Ալիևի ելույթը Շուշիում․ նախկին հայկական գյուղերում այսօր բնակվում են Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներ «Միջուկային կոճակն ոչ ադեկտվատի ձեռքին է». Հանրաետականները Բայդենից պահանջում են անհապաղ հրաժարական տալ ՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում է Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններից Ինչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալ Ամենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի Հովհաննիսյան Երբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամ Հոլլի Բերին հրաժարվել է Քիմ Քարդաշյանի հետ նկարահանվել «Ամեն ինչ արդար է» սերիալում ՇՏԱՊ. Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայաքարը Լոնդոնյան «վոյա՞ժ», թե՞ Հայաստանի համար նոր «ցավոտ զիջումների» նախերգանք

Այսպիսով՝ Նիկոլը խոստովանեց, որ ամեն ինչ արել է դիտավորյալ

Վերլուծություն

Եվ այս­պես, Նի­կոլն ԱԺ վեր­ջին նիս­տին բա­ցեց նաեւ այն փա­կագ­ծե­րը, ո­րոնք թեեւ ի սկզբա­նե էլ հաս­կա­նա­լի էին, սա­կայն այլ բան, երբ այդ ա­մե­նը ստա­նում է «ինք­նա­խոս­տո­վան­ա­կան ցուց­մուն­քի» տեսք: Խոսքն այն մա­սին է, թե ի­րա­կա­նում ժա­մա­նա­կին ին­չի հա­մար Նի­կո­լը հա­սավ իշ­խա­նութ­յան, նաեւ, թե ինչ­քա­նով է կա­րո­ղա­ցել «իր հան­դեպ բարձր վստա­հութ­յու­նը» ար­դա­րաց­նել:

«ԻՆՔՆԱԽՈՍՏՈՎԱՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ»

«2018-ից ա­մե­նա­մեծ պրոբ­լե­մը, ո­րի հետ մենք առնչ­վել ենք ԼՂ խնդրի հետ կապ­ված, հե­տեւ­յալն է ե­ղել, որ 2018-ի ապ­րի­լի դրութ­յամբ մի իրադ­րութ­յուն ենք ու­նե­ցել, որ մենք ան­խու­սա­փե­լիո­րեն պետք է գնանք զի­ջում­նե­րի ճա­նա­պար­հով, կամ պա­տե­րազ­մի ճա­նա­պար­հով»,- ԱԺ-ում հայ­տա­րա­րեց Նի­կո­լը: Ի­րոք այդ­պես է, ստիպ­ված էինք «զի­ջում­ներ ա­նել», թե Նի­կոլը դեռ շա­րու­նա­կում է փոր­ձել էա­ժան մա­նի­պուլ­յա­ցիա­նե­րով «ար­դա­րաց­նել» իր հո­ղատ­վութ­յուն­նե­րի շար­քը, այս­տեղ ա­մե­նաէա­կա­նը դա չէ: Այլ բուն փաս­տը. նա խոս­տո­վա­նում է, որ 2018թ.-ին, երբ ե­կավ իշ­խա­նութ­յան, ար­դեն իսկ մտա­ծում էր հո­ղատ­վութ­յան մա­սին: Միայն թե՝ էն ժա­մա­նակ «լե­զուն չէր պտտվում», որ՝ «Տենց բան ա­սեի»:

Ինչ ա­սել է «զիջում»՝ ըստ Նի­կո­լի: «Մեր զի­ջում­նե­րի սահ­մա­նը պետք է լի­նի 29 743 քկմ-ը»,- նո­րից պնդում է նա: Եվ սրա­նով էլ ա­վե­լորդ ան­գամ բա­ցում է ի­րա­կան պատ­մութ­յու­նը: Ով չգի­տեր, որ դեռ 2018թ.-ից էլ ա­ռաջ օ­րա­կար­գում էր 5 շրջան վե­րա­դարձ­նե­լու թե­ման՝ «5+2» բա­նա­ձե­ւով: Ընդ ո­րում, Հա­յաս­տա­նում, թե Հա­յաս­տա­նից դուրս, այդ թվում՝ Ադր­բե­ջա­նում ան­գամ ո­րե­ւէ մե­կի մտքով ան­գամ այդ պա­հին չէր անց­նում, որ դրա­նից զատ, հնա­րա­վոր է Ար­ցա­խի լիա­կա­տար հա­յա­թա­փում՝ ա­մեն ինչ տա­լով: Նի­կոլն էր, որ սկսեց, թե տե­սեք ինչ բա­նակ եմ կա­ռու­ցում, հե­տո՝ «Ինչ որ պետք է, դա էլ բա­նակ­ցում եմ», «Սկ­սում եմ զրո­յից», ա­մե­նա­լավ բա­նա­կը մերն է, ա­պա՝ «Ար­ցա­խը Հա­յաս­տան է, եւ՝ վերջ»: Ու հի­մա խոս­տո­վա­նում է, որ գի­տեր միան­գա­մայն հա­կա­ռա­կի մա­սին, այ­սինքն, որ այդ բո­լոր հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով պար­զա­պես 2018թ.-ից ի վեր խա­բել է ժո­ղովր­դին: Խա­բե­լով հա­սել է վար­չա­պե­տի ա­թո­ռին՝ հիմ­նա­կան ծրա­գիր ու­նե­նա­լով՝ «զի­ջել» առն­վազն մին­չեւ «29 743 քկմ-ը»: Ու քա­նի որ այն ժա­մա­նակ «լե­զուն չէր պտտվում», մի քա­նի պա­տեր­ազ­մով ան­ցանք, հա­զա­րա­վոր զո­հեր ու­նե­ցանք, որ «պտտվեր»: Ա­սենք, ժա­մա­նա­կին նա էլ մի պահ խոս­տո­վա­նեց՝ կա­րող էինք այս ա­մե­նը տալ ա­ռանց պա­տե­րազ­մի, բայց տվեց պա­տե­րազ­մով՝ մի ամ­բողջ սե­րունդ կո­տո­րա­ծի մատ­նե­լով, բա­նա­կը պար­տութ­յան մատ­նե­լով եւ էա­պես թու­լաց­նե­լով: Հի­մա, երբ ա­մեն ինչ տվել-պրծել է, ար­դեն այդ ա­մե­նը սար­քել է, թե՝ «Իմ պարտքն է»: Բա 2018թ.-ին­ ա­սեիր, որ հենց ա­մեն ինչ տալն է «քո պարտ­քը», տես­նեինք քա­նի՞ մարդ «Նի­կոլ վար­չա­պետ» կգո­ռար կամ ձայն կտար:

Կրկ­նենք, գո­նե մեզ հա­մար սա նոր բան չէ. 2018թ.-ից սկսած բա­զում ան­գամ­ներ ենք ա­մե­նաու­ղիղ տեքս­տով նույն բա­նը պնդել, որ Նի­կո­լը ե­կել է ա­մեն ինչ տա­լու ծրագ­րե­րով: Եվ ոչ միայն հո­ղե­րի տես­քով, ո­մանց հա­մար ա­մե­նագլ­խա­վոր հար­ցը դեռ Նի­կո­լը չի լու­ծել, եւ դա էլ պարզ ի ցույց դրեց: «ՀԱՊԿ-ից դուրս ենք գա­լու, բա հո հետ չե՞նք գնա­լու»,- հայ­տա­րա­րեց նա. «Դուրս կգանք, դրա­նով վա­խեց­նո՞ւմ եք: Լավ ենք ա­նում, մենք կո­րո­շենք՝ երբ դուրս գանք: Բա ձեր կար­ծի­քով հա­ջորդ քայ­լը ո՞րն է, բա կա­րող ա՞ հետ գնանք: Ու­րիշ ճա­նա­պարհ չկա»: Նույն տո­նայ­նութ­յու­նը, ո­րով ժա­մա­նա­կին «ինչ ու­զում, բա­նակ­ցում էր»:

­Դուրս է գա­լիս, որ «գու­բերն­իա չդառ­նանք»: Այն­պի­սի «գու­բերն­իա», ինչ­պի­սին է հի­մա Բե­լա­ռու­սը, ո­րը, օ­րի­նակ, սե­փա­կան մի­ջու­կա­յին զեն­քի պաշտ­պա­նութ­յան տակ է: Դ­րա հա­մա՞ր է Նի­կո­լը ծայ­րա­հե­ղո­րեն սրում Բե­լա­ռու­սի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, որ հան­կարծ Հա­յաս­տա­նում ար­դիա­կան չլի­նի ՌԴ-­Բե­լա­ռու­սը: Մենք էլ Նի­կո­լի պատ­կե­րաց­րած «ա­զատ, ան­կախ Հա­յաս­տա՞նն» ենք, եր­կիր, ո­րի վայ վար­չա­պետն օ­րը մեջ ժո­ղովր­դին սպառ­նում է՝ էս մեկն էլ տանք, որ պա­տե­րազմ չլի­նի: Ու ո­րե­ւէ մե­կը կա­րո՞ղ է բա­ցատ­րել, թե այդ ինչ­պես է հենց այդ սպառ­նա­լիք­նե­րի ա­րան­քում «ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լիս»: Ե­րե­ւի այս օ­րե­րին Հա­յաս­տան ե­կած ա­մե­րի­կա­ցի Ջեյմս Օ՛Բ­րա­յե՞նն է խնդրել, թե՞ Նի­կո­լը շատ վա­խե­ցավ Ա­լե­նից՝ Ա­մե­րի­կա­յի դես­պա­նի այ­ցից, թե ի­րեն կհա­նեն, Ա­լե­նը տե­ղում պա­հանջ­վո­ղը կա­նի:

­Վեր­ջա­պես, Նի­կո­լը նաեւ այն «հան­ճա­րեղ» մտքին հա­սավ, թե՝ «2022 թվա­կա­նի փետր­վա­րից եւ մի­գու­ցե դրա­նից ա­ռաջ էլ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբի ան­դամ­նե­րը միմ­յաց հետ չեն խո­սում: Այ­սինքն` ԵԱՀԿ Մինս­կի խում­բը, որ­պես այդ­պի­սին, դե ֆակ­տո գո­յութ­յուն չու­նի»: Շատ ճիշտ է ա­սում` միայն թե նո­րից ինքն ի­րեն մատ­նե­լով: «2022 թվա­կա­նի փետր­վա­րից եւ մի­գու­ցե դրա­նից» ա­ռաջ բազ­միցս ենք պնդել, որ Մինս­կի խումբ ի­րա­կա­նում չկա, դրա փո­խա­րեն Նի­կոլն ինքն է ստո­րագ­րել ե­ռա­կողմ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յու­ննե­րը՝ բո­լոր հար­ցե­րը տե­ղա­փո­խե­լով Ռու­սաս­տան-­Հա­յաս­տան-Ադր­բե­ջան հար­թութ­յուն: Ա­վե­լին, որ Մինս­կի խմբի փաս­տա­ցի գո­յութ­յուն չու­նե­նա­լը Ա­րեւ­մուտ­քին դուրս է թո­ղել հա­րավ­կով­կաս­յան խա­ղա­տախ­տա­կից: Մինչ­դեռ, կա­րող ենք մեջ­բե­րել այդ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում Նի­կո­լի եւ Ա­րո­յի բա­զում հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ, ո­րով նրանք Մինս­կի խում­բը հա­մա­րում էին միակ եւ ան­փո­խա­րի­նե­լի, թե դրա մի­ջո­ցով պետք է լուծ­վեն բո­լոր հար­ցե­րը: Դեռ այն ժա­մա­նակ էր ակն­հայտ, որ դա ար­վում էր «ո­տա­տե­ղից զրկված» Ա­րեւ­մուտ­քին տա­րա­ծաշր­ջան նո­րից մուտ­քի ար­տո­նա­գիր տա­լու հա­մար: Ու հի­մա, երբ Նի­կո­լը պնդում է, թե՝ ի­րոք այն ժա­մա­նակ Մինս­կի խումբ չկա, դրա­նով հաս­տա­տում է՝ մի կող­մից ստո­րագ­րել է ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նա­գիր, մյուս կող­մից՝ դի­տա­վո­րութ­յամբ եւ կեղծ պատր­վակ­նե­րով Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի մեջ ներ­քաշ­վե­լու ճա­նա­պարհ է բա­ցել: Արդ­յուն­քում, ե­թե մինչ այդ կար մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ` տա­րա­ծաշր­ջա­նում հաս­նել կա­յու­նութ­յան, ընդ ո­րում, Ար­ցա­խը թող­նե­լով հա­յաբ­նակ, Նի­կոլ-Ա­րո­յի այդ կուր­սի պատ­ճա­ռով հա­սանք ներ­կա փաս­տա­ցի վի­ճա­կին:

ՈՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ ԱՅՍՊԵՍ

­Բայց բա­վա­կան է Նի­կո­լի մա­սին, ա­ռա­վել եւս, կրկնենք, որ ո­րե­ւէ նոր բան այս­տեղ չկա. նա պար­զա­պես հաս­տա­տեց այն, ինչն ակն­հայտ էր 2018թ. ապ­րի­լից սկսած: Այլ հարց, թե այս ար­դեն բա­ցա­հայտ ինք­նա­խոս­տո­վա­նութ­յունն ի՞նչ է նշա­նա­կում, սա վերջ­նա­կա­նա­պես ո՞ւր է տա­նում Հա­յաս­տա­նը:

Այն, որ «գու­բերն­իա» չլի­նե­լու միակ այ­լընտ­րան­քը «վի­լա­յեթ» լի­նելն է, դա հաս­կա­նում են բո­լո­րը: Նի­կոլն ու մյուս նի­կո­լան­ման­նե­րը, ի­հար­կե, խո­սում են նաեւ ԵՄ-ից, ԱՄՆ-ի հետ «ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րութ­յու­նից» եւ այլն: Օ­րի­նակ՝ ոմն Զա­վե­նիչն օ­րերս ի­րեն էր կո­տո­րում, թե ե­կեք հան­րա­հա­վաք ա­նենք ԵՄ մտնե­լու հար­ցով: Մի պահ մտա­ծում ես, թե մի­գու­ցե այս մար­դիկ ի­րենք է՞լ են հա­վա­տում, թե ինչ են ա­սում, ինչ­պես, օ­րի­նակ, «6-րդ պա­լա­տի Նա­պո­լեո­նը»: Բայց չէ, գո­նե պե՞տք է հաս­կա­նա­յին, որ ԵՄ-ում թքած ու­նեն՝ հան­րաք­վե ա­րել ես, թե՝ ոչ, ԵՄ-ն­ ինքն է ո­րո­շում՝ սրան-նրան վերց­նի՞, թե՝ ոչ: Չ­նա­յած, կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, թե Զա­վե­նիչն ի­րա­կա­նում ինչ է ա­ռա­ջար­կում. պետք է հան­րաք­վեի մա­կար­դա­կով Հա­յաս­տա­նին կա­պել «եվ­րո­պա­կան ուղ­ղութ­յուն» կոչ­վա­ծի հետ, որ ե­թե գա այլ իշ­խա­նութ­յուն, այդ ուղ­ղութ­յան վրա մնա­լու օ­րենսդ­րա­կան պար­տադ­րանք ու­նե­նա, դրա հիմ­քով աղ­մուկ կսար­քեն, «հե­ղա­փո­խութ­յուն» կփոր­ձեն ա­նել: Նույ­նը ԱՄՆ-ի հետ «ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յունն» է, ո­րի ուղ­ղութ­յամբ աշ­խա­տում է Ա­րոն: Հա­յաս­տա­նը ԱՄՆ-ի ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե՞ր. մեկ լու­մա­յի խելք կու­նե­նա՞ լրջո­րեն նման բա­նի հա­վա­տա­ցո­ղը: Այն ԱՄՆ-ի, ո­րի հետ Հա­յաս­տա­նի ա­ռեւ­տու­րը, այն է՝ տնտե­սա­կան կա­պե­րը զրո­յին մոտ մե­ծութ­յուն է: Այն ԱՄՆ-ի հետ, ո­րի հա­մար ան­գամ եվ­րո­պա­կան երկր­նե­րը վա­սա­լից այն կողմ չեն կա­րող անց­նել: Պար­զա­պես, պետք է մի թուղթ, որ հա­յաս­տան­յան ա­պա­գա իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի հա­մար փա­կու­ղի­ներ ա­ռաջ բե­րի:

Այս­պի­սով, որ Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար Հա­յաս­տա­նը ԶՐՈ ար­ժեք ու­նի, ան­գամ նի­կոլ­յան խուն­տա­յում ե­րե­ւի հա­մոզ­ված են: Որ Հա­յաս­տա­նի տա­րածքը պետք է ըն­դա­մե­նը հա­կա­ռու­սա­կան եւ հա­կաի­րա­նա­կան գոր­ծու­նեութ­յան հա­մար, դա եւս: Որ այդ դեպ­քում Ա­րեւ­մուտ­քը, որ­պես վե­րա­կա­ցու, կար­գե­լու է Թուր­քիա­յին, դա էլ է միան­շա­նակ. ա­րեւմտ­յան ո­րե­ւէ այլ եր­կիր, ընդ­հուպ՝ ԱՄՆ-ն տա­րա­ծաշր­ջա­նում այն ռե­սուր­սը չու­նի եւ չի կա­րող կենտ­րո­նաց­նել, որ կա­րո­ղա­նա ան­ձամբ ստանձ­նել վե­րա­կա­ցո­ւի ֆունկ­ցիան:

Այն, որ Հա­յաս­տա­նի, Նի­կո­լի լեզ­վով ա­սած, «գու­բերն­իա» չլի­նե­լու միակ այ­լընտ­րան­քը «վի­լա­յեթ» լի­նելն է, դա միան­շա­նակ է: Միայն թե այս­տեղ է, որ Նի­կո­լի հա­մար շատ բան թարս է գնում՝ Ար­ցա­խը տա­լուց ի վեր: Հա­յաս­տա­նի «վի­լա­յեթ» դառ­նա­լը միայն Նի­կո­լից կամ անգ­լո­սաք­սե­րից չէ, որ կախ­ված է: Ա­լիեւն ու նրա­նից էլ ա­ռաջ՝ էր­դո­ղա­նը նաեւ պետք է կա­րո­ղա­նան (ցան­կա­նա­լու մա­սին չենք խո­սում, ի­հար­կե, ցան­կա­նում են, ան­գամ՝ ե­րա­զում այդ մա­սին) հաս­նել, ա­պա՝ կա­յու­նաց­նել Հա­յաս­տա­նի վի­լա­յե­թա­ցու­մը: Իսկ դա մեկ բան է նշա­նա­կում՝ սուր բա­խում ռուս-ի­րա­նա­կան տան­դե­մի հետ…

 


Ալիևի ելույթը Շուշիում․ նախկին հայկական գյուղերում այսօր բնակվում են Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներ«Միջուկային կոճակն ոչ ադեկտվատի ձեռքին է». Հանրաետականները Բայդենից պահանջում են անհապաղ հրաժարական տալՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում էԴոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններիցԻնչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալԱմենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի ՀովհաննիսյանԵրբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամՀոլլի Բերին հրաժարվել է Քիմ Քարդաշյանի հետ նկարահանվել «Ամեն ինչ արդար է» սերիալումՇՏԱՊ. Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայաքարըԼոնդոնյան «վոյա՞ժ», թե՞ Հայաստանի համար նոր «ցավոտ զիջումների» նախերգանքՏեղի է ունեցել «Լավաշի կախարդանքը» խորագիրը կրող հացի փառատոնըՕտարերկրյա գործակալների» մասին օրենքով Վրաստանը որոշեց, որ կարող է ապրել առանց ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի. Լատվիայի նախագահՌուսաստանը կշարունակի մշտապես աջակցել Սիրիայի կառավարությանը․ Պուտինը՝ ԱսադինՌոբերտ Քոչարյանը գրառում է կատարելԼոռու մարզում վթարի է ենթարկվել Գյումրու ԲԿ-ի բուժքույրը. կան վիրավորներՌուսաց լեզուն երկրորդական պլան մղելը համարում եմ դավաճանական քայլ. Գայանե ՆերսիսյանԻսրայելը պետք է պատժվի իր գործողությունների համար՝ նման դաժանության կրկնումից խուսափելու համար. ԷրդողանՌուսները գրավել են Պրոգրեսի հյուսիսային ուկրաինական ամրացված շրջանը` շարունակելով մասշտաբային հարձակումը (Քարտեզ)Մաշկի խնամքի միջամտություն՝ սաղմոնի սերմնահեղուկի ներարկմամբ․ այն փորձել է Քիմ ՔարդաշյանըԻգոր Տալկովի սպանության գործով կհարցաքննվեն Օլեգ Գազմանովը, Իգոր Նիկոլաևը, Նատաշա Կորոլևան, Բոգդան Տիտոմիրը, Ալեքսանդր Ցեկալոն և ԼոլիտանՌԴ ԶՈւ-ն ազատագրել է Ռոզովկա ու Պեսչանոե Նիժնեե բնակավայրերը․ ՊՆԱսֆալտը շոգից հալվել էՀանրապետականները վերանայում են Ռուսաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը. Fox NewsՀիմա ժամանակն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացնի. Հաջիեւը ուլտիմատում է ներկայացրել«Իսկանդեր-Մ» հրթիռները ճշգրիտ հարված են հասցրել ուկրաինակն երկու ռազմական էշելոններին (Տեսանյութ)ՀՐԱՏԱՊ. վառելիքի ճգնաժամ է սպառնումԹալինցու օրը եզրափակվեց շքեղ հրավառությամբԱլկոհոլային լյարդի հիվանդություն. ինչպե՞ս հասկանալ, որ ձեր լյարդը մահանում էԿենդանակերպի այս 3 նշանների կյանքում նոր էջ կսկսվի 2024 թվականի հուլիսի վերջինԵս կկարգավորեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այդ սարսափելի պատերազմը․ Թրամփ Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահինՍարգիս Ադամյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Քյոլնի» կազմում (տեսանյութ)Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ ԴանիելյանԱվտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ ենՍեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաքՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան»Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանունՆիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ)Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնելՌուս ու բելառուս մարզիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի լինի. Փարիզ-2024-ի կազմկոմիտեի ղեկավարՀայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամըՏնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցինԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում․ հրդեհ է բռնկվել բնակչի տան բակում, այրվել է կենցաղային աղբԻմ կոլեգաներից շատերն ընտրում են ջայլամի քաղաքականություն՝ չխոսել. Մհեր ԱրմենիաԵրևանում ելույթ կունենա աշխարհահռչակ օպերային երգիչ և դիրիժոր Պլասիդո Դոմինգոն. ԼուսանկարՎերանայվում են Երևանում վարձակալությամբ տրամադրված ու անխնամ մնացած այգիների պայմանագրերըՖրանսիայում որոշ ռուս լրագրողների զրկել են ամառային օլիմպիական խաղերը լուսաբանելու իրավունքիցԵս չեմ ընդունում անտարբեր մտավորականներին. Ժասմեն ԱսրյանՎերջին օրերին մեր աղոթքները միայն քեզ համար էին, սիրելի Հովհաննես. Սրբազան պայքարՏաս օր կյանքի ու մահվան պայքար տալուց հետո, ցավոք, Հովհաննեսին չի հաջողվել հաղթել չարաբաստիկ հիվանդությանը

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода