100 տարի առա՛ջ էլ ՀՀ-ն ճիշտ չկողմնորոշվեց ու դարձավ 10 հազար քկմ. Հայկ Այվազյան /// ԽՈՍՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ «Մեր բակ»-ից Մադլենյանին հորդորում են զբաղվել իր գործով Նոր ձերբակալություններ ու խուզարկություններ. ինչ են ցանկանում իշխանությունները Մեզ միշտ հրամցնում են դրսի արժեքներ՝ եվրոպական, թե մեկ այլ, դրանք մեր հագով չե՛ն, մերը չե՛ն. Թոփալյան Հնարավոր է Ադրբեջանը նոյեմբերին հարձակում գործի Հայաստանի վրա. Ղազարյան Ադրբեջանցիները Կիրանց չեն «վերադառնալու», այլ` Երեւան. Բենիամին Մաթեւոսյան Պատմական շանս՝ Հայաստանի համար, արեւմտյան օգնության համար Ուկրաինան վճարելու է տարածքներ զիջելով Ինչ արեց ԱՄՆ-ն, բերեց Լիպարտյան, Օսկանյան, Րաֆֆի Հովհաննիսյան եւ մեր երկիրը քանդեց. Գեղամ Գալստյան Մեզ ազատագրելու համար որոշիչ կարող է լինել… Գագիկ Հարությունյան Ինչ է կատարվում «Դելոյի տանը», շուտով կիմանան բոլորը

Ի­րո՞ք, այս մար­դիկ կար­ծում են, որ մենք հի­շո­ղութ­յուն­ներս կորց­րել ենք. Զարմանք

Ներքաղաքական

Այն, որ նախ­կին նի­կո­լա­կան չի լի­նում, իր գրառ­մամբ եւս մեկ ան­գամ ա­պա­ցու­ցել է ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նի խմբակ­ցութ­յան նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՍՈՖՅԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ: ­Նա վեր­ջին վեց տար­վա մեր երկ­րին պա­տու­հա­սած դար­դե­րը թո­ղած՝ իր ա­նո­րոշ զար­մանքն է ար­տա­հայ­տել, թե ին­չու է ՀՀ 3-րդ ­նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նը դա­տա­րա­նում ար­դա­րաց­վել: «Ոչ վաղ անց­յա­լում նախ­կին­նե­րին մե­ղադ­րող­նե­րի ա­ռա­ջին շար­քե­րում դուք եւս կանգ­նած էիք, տի­կին ­Հով­սեփ­յան, ու է­լի նույն ան­հիմն սցե­նարն էր։ Այդ սցե­նա­րում նաեւ Ար­ցա­խի հանձ­նում էր, բա­նա­կի ի­րա­կան թա­լանն ու կազ­մա­քան­դումն էր, ու այդ սցե­նա­րով էր, որ դուք այդ ժա­մա­նակ ՀՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր էիք։ Ո­րոշ ժա­մա­նակ անց այդ ուղ­ուց, կար­ծես թե, հետ կանգ­նե­ցիք, բայց այ­սօր ձեր ա­նո­րո­շութ­յու­նը կաս­կած­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս։ ­Դուք շատ լավ հաս­կա­նա­լով, որ զոհ եք դար­ձել ստին ու կեղ­ծի­քին, այ­սօր հաս­կա­նա­լով նաեւ, որ ՀՀ 3-րդ ­նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նի վրա բա­ցի բեն­զի­նի ան­հիմն գոր­ծից ու­րիշ ո­չինչ չէին էլ կա­րող կա­րել, չե՞ք հաս­կա­ցել, որ Ս. ­Սարգս­յանն իր հայ­րե­նի­քի սահ­ման­ներն ա­նա­ռիկ պա­հող, մար­տու­նակ բա­նակ ստեղ­ծող ու հզո­րաց­նող ղե­կա­վար է ե­ղել, որ նրա ղե­կա­վար­ման տա­րի­նե­րին բո­լոր ո­լորտ­նե­րը ոչ թե ձա­խո­ղել էին, այլ հա­կա­ռա­կը՝ վե­րելք էին ապ­րում, որ ա­մոթ էր պար­զա­պես նման մար­դու ան­վան հետ խա­ղա­լը, Ար­ցա­խի հե­րո­սին «նախ­կին» ան­վա­նե­լը, ո­րը, ցա­վոք, այ­սօր եւս օգ­տա­գոր­ծել եք ձեր գրառ­ման մեջ, իսկ այդ քրգոր­ծը, ի­հար­կե, պետք է փակ­վեր», - անդ­րա­դառ­նա­լով Ս. ­Հով­սեփ­յա­նին՝ գրել է ՀՀԿ ԵԿ ­Հա­սա­րա­կայ­նութ­յան հետ կա­պե­րի եւ լրատ­վութ­յան հար­ցե­րով հանձ­նա­ժո­ղո­վի ղե­կա­վար Ա­նի ­Համ­բար­ձում­յա­նը եւ շեշ­տել, որ հայ­րե­նի­քի գո­ղը, եր­կի­րը թա­լա­նո­ղը ե­ղել են նախ­կին ու ներ­կա ՔՊ-ա­կան­նե­րը: ­Հե­տաքր­քիր է՝ ­Սոֆ­յա ­Հով­սեփ­յա­նը մի՞­թե հա­մա­միտ չէ այս մտքի հետ:

­Չէ, իս­կա­պես, նախ­կին նի­կո­լա­կան չի լի­նում. այս հա­մոզ­ման ես գա­լիս, երբ հե­տե­ւում ես նախ­կին ԼՀԿ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր ԱՆԻ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆԻ մտքե­րին: ­Նի­կո­լի հետ դա­շինք կազ­մած քա­ղա­քա­կան ու­ժի ան­դա­մը, ում կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ Էդ­մոն ­Մա­րուք­յա­նը մին­չեւ վեր­ջերս ­Փա­շին­յա­նի հա­տուկ հանձ­նա­րա­րութ­յուն­նե­րով դես­պանն էր, հայ­տա­րա­րել է, թե՝ «Ռո­բերտ ­Քո­չար­յա­նը եւ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նը ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին ստեղ­ծել, բե­րել են իշ­խա­նութ­յան եւ մին­չեւ վերջ պաշտ­պա­նե­լու են նրան` քա­ղա­քա­կան դաշ­տում բո­լո­րին փչաց­նե­լով եւ խան­գա­րե­լով»: Ի՞նչ ե­րես պետք է ու­նե­նա մարդ, որ վեց տա­րի նույ­նաց­վի ­Նի­կո­լի իշ­խա­նութ­յան հետ ու հի­մա հան­կարծ ի­րեն նե­տի ­Բագ­րատ սրբա­զա­նի շարժ­ման գիր­կը եւ մի հատ էլ ինքն ի­րեն մո­ռա­ցած՝ ա­սի, թե ­Քո­չար­յանն ու ­Սարգս­յանն են ­Նի­կո­լին բե­րել իշ­խա­նութ­յան: Ի­րո՞ք, այս մար­դիկ կար­ծում են, որ մենք հի­շո­ղութ­յուն­ներս կորց­րել ենք:

Ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ է հան­դես ե­կել ա­մե­րի­կա­ցի նախ­կին հե­տա­խույզ ՍՔՈԹ ՌԻԹԵՐԸ: Իր X-միկ­րոբ­լո­գում նա գրել է, որ ԱՄՆ իշ­խա­նութ­յուն­ներն ար­գե­լել են ի­րեն՝ մաս­նակ­ցել ­Սանկտ ­Պե­տեր­բուր­գի մի­ջազ­գա­յին տնտե­սա­կան ֆո­րում 2024-ին։ «Ես Ն­յու ­Յոր­քից ինք­նա­թիռ էի նստում։ ­Մաք­սա­յի­նի ե­րեք աշ­խա­տա­կից ինձ մի կողմ տա­րան, անձ­նա­գիրս վերց­րին։ ­Հար­ցին, թե ին­չու, նրանք պա­տաս­խա­նե­ցին. «Պետ­դե­պար­տա­մեն­տի հրա­մանն է»: Ն­րանք ինձ հա­մար այլ տե­ղե­կութ­յուն չու­նեին։ Օ­դա­նա­վից հա­նե­ցին իմ պա­յու­սակ­նե­րը, իսկ հե­տո ինձ դուրս հա­նե­ցին օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից։ Իմ անձ­նա­գիրն են պա­հել», - պատ­մում է նա ու ար­ձա­նագ­րում. «Եվ այս ա­մե­նը կա­տար­վում է ոչ թե Հ­յու­սի­սա­յին ­Կո­րեա­յում, այլ՝ ու­շադ­րութ­յո՜ւն, դե­մոկ­րա­տա­կան ու խոս­քի ա­զա­տութ­յան երկ­րում՝ Ա­մե­րի­կա­յում»: Իսկ մեզ մնում է զար­մա­նալ նախ­կին հե­տա­խույ­զի վրա, որ դեռ զար­մա­նում է՝ փնտրե­լով ու չգտնե­լով ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յուն Միաց­յալ ­Նա­հանգ­նե­րում: ­Չէ՞ որ այն ի­րա­կա­նում եր­բե­ւէ չի էլ ե­ղել այն­տեղ:

Զարմացած է «Իրավունք»-ը


100 տարի առա՛ջ էլ ՀՀ-ն ճիշտ չկողմնորոշվեց ու դարձավ 10 հազար քկմ. Հայկ Այվազյան /// ԽՈՍՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ«Մեր բակ»-ից Մադլենյանին հորդորում են զբաղվել իր գործովՆոր ձերբակալություններ ու խուզարկություններ. ինչ են ցանկանում իշխանություններըՄեզ միշտ հրամցնում են դրսի արժեքներ՝ եվրոպական, թե մեկ այլ, դրանք մեր հագով չե՛ն, մերը չե՛ն. ԹոփալյանՀնարավոր է Ադրբեջանը նոյեմբերին հարձակում գործի Հայաստանի վրա. ՂազարյանԱդրբեջանցիները Կիրանց չեն «վերադառնալու», այլ` Երեւան. Բենիամին ՄաթեւոսյանՊատմական շանս՝ Հայաստանի համար, արեւմտյան օգնության համար Ուկրաինան վճարելու է տարածքներ զիջելովԻնչ արեց ԱՄՆ-ն, բերեց Լիպարտյան, Օսկանյան, Րաֆֆի Հովհաննիսյան եւ մեր երկիրը քանդեց. Գեղամ ԳալստյանՄեզ ազատագրելու համար որոշիչ կարող է լինել… Գագիկ ՀարությունյանԻնչ է կատարվում «Դելոյի տանը», շուտով կիմանան բոլորըՀայաստանը Եվրամիության անդամ երբեք չի դառնալու. Արմեն ԲադալյանԻրանն ու Հայաստանը 500 մլն դոլարի զենքի մատակարարման խոշոր գործարք են կնքել. աղբյուրՌԴ-ում նախատեսվում է արտաքսվածների ցանկ ստեղծելՇՏԱՊ. Տվյալների բազայի արտահոսք է եղել. ԼուսանկարՀՐԱՏԱՊ. ապօրինի թմրաշրջանառության շղթա է հայտնաբերվելՄոսկվայում մեքենայի պայթեցման գործով կասկածյալը ձերբակալվել է ԹուրքիայումԹրամփը պնդում է, որ ԱՄՆ-ում պետական հեղաշրջում է եղելՇՏԱՊ. Կիրանց գյուղ մուտքը խիստ սահմանափակված է, անգամ` ԱԺ պատգամավորների համար. (Տեսանյութ)Փարիզ-2024. Իսպանիան հաղթեց, Արգենտինայի ընտրանին` ոչ-ոքի կորզեց (տեսանյութ)Դեպի ա՞յս ԵՄ-ն են ուզում Հայաստանը քարշ տալ տեղական լիբերաստներըԱվագանու մանդատներն աշնանն են հաշվելուՍիցիլիա դարձած իմ ՀայաստանՆի­կոլը գեյ­րո­պա­յի հետ վի­զա­յին ա­զա­տա­կա­նաց­ման է գնում. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՎիզաների ազատականացումն ի՞նչ է բերելու այս երկրին. ոչ մի բան. ԶԱՐՄԱՆՔԻսկ ողջ թուքումուրը կուտի Զավենիչը. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԽոշոր ավտովթար Երևան֊ Սևան մայրուղու վրաԻրանի և Ադրբեջանի սահմանին զինված բախում է տեղի ունեցել. սահմանապահներ են վիրավորվելԱվինյանի տնկած տույաների 95 տոկոսը չորացած է. ԱհազանգԵվրամիության՝ Հայաստանին ռազմական օգնության հատկացումը պատերազմի հրահրելու միտում ունի. ԶախարովաԱրագածոտնի գյուղերից մեկի տան բակում հայտնաբերվել է ծառից կախված տղամարդու մարմինՈ՞վ է Արաբկիրի նորանշանակ թաղապետը և ինչ ունեցվածք ունիԻնչ անել օձի խայթոցի դեպքում․ առաջին օգնության կանոններըՌուսաստանը պատրաստ է Երևանին և Բաքվին հարթակ տրամադրել երկկողմ ձևաչափով բանակցությունների համար. ԶախարովաԿիևը պատրաստ է բանակցել Մոսկվայի հետ. Ուկրաինայի ԱԳՆԵրբեք չեմ լսել, որ աշխարհի որևէ երկրի ղեկավար 29 օրյա արձակուրդ գնա․ Հարութ ՍասունյանԲասկետբոլի Հայաստանի Մ18 հավաքականը հաղթել է Մոլդովային. հաջորդ հանդիպումն Ադրբեջանի հետ էՓարիզ-2024.Այսօր կայանալիք Օլիմպիական խաղերի ֆուտբոլային հանդիպումներըՀայաստանը դարձել է հնդկական զենքի ամենախոշոր գնորդը. 1 տարում ընդհանուր արժեքը՝ 600 մլն դոլարՎրաստանում հայտնել են՝ իշխող կուսակցության նախագահ Բիձինա Իվանիշվիլիին ուզում են սպանելԱՄՆ սենատոր Մենենդեսը հրաժարական է տվելԴիանա Գասպարյանը տուգանվել է 300 հազար դրամովԵղանակը՝ առաջիկա օրերինՏարադրամի փոխարժեքները հունիսի 24-ինՕրվա խորհուրդ. հուլիսի 24Ջուր չի լինիՀայ մարզիկների ժամանակացույցը Փարիզի Օլիմպիական խաղերումՋո Բայդենն այսօր ուղերձով կդիմի ժողովրդին6 տարի, լավ օրվա խոստումով, քանդել են համակարգեր, ինստիտուտներ, բայց դեռ ոչինչ չեն սարքել. Տիգրան ԱբրահամյանՇՏԱՊ.Երևանում 11-ամյա երեխային շենքի բակում ծեծի են ենթարկել. վերջինս հոսպիտալացվել էԱրտառոց դեպք՝ Երևանում․ «Opel»-ի վարորդը քաղաքացուն հարցրել է՝ հա՞յ է, թե՞ ոչ, ապա զենքը պահել նրա ուղղությամբ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода