Բեմի վրա հերթական անգամ «կախված» Բայդենին Օբաման օգնության հասավ (Տեսանյութ) Հունիսի 18-ից 24-ը մագնիսական փոթորիկների մեծ ալիք է սպասվում. կարող են առաջանալ տարբեր տհաճ ախտանիշներ Պատերազմում նման հրաշքներ էլ են պատահում (Տեսանյութ) Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ բոլոր բնակավայրերում զգացել է աջակցություն խաղաղության և սահմանազատման օրակարգերին ԼԳԲՏ-ն Կրեմլի ձեռքի գործն է. Կիեւում վերջնականապես են ցնդել (Տեսանյութ) Մանկապարտեզ. Բայդենն ու Թրամփը պայմանավորվել են նախընտրական բանավեճի հատուկ կանոնների շուրջ Դավիթ Աֆրիկյանն ամուսնացել է. բացառիկ կադրեր դերասանի հարսանիքից ԼՂ կղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց և մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց Ադրբեջանին Այսօր հրաշալի մոր, 30-ից ավել թոռնիկների տատիկ Տիգրանուհի Կարապետյանի ծննդյան տարեդարձն է ՀՀ ԱԽ քարտուղարը և ԵԽ գլխավոր քարտուղարը հրաժարվել են ելույթ ունենալ խաղաղության գագաթնաժողովի լիագումար նիստում

Եթե Նիկոլ հայադավին եւ իր ոհմակին թույլատրվի շարունակել պետական դավաճանությունը, ինչն էլ երեկ եւ այսօր արվում է…

Վերլուծություն

Եվ այս­պի­սով կի­րա­կա­նա­նա ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նութ­յան կոր­ծան­ման վե­րա­բեր­յալ ադր­բե­ջա­նա­կան հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յան հայտ­նա­ծը:

Ե­րե­ւի բո­լորդ կհի­շեք, որ ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վը մինչ այժմ խո­սել է ըն­դա­մե­նը 8 բնա­կա­վայր՝ ի­րենց տա­րածք­նե­րով, Ադր­բե­ջա­նին հանձ­նե­լու մա­սին. 1-ին փու­լում՝ ­Ներ­քին Ոս­կե­պա­րը (ադր­բե­ջա­նա­կան ան­վա­նու­մը՝ Ա­շա­ղի Աս­կի­պա­րա), հին ­Բա­ղա­նի­սը (­Բա­ղա­նիս Այ­րում), Ղըզլ­հա­ջը­լին, ­Խեյ­րիմ­լին, ո­րոնք, ըստ գե­րա­գույն գլխա­վոր ստա­խո­սի եւ կեղ­ծա­րա­րի, իբր հայ­կա­կան, հա­յաս­տա­նա­պատ­կան չեն, իսկ 2-րդ ­փու­լում՝ եւս 4-ը, այս­պես կոչ­ված, «ադր­բե­ջա­նա­կան անկ­լավ­նե­րը», դրանց թվում՝ Ա­րա­րա­տի մար­զում գտնվող ­Տիգ­րա­նա­շե­նը, Տա­վու­շում գտնվող ­Վե­րին Ոս­կե­պա­րը:

Այս­պի­սով՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յե­րիս թիվ 1 ներ­քին թշնա­մի ­Նի­կո­լի եւ իր ոհ­մա­կի կող­մից, այս պա­հին դեռ հա­յաբ­նակ Ոս­կե­պա­րը, ինչ­պես նաեւ ­Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զում ո­րոշ հո­ղա­տա­րածք­ներ, պաշտ­պա­նա­կան դիր­քեր մեր ար­տա­քին թշնա­մուն հանձ­նե­լու մա­սին այս պա­հի դրութ­յամբ դեռ ո­րե­ւէ խոսք չի ե­ղել:

­Խոսք չի ե­ղել, բայց այն, ինչ հի­մա ա­նում է ­Նի­կոլն իր ոհ­մա­կի հետ եւ ե­նի­չե­րի­նե­րի բա­նա­կի պաշտ­պա­նութ­յամբ ու հան­ցա­վոր ա­ջակ­ցութ­յամբ, գործ­նա­կա­նում նշա­նա­կում է մոտ ա­պա­գա­յում նաեւ ­Կի­րան­ցի եւ Ոս­կե­պա­րի դա­տար­կում, այն­տե­ղից բնակ­չութ­յան հե­ռա­ցում, ո­րով­հե­տեւ հայ սպա ­Գուր­գեն ­Մար­գար­յա­նին կաց­նա­հա­րած ադր­բե­ջան­ցի դա­հիճ ­Ռա­միլ ­Սա­ֆա­րո­վին հե­րո­սաց­րած պե­տութ­յան եւ ժո­ղովր­դի ան­մի­ջա­կան հա­րե­ւա­նութ­յամբ, վեր­ջի­նիս քթի տակ, այ­սինքն՝ մշտա­կան գո­յա­բա­նա­կան սպառ­նա­լի­քի պայ­ման­նե­րում հա­յը չի կա­րող ապ­րել:

­Հարկ կա՞ բա­ցատ­րե­լու, թե դրա­նից հե­տո ինչ է լի­նե­լու, ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նո­ղը եւ իր ոհ­մա­կը, ե­թե մինչ այդ իշ­խա­նութ­յու­նից չզրկվեն, շա­րու­նա­կե­լով ի­րենց հա­յա­դավ ծրա­գի­րը, ինչ են ա­նե­լու…

Ե­թե ո­մանց, չնա­յած մինչ այժմ կա­տար­վա­ծին, դեռ ան­հաս­կա­նա­լի է, բա­ցատ­րենք. վե­րոնշ­յալ գյու­ղե­րի դա­տարկ­վե­լուց ո­րոշ ժա­մա­նակ հե­տո, «բնա­կա­վայ­րերն ան­մար­դաբ­նակ են» պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յամբ ու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նութ­յամբ, դրանք նույն­պես հանձն­վե­լու են Ադր­բե­ջա­նին: Եվ ոչ միայն դրանք. Ա­լիե­ւի պա­հան­ջով Ադր­բե­ջա­նին ի­րենց հո­ղա­տա­րածք­նե­րով բնա­կա­վայ­րեր, ինչ­պես նաեւ պաշտ­պա­նա­կան դիր­քեր են հանձն­վե­լու նաեւ ­Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զում, ­Վար­դե­նի­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նում, ին­չի հետ կապ­ված նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­ներն, ըստ ԶԼՄ-նե­րի հրա­պա­րա­կում­նե­րի, այժմ ըն­թա­նում են:

­Հա­վա­տա­ցեք, որ այս ա­մե­նը դեռ միայն սկիզբն է լի­նե­լու, ո­րով­հե­տեւ թշնա­մու ա­խոր­ժա­կը գայ­լա­յին է, եւ նույ­նիսկ ա­վե­լի մեծ՝ ­Վար­դե­նի­սը, որն ի­րենք ­Բա­սար­գե­չար են ան­վա­նում, ­Սե­ւա­նա լի­ճը եւ գրե­թե ողջ ­Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զը պատ­մութ­յու­նը կեղ­ծող ադր­բե­ջա­նա­կան մի կայք հա­մա­րել է ադր­բե­ջա­նա­կան:

­Թեեւ ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վը եւ իր ոհ­մա­կը ­Կի­րան­ցը չեն հա­մա­րել ադր­բե­ջա­նա­կան ու չեն հայ­տա­րա­րել այն Ադր­բե­ջա­նին հանձ­նե­լու մա­սին, սա­կայն այն, ինչ վեր­ջերս ա­րե­ցին գյու­ղը եր­կու մա­սի բա­ժա­նե­լով, նրա հո­ղա­տա­րածք­ներն Ադր­բե­ջա­նին տա­լով, ըստ էութ­յան, հենց դա է նշա­նա­կում: ­Սահ­մա­նա­զատ­ման գոր­ծըն­թա­ցը չի նշա­նա­կում միայն, սահ­մա­նագծ­մա­նը հա­մա­պա­տաս­խան, երկ­րի վրա սահ­մա­նան­շան­ներ (սահ­մա­նաս­յու­ներ) դնել ու վերջ:

Ըստ «ՀՀ պե­տա­կան սահ­մա­նի ռե­ժիմ սահ­մա­նե­լու մա­սին» ՀՀ կա­ռա­վա­րութ­յան 2011թ. մա­յի­սի 12- ի N 702-Ն ո­րոշ­ման ­Հա­վել­ված 2-ի, «Սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի կող­մից ցա­մա­քա­յին պե­տա­կան սահ­մա­նի եր­կայն­քով սահ­մա­նագ­ծից դե­պի սահ­մա­նա­յին շեր­տի խոր­քը, ըստ սահ­մա­նան­շան­նե­րի տե­ղադ­րութ­յան, մին­չեւ 50 մետր լայ­նութ­յամբ ստեղծ­վում է թա­փան­ցիկ սա­նի­տա­րա­կան շերտ, որ­տեղ կա­րող են կա­ռուց­վել ին­ժե­նե­րա­կան ար­գե­լա­փա­կոց­ներ, սահ­մա­նա­յին ճա­նա­պարհ­ներ, կա­մուրջ­ներ, դի­տաշ­տա­րակ­ներ եւ այլ ին­ժե­նե­րա­կան-տեխ­նի­կա­կան կա­ռույց­ներ»:

­Թե ինչ է նշա­նա­կում դա, այ­սօր տես­նում ենք ի­րենց տնե­րից զրկվող կի­րան­ցի­նե­րի ար­տաս­վա­լից աչ­քե­րում: Ոս­կե­պար­ցի­նե­րը եւ մենք Ոս­կե­պա­րի ­Սուրբ Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի այ­ցե­լե­լու ի­րա­վուն­քից ու հնա­րա­վո­րութ­յու­նից էլ ենք զրկվե­լու, քա­նի որ սահ­մա­նա­զա­տումն ի­րա­կա­նաց­վում կամ ար­դեն իսկ ի­րա­կա­նաց­վել է ե­կե­ղե­ցուց ըն­դա­մե­նը 17-20 մետր հե­ռա­վո­րութ­յան վրա, իսկ ե­թե սահ­մա­նագ­ծից կամ սահ­մա­նան­շան­նե­րից դե­պի մեր կողմ հաշ­վար­կում ենք եւս 50 մետր, ա­պա ստաց­վում է, որ ե­կե­ղե­ցին ընկ­նում է 50 մետր լայ­նութ­յամբ թա­փան­ցիկ սա­նի­տա­րա­կան շեր­տի տա­րած­քում:

­Կար­ծում ենք, ար­դեն իսկ պարզ է, որ մոտ ա­պա­գա­յում ­Կի­րանցն այ­լեւս չի լի­նի, Ոս­կե­պա­րի տա­րած­քում գտնվող ­Սուրբ Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցուց օգտ­վել այ­լեւս չի լի­նի, Ոս­կե­պա­րը նույն­պես չի լի­նի:

Ադր­բե­ջա­նա­կան «Ա­րեւմտ­յան Ադր­բե­ջան» նո­րաս­տեղծ հե­ռուս­տաըն­կե­րութ­յու­նը վեր­ջերս հայ­տա­րա­րել է, որ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նութ­յա­նը մնաց մի քա­նի ա­միս… ­Դա­տե­լով ա­մե­նից, մեր ար­տա­քին թշնա­մի­ներն այս հա­վաս­տու­մը, խոս­տու­մը կամ նույ­նիսկ ե­րաշ­խի­քը ստա­ցել են ­Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յե­րիս թիվ 1 ներ­քին թշնա­մի ­Նի­կո­լից, այ­լա­պես որ­տե­ղի՞ց նրանց այդ վստա­հութ­յու­նը… Գ­րե­թե բո­լո­րիս հայտ­նի ժո­ղովր­դա­կան ի­մաստ­նութ­յունն ա­սում է, որ ե­թե գո­ղը տա­նից լի­նի, ե­զը եր­դի­կից էլ կհա­նեն:

­Հի­մա տես­նենք, թե այն պա­րա­գա­յում, երբ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւը, ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րութ­յու­նը, տար­բեր ԶԼՄ-ներ, հա­սա­րա­կութ­յան տար­բեր շեր­տե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ չեն էլ թաքց­րել ու չեն թաքց­նում ­Հա­յաս­տա­նի հան­դեպ ի­րենց ագ­րե­սիվ նկրտում­նե­րը, մաս­նա­վո­րա­պես, ոչ միայն «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» կոչ­վածն ու­ժով բա­ցե­լու, Ս­յու­նի­քը կի­սե­լու եւ նույ­նիսկ ողջ Ս­յու­նի­քին, ­Ջեր­մու­կին ու ­Վա­յոց ­ձո­րի մար­զին, Վար­դե­նի­սին, ­Սե­ւա­նա լճին, ­Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զին, Ե­րե­ւա­նին, ինչ­պես ի­րենք են ան­վա­նում, Ի­րե­վա­նին տի­րե­լու, այ­լեւ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նութ­յու­նը թա­ղե­լու, մեր պե­տութ­յան գո­յութ­յա­նը վերջ տա­լու ի­րենց մտադ­րութ­յուն­նե­րը, ինչ  ա­նում է ­Նի­կոլ հա­յա­դավն իր ոհ­մա­կի հետ միա­սին… Ու­ղիղ նշա­նա­ռութ­յամբ խփում է ­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յա­նը, ա­ռանձ­նա­կի փու­թա­ջա­նութ­յամբ, ե­ռան­դով ու հե­տե­ւո­ղա­կա­նութ­յամբ սղո­ցում, կտրում է անվ­տան­գա­յին այն ճյու­ղը, ո­րի վրա նստած ենք մենք, ոչ թե ի­րենք: ­Միան­գա­մայն են­թադ­րե­լի է, որ ի­րենք Ա­րեւ­մուտ­քի ի­րենց տե­րե­րի կամ տիկ­նի­կա­վար­նե­րի, Ադր­բե­ջա­նի եւ ­Թուր­քիա­յի կող­մից ու­նեն անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­ներ, այլ խնդիր է, թե դրանք որ­քա­նով կպահ­պան­վեն, դա ցույց կտա միայն ժա­մա­նա­կը…

Իսկ ինչ­պե՞ս է սղո­ցում, կտրում… Ար­դեն տե­ւա­կան ժա­մա­նակ իր ՔՊ-ա­կան, սո­րո­սա­կան եւ ոչ միայն սո­րո­սա­կան ոհ­մա­կի հետ միա­սին զրպար­տութ­յուն­նե­րով, խար­դա­վանք­նե­րով, ինտ­րիգ­նե­րով, մա­նի­պուլ­յա­ցիա­նե­րով եւ այլ կերպ ՌԴ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի դեմ հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազմ վա­րե­լով՝ գոր­ծի դնե­լով ի­րենց տի­րա­պե­տութ­յան ներ­քո գտնվող ԶԼՄ-նե­րի, ինչ­պես նաեւ սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րի ողջ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը, «Ազ­գա­յին ժո­ղով» կոչ­վա­ծի եւ այլ պե­տա­կան եւ ոչ պե­տա­կան հաս­տա­տութ­յուն­նե­րի ամ­բիոն­նե­րը…

Ա­հա այդ ա­ռու­մով ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վի հեր­թա­կան ու հա­մե­մա­տա­բար վեր­ջին զրպար­տութ­յու­նը. նա խորհր­դա­րա­նում մա­յի­սի 22-ին կա­ռա­վա­րա­կան ժա­մի ըն­թաց­քում ՀԱՊԿ երկր­նե­րից եր­կու­սին մե­ղադ­րել է Ար­ցա­խում ­Հա­յաս­տա­նի դեմ պա­տե­րազմ նա­խա­պատ­րաս­տե­լու մեջ, միա­ժա­մա­նակ, իր զրպարտ­չա­կան ու ստոր ո­ճին հա­մա­պա­տաս­խան, չնշե­լով, թե որ պե­տութ­յուն­նե­րի մա­սին է խոս­քը:

«2020 թվա­կա­նի 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաստ­մա­նը ոչ մեր կող­մից են մաս­նակ­ցել մեր դաշ­նա­կից­նե­րը,- ա­սել է ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վը եւ նշել. «Ես գի­տեմ ՀԱՊԿ-ի առն­վազն եր­կու եր­կիր, ո­րոնք մաս­նակ­ցել են մեր դեմ պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաստ­մա­նը»:

­Նի­կոլ հա­յա­դա­վի խոս­քով՝ այդ եր­կու երկր­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նին օգ­նե­լու ե­րե­ւու­թա­կա­նութ­յուն են ստեղ­ծել։ ­Հա­յաս­տա­նի թիվ 1 ներ­քին թշնա­մին, ո­րը ­Զե­լենս­կուց ոչ պա­կաս, բայց մի փոքր ծպտյալ կեր­պով նաեւ ­Ռու­սաս­տա­նի եւ ՀԱՊԿ-ի թշնա­մին է, հա­վե­լել է, որ 2020թ. ­Ղա­րա­բա­ղում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­ներն ուղղ­ված էին Ե­րե­ւա­նի ան­կա­խութ­յան վե­րաց­մա­նը, եւ փոր­ձե­րը շա­րու­նակ­վել են նաեւ 2020 թվա­կա­նից հե­տո։ Ինչ­պես նշել է ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վը, այժմ այդ սպառ­նա­լիք­նե­րը չե­զո­քաց­վում են Ադր­բե­ջա­նի հետ սահ­մա­նա­զատ­ման շնոր­հիվ։

­Միայն նի­կո­լա­զոմ­բի­նե­րի մոտ հարց չի ա­ռա­ջա­նա, թե ին­չո՞ւ 44-օր­յա պա­տե­րազ­մին մեր կող­մից պետք է մաս­նակ­ցեին մեր դաշ­նա­կից­նե­րը, երբ նույ­նիսկ ­Հա­յաս­տանն այդ­պես էլ չճա­նա­չեց Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տութ­յան ան­կա­խութ­յու­նը… Ե­թե մին­չեւ 2018-ը դա չի ար­վել բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը չտա­պա­լե­լու նկա­տառ­մամբ, ա­պա 2018-ից հե­տո, երբ ար­դեն ակն­հայտ եւ լիո­վին պարզ էր, որ Ադր­բե­ջանն ինքն է տա­պա­լում ԵԱՀԿ ­Մինս­կի խմբի միջ­նոր­դութ­յամբ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը, ­Նի­կո­լը եւ իր իշ­խա­նութ­յու­նը պետք է ճա­նա­չեին Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տութ­յան ան­կա­խութ­յու­նը:

Ա­վե­լին՝ պա­տե­րազ­մից հե­տո էլ ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վը Բր­յու­սե­լում, Պ­րա­հա­յում, Ե­րե­ւա­նում եւ այ­լուր ­Ղա­րա­բա­ղը (ինչ­պես ինքն է ան­վա­նել՝ խու­սա­փե­լով Ար­ցախ ան­վան­ման գոր­ծա­ծու­մից) պաշ­տո­նա­պես ու հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն հա­մա­րել ու հայ­տա­րա­րել է Ադր­բե­ջա­նի մաս: Իր ոհ­մակն էլ է նույնկերպ վար­վել: Գ­րում ենք՝ «պա­տե­րազ­մից հե­տո էլ…», ո­րով­հե­տեւ Նի­կոլ հա­յա­դա­վը պա­տե­րազ­մից ա­ռաջ էլ, դեռ նույ­նիսկ 1999թ. ապ­րի­լի 17-ին իր խմբագ­րած «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» թեր­թում գրել է բա­ռա­ցիո­րեն հե­տեւ­յա­լը. «Ղա­րա­բա­ղը Ադր­բե­ջա­նի տա­րածք է, հե­տե­ւա­բար ­Հա­յաս­տա­նը ղա­րա­բաղ­ցի­նե­րի հայ­րե­նիք չի կա­րող հա­մար­վել, ղա­րա­բաղ­ցի­նե­րը մեր երկ­րում փախս­տա­կան­ներ են»:

­Հա­ջորդ հար­ցը. ին­չո՞ւ 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ մեր դաշ­նա­կից­նե­րը պետք է մեր կող­մից մաս­նակ­ցեին դրան, երբ նրանց ա­ռա­վել քան ակն­հայտ էր, որ ­Նի­կո­լի եւ իր ոհ­մա­կի կող­մից պե­տա­կան դա­վա­ճա­նութ­յամբ նա­խա­պատ­րաստ­վել ու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նութ­յամբ մի­տում­նա­վոր վար­վում է պարտ­վո­ղա­կան պա­տե­րազմ…

Ինչ վե­րա­բե­րում է ՀԱՊԿ-ի առն­վազն եր­կու երկ­րի կող­մից մեր դեմ պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաստ­մա­նը, ա­պա ­Նի­կոլ հա­յա­դա­վի ա­սա­ծը ոչ միայն լկտի, այ­լեւ հրե­շա­վոր զրպար­տութ­յուն է՝ նպա­տա­կաուղղ­ված ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի վար­կա­բեկ­մա­նը, այ­լեւ ՀԱՊԿ-ին ­Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցութ­յան՝ կազ­մա­կեր­պութ­յան կա­նո­նադ­րութ­յամբ չնա­խա­տես­ված սա­ռե­ցու­մից, ­Հա­յաս­տա­նի կող­մից իր մա­սով ՀԱՊԿ ֆի­նան­սա­վոր­ման դա­դա­րե­ցու­մից հե­տո, ո­րոնք ար­դեն իսկ ար­վել են, հա­ջորդ քայ­լով հիշ­յալ կազ­մա­կեր­պութ­յու­նից ­Հա­յաս­տա­նի դուրս գա­լուն: Ա­վե­լին՝ ՌԴ-ի եւ ՀԱՊԿ ան­դամ այլ պե­տութ­յուն­նե­րի հետ ­Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը փչաց­նե­լուն:

­Հի­շեց­նենք, որ ­Նի­կո­լը 2023թ. նո­յեմ­բե­րին հրա­ժար­վեց մաս­նակ­ցել ­Մինս­կում կա­յա­նա­լիք ՀԱՊԿ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին։ ­Նա ՀԱՊԿ-ին զրպար­տել է, թե կազ­մա­կեր­պութ­յու­նը 2021թ. գար­նանն իբր չի կա­տա­րել ­Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ իր պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րը: 2024թ. մա­յի­սի սկզբին Ե­րե­ւա­նում հայտ­նել էին, որ հան­րա­պե­տութ­յու­նը «ձեռն­պահ կմնա «ՀԱՊԿ 2024 թվա­կա­նի բյու­ջեի մա­սին» ո­րոշ­մա­նը միա­նա­լուց եւ այդ ո­րոշ­մամբ նա­խա­տես­ված կազ­մա­կեր­պութ­յան գոր­ծու­նեութ­յան ֆի­նան­սա­վոր­մա­նը մաս­նակ­ցե­լուց»։

­Ռու­սաս­տա­նի ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Մա­րիա ­Զա­խա­րո­վան վերջ­նագ­րա­յին եւ վի­րա­վո­րա­կան հռե­տո­րա­բա­նութ­յուն է ան­վա­նել ՀԱՊԿ-ի վե­րա­բեր­յալ ­Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րութ­յան հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը: Ինչ­պես հի­շեց­րել են ՌԴ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չութ­յու­նում, 2022թ. սեպ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի խնդրան­քով ՀԱՊԿ-ն­ օ­պե­րա­տիվ կեր­պով ձե­ւա­վո­րել եւ երկ­րի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­ներ է ու­ղար­կել կազ­մա­կեր­պութ­յան քար­տու­ղա­րութ­յան եւ ­Միաց­յալ շտա­բի գնա­հատ­ման ա­ռա­քե­լութ­յուն։ Արդ­յուն­քում` ­Հա­վա­քա­կան անվ­տան­գութ­յան խոր­հուր­դը ո­րո­շում է ըն­դու­նել դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յուն ծա­վա­լել ­հան­րա­պե­տութ­յու­նում, սա­կայն ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը մեր­ժել են այն եւ նա­խընտ­րել հրա­վի­րել ԵՄ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին:

­Նի­կո­լի վե­րոնշ­յալ, մեղմ ա­սած, զրպարտ­չա­կան հայ­տա­րա­րութ­յու­նից հե­տո՝ ՌԴ ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Մա­րիա ­Զա­խա­րո­վան, ТАСС- ի տե­ղե­կաց­մամբ, ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նո­ղին կոչ է ա­րել հրա­պա­րա­կել, թե ՀԱՊԿ ո՞ր երկր­ներն են մաս­նակ­ցել ­Հա­յաս­տա­նի դեմ 2020թ. պա­տե­րազ­մի նա­խա­պատ­րաստ­մա­նը եւ օգ­նել Ադր­բե­ջա­նին՝ 2020թ. ԼՂ-ում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ, սա­կայն մեր եւ ՌԴ թշնա­մին լռել է:

«Ան­կեղծ ա­սած, հե­տաքրքր­ված եմ, թե ի՞նչ նման երկր­նե­րի մա­սին է խո­սել ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը։ ­Մենք բո­լորս պետք է ինչ-որ կերպ ինք­նե՞րս գու­շա­կենք: ­Թե՞ հե­տո մեզ կպատ­մեն։ Ինձ թվում է՝ միան­գա­մայն տրա­մա­բա­նա­կան կլի­ներ դրանք հնչեց­նել, ե­թե խոս­քը նման լուրջ հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րի մա­սին է»,- ա­սել է ՌԴ դի­վա­նա­գի­տա­կան գե­րա­տես­չութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։

«Ինչ վե­րա­բե­րում է ­Ռու­սաս­տա­նին, նա ա­րել է հնա­րա­վոր ա­մեն ինչ, եւ այդ մա­սին խո­սել է ՌԴ նա­խա­գահ Վ­լա­դի­միր ­Պու­տի­նը: ­Նա այդ մա­սին խո­սել է 2020 թ.-ի հոկ­տեմ­բե­րի 17-ին ռու­սա­կան հե­ռուս­տա­տե­սութ­յան ե­թե­րում, ու­ղիղ մեջ­բե­րում. «որ­պես­զի ­Հա­յաս­տանն ի­րեն լքված եւ մո­ռաց­ված չզգա»,- հի­շեց­րել է ­Զա­խա­րո­վան:

­Նի­կոլ հա­յա­դա­վը բա­նը հասց­րեց նույ­նիսկ այն­տեղ, որ, ինչ­պես վեր­ջերս ի­մա­ցանք, ­Ռու­սաս­տա­նը հետ կան­չեց ՀՀ-ում իր դես­պա­նին: ­Սա եր­կու պե­տութ­յուն­նե­րի դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ան­նա­խա­դեպ է: ­Մեր թիվ 1 ներ­քին թշնա­մու եւ ՌԴ-ի թշնա­մու վե­րոնշ­յալ քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը մի­տում­նա­վոր բնույթ ու­նի ու նպա­տա­կաուղղ­ված է Ադր­բե­ջա­նի կող­մից ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նութ­յա­նը վերջ տա­լու նպա­տա­կով նա­խա­պատ­րաստ­վող պա­տե­րազ­մից ա­ռաջ մեզ ա­ռանց ՀԱՊԿ-ի եւ ՌԴ- օգ­նութ­յան ու, ըստ էութ­յան, ան­պաշտ­պան թող­նե­լուն: ­Վա­ղուց պարզ էր, որ հա­յա­դա­վը չի բա­վա­րար­վե­լու միայն Ար­ցախն Ադր­բե­ջա­նին հանձ­նե­լով:

­Ցան­կա­ցած երկ­րում ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան մար­մի­նը, պե­տութ­յան ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան մա­սին քիչ թե շատ մտա­ծե­լու պա­րա­գա­յում, ա­ռա­ջինն ին­քը կձեր­բա­կա­լեր նույ­նիսկ երկ­րի ղե­կա­վա­րին, ե­թե վեր­ջինս ըն­դա­մե­նը կաս­կած­վեր պե­տա­կան դա­վա­ճա­նութ­յուն կա­տա­րե­լու մեջ: Մ­տա­ծեք, թե նման պա­րա­գա­յում ինչ­պես կվար­վեին, ա­սենք, ԱՄՆ-ում, ­Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յում կամ Իս­րա­յե­լում…

­Մինչ­դեռ ­Նի­կո­լի եւ իր ոհ­մա­կի հան­ցա­վոր գոր­ծու­նեութ­յու­նը, իսկ ո­րոշ դեպ­քե­րում՝ ան­գոր­ծութ­յու­նը պե­տա­կան դա­վա­ճա­նութ­յան բազ­մադր­վա­գա­նոց՝ ա­ռե­րե­ւույթ, ան­թա­քույց ու հրա­պա­րա­կա­յին մի «շքերթ» է, ո­րի պա­րա­գա­յում մինչ օրս ան­պա­տիժ մնա­լը վկա­յում է, որ ­Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նութ­յու­նը մին­չեւ ող­նու­ծուծն ախ­տա­հար­ված է քա­ղա­քա­կան ու հա­մա­կար­գա­յին կո­ռուպ­ցիա­յով, ընդ­դի­մութ­յան հիմ­նա­կան դե­րա­կա­տար­ներն էլ ի­րենց հա­մար «լա­վա­գույն դեպ­քում»՝ ան­ձեռ­նա­հա­սութ­յամբ եւ ան­զո­րութ­յամբ, ե­թե, ի­հար­կե, այլ են­թադ­րութ­յուն­ներ չա­նենք…

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԲեմի վրա հերթական անգամ «կախված» Բայդենին Օբաման օգնության հասավ (Տեսանյութ)Հունիսի 18-ից 24-ը մագնիսական փոթորիկների մեծ ալիք է սպասվում. կարող են առաջանալ տարբեր տհաճ ախտանիշներՊատերազմում նման հրաշքներ էլ են պատահում (Տեսանյութ)Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ բոլոր բնակավայրերում զգացել է աջակցություն խաղաղության և սահմանազատման օրակարգերինԼԳԲՏ-ն Կրեմլի ձեռքի գործն է. Կիեւում վերջնականապես են ցնդել (Տեսանյութ)Մանկապարտեզ. Բայդենն ու Թրամփը պայմանավորվել են նախընտրական բանավեճի հատուկ կանոնների շուրջԴավիթ Աֆրիկյանն ամուսնացել է. բացառիկ կադրեր դերասանի հարսանիքիցԼՂ կղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց և մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց ԱդրբեջանինԱյսօր հրաշալի մոր, 30-ից ավել թոռնիկների տատիկ Տիգրանուհի Կարապետյանի ծննդյան տարեդարձն էՀՀ ԱԽ քարտուղարը և ԵԽ գլխավոր քարտուղարը հրաժարվել են ելույթ ունենալ խաղաղության գագաթնաժողովի լիագումար նիստումԵՎՐՈ-2024. Անգլիայի ընտրանին հաղթեց սերբերին, Բելինգեմը` գոլի հեղինակ (տեսանյութ)Այս շարժումը վեկտոր չունի, ուրիշ խնդիր մի՛ փնտրեք. Վահագն ՄելիքյանԲա էլ դուք ի՞նչ առաջնորդ եք, որ 2018-ին սխալվել եք, ճանապարհը չսխալվածներինն է. ԲաբայանԿյանfu, երկար ապրի, որ եu էլ ապրեմ… Առանց արցունfների չեf կարող կարդալ Գայանեի` ամnւսնուն nւղղված շնորհավորանfըԵՎՐՈ-2024. Դանիան ու Սլովենիան հաղթողին չպարզեցին(տեսանյութ)Կոլոտ Հովոն հերթական «աշխարհացունց» հայտարարությունն է կատարելԻշխանությունը սկսում է Տիգրանաշենի հանձնման գործընթացը. Մեսրոպ ԱռաքելյանԱրցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով ԱԺ ՔՊ խմբակցության քարտուղարը լուսանկար է հրապարակելՋիջի» ընկերության կողմից տարածված հայտարարությունն առ այն, որ «ընկերության դեմ» հարուցված քրեական վարույթը անհիմն է և ապօրինի, իրականությանը չի համապատասխանում. ՔԿԼավագույնի հետ. Սպերցյանը Մխիթարյանի հետ լուսանկար է հրապարակել Սրբազանը հրավիրել է հանրահավաքի եւ խոսել հետագա պայքարից, սակայն նորից առանց դետալների (Տեսանյութ)Վաշինգտոնը փորձում է սադրել Պեկինին` հարձակվել Թայվանի վրա, ասել է Սի Ցզինպինը. Financial TimesС-500 համակարգերը մարտական ​​դիրերքում են. Military Watch MagazineԵրևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում տեղի ունեցավ քահանայական ձեռնադրությունՆոր մանրամասներ են ի հայտ եկել Ռոստովի քննչական մեկուսարանի աշխատակիցներին ԻԳԻԼ-ականների կողմից պատանդ վերցնելու գործով (Տեսանյութ)ԵՎՐՈ-2024. Նիդերլանդների հավաքականը կամային հաղթանակ տարավ Լեհաստանի նկատմամբ(տեսանյութ)Արցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով. փաստաբանՆացիստները հարամեցին Կիեւի եվրոպական ուղին` հարձակվելով ԼԳԲՏ-ների վրա (Տեսանյութ)Նա կա, մի՛շտ կա. երգիչ Էրոն այսօր կդառնար 23 տարեկանՀայաստանը եւ եւս 11 երկիր չեն ստորագրել Ուկրաինայի հարցով «խաղաղության գագաթնաժողովի» հռչակագիրըԿենդանակերպի 3 նշաններին սպասվում է ադամանդե շերտ. Armblog.am Փnղի և հաջnղության ալիfը բաց է. շուտով փողի խիտ տեղատարափ կլինի կենդանակերպի 2 նշանների կյանքումՀորդառատ անձրևների հետևանքով փակվել ու վնասվել է Շուռնուխ տանող ճանապարհը. ընթանում են մաքրման աշխատանքներԻնչպիսի տեսք ունի և ինչով է զբաղված Մարշալ Բաբաջանյանի թոռնուհին ԱԽ քարտուղարը ԱՄՆ նախագահի խորհրդականի հետ քննարկել է աջակցությունը ՀՀ պաշտպանական կարողությանըՀՐԱՏԱՊ.«Նոր Նոստրադամուսը» վստահ է, որ հաշված օրեր են մնացել Երրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկմանըԱյս աղոթքը բուժում է ծանր հիվանդությունները…էս դրախտա է՜ ախր», «Ով գալիս է՝ ասում է Շվեյցարիան է, բայց ասում են ու թողնում գնում. Նիկոլ Փաշինյանը Շիկահողում էր (Տեսանյութ)Շիկահողում բնակիչների ջերմ ընդունելությանը հաջորդեց անկեղծ զրույցը․ վարչապետը տեսանյութ է հրապարակելՏիկնիզյանի գործակալը` ֆուտբոլիստի «Զենիթ» հնարավոր տրանսֆերի մասինԵրևանի սրտում՝ 25 միլիոնից ավելի դիտում․ Էռնեստ ՕգաննեսյանՇոլցը ժամանակից շուտ լքել է Ուկրաինայի հարցով համաժողովըՄխիթարյանը, Սպերցյանը և Զախարյանը` Նոբել Առուստամյանի հարսանիքին(տեսանյութ, ֆոտոշարք)Խիղճն էլ լավ բան է, երկիրն են վարի տալիս. Արա ԱբրահամյանԱմերիկացիներին եւ եվրոպացիներին պետք է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ դուրս գա. Արա ԱբրահամյանԽորհրդային սահմանների վերականգնումը նշանակում է դնել мина замедленного действия. ՀՀ նախկին վարչապետՌուբեն Մելիքյանը ոստիկանների բռնությունը հաստատող տեսանյութ է հրապարակելՄխիթարյանը, Սպերցյանը և Զախարյանը ներկա են եղել Նոբել Առուստամյանի հարսանիքինՈսկեպարում սահմանի երկայնքով փշալարերի ցանկապ ենք սարքում, այնտեղ բացառված է մարդ կամ կով անցնի. Փաշինյանը՝ Ճակատենի բնակիչներին (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода