր կան­խա­տե­սում­նե­րում` եւ ար­դեն ա­ղե­տի հաս­նող ջրի ա­ճին չհե­տե­ւե­լով: Չ­նա­յած, ջրի ա­ճին կա­րող էին եւ պար­տա­վոր էին հե­տե­ւել այլ կա­ռույց­ներ եւս, այ­սինքն, ա­ղե­տի բնա­կան վար­կա­ծի դեպ­քում այլ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ էլ կան:

­­Կամ, մի­գու­ցե, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, կա՞ ինչ-որ ար­հես­տա­կան գոր­ծոն: Այդ դեպ­քում ար­դեն «­Հիդ­րոօ­դեր­ե­ւու­թա­բա­նութ­յան եւ մո­նի­թո­րին­գի կենտ­րո­նի» հի­շա­տակ­ված զգու­շա­ցու­մը «ո­րոշ հատ­ված­նե­րում ին­տեն­սիվ անձ­րեւ­նե­րի» մա­սին եւ հե­ղե­ղի մա­սին կան­խավ չզգու­շաց­նե­լը կհայտն­վի նոր­մալ տրա­մա­բա­նութ­յան մեջ, եւ պետք է ար­հես­տա­կան գոր­ծոն­ներ ո­րո­նել: ­Մի խոս­քով, այս պատ­մութ­յա­նը դեռ վեր­ջա­կետ չենք դնում:

Ս.ԱԲՐԱՄՅԱՆԱրթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներինԱմփոփվեց «ԳԱԿ մշակութային խաչմերուկ 2024» նախագիծըՀոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրումԱնտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե ՍնդոյանԱյս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինԵՎՐՈ-2024. Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց և դուրս եկավ փլեյ-օֆֆ(տեսանյութ)Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)Ֆրանսիան զինվшծ էսկալացիայի հերթական փուլն է հրահրում Հրվ. Կովկասում. ԶախարովաՌուսաստանը չի հրաժարվում ռազմատեխնիկական ոլորտում Հայաստանի հետ շփումներից. Զախարովա
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода