Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստին Ադրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արել Ինչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետ ՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցները

Վրաստանում քաղաքացիական պատերազմը միանգամայն ռեալ է

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տան­յան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րին զու­գա­հեռ (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=284662&l=am), կան նաեւ բո­լոր ազ­դակ­նե­րը, որ ռուս-ա­մե­րիկ­յան այս կռի­վը տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին բնույթ է կրում: Ն­կա­տի ու­նենք վրա­ցա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը:

Վ­րաս­տա­նում ի­րա­վի­ճա­կը հա­սել է նրան, որ Վա­շինգ­տոնն ար­դեն ցու­ցադ­րա­բար է սպառ­նում ՄԱԿ ան­դամ հան­դի­սա­ցող երկ­րին, այն էլ այն­պի­սի պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յամբ, թե ին­չու ես մի այն­պի­սի օ­րենք ըն­դու­նել, ո­րը մենք չենք ու­զում: Սա, հաս­կա­նա­լի է, ա­րեւմտ­յան «դե­մոկ­րա­տիա­յի» հեր­թա­կան վառ ար­տա­հայ­տումն է, բայց դա չէ ա­մե­նաէա­կա­նը:

Այլ հե­տեւ­յա­լը: Այս­պես, ա­մե­րիկ­յան ճնշում­ներն ար­դեն հա­սան այն ան­բա­րո­յա­կան մա­կար­դա­կին, որ ար­դեն թի­րա­խա­վո­րում են ան­գամ վրա­ցի պատ­գա­մա­վոր­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին եւ ե­րե­խա­նե­րին: (­Տի­պիկ լի­բե­րաս­տա­կան մո­տե­ցում, նաեւ Նի­կո­լին չենք մո­ռա­նում): ««Օ­տա­րերկր­յա գոր­ծա­կալ­նե­րի մա­սի­ն» օ­րեն­քի պատ­ճա­ռով վրաց պաշ­տոն­յա­նե­րի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի նկատ­մամբ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը պետք է ստի­պեն նրանց գոր­ծել ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան աշ­խար­հի նոր­մե­րին հա­մա­պա­տաս­խան: Ե­թե ցան­կա­նում եք լի­նել մեր հա­մայն­քում, ստա­ցեք նպաստ­ներ, օ­րի­նակ, թե որ­տեղ են սո­վո­րե­լու ձեր ե­րե­խա­նե­րը, ա­պա դուք պետք է քայ­լեր ձեռ­նար­կեք որ­պես այս հա­մայն­քի ան­դամ, սա այն ա­մենն է, ինչ մենք ա­սում ենք», - ճե­պազ­րույ­ցում ա­սաց ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րի օգ­նա­կան Օ'Բ­րա­յե­նը:

­Մո­տա­վո­րա­պես նույն ո­ճի մեջ է Սե­նա­տը, ո­րի մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի կո­մի­տեն խո­սեց երկ­կու­սակ­ցա­կան օ­րի­նագ­ծի մա­սին՝ ուղղ­ված Վ­րաս­տա­նի պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց եւ կա­ռա­վա­րութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կե­լուն։

Այն, որ ե­րե­խա­ներով ծնող­նե­րին սպառ­նա­լը ոչ թե պար­զա­պես շան­տաժ է, այլ` ա­հա­բեկչութ­յուն, կհաս­տա­տի ա­մեն մի ի­րա­վա­բան: Այն, որ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յու­նը սրա­նով լիո­վին է իր դեմ­քը բա­ցում, դա եւս: Եվ ոչ միայն ԱՄՆ-ն. հի­շենք Վ­րաս­տա­նի վար­չա­պե­տի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րից մե­կը, թե` ԵՄ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յան ի­րեն սպառ­նա­ցել է սպա­նութ­յամբ:

­Միայն թե, շատ նման է, որ վրա­ցի իշ­խա­նա­վոր­նե­րը պարզ հաս­կա­նում են, որ այս ա­հա­բեկ­չութ­յա­նը «կուլ գնա­լով»` ի­րենց եր­կիրն են դա­տա­պար­տե­լու ոչն­չաց­ման: Ա­մեն դեպ­քում, վար­չա­պետ Կո­բա­խի­ձեի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը հու­շում է, որ պատ­րաստ են մին­չեւ վերջ կանգ­նել ի­րենց դիր­քե­րին: Այս­պես, ըստ Կո­բա­խի­ձեի. «Ժո­ղովր­դի եւ ն­րա ընտ­րած իշ­խա­նութ­յան միաս­նութ­յունն ու բո­վան­դա­կա­լից քայ­լե­րը վեր­ջին 2 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մեզ հնա­րա­վո­րութ­յուն են տվել երկ­րում խա­ղա­ղութ­յուն պահ­պա­նել՝ չնա­յած էկ­զիս­տեն­ցիալ սպառ­նա­լիք­նե­րին եւ տար­բեր դա­վա­ճա­նութ­յուն­նե­րին, այդ թվում՝ նա­խա­գա­հի դա­վա­ճա­նութ­յա­նը»:

­Սա­կայն վար­չա­պետ Կո­բա­խի­ձեն սխալ­վում է: Փա­րի­զում ծնված, մե­ծա­ցած, կրթութ­յուն ստա­ցած, դի­վա­նա­գետ աշ­խա­տած, Վ­րաս­տա­նում Ֆ­րան­սիա­յի դես­պան հան­դի­սա­ցած եւ միայն Վ­րաս­տա­նի եւ Ֆ­րան­սիա­յի հա­տուկ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յամբ ձե­ւա­կա­նո­րեն Վ­րաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ստա­ցած եւ ֆրան­սիա­կա­նը պա­հած Զու­րա­բիշ­վի­լու հայ­րե­նիքն ի­րա­կա­նում հենց Ֆ­րան­սիան է: Այ­սինքն, նա չի կա­րող Վ­րաս­տա­նում հայ­րե­նի­քի դա­վա­ճան լի­նել. նա կա­րող է ըն­դա­մե­նը Ֆ­րան­սիա­յի դա­վա­ճան լի­նել, ո­րի հա­մար մե­ղադ­րո­ղը պետք է Մակ­րո­նը, այլ ոչ թե Կո­բա­խի­ձեն լի­նի: Իսկ Վ­րաս­տա­նում նա ըն­դա­մե­նը վրա­ցա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին «կոնտ­րոլ» ա­նե­լու հա­մար Ա­րեւ­մուտ­քից նշա­նակ­ված «շպիոն» է: Այ, նման մե­ղադ­րանք Կո­բա­խի­ձեն կա­րող է ներ­կա­յաց­նել: Բայց սա ման­րուք է: Էա­կանն այն է, որ ա­րեւմտ­յան «կոնտ­րոլ­յոր­ին» դա­վա­ճան ներ­կա­յաց­նե­լով, Կո­բա­խի­ձեն փաս­տա­ցի վե­րա­հաս­տա­տեց, որ ներ­կա դիր­քե­րից նա­հան­ջը դա­վա­ճա­նութ­յուն է, այն է` վրա­ցա­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը մնում են ի­րենց ներ­կա դիր­քե­րին:

­Քայլն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րինն է: Ն­րանք փոր­ձե­ցին նախ հե­ղաշրջ­ման տար­բե­րա­կը, ո­րը տե­ղում դո­փում է: Հա­ջոր­դեց բա­ցա­հայտ սպառ­նա­լիք­նե­րի շար­քը, ընդ ո­րում` այս­տեղ դե­մոկ­րատ­նե­րը եւ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը միա­կամ են: Ու է­լի չհա­ջող­վեց:

Մ­նում է եր­կրորդ տար­բե­րա­կը. ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նութ­յամբ, կփոր­ձեն Վ­րաս­տա­նում քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ հրահ­րել: Դ­րա բո­լոր հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը կան, եւ պա­տա­հա­կան չեն նաեւ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, որ սկսել են ա­րագ տեմ­պե­րով Վ­րաս­տան ուղ­ղար­կել Ուկ­րաի­նա­յում ռուս­նե­րի դեմ կռվող վրա­ցի վարձ­կան­նե­րին եւ մի­գու­ցե ոչ միայն վրա­ցի:

­Սա­կայն այս սցե­նա­րը, ինչ­քան էլ որ նման հար­ցե­րում ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը մաս­նա­գետ են, վտան­գա­վոր է: Իսկ ի՞նչ տե­ղի կու­նե­նա, ե­թե նման բա­ցա­հայտ հար­վա­ծը տա­նի նրան, որ վրա­ցա­կան կա­ռա­վա­րութ­յունն օգ­նութ­յուն խնդրի Մոսկ­վա­յից:  Խո­շոր հաշ­վով, Աբ­խա­զիա­յում կա միան­գա­մայն լուրջ ռազ­մա­բա­զա, ո­րը կա­րող է ա­րա­գո­րեն ողջ ծո­վափն­յա գո­տին կտրել` ապս­տամբ­նե­րին զրկե­լով մա­տա­կա­րա­րում­նե­րից: Իսկ այդ դեպ­քում կա­ռա­վա­րա­կան ու­ժե­րի հնա­րա­վո­րութ­յու­ննե­րը թույլ կտան ա­մեն մի ապս­տամ­բութ­յուն ճնշե­լ, ո­րի արդ­յուն­քում Վա­շինգ­տո­նը վերջ­նա­կա­նա­պես կկորց­նի Վ­րաս­տա­նը: Բայց ե­թե այս ծայ­րա­հեղութ­յա­նը չդի­մեն, ա­պա է­լի հե­ռան­կա­րում փայ­լում է Վ­րաս­տա­նի կո­րուս­տը: Այ­սինքն, շատ նման է, որ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը մին­չեւ վերջ կգնան:

Ինչ վե­րա­բե­րում է Հա­յաս­տա­նին, ա­պա այս հար­ցում Վ­րաս­տանն էա­կան դեր ու­նի: Վ­րաս­տա­նը կորց­նե­լու դեպ­քում` Հա­յաս­տա­նը վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ պա­հե­լու հար­ցում Ա­րեւ­մուտքն ակն­հայ­տո­րեն լուրջ լո­գիս­տիկ խնդիր­ներ կու­նե­նա:

Ինչ վեր­ա­բե­րում է Ադր­բե­ջա­նին, ա­պա այն ու­նի բա­վա­կան ա­մուր դիր­քեր` այս մեծ խա­ղում ման­րադ­րա­մի դեր չստանձ­նե­լու հա­մար: Պար­զա­պես կմիա­նա աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան այն ու­ժին, ո­րը հաղ­թո­ղի դիր­քեր կվերց­նի Վ­րաս­տան-­Հա­յաս­տան ուղ­ղութ­յամբ:Այս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինՓորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)Ֆրանսիան զինվшծ էսկալացիայի հերթական փուլն է հրահրում Հրվ. Կովկասում. ԶախարովաՌուսաստանը չի հրաժարվում ռազմատեխնիկական ոլորտում Հայաստանի հետ շփումներից. ԶախարովաԻրանի նախարարների կաբինետը հավանություն է տվել ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրինՓարիզը ոչ թե ՀՀ շահերից է ելնում, այլ հրահրում է զինված հակամարտություն. ՌԴ ԱԳՆՌԴ ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ֆրանսիայից Caesar հաուբից գնելու Հայաստանի ծրագրերըԵկել է ամենակրիտիկական փուլը, մենք տանուլ ենք տալիս այս պատերազմը. ուկրաինայի գումարտակի հրամանատար (ՎԻԴԵՈ)ՇՏԱՊ. Ոստիկանության Նորք Մարաշի բաժնում տղամարդու սիրտը կանգ է առել. կանայք ներխուժել են բաժին ու ծեծկռտուք սարքել
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода