ԼՂ կղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց և մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց Ադրբեջանին ՀՀ ԱԽ քարտուղարը և ԵԽ գլխավոր քարտուղարը հրաժարվել են ելույթ ունենալ խաղաղության գագաթնաժողովի լիագումար նիստում Այս շարժումը վեկտոր չունի, ուրիշ խնդիր մի՛ փնտրեք. Վահագն Մելիքյան Բա էլ դուք ի՞նչ առաջնորդ եք, որ 2018-ին սխալվել եք, ճանապարհը չսխալվածներինն է. Բաբայան Կյանfu, երկար ապրի, որ եu էլ ապրեմ… Առանց արցունfների չեf կարող կարդալ Գայանեի` ամnւսնուն nւղղված շնորհավորանfը Կոլոտ Հովոն հերթական «աշխարհացունց» հայտարարությունն է կատարել Իշխանությունը սկսում է Տիգրանաշենի հանձնման գործընթացը. Մեսրոպ Առաքելյան Արցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով ԱԺ ՔՊ խմբակցության քարտուղարը լուսանկար է հրապարակել Ջիջի» ընկերության կողմից տարածված հայտարարությունն առ այն, որ «ընկերության դեմ» հարուցված քրեական վարույթը անհիմն է և ապօրինի, իրականությանը չի համապատասխանում. ՔԿ

Հերթական ծանր մեսիջը Մոսկվայից

Վերլուծություն

Եվ ա­հա, Հա­յաս­տա­նի շուրջ ընդգծ­ված դար­ձած ներ­կա դի­նա­մի­կա­յին զու­գա­հեռ, Նի­կո­լը նա­խօ­րեին ըն­դու­նել էր հեր­թա­կան եվ­րա­չի­նով­նի­կին՝ ԵՄ Ար­տա­քին գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի եվ­րո­պա­կան ծա­ռա­յութ­յան Ռու­սաս­տա­նի, Ար­եւել­յան գոր­ծըն­կե­րութ­յան, Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան եւ ԵԱՀԿ հար­ցե­րով կա­ռա­վա­րող տնօ­րեն Մի­խա­յել Զի­բեր­թին: Քն­նար­կում էին «Հա­յաս­տան-Եվ­րո­պա­կան միութ­յուն հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան հետ­եւո­ղա­կան զար­գա­ցումն ու ընդ­լայն­ման», այդ հար­ցով «ԵՄ հանձ­նա­ռութ­յան ու պատ­րաս­տա­կա­մութ­յան», «ԵՄ-ի եւ Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ընդ­լայն­ման օ­րա­կար­գի լիար­ժեք ի­րաց­ման ու կյան­քի կոչ­ման» մա­սին հար­ցեր: Զու­գա­հե­ռա­բար, հա­յաս­տան­յան այլ չի­նով­նիկ­ներ հա­մո­զում էին, թե Եվ­րո­պա­յի հետ վի­զա­նե­րի ա­զա­տա­կա­նաց­ման հար­ցով ա­ռա­ջըն­թաց կա, եւ այլն:

Ու փո­խա­րե­նը, Մոսկ­վա­յից հեր­թա­կան ան­գամ միան­գա­մայն ծանր ազ­դակ­ներ ե­կան դե­պի Հա­յաս­տան: Ա­վե­լի ճիշտ, ՌԴ փո­խարտ­գործ­նա­խա­րար Մի­խա­յիլ Գա­լու­զի­նը նկա­րագ­րեց այն ի­րա­վի­ճա­կը, որն այս պա­հին կա Հա­յաս­տան-­Ռու­սաս­տան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում, որն ինք­նին բա­վա­կա­նին լուրջ նա­խազ­գու­շաց­ման տեսք ու­նի:

Ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չութ­յուն­նե­րի գծով պատ­կե­րը սա է՝ Հա­յաս­տա­նը դա­դա­րել է շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն ցու­ցա­բե­րել Ռու­սաս­տա­նի հետ ար­տա­քին գոր­ծե­րի եւ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րի գծով շփում­նե­րում։ Ըստ Գա­լու­զի­նի. «2023 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րից ի վեր արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պում չի ե­ղել։ Գոր­ծըն­կեր­նե­րը հե­տաքրք­րութ­յուն չցու­ցա­բե­րե­ցին մեր ա­ռա­ջար­կութ­յան նկատ­մամբ, այն է` մշա­կել եւ կն­քել միջ­գե­րա­տես­չա­կան խորհր­դատ­վութ­յուն­նե­րի հեր­թա­կան ծրա­գի­րը։ Մեր մեղ­քով չէ, որ նկա­տե­լիո­րեն նվա­զել է պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չութ­յուն­նե­րի գծով շփում­նե­րի դի­նա­մի­կան։ Ն­վա­զել է նաեւ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը։ Ս­րա­նում մենք տես­նում ենք Արեւ­մուտ­քի ճնշման արդ­յուն­քը, ո­րը փոր­ձում է Եր­եւա­նին ստի­պել նվա­զա­գույ­նի հասց­նել կա­պե­րը մեր երկ­րի հետ»:

Եվ սա այն դեպ­քում, երբ, ըստ փոխ­նա­խա­րա­րի, այ­սօր Հա­յաս­տա­նի առջեւ ծա­ռա­ցած շատ ռիս­կեր հնա­րա­վոր կլի­ներ նվա­զեց­նել, ե­թե 2022-ին Եր­եւա­նը հա­մա­ձայ­ներ ՀԱՊԿ-ի մի­ջո­ցով Ադր­բե­ջա­նի հետ սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կը կա­յու­նաց­նե­լու մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի փա­թե­թի ի­րա­կա­նաց­ման ա­ռա­ջար­կին։ «Խոս­քը լուրջ նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րի մա­սին էր, այդ թվում՝ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան ա­ջակ­ցութ­յան, դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յուն ու­ղար­կե­լու, սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի պատ­րաստ­ման հար­ցում ա­ջակ­ցութ­յան։ Ցա­վոք, Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը նա­խընտ­րեց հրա­վի­րել ԵՄ ա­ռա­քե­լութ­յա­նը, որն ա­մեն­եւին էլ չի պաշտ­պա­նում պե­տութ­յան սահ­ման­նե­րը, այլ մո­նի­տո­րին­գի ան­վան տակ զբաղ­ված է Ադր­բե­ջա­նի, Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի դեմ հե­տա­խու­զա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­մամբ»:

Այս մա­սին շատ է խոս­վել, ա­վե­լորդ ան­գամ չանդ­րա­դառ­նանք այն աբ­սուր­դա­յին պնդում­նե­րին, ո­րոնք նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը դրե­ցին այդ փա­թե­թից հրա­ժար­վե­լու տակ: Գու­մա­րած, ինչ­քան էլ որ Միր­զո­յան Ա­րոն նա­խօ­րեին ԱԺ-ում մեծ-մեծ էր խո­սում ԵՄ հի­շա­տակ­ված ա­ռա­քե­լութ­յան մա­սին, ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ այդ կա­ռույ­ցը դեռ Հա­յաս­տա­նի գա­լուց ա­ռաջ էր պարզ խոս­տո­վա­նում՝ մեր վրա հույս չդնեք: Ու ա­հա, մեր իսկ չի­նով­նի­կութ­յան կող­մից ա­րեւմտ­յան պա­հանջ­նե­րը կա­տա­րե­լու արդ­յուն­քում ու­նենք այս պատ­կե­րը՝ Ռու­սաս­տա­նը պաշ­տո­նա­պես Հա­յաս­տա­նին մե­ղադ­րում է իր տա­րած­քում «Ադր­բե­ջա­նի, Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի դեմ հե­տա­խու­զա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­մամբ» զբաղ­վող շպիո­նա­կան կա­ռույց տե­ղա­կա­յե­լու մեջ: Ու այս­քա­նից հե­տո Հա­յաս­տա­նում դեռ բո­ղո­քում են, թե ին­չո՞ւ է Մոսկ­վան այդ­քան բա­րե­լա­վել Բաք­վի հետ իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը:

­Բայց սա դեռ մեր կրած վնաս­նե­րի մի մասն է: Գա­լու­զի­նը ֆիք­սեց նաեւ Հա­յաս­տա­նում Ա­րեւ­մուտ­քի գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին ՌԴ-ում առ­կա այս պատ­կե­րա­ցում­նե­րը. «Հիմ­նա­կան նպա­տակ­նե­րից մե­կը Եվ­րա­սիա­յում ին­տեգ­րա­ցիոն գոր­ծըն­թաց­նե­րը խարխ­լելն է, մեր ընդ­հա­նուր ին­տեգ­րա­ցիոն նա­խագ­ծե­րը՝ ՀԱՊԿ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ, նրանց հա­մար կո­կոր­դում մնա­ցած ոս­կոր են: Այս նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար Վա­շինգ­տո­նը եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րը պատ­րաստ են ցան­կա­ցած քայ­լի, նե­րառ­յալ Ռու­սաս­տա­նին հար­եւան պե­տութ­յուն­նե­րում ներ­քա­ղա­քա­կան եւ սո­ցիալ-տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կի ա­պա­կա­յու­նա­ցու­մը…»: Ի­րա­կա­նում այս­պես է, թե՝ ոչ, դա բո­լո­րո­վին այլ հարց է: Էա­կա­նը սա է՝ Մոսկ­վա­յում գե­րիշ­խում է այն պատ­կե­րա­ցու­մը, որ Ա­րեւ­մուտ­քը Հա­յաս­տա­նի մի­ջո­ցով փոր­ձում է լուրջ հար­ված­ներ հասց­նել Ռու­սաս­տա­նին, եւ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը պատ­րաս­տա­կա­մո­րեն գոր­ծակ­ցում են դրան: Ի­հար­կե, իշ­խա­նա­կան տա­րաբ­նույթ գա­գո­ներ եւ նմա­նա­տիպ­եր կա­րող են ա­սել՝ թքած ու­նենք, թե Մոսկ­վա­յում ինչ են մտա­ծում, կամ տա­րաբ­նույթ «Օ­մե­գա­նե­րը» կա­րող են Մոսկ­վա­յի հետ շփում­նե­րից հրա­ժար­վել: Մինչ­դեռ լուրջ մար­դիկ, ո­րոնք դեռ կան Հա­յաս­տա­նում, լավ են պատ­կե­րաց­նում, թե Ռու­սաս­տա­նի հետ նման կի­սաթշ­նա­մա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի վեր­ջա­բա­նը ին­չը կա­րող է լի­նել: Ա­մեն դեպ­քում, երբ բա­նը հա­սել է նրան, որ ա­զե­րի­նե­րը բա­ցա­հայ­տո­րեն Հա­յաս­տա­նից պա­հան­ջում են Սահ­մա­նադ­րութ­յուն փո­խել, մեր ներ­կա ող­բեր­գա­կան վի­ճա­կի ա­մե­նա­փայ­լուն հիմ­նա­վո­րումն է:

­Գա­լու­զի­նից նաեւ ա­ռա­ջարկ հնչեց՝ Մոսկ­վան վե­րա­հաս­տա­տում է իր պատ­րաս­տա­կա­մութ­յունն ա­ջակ­ցե­լու Եր­եւա­նի եւ Բաք­վի հաշ­տեց­մա­նը։ Մ­նա­ցա­ծը, ցա­վոք, Նի­կո­լի ո­րո­շե­լիքն է…

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԼՂ կղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց և մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց ԱդրբեջանինՀՀ ԱԽ քարտուղարը և ԵԽ գլխավոր քարտուղարը հրաժարվել են ելույթ ունենալ խաղաղության գագաթնաժողովի լիագումար նիստումԵՎՐՈ-2024. Անգլիայի ընտրանին հաղթեց սերբերին, Բելինգեմը` գոլի հեղինակ (տեսանյութ)Այս շարժումը վեկտոր չունի, ուրիշ խնդիր մի՛ փնտրեք. Վահագն ՄելիքյանԲա էլ դուք ի՞նչ առաջնորդ եք, որ 2018-ին սխալվել եք, ճանապարհը չսխալվածներինն է. ԲաբայանԿյանfu, երկար ապրի, որ եu էլ ապրեմ… Առանց արցունfների չեf կարող կարդալ Գայանեի` ամnւսնուն nւղղված շնորհավորանfըԵՎՐՈ-2024. Դանիան ու Սլովենիան հաղթողին չպարզեցին(տեսանյութ)Կոլոտ Հովոն հերթական «աշխարհացունց» հայտարարությունն է կատարելԻշխանությունը սկսում է Տիգրանաշենի հանձնման գործընթացը. Մեսրոպ ԱռաքելյանԱրցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով ԱԺ ՔՊ խմբակցության քարտուղարը լուսանկար է հրապարակելՋիջի» ընկերության կողմից տարածված հայտարարությունն առ այն, որ «ընկերության դեմ» հարուցված քրեական վարույթը անհիմն է և ապօրինի, իրականությանը չի համապատասխանում. ՔԿԼավագույնի հետ. Սպերցյանը Մխիթարյանի հետ լուսանկար է հրապարակել Սրբազանը հրավիրել է հանրահավաքի եւ խոսել հետագա պայքարից, սակայն նորից առանց դետալների (Տեսանյութ)Վաշինգտոնը փորձում է սադրել Պեկինին` հարձակվել Թայվանի վրա, ասել է Սի Ցզինպինը. Financial TimesС-500 համակարգերը մարտական ​​դիրերքում են. Military Watch MagazineԵրևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում տեղի ունեցավ քահանայական ձեռնադրությունՆոր մանրամասներ են ի հայտ եկել Ռոստովի քննչական մեկուսարանի աշխատակիցներին ԻԳԻԼ-ականների կողմից պատանդ վերցնելու գործով (Տեսանյութ)ԵՎՐՈ-2024. Նիդերլանդների հավաքականը կամային հաղթանակ տարավ Լեհաստանի նկատմամբ(տեսանյութ)Արցախից բռնի տեղահանված Երվանդ Աղաբալյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով. փաստաբանՆացիստները հարամեցին Կիեւի եվրոպական ուղին` հարձակվելով ԼԳԲՏ-ների վրա (Տեսանյութ)Նա կա, մի՛շտ կա. երգիչ Էրոն այսօր կդառնար 23 տարեկանՀայաստանը եւ եւս 11 երկիր չեն ստորագրել Ուկրաինայի հարցով «խաղաղության գագաթնաժողովի» հռչակագիրըԿենդանակերպի 3 նշաններին սպասվում է ադամանդե շերտ. Armblog.am Փnղի և հաջnղության ալիfը բաց է. շուտով փողի խիտ տեղատարափ կլինի կենդանակերպի 2 նշանների կյանքումՀորդառատ անձրևների հետևանքով փակվել ու վնասվել է Շուռնուխ տանող ճանապարհը. ընթանում են մաքրման աշխատանքներԻնչպիսի տեսք ունի և ինչով է զբաղված Մարշալ Բաբաջանյանի թոռնուհին ԱԽ քարտուղարը ԱՄՆ նախագահի խորհրդականի հետ քննարկել է աջակցությունը ՀՀ պաշտպանական կարողությանըՀՐԱՏԱՊ.«Նոր Նոստրադամուսը» վստահ է, որ հաշված օրեր են մնացել Երրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկմանըԱյս աղոթքը բուժում է ծանր հիվանդությունները…էս դրախտա է՜ ախր», «Ով գալիս է՝ ասում է Շվեյցարիան է, բայց ասում են ու թողնում գնում. Նիկոլ Փաշինյանը Շիկահողում էր (Տեսանյութ)Շիկահողում բնակիչների ջերմ ընդունելությանը հաջորդեց անկեղծ զրույցը․ վարչապետը տեսանյութ է հրապարակելՏիկնիզյանի գործակալը` ֆուտբոլիստի «Զենիթ» հնարավոր տրանսֆերի մասինԵրևանի սրտում՝ 25 միլիոնից ավելի դիտում․ Էռնեստ ՕգաննեսյանՇոլցը ժամանակից շուտ լքել է Ուկրաինայի հարցով համաժողովըՄխիթարյանը, Սպերցյանը և Զախարյանը` Նոբել Առուստամյանի հարսանիքին(տեսանյութ, ֆոտոշարք)Խիղճն էլ լավ բան է, երկիրն են վարի տալիս. Արա ԱբրահամյանԱմերիկացիներին եւ եվրոպացիներին պետք է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ դուրս գա. Արա ԱբրահամյանԽորհրդային սահմանների վերականգնումը նշանակում է դնել мина замедленного действия. ՀՀ նախկին վարչապետՌուբեն Մելիքյանը ոստիկանների բռնությունը հաստատող տեսանյութ է հրապարակելՄխիթարյանը, Սպերցյանը և Զախարյանը ներկա են եղել Նոբել Առուստամյանի հարսանիքինՈսկեպարում սահմանի երկայնքով փշալարերի ցանկապ ենք սարքում, այնտեղ բացառված է մարդ կամ կով անցնի. Փաշինյանը՝ Ճակատենի բնակիչներին (տեսանյութ)ԿԵՆԴԱՆԱԿԵՐՊԻ 5 նշան, ովքեր կարողանում են պրոֆեսիոնալ ձևով ստելՍրբազանը հանդիպել է ԱԺԲ-ի հետ755 մլն դրամի չափով արգելանք է դրվել պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի գույքի վրա. ՀետքՇՏԱՊ. Մեկուսարանում պատանդներ վերցրած հանցագործներից մի քանիսը սպանվել ենՀՐԱՏԱՊ. ՔՊ֊ի ներսում կրքերը թեժանում են. պատգամավորները ցանկանում են մասնակցել հունիսի 17֊ի նիստին, Փաշինյանը սպառնում էԵրկուսն էլ իրար արժեն. Քաղաքագետը իշխանություն-ընդդիմություն կեցվածքի մասինՄեկուսարանում բանտարկյալները պատանդ են վերցրել քննչականի աշխատակիցներինՇՏԱՊ. անտառային հրդեհ է բռնկվել. տարհանում է հայտարարվել
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода