Հարիսին փորձում են ներկուսակցական ընտրությունները շրջանցելով, սարքել նախագահի թեկնածու Ռուսնրը առաջ են շարժվել Նյու Յորքում և հարավային Տորեցկի ուղղությամբ. Deep State Պեսկովը մեկնաբանել է Բայդենի՝ նախագահական մրցապայքարից հրաժարվելու լուրը Եթե ​​Թրամփը դառնա նախագահ, անպայման դուրս կգա ՆԱՏՕ-ից. Բոլթոն Ի՞նչ իրավունքներ ունեն աշխատանք փնտրող անձինք Քլինթոնների կլանը պաշտպանել է Կամալա Հարրիսին, որպես նախագահի թեկնածու Ալիևի ելույթը Շուշիում․ նախկին հայկական գյուղերում այսօր բնակվում են Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներ «Միջուկային կոճակն ոչ ադեկտվատի ձեռքին է». Հանրաետականները Բայդենից պահանջում են անհապաղ հրաժարական տալ ՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում է Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններից

Տարածաշրջանային իրողությունները կախված չեն ԱՄՆ-ից, առավել եւս՝ Նիկոլից

Միջազգային

«2024 թ. հու­նի­սի 12-ին վրա­ցա­կան սահ­մա­նա­պահ ոս­տի­կա­նութ­յու­նը ինձ թույլ չտվեց մուտք գոր­ծել Վ­րաս­տան, որ­տեղ ես մեկ­նում էի մե­կօր­յա գործ­նա­կան այ­ցով: Ե­րեք ժամ պա­հե­լուց հե­տո, ա­ռանց բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րի վե­րա­դարձ­րին անձ­նա­գիրս, եւ­ ես ոտ­քով ե­կա Հա­յաս­տան։ Շ­նոր­հա­վոր լի­նի Ռու­սաս­տա­նի օ­րը…»: Ա­հա նման լա­ցու­կոծ էր կա­պել հայտ­նի ա­րեւմ­տա­մոլ Տիգ­րան Խզ­մալ­յա­նը:

Խզ­մալ­յա­նի կեր­պա­րին անդ­րա­դառ­նալն առ­հա­սա­րակ ան­հե­տաքր­քիր է: Միայն թե այս դեպ­քում նրա խոս­քում մեկ էա­կան դե­տալ կա: «Շ­նոր­հա­վոր լի­նի Ռ­ուսաս­տա­նի օ­րը…» մտքի տակ կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, թե Ռու­սաս­տանն է վրա­ցի­նե­րին հրա­մա­յել` հան­կարծ Խզ­մալ­յա­նին ձեր եր­կիր չթող­նեք: Չ­նա­յած` կար­ծում ենք, որ նա էլ է իր մեջ հաս­կա­նում, որ ա­մե­նե­ւին էլ այն անձ­նա­վո­րութ­յու­նը չէ, ո­րով ռու­սա­կան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի գո­նե մեկ սեր­ժան­տը հե­տաքրքր­վեր: Նաեւ ե­րե­ւի հաս­կա­նում է, որ Վ­րաս­տա­նը պար­զա­պես սկսել է տա­րաբ­նույթ ա­րեւմ­տա­մոլ­նե­րի իր տա­րածք չթող­նել. ա­հա այս էա­կան փաս­տը ֆիք­սե­լու հա­մար է, որ անդ­րա­դար­ձանք Խզ­մալ­յա­նի ան­ձին: Ին­չո՞ւ չեն թող­նում, դա էլ կա­րե­լի է հաս­կա­նալ. հա­կաշ­պիո­նա­կան հայտ­նի օ­րեն­քի ըն­դու­նու­մը դժվա­րաց­րել է դե­պի Վ­րաս­տան բաց ճա­նա­պարհ­նե­րով «հե­ղա­փո­խա­կան» փո­ղեր տա­նե­լը, ու Վ­րաս­տա­նում, քաջ տեղ­յակ լի­նե­լով ա­րեւմտ­յան մե­խա­նիզմ­նե­րից, այդ թվում` հա­յաս­տան­յան ա­րեւմ­տա­մոլ­նե­րին խա­ղար­կե­լուց, գե­րա­դա­սում են ա­մեն մի «շուն ու շանգյա­լի» ի­րենց եր­կիր չթող­նել:

Այ­սինքն, գնա­լով ա­վե­լի ու ա­վե­լի ակն­հայտ է դառ­նում, որ Վ­րաս­տա­նը գնում է կտրուկ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան շրջա­դար­ձի: Բանն այն է, որ, ի տար­բե­րութ­յուն հա­յաս­տան­յան հու­դա­նե­րի, Վ­րաս­տա­նում էլ, թեեւ սի­րում են Ա­րեւ­մուտ­քի հաշ­վին փող աշ­խա­տել, բայց ոչ սե­փա­կան եր­կի­րը ոչն­չաց­նե­լու գնով. մեկ ան­գամ հա­սան դրան եւ ար­դեն դաս են քա­ղել: Ու հի­մա, ար­դեն խո­սում են ոչ թե ռուս­նե­րի հետ թշնա­ման­քը խո­րաց­նե­լու, նոր ար­հես­տա­կան օ­ջախ­ներ սար­քե­լու մա­սին, այլ գրե­թե հա­սել են դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը վե­րա­կանգ­նե­լուն եւ պատ­րաս­տվում են վե­րա­բա­ցել Մոսկ­վա­յում Վ­րաս­տա­նի դես­պա­նա­տու­նը: Ու ինչ­քան էլ Խզ­մալ­յա­նի կար­գի ան­հե­տաքր­քիր ե­րե­ւույ­թը ծաղ­րի, թե՝ «Շ­նոր­հա­վոր լի­նի Ռու­սաս­տա­նի օ­րը», ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ վրա­ցի­ներն ա­վան­դա­բար հաս­կա­նում են, թե աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բա­րո­մետ­րը ում օգ­տին է ծան­րութ­յու­նը ցույց տա­լիս, եւ շատ ա­րագ կողմ­նո­րոշ­վում են ծան­րութ­յան կենտ­րո­նի ուղ­ղութ­յամբ:

­Մինչ­դեռ փո­փո­խութ­յուն­նե­րը ծայ­րա­հեղ բարձր ա­րա­գութ­յան են հա­սել: Օ­րի­նակ, ըստ ի­րա­նա­կան աղբ­յու­րի. «Շատ վատ լուր ԱՄՆ դո­լա­րի հա­մար: BRICS-ի երկր­նե­րի է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րար­նե­րը ա­պա­դո­լա­րի­զա­ցիա­յի ծրագ­րի ա­վար­տի վեր­ջին փու­լում են, հայտ­նեց Ի­րա­նի ԱԳՆ ղե­կա­վա­րը»: Սա եւ նման բա­զում փաս­տեր գլո­բալ մասշ­տա­բով: ՌԴ-Ի­րան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի մա­սով. ստո­րագր­ման է պատ­րաստ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան պայ­մա­նագ­րի մի մեծ փա­թեթ (սրան անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք): Գու­մա­րած, Պու­տի­նը ստո­րագ­րեց ԵԱՏՄ-ի եւ Ի­րա­նի միջեւ ա­զատ առեւտ­րի հա­մա­ձայ­նա­գի­րը, ու հի­մա այն անց­նում է պրակ­տիկ գոր­ծարկ­ման փուլ…

Եվ, ի­հար­կե, վրա­ցի­նե­րից էլ շուտ այս մթնո­լոր­տը պարզ զգում էր նաեւ Ա­լիե­ւը, ով կա­րո­ղա­ցավ Ա­րեւ­մուտ­քի օգ­նութ­յամբ ստա­նալ Ար­ցա­խը, բայց ան­մի­ջա­պես էլ հրա­ժար­վեց ա­րեւմտ­յան հար­թա­կում «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» ստո­րագ­րել: Ընդ ո­րում, ա­վե­լորդ ան­գամ Ի­րա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նա­կա­տար Ա­լի Բա­ղի­րի Կա­նին CNN Turk-ին տված հար­ցազ­րույ­ցում բա­ցատ­րել է Ի­րա­նի նախ­կին դիր­քո­րո­շու­մը՝ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» աս­վա­ծի մա­սին. «Ի­րա­նա­կան կող­մը ա­ջակ­ցում է բո­լոր նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րին, ո­րոնք կնպաս­տեն տա­րա­ծաշր­ջա­նի զար­գաց­մա­նը, հատ­կա­պես Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի միջեւ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի կար­գա­վոր­մա­նը, սա­կայն, Թեհ­րա­նը դեմ է ցան­կա­ցած նա­խագ­ծի եւ նա­խա­ձեռ­նութ­յան, ո­րը կա­րող է փո­խել տա­րա­ծաշր­ջա­նի ժո­ղովր­դագ­րութ­յունն ու սահ­ման­նե­րը»:

Ընդ ո­րում, սա եւս մեկ պարզ ազ­դակ էր ոչ միայն Ա­լիե­ւին, այլ նաեւ՝ Էր­դո­ղա­նին: Հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ BRICS-ին ան­դա­մակ­ցե­լու Ան­կա­րա­յի նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը, արտ­գործ­նա­խա­րար Ֆի­դա­նի վեր­ջին այ­ցը ՌԴ, ո­րի ժա­մա­նակ, ի դեպ, վեր­ջա­պես ա­ռար­կա­յա­կան դար­ձավ Պու­տին-Էր­դո­ղան հեր­թա­կան հան­դիպ­ման հե­ռան­կա­րը, ին­չը տե­ւա­կան ծա­մա­նակ տար­բեր պատ­ճա­ռա­բա­նութ­յուն­նե­րով հե­տաձգ­վում էր: Էր­դո­ղա­նը նաեւ հրա­ժար­վեց մաս­նակ­ցել Ուկ­րաի­նա­յի հար­ցով հայտ­նի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին,­ ին­չը եւս հաս­կա­նա­լի ցու­ցիչ էր, որ փոր­ձում է Մոսկ­վա­յի հետ գնալ ոչ թե սրա­ցում­նե­րի, այլ՝ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի առն­վազն կա­յու­նաց­ման ուղ­ղութ­յամբ:

Ա­հա այս ընդ­հան­րա­կան վի­ճա­կում Նի­կո­լը թեեւ շա­րու­նա­կում է խո­սել շատ կարճ ժա­մա­նա­կում «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» ստո­րագ­րե­լու ցան­կութ­յուն­նե­րի մա­սին, բայց նույն ԱԺ նիս­տում ստիպ­ված ե­ղավ խոս­տո­վա­նել, թե հա­վա­նա­կան է, որ սկզբում հա­ղոր­դակ­ցութ­յուն­նե­րի բա­ցու­մը լի­նի, հե­տո նոր խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գի­րը: Ն­կա­տենք, սա այն է, ինչ ռուս­ներն ա­ռա­ջար­կում էին ի սկզբա­նե. բա­ցել ճա­նա­պարհ­նե­րը, լու­ծել ըն­թա­ցիկ հար­ցե­րը՝ բարդ խնդիր­նե­րը թող­նե­լով ա­պա­գա­յին: Լավ, ըն­դու­նենք, թե Նի­կո­լը շարժ­վում է ա­րեւմտ­յան սցե­նա­րով, Օ՛Բ­րա­յենն ու ա­մե­րիկ­յան դես­պա­նը նո­րից կա­րո­ղա­ցել են նրա «վա­խը բռնել»: Բայց այդ ա­մե­նով հան­դերձ, նո­րից նույն հարցն է՝ իսկ ի՞նչ մե­խա­նիզ­մով է տե­ղի ու­նե­նա­լու հա­ղոր­դակ­ցութ­յուն­նե­րը բա­ցելը: Ա­լիե­ւի տե­սա­կե­տը վա­ղուց է հայտ­նի, եւ Օ՛Բ­րա­յե­նի այ­ցը Նի­կո­լին դրա­նում բան չի փո­խի: Կա­րող են Նի­կո­լի տեղն Ա­լե­նին նստեց­նել, կամ ե­թե ան­գամ Սր­բա­զա­նը դառ­նա վար­չա­պետ, է­լի բան չի փո­խի: Այ­սինքն, ա­մեն բան խո­սում է այն մա­սին, որ Ա­լիե­ւը կոնկ­րետ խոս­տում­ներ է տվել, հսկա­յա­կան ակն­կա­լիք­ներ եւ ա­պա­գա­յի սպա­սե­լիք­ներ ու­նի ռուս-ի­րա­նա­կան կո­մու­նի­կա­ցիոն ծրագ­րե­րից, նաեւ պատ­կե­րաց­նում է հա­կա­ռա­կից բխող ռիս­կե­րը եւ իր տե­սա­կե­տը չի փո­խե­լու: Ու­րեմն, ինչ­պե՞ս են բա­ցե­լու կո­մու­նի­կա­ցիա­ները, լի­նի դա «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րից» ա­ռաջ, թե՝ հե­տո, Նի­կո­լը դա ա­նի, Ա­լե­նը, թե՝ Բագ­րատ սրբա­զա­նը:

Իսկ ե­թե ա­ռաջ դա ա­վե­լի շատ այն տեսքն ու­ներ, որ Նի­կոլն ինչ-որ բան էլ այս­տեղ է խոս­տա­ցել, ու հի­մա պար­զա­պես պա­հան­ջում են՝ խոս­տա­ցա­ծը ա­նել, ո­րից հե­տո միայն պայ­մա­նա­գիր կկնքվի…

­Կարճ ա­սած, Նի­կո­լը դուրս կգա՞ ՀԱՊԿ-ից (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=285937&l=am). ե­թե ան­գամ այդ­պես է, է­լի բան չի փոխ­վե­լու, ըն­դա­մե­նը էլ ա­վե­լի շատ կո­րուստ­ներ կու­նե­նանք, բայց հե­տո ա­մեն բան կվե­րա­դառ­նա ի շրջանս յուր:


Հարիսին փորձում են ներկուսակցական ընտրությունները շրջանցելով, սարքել նախագահի թեկնածուՌուսնրը առաջ են շարժվել Նյու Յորքում և հարավային Տորեցկի ուղղությամբ. Deep StateՊեսկովը մեկնաբանել է Բայդենի՝ նախագահական մրցապայքարից հրաժարվելու լուրըԵթե ​​Թրամփը դառնա նախագահ, անպայման դուրս կգա ՆԱՏՕ-ից. ԲոլթոնԻ՞նչ իրավունքներ ունեն աշխատանք փնտրող անձինքՔլինթոնների կլանը պաշտպանել է Կամալա Հարրիսին, որպես նախագահի թեկնածուԱլիևի ելույթը Շուշիում․ նախկին հայկական գյուղերում այսօր բնակվում են Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներ«Միջուկային կոճակն ոչ ադեկտվատի ձեռքին է». Հանրաետականները Բայդենից պահանջում են անհապաղ հրաժարական տալՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում էԴոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններիցԻնչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալԱմենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի ՀովհաննիսյանԵրբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամՀոլլի Բերին հրաժարվել է Քիմ Քարդաշյանի հետ նկարահանվել «Ամեն ինչ արդար է» սերիալումՇՏԱՊ. Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայաքարըԼոնդոնյան «վոյա՞ժ», թե՞ Հայաստանի համար նոր «ցավոտ զիջումների» նախերգանքՏեղի է ունեցել «Լավաշի կախարդանքը» խորագիրը կրող հացի փառատոնըՕտարերկրյա գործակալների» մասին օրենքով Վրաստանը որոշեց, որ կարող է ապրել առանց ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի. Լատվիայի նախագահՌուսաստանը կշարունակի մշտապես աջակցել Սիրիայի կառավարությանը․ Պուտինը՝ ԱսադինՌոբերտ Քոչարյանը գրառում է կատարելԼոռու մարզում վթարի է ենթարկվել Գյումրու ԲԿ-ի բուժքույրը. կան վիրավորներՌուսաց լեզուն երկրորդական պլան մղելը համարում եմ դավաճանական քայլ. Գայանե ՆերսիսյանԻսրայելը պետք է պատժվի իր գործողությունների համար՝ նման դաժանության կրկնումից խուսափելու համար. ԷրդողանՌուսները գրավել են Պրոգրեսի հյուսիսային ուկրաինական ամրացված շրջանը` շարունակելով մասշտաբային հարձակումը (Քարտեզ)Մաշկի խնամքի միջամտություն՝ սաղմոնի սերմնահեղուկի ներարկմամբ․ այն փորձել է Քիմ ՔարդաշյանըԻգոր Տալկովի սպանության գործով կհարցաքննվեն Օլեգ Գազմանովը, Իգոր Նիկոլաևը, Նատաշա Կորոլևան, Բոգդան Տիտոմիրը, Ալեքսանդր Ցեկալոն և ԼոլիտանՌԴ ԶՈւ-ն ազատագրել է Ռոզովկա ու Պեսչանոե Նիժնեե բնակավայրերը․ ՊՆԱսֆալտը շոգից հալվել էՀանրապետականները վերանայում են Ռուսաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը. Fox NewsՀիմա ժամանակն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացնի. Հաջիեւը ուլտիմատում է ներկայացրել«Իսկանդեր-Մ» հրթիռները ճշգրիտ հարված են հասցրել ուկրաինակն երկու ռազմական էշելոններին (Տեսանյութ)ՀՐԱՏԱՊ. վառելիքի ճգնաժամ է սպառնումԹալինցու օրը եզրափակվեց շքեղ հրավառությամբԱլկոհոլային լյարդի հիվանդություն. ինչպե՞ս հասկանալ, որ ձեր լյարդը մահանում էԿենդանակերպի այս 3 նշանների կյանքում նոր էջ կսկսվի 2024 թվականի հուլիսի վերջինԵս կկարգավորեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այդ սարսափելի պատերազմը․ Թրամփ Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահինՍարգիս Ադամյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Քյոլնի» կազմում (տեսանյութ)Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ ԴանիելյանԱվտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ ենՍեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաքՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան»Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանունՆիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ)Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնելՌուս ու բելառուս մարզիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի լինի. Փարիզ-2024-ի կազմկոմիտեի ղեկավարՀայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամըՏնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցինԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում․ հրդեհ է բռնկվել բնակչի տան բակում, այրվել է կենցաղային աղբԻմ կոլեգաներից շատերն ընտրում են ջայլամի քաղաքականություն՝ չխոսել. Մհեր Արմենիա

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода