Եթե ​​Թրամփը դառնա նախագահ, անպայման դուրս կգա ՆԱՏՕ-ից. Բոլթոն Ի՞նչ իրավունքներ ունեն աշխատանք փնտրող անձինք Քլինթոնների կլանը պաշտպանել է Կամալա Հարրիսին, որպես նախագահի թեկնածու Ալիևի ելույթը Շուշիում․ նախկին հայկական գյուղերում այսօր բնակվում են Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներ «Միջուկային կոճակն ոչ ադեկտվատի ձեռքին է». Հանրաետականները Բայդենից պահանջում են անհապաղ հրաժարական տալ ՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում է Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններից Ինչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալ Ամենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի Հովհաննիսյան Երբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամ

Եթե անգամ հաջողեն կոտրել ժողովրդին, Հայոց եկեղեցու գմբեթներն ու խաչերը մնալու են իրենց կոկորդին. Մարջան Ավետիսյան

Մշակութային

Այժմ­յան ներ­քա­ղա­քա­կան ընդվ­զում­նե­րի հոր­ձա­նու­տում թվով քիչ ար­վես­տա­գետ­ներ են փոր­ձում ի­րենց հստակ դիր­քո­րո­շու­մը հայտ­նել եւ զու­գա­հեռ` գոր­ծել։ Այդ ան­ձան­ցից է դե­րա­սա­նու­հի ՄԱՐՋԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ, ում հետ «Ի­րա­վունք»-ը զրու­ցել է ներ­կա­յիս ի­րա­վի­ճա­կի, ինչ­պես նաեւ միա­սին հաս­կա­նալ, թե ին­չով է պայ­մա­նա­վոր­ված շատ մշա­կութա­յին գոր­ծիչ­նե­րի ան­հաս­կա­նա­լի լռութ­յու­նը։

«ԸՆԴԱՄԵՆՆ ԷՔԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼ ՎՏԱՆԳ ԵՄ ԶԳՈՒՄ»

— ­Լի­նե­լով այս­չափ հայ­րե­նա­սեր եւ պայ­քա­րող տե­սակ` այս օր­հա­սա­կան շրջա­նում ­Դուք ­Հա­յաս­տա­նում չեք։ Ինչ­պե՞ս եք կա­րո­ղա­նում զսպել ­Ձեր ապ­րում­նե­րը, երբ տես­նում եք, թե ինչ է կա­տար­վում քա­ղա­քա­կան դաշ­տում եւ, առ­հա­սա­րակ՝ մեր երկ­րում:

­Մեր օ­րե­րում հայ­րե­նա­սի­րութ­յուն բառն այն­քան է չարչրկ­վել, ձե­ւա­խեղ­վել իր դրսե­ւոր­ման ու ար­տա­հայտ­ման ձե­ւե­րի մեջ, որ իր ու­ղիղ ի­մաս­տով ա­նըն­կա­լե­լի է մար­դու հա­մար: Ուս­տի` թող լի­նի, ես ըն­դա­մենն էք­զիս­տենց­իալ վտանգ եմ զգում` մեզ հա­րե­ւան իբր բա­րե­կամ­նե­րից: Ապ­րում­ներս չեմ զսպում, հա­վա­տի ու հույ­սի շնոր­հիվ փոր­ձում եմ պա­հել հա­վա­սա­րակշ­ռութ­յունս:

Ըստ ­Ձեզ, ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված մեր ազ­գաբ­նակ­չութ­յան մե­ծա­մաս­նութ­յան ան­տար­բե­րութ­յու­նը։

­Մենք գտնվում ենք մեր ժո­ղովր­դի հա­մար վտան­գա­վոր հանգր­վա­նում, որ­տեղ ար­տա­քին եւ ներ­քին ազ­դակ­նե­րի շնոր­հիվ թմրեց­րել են ան­գամ ինք­նա­պահ­պա­նութ­յան բնազ­դը: ­Մեզ ու­զում են զրկել էթ­նիկ պատ­կա­նե­լիութ­յու­նից` դարձ­նե­լով հան­րույթ, ո­րը հե­ղի­նա­կութ­յուն­նե­րի կա­րիք չի ու­նե­նա: ­Մեզ ա­վե­լի քան եր­բե­ւէ անհ­րա­ժեշտ են այդ հե­ղի­նա­կութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք կա­ռա­ջար­կեն հա­մա­կե­ցութ­յան նոր հա­մախմ­բող կա­նոն­ներ, հայ­րե­նիքն իր էութ­յան ու բո­վան­դա­կութ­յան մեջ ճա­նա­չե­լու ու ըն­կա­լե­լու մե­թոդ­ներ։ Ար­ժեք­նե­րի պահ­պա­նութ­յու­նը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է են­թադ­րում, պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը` ծա­ռա­յութ­յուն:

«ՀԱԶԱՐԱՄՅԱ ՀԱՎԱՏԱԼԻՔՆԵՐԸ ԿՈՏՐԵԼ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ»

Ինչ­պե՞ս կգնա­հա­տեք ներ­կա­յիս մշա­կու­թա­յին ի­րա­վի­ճա­կը, երբ մշա­կույ­թի ո­լոր­տը հա­մա­կար­գող ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րա­րը հայ­հո­յում է սար­կա­վա­գի ա­կան­ջին, իսկ հո­գե­ւո­րա­կա­նի զգե­ստը հա­մա­րում՝ «դեր­յա»:

— Այս ա­մենն ուղ­ղե­լու պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը հայ հան­րութ­յան ու­սե­րին է՝ արթ­նա­նա­լու է, պաշտ­պա­նելու է իր հա­վա­տա­լիք­նե­րը, իսկ այդ կեղծ խմբա­վա­րը վա­ղը հինգհո­գա­նոց հա­մա­խոհ­նե­րի խումբ չի գտնե­լու ­Հա­յաս­տա­նում:

Այ­սօր փոր­ձում են վե­րաց­նել շատ գա­ղա­փար­ներ, ան­գամ ա­նար­գում են ե­կե­ղե­ցուն եւ կա­թո­ղի­կո­սին։ ­Սա հա­տուկ ծրա­գի՞ր է, որն ի­րա­գոր­ծում է ներ­կա­յիս իշ­խա­նութ­յու­նը, թե՞ այս­պի­սի «հա­մոզ­մունք­նե­րով» մար­դիկ միշտ են մեր կող­քին ապ­րել:

— Վս­տահ եմ, որ ծրա­գիր է, կան նման մար­դիկ, ո­րոնց ձեռ­քե­րով էլ փոր­ձում են ի­րա­գոր­ծել: Ե­թե ան­գամ հա­ջո­ղեն պա­ռակ­տել ու կոտ­րել ժո­ղովր­դին, ­Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու գմբեթ­ներն ու խա­չե­րը մնա­լու են ի­րենց կո­կոր­դին, հա­զա­րամ­յա հա­վա­տա­լիք­նե­րը կոտ­րել չեն կա­րող:

— ­Շատ մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­ներ ան­գիր ա­րած տեքստ են կրկնում, թե՝ քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ չեն զբաղ­վում: Եվ որ­քան էլ ցա­վա­լի է, այ­սօր մշա­կույ­թի մա­սին խո­սե­լու փո­խա­րեն՝ գո­յա­պահ­պա­նա­կան հար­ցեր ենք քննար­կում

­Չենք կա­րող մե­ղադ­րել ձկա­նը` ծառ չբարձ­րա­նա­լու հա­մար, չէ՞։

«ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄԸ ԼԻՆԵԼՈՒ Է ՉԱՐԻ ԽԱՓԱՆՈՒՄԸ»

— Այ­նու­հան­դերձ, ինչ­պե՞ս եք տես­նում այս քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի հան­գու­ցա­լու­ծու­մը։

­Հան­գու­ցա­լու­ծու­մը լի­նե­լու է չա­րի խա­փա­նու­մը։ ­Մեծ հա­վա­տով եմ վե­րա­բեր­վում:

— ­Հա­վա­տում եք, որ բա­րին վեր­ջա­պես կհաղ­թի՞ չա­րին, թե՞ դա միայն հե­քիաթ­նե­րում է լի­նում:

­Տիե­զե­րա­կան ճշմար­տութ­յուն­նե­րի եմ հա­վա­տում: ­Հա­վա­տում եմ, որ մեր գո­յութ­յունն այն­քան կա­րե­ւոր է այդ ճշմար­տութ­յուն­նե­րի ցան­կում, որ մեր չգո­յութ­յամբ ինչ-որ կա­րե­ւոր բան կխախտ­վի տիե­զեր­քում :

Ինչ­պե՞ս եք տես­նում ­Հա­յաս­տա­նի ա­պա­գան։

— Ան­խախտ սահ­ման­նե­րով ու ինձ ­Հա­յաս­տան բե­րող ինք­նա­թիռ­նե­րի հաս­ցեն ան­փո­փոխ` այ­սօր, վա­ղը ու հա­վերժ...

Իսկ ի՞նչ ծրագ­րեր ու­նեք ­Դուք ա­պա­գա­յում` նոր ֆիլ, ներ­կա­յա­ցում, սպա­սե՞նք:

— Ա­պա­գա­յում ար­ժա­նա­պա­տիվ գո­յութ­յան ծրա­գիրն է, ո­րից և կբ­խեն ա­նե­լիք­ներս:

ՆԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ


Եթե ​​Թրամփը դառնա նախագահ, անպայման դուրս կգա ՆԱՏՕ-ից. ԲոլթոնԻ՞նչ իրավունքներ ունեն աշխատանք փնտրող անձինքՔլինթոնների կլանը պաշտպանել է Կամալա Հարրիսին, որպես նախագահի թեկնածուԱլիևի ելույթը Շուշիում․ նախկին հայկական գյուղերում այսօր բնակվում են Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներ«Միջուկային կոճակն ոչ ադեկտվատի ձեռքին է». Հանրաետականները Բայդենից պահանջում են անհապաղ հրաժարական տալՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում էԴոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններիցԻնչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալԱմենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի ՀովհաննիսյանԵրբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամՀոլլի Բերին հրաժարվել է Քիմ Քարդաշյանի հետ նկարահանվել «Ամեն ինչ արդար է» սերիալումՇՏԱՊ. Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայաքարըԼոնդոնյան «վոյա՞ժ», թե՞ Հայաստանի համար նոր «ցավոտ զիջումների» նախերգանքՏեղի է ունեցել «Լավաշի կախարդանքը» խորագիրը կրող հացի փառատոնըՕտարերկրյա գործակալների» մասին օրենքով Վրաստանը որոշեց, որ կարող է ապրել առանց ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի. Լատվիայի նախագահՌուսաստանը կշարունակի մշտապես աջակցել Սիրիայի կառավարությանը․ Պուտինը՝ ԱսադինՌոբերտ Քոչարյանը գրառում է կատարելԼոռու մարզում վթարի է ենթարկվել Գյումրու ԲԿ-ի բուժքույրը. կան վիրավորներՌուսաց լեզուն երկրորդական պլան մղելը համարում եմ դավաճանական քայլ. Գայանե ՆերսիսյանԻսրայելը պետք է պատժվի իր գործողությունների համար՝ նման դաժանության կրկնումից խուսափելու համար. ԷրդողանՌուսները գրավել են Պրոգրեսի հյուսիսային ուկրաինական ամրացված շրջանը` շարունակելով մասշտաբային հարձակումը (Քարտեզ)Մաշկի խնամքի միջամտություն՝ սաղմոնի սերմնահեղուկի ներարկմամբ․ այն փորձել է Քիմ ՔարդաշյանըԻգոր Տալկովի սպանության գործով կհարցաքննվեն Օլեգ Գազմանովը, Իգոր Նիկոլաևը, Նատաշա Կորոլևան, Բոգդան Տիտոմիրը, Ալեքսանդր Ցեկալոն և ԼոլիտանՌԴ ԶՈւ-ն ազատագրել է Ռոզովկա ու Պեսչանոե Նիժնեե բնակավայրերը․ ՊՆԱսֆալտը շոգից հալվել էՀանրապետականները վերանայում են Ռուսաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը. Fox NewsՀիմա ժամանակն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացնի. Հաջիեւը ուլտիմատում է ներկայացրել«Իսկանդեր-Մ» հրթիռները ճշգրիտ հարված են հասցրել ուկրաինակն երկու ռազմական էշելոններին (Տեսանյութ)ՀՐԱՏԱՊ. վառելիքի ճգնաժամ է սպառնումԹալինցու օրը եզրափակվեց շքեղ հրավառությամբԱլկոհոլային լյարդի հիվանդություն. ինչպե՞ս հասկանալ, որ ձեր լյարդը մահանում էԿենդանակերպի այս 3 նշանների կյանքում նոր էջ կսկսվի 2024 թվականի հուլիսի վերջինԵս կկարգավորեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այդ սարսափելի պատերազմը․ Թրամփ Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահինՍարգիս Ադամյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Քյոլնի» կազմում (տեսանյութ)Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ ԴանիելյանԱվտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ ենՍեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաքՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան»Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանունՆիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ)Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնելՌուս ու բելառուս մարզիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի լինի. Փարիզ-2024-ի կազմկոմիտեի ղեկավարՀայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամըՏնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցինԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում․ հրդեհ է բռնկվել բնակչի տան բակում, այրվել է կենցաղային աղբԻմ կոլեգաներից շատերն ընտրում են ջայլամի քաղաքականություն՝ չխոսել. Մհեր ԱրմենիաԵրևանում ելույթ կունենա աշխարհահռչակ օպերային երգիչ և դիրիժոր Պլասիդո Դոմինգոն. ԼուսանկարՎերանայվում են Երևանում վարձակալությամբ տրամադրված ու անխնամ մնացած այգիների պայմանագրերըՖրանսիայում որոշ ռուս լրագրողների զրկել են ամառային օլիմպիական խաղերը լուսաբանելու իրավունքից

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода